Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosApie migrantus ir koronavirusą iš rajono valdžios tribūnos

Apie migrantus ir koronavirusą iš rajono valdžios tribūnos

Šio ant­ra­die­nio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Ver­bic­kas tra­di­ciš­kai per­skai­tė pra­ne­ši­mą apie Vy­de­niuo­se įkurdintų ne­le­ga­lių mig­ran­tų būtį per po­rą pas­ta­rų­jų mė­ne­sių, o sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Luk­mi­nie­nė su­pa­žin­di­no ta­ry­bos na­rius su da­bar­ti­ne Co­vid-19 si­tu­a­ci­ja mū­sų ra­jo­ne… 

Gau­na karš­to van­dens ir mais­to

Lie­pos 2 d. Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė eks­tre­ma­li­ą­ją si­tu­a­ci­ją vals­ty­bės mas­tu dėl ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos. Jau ki­tą die­ną, t.y. lie­pos 3 d., bu­vo su­šauk­tas Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti du spren­di­mai. Pir­muo­ju spren­di­mu Ope­ra­ci­jų cen­tro (OC) va­do­vu pa­skir­tas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Va­rė­nos rink­ti­nės va­das Vir­gi­li­jus Rau­ga­lė iki lie­pos 8 d., o nuo lie­pos 8 d. – rink­ti­nės va­do pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Pup­šys. Ant­ruo­ju spren­di­mu ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mui lai­ki­nai skir­tos bu­vu­sios Vy­de­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pos.

Lie­pos 4 d. į Vy­de­nius bu­vo at­vež­ta 150 pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja su­lai­ky­tų mig­ran­tų. Vi­si jie – iš So­ma­lio ir Ma­lio vals­ty­bių. Tą pa­čią die­ną į Vy­de­nius at­vy­ku­si vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė įver­ti­no si­tu­a­ci­ją, ap­žiū­rė­jo pa­tal­pas, ku­rio­se lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai (jie tu­rė­jo čia iš­bū­ti tik 10 die­nų ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu). Iš pra­džių Vy­de­nių mo­kyk­lo­je ap­gy­ven­din­tus mig­ran­tus nuo­lat sau­go­jo pa­sie­nio pa­rei­gū­nai, vė­liau – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o da­bar šią funk­ci­ją vyk­do Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba.

UAB „Va­rė­nos van­de­nys“ pa­sta­te at­li­ko vi­sus rei­kia­mus van­den­tie­kio pa­tik­ri­ni­mus, o UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ mig­ran­tams pra­dė­jo tiek­ti karš­tą van­de­nį.

Pir­mą­sias pa­ras at­vy­kė­liams bu­vo ski­ria­mas sau­sas mais­to da­vi­nys, vė­liau mais­tą ruo­šė Va­rė­nos „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jos ir „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos vi­rė­jos. Šiuo me­tu mais­tą tie­kia vie­šą­jį kon­kur­są lai­mė­ju­si įstai­ga.

Lie­pos 5 d. Vy­de­nių se­niū­ni­jo­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas su­si­ti­ki­mas su šio kraš­to ben­druo­me­ne ap­tar­ti klau­si­mų, iš­ky­lan­čių dėl mig­ran­tų.

Lie­pos 6 d. mig­ran­tai bu­vo te­stuo­ja­mi dėl COVID-19 li­gos. Trims as­me­nims bu­vo pa­tvir­tin­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, jie iš­vež­ti į Kau­no ra­jo­ną. Be­veik mė­ne­sį Vy­de­nių mo­kyk­los pa­tal­pos bu­vo dez­in­fe­kuo­ja­mos 2 kar­tus per die­ną.

Tei­kia me­di­ci­ni­nę ir ki­to­kią pa­gal­bą

Lie­pos 15 d. nuo COVID-19 li­gos bu­vo pa­skie­py­ti 142 mig­ran­tai. As­me­nims, ku­rie tu­rė­jo svei­ka­tos nu­si­skun­di­mų, taip pat bu­vo su­teik­ta me­di­ci­ni­nė bei psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba.

