Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosApie mero įgaliojimus, „neblogus įspūdžius“ ir „tuščią oro virpinimą“

Apie mero įgaliojimus, „neblogus įspūdžius“ ir „tuščią oro virpinimą“

Prieš po­rą me­tų Mer­ki­nės dvar­vie­tę iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės iš­si­nuo­mo­ju­si ben­dro­vė, va­do­vau­ja­ma ša­lies įžy­my­bės Vy­ta­ro Ra­dze­vi­čiaus ir jau spė­ju­si pa­gar­sė­ti „Pa­sau­lio puo­dų“ va­sa­ros kie­mu bei in­ves­ti­ci­jo­mis į nuo­mo­ja­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ne­se­niai ga­vo ES fi­nan­sa­vi­mą vie­tos kul­tū­ros ver­slu­mui ska­tin­ti ir pa­pra­šė sa­vi­val­dy­bės šia­me pro­jek­te pa­ben­dra­dar­biau­ti, ne­įsi­pa­rei­go­jant fi­nan­siš­kai, tuo tar­pu ra­jo­no ta­ry­bo­je svars­tant šį klau­si­mą prieš sa­vai­tę neap­si­ei­ta be dis­ku­si­jų ir tar­pu­sa­vio įta­ri­nė­ji­mų…

Nuo­mi­nin­kas veik­lą jau pra­dė­jo

Dar 2019 me­tų va­sa­rą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, siek­da­ma ver­slo ir tu­riz­mo plėt­rai pa­nau­do­ti di­din­gą Mer­ki­nės mies­te­lio is­to­ri­ją me­nan­tį ob­jek­tą –  bu­vu­sią dvar­vie­tę, suor­ga­ni­za­vo jos nuo­mos kon­kur­są, ku­rį lai­mė­jo ži­no­mo žur­na­lis­to ir ke­liau­to­jo Vy­ta­ro Ra­dze­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma UAB „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­kas“.

Prieš tai Mer­ki­nės dvar­vie­tė, iš jos pa­sta­tų iš­kraus­čius glo­bos na­mų gy­ven­to­jus su vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja į ki­tą vie­tą, ne­bu­vo nie­kam nau­do­ja­ma, o bu­vu­si ra­jo­no val­džia net­gi ke­ti­no ją par­duo­ti ir tuo kaip rei­kiant pa­pik­ti­no le­gen­di­nio mies­te­lio ben­druo­me­nę, ar­šiai pa­si­prie­ši­nu­sią ke­ti­ni­mams pri­va­ti­zuo­ti svar­bias is­to­ri­nes vie­tas.  Tad Mer­ki­nės ben­druo­me­nės bal­są ga­vo iš­klau­sy­ti ir da­bar­ti­nė ra­jo­no val­džia.

Mer­ki­nės dvar­vie­tę 40-čiai me­tų už sim­bo­li­nį 1 eu­ro per mė­ne­sį mo­kes­tį prieš po­rą me­tų iš­si­nuo­mo­ju­si ben­dro­vė įsi­pa­rei­go­jo į šį sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą per 5 me­tus in­ves­tuo­ti ne ma­žiau kaip 250 tūkst. eu­rų ir su­si­pla­na­vo čia vyk­dy­ti tu­riz­mo, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo, ap­gy­ven­di­ni­mo, taip pat kul­tū­ri­nę bei pra­mo­gi­nę veik­lą.

Pa­sta­tai šiuo me­tu re­konst­ruo­ja­mi, bet lau­ke šil­tuo­ju me­tų lai­ku vei­kia „Pa­sau­lio puo­dų“ va­sa­ros kie­mas, kur gau­sūs lan­ky­to­jai (ge­riau­sia re­kla­ma jau vien Vy­ta­ro Ra­dze­vi­čiaus pa­var­dė) ga­li pa­ra­gau­ti pa­tie­ka­lų, kaip skel­bia­ma, iš vi­so pa­sau­lio. Įmo­nė­je nuo­lat dir­ba 17 žmo­nių, o va­sa­ros se­zo­nu – 30, iš ku­rių dau­giau­sia yra ra­jo­no gy­ven­to­jai, mo­kan­tys gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį (PVM) į ra­jo­no biu­dže­tą, ir to mo­kes­čio jau su­mo­kė­ję dau­giau nei 22 tūkst. eu­rų.

Pa­siū­lė ben­dra­dar­biau­ti be jo­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų

O ne­se­niai UAB „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­kas“ ga­vo ES fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui „Vie­tos kul­tū­ros ver­slu­mo ska­ti­ni­mas – Mer­ki­nės dvar­vie­tė“ įgy­ven­din­ti, ku­rio me­tu kar­tu su part­ne­riais Lie­tu­vo­je ir Nor­ve­gi­jo­je, kaip nu­ro­do­ma, sieks stip­rin­ti kul­tū­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo, pi­lig­ri­mys­tės bei ama­tų puo­se­lė­ji­mo veik­las Mer­ki­nė­je ir vi­so­je Dzū­ki­jo­je.