Lie­pos 26 d. iš Vy­de­nių bu­vu­sios mo­kyk­los pa­si­ša­li­no 4 ten lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai. Vė­liau jie bu­vo su­ras­ti Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je.

Rug­pjū­čio 12 d. VšĮ Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras (PSPC), va­do­vau­da­ma­sis vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos OC va­do­vo spren­di­mu, su­for­ma­vo mo­bi­li­ą­ją bri­ga­dą. Ją su­da­ro me­di­ci­nos gy­dy­to­ja, ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja ir vai­ruo­to­jas. Šio spren­di­mo rajono savivaldybė ne­ga­lė­jo­ įgy­ven­din­ti dėl žmo­giš­kų iš­tek­lių sto­kos, tad krei­pė­si į Vals­ty­bi­nį ope­ra­ci­jų cen­trą, kad pa­gel­bė­tų kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės. Šiam tiks­lui pri­skir­tos Tra­kų, Birš­to­no bei Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės.

Rug­pjū­čio 17 d. Vy­de­niuo­se lan­kė­si Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to mo­bi­lio­sios ko­man­dos (gai­la, kad tik po pus­an­tro mė­ne­sio nuo ne­le­ga­lų ap­gy­ven­di­ni­mo). Šių ko­man­dų už­duo­tis – su­si­tik­ti at­ski­rai su kiek­vie­nu mig­ran­tu, už­re­gist­ruo­ti jį, pra­neš­ti apie pro­ce­dū­ras, ku­rios jo lau­kia, ir in­for­muo­ti apie ga­li­my­bę su­grįž­ti į kil­mės ša­lį sa­vo no­ru. Šiuo me­tu Vy­de­niuo­se gy­ve­na 143 mig­ran­tai.

Nuo lie­pos 3 d. iš vi­so bu­vo su­šauk­ti 6 Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro po­sė­džiai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Ver­bic­kas pa­dė­ko­jo Vy­de­nių se­niū­nei Ge­nei Ra­maš­kie­nei ir jos ko­man­dai, ben­druo­me­nei, taip pat OC dar­buo­to­jams ir jiems tal­ki­nu­siems už nu­veik­tą mil­ži­niš­ką dar­bą: bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­to grei­tą pri­tai­ky­mą ap­gy­ven­din­ti žmo­nes, mais­to da­li­ni­mą, pa­tal­pų prie­žiū­rą, tal­ki­ni­mą med. dar­buo­to­jams ir ki­ta.

Co­vid-19 si­tu­a­ci­ja Va­rė­nos ra­jo­ne

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to šios die­nos (rug­pjū­čio 31 d. – red.) duo­me­ni­mis, nau­jų Co­vis-19 at­ve­jų per 14 die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Va­rė­nos ra­jo­ne yra 165,7, tuo tar­pu Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis yra žen­kliai aukš­tes­nis – 285,1. Vi­sa ak­tu­a­li in­for­ma­ci­ja apie nau­jus Co­vid-19 at­ve­jus mū­sų ra­jo­ne yra nuo­la­tos pa­tei­kia­ma Va­rė­nos r. sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je.

Te­sta­vi­mas

VšĮ Va­rė­nos PSPC in­for­ma­vo, kad per rug­pjū­tį bu­vo at­lik­ti 648 grei­tie­ji an­ti­ge­no tes­tai ir 351 PGR tes­tas Co­vid-19 li­gai nu­sta­ty­ti. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to šios die­nos duo­me­ni­mis, tei­gia­mų ty­ri­mų da­lis mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je yra 6,5 proc., tuo tar­pu Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis yra 5 proc.

Gy­ven­to­jų vak­ci­na­ci­ja

Per rug­pjū­čio mė­ne­sį VšĮ Va­rė­nos PSPC mo­bi­lio­ji ko­man­da vy­ko į Mer­ki­nę, Se­ną­ją Va­rė­ną, Per­lo­ją ir Gu­džių kai­mą skie­py­ti gy­ven­to­jų. Vak­ci­na­ci­ja vy­ko ir prie pre­ky­bos cen­trų – „Ikiu­