Pro­jek­to me­tu per 5 me­tus pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti Mer­ki­nės dvar­vie­tės pa­sta­tus, juo­se įreng­ti pi­lig­ri­mų nak­vy­nės vie­tas, taip pat kū­ry­bi­nes erd­ves, kur ga­lė­tų įsi­kur­ti vie­tos kul­tū­ros ir me­nų puo­se­lė­to­jai. Taip pat ke­ti­na­ma at­gai­vin­ti is­to­riš­kai svar­bius vie­tos ama­tus, įkur­ti nau­jų dar­bo vie­tų.

„Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­ko“ ben­dro­vės pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, o nau­dą, kaip tei­gia­ma, „tie­sio­giai gaus Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jai ir Mer­ki­nės mies­te­lio ben­druo­me­nės na­riai“, ga­lė­sian­tys pri­si­jung­ti prie pro­jek­to veik­lų, įsi­kur­ti kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, pre­kiau­ti tur­guo­se, da­ly­vau­ti mo­ky­muo­se ir pa­na­šiai. Be to, tų veik­lų re­zul­ta­tai lik­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­be, tad „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­kas“ ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­siū­lė ben­dra­dar­biau­ti ir tap­ti pro­jek­to part­ne­re.

Sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­čios ben­dro­vės ben­dra­dar­bia­vi­mas, kaip siū­lo­ma, vyk­tų šio­se sri­ty­se: kon­sul­ta­ci­jos ir da­li­ji­ma­sis pa­tir­ti­mi, pro­jek­to vie­ši­ni­mas, taip pat sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų da­ly­va­vi­mas tam tik­ro­se pro­jek­to veik­lo­se (rin­ko­da­ros stra­te­gi­jos ren­gi­mo, vie­tos ver­slu­mo ska­ti­ni­mo, kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių ir kt.).

Pro­jek­to pa­raiš­ko­je jo­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­nu­ma­ty­ta.

Opo­zi­ci­ja įžvel­gė pa­žei­di­mą

Eko­no­mi­kos ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jai Ilo­nai Nor­kū­nie­nei prieš sa­vai­tę pri­sta­čius šį klau­si­mą svars­ty­ti ra­jo­no ta­ry­bai su siū­ly­mu jam pri­tar­ti, opo­zi­ci­ja iš­kart su­si­do­mė­jo, kas pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­ku“, dar prieš pas­ta­ra­jam tei­kiant pa­raiš­ką fi­nan­si­nei pa­ra­mai gau­ti.

Su­ži­no­ju­si, jog mi­nė­tą­jį pro­to­ko­lą pa­si­ra­šė me­ras Al­gis Ka­šė­ta, ta­ry­bos opo­zi­ci­ja pa­si­pik­ti­no, kad tai jis pa­da­rė be ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo.

A.Ka­šė­tos pa­aiš­ki­ni­mu, ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą jis pa­si­ra­šė, at­si­žvel­gęs į anks­tes­nį ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mą – leis­ti iš­si­nuo­mo­ti dvar­vie­tę „bū­tent to­mis są­ly­go­mis, ku­rios yra įvar­din­tos ir įsi­pa­rei­go­ji­muo­se in­ves­tuo­to­jams“.

„Sa­vi­val­dy­bė ne­pri­si­i­ma jo­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, net­gi at­virkš­čiai – di­džio­ji da­lis ben­dro­vės lai­mė­tų virš 1 mln. eu­rų in­ves­tuo­ja­ma į mū­sų tur­tą, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas. – Ma­nau, tai bu­vo vi­siš­kai tei­sin­gas spren­di­mas (pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą-red.). Be to, kaip pa­pras­tai bū­na su to­kiais pro­jek­tais, rei­kė­jo čia pat, per 1-2 die­nas, pa­teik­ti tą iš­anks­ti­nį su­si­ta­ri­mą, ant­raip, be jo­kios abe­jo­nės, bū­tų suž­lug­dy­ta ga­li­my­bė in­ves­tuo­ti pi­ni­gus į mū­sų ob­jek­tą vien dėl to, kad nė­ra ta­ry­bos po­sė­džio. Ši­to da­ly­ko, ži­no­ma, mes ne­ga­lė­jo­me leis­ti“.

Pra­ne­šė­ja I. Nor­kū­nie­nė pa­pil­dė, kad tas ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las ir­gi ne­tu­ri jo­kių fi­nan­si­nių pa­sek­mių – juo me­ras tik „de­kla­ra­vo sie­kį su­kur­ti tei­sė­tą part­ne­rys­tę ir įsi­pa­rei­go­jo teik­ti svars­ty­ti ta­ry­bai šį spren­di­mo pro­jek­tą“.

Ta­čiau opo­zi­ci­jos ne­įti­ki­no nei me­ro, nei Eko­no­mi­kos ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos ar­gu­men­tai. Pa­si­sa­kiu­sių opo­nen­tų Po­vi­lo Sau­le­vi­čiaus ir Jau­niaus Grik­šo nuo­mo­ne, „kiek­vie­nas pa­si­ra­šo­mas do­ku­men­tas tu­ri tei­si­nes pa­sek­mes“, o to­kie pro­jek­tai, kaip „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­ko“, „ra­šo­mi mė­ne­siais, ir tai ne­at­si­tin­ka pas­ku­ti­nę die­ną“, tad me­ras „vie­nas ne­tu­ri tei­sės pa­si­ra­ši­nė­ti do­ku­men­tų, ne­ga­vęs ta­ry­bos įga­lio­ji­mo“, nes jis esą yra „ly­giai toks pats ta­ry­bos na­rys, kaip ir mes vi­si 25“.

Ne­ga­li nu­si­ša­lin­ti nuo sėk­mės is­to­ri­jų

A.Ka­šė­ta to­kius pa­si­sa­ky­mus įver­ti­no, kaip „tuš­čią oro vir­pi­ni­mą“, nes vie­toj to „vir­pin­to­jai“ esą ga­lė­jo pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo ar ki­tos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­aiš­ki­ni­mo, bet to ne­da­rė. Jis pri­mi­nė, kad ra­jo­no gy­ven­to­jai ren­ka ne tik ta­ry­bos na­rius, bet ir me­rą, be to, pas­ta­rą­jį – tie­sio­giai ir su tam tik­rais at­ski­rais įga­lio­ji­mais, bei ap­gai­les­ta­vo jau ne pir­mą kar­tą pa­ste­bin­tis, jog Mer­ki­nės dvar­vie­tės pro­jek­tas kai ku­riems ta­ry­bos na­riams „ke­lia aler­gi­ją“.

„Vis­kas, kas ten vyks­ta, tik­rai yra pui­kūs spren­di­mai, ras­ti ne taip se­niai, – kal­bė­jo me­ras. – Mer­ki­nės gy­ven­to­jų ben­druo­me­nė tik­rai yra pa­ten­kin­ta ir ta veik­la, ir in­ves­ti­ci­jo­mis, ir per­spek­ty­vo­mis. Ir, jums, ko­le­gos, la­bai aiš­kiai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tei­siš­kai jo­kio pa­žei­di­mo nė­ra.“

Me­ro A. Ka­šė­tos opo­nen­tai pas­ku­bė­jo pa­ti­kin­ti, kad veik­la Mer­ki­nės dvar­vie­tė­je jiems ir­gi „ke­lia tik­rai, na, ne­blo­gų įspū­džių“, o to­kių įspū­džių ne­ke­lia tik me­ro veik­la, tad dis­ku­si­ja ne­už­si­bai­gė.

Pa­si­do­mė­ta, ar lai­kas, per ku­rį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai pa­dės vyk­dy­ti „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­ko“ pro­jek­tą, bus įtrauk­tas į jų dar­bo lai­ką, ir ko­kia nau­da iš to bus ra­jo­no gy­ven­to­jams, nes, kaip sa­kė klau­sian­ty­sis Mar­ty­nas Ka­te­ly­nas, „įsi­vaiz­duo­ju“, kad tie dar­buo­to­jai „ir taip tu­ri pil­ną dar­bo krū­vį, o čia dar pa­pil­do­ma veik­la, ku­ri, ma­nau, užims tik­rai ne­ma­žai lai­ko, nes in­ves­ti­ci­jos yra di­de­lės“.

„No­riu pa­ti­kin­ti, jog tai yra mū­sų – sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir dar­buo­to­jų (ypač Eko­no­mi­kos ir tu­riz­mo, Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų, Tur­to val­dy­mo sky­riuo­se) – vie­na iš funk­ci­jų, kad to­kie pro­jek­tai bū­tų re­a­li­zuo­ja­mi, – aiš­ki­no me­ras A. Ka­šė­ta. – Ir mes tal­ki­nam vi­so­mis esa­mo­mis ga­li­my­bė­mis įsta­ty­mų rė­muo­se, kad to­kių pro­jek­tų bū­tų kuo dau­giau ir jie kuo sėk­min­giau pa­si­baig­tų. Vie­nu žo­džiu, tai mū­sų kas­die­ni­nis dar­bas, ko­le­gos, ir mes ne­ga­lim nu­si­ša­lin­ti nuo sėk­mės is­to­ri­jų – mes jas ku­riam kar­tu su ver­slo ben­druo­me­nė­mis“.

Tik tuo­met klausimai iš­se­ko, ir tam, kad sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­tų part­ne­rės tei­sė­mis ben­dro­vės „Mer­ki­nės mui­lo fab­ri­kas“ pro­jek­te „Vie­tos kul­tū­ros ver­slu­mo ska­ti­ni­mas – Mer­ki­nės dvar­vie­tė“, pri­ta­rė tiek ra­jo­no ta­ry­bos val­dan­tie­ji, tiek opo­zi­ci­ja (iš vi­so 23 bal­sai), iš­sky­rus du pas­ta­ro­sios at­sto­vus – Jau­nių Grik­šą ir An­ge­lę Ma­li­nov­skie­nę (jie­du su­si­lai­kė).

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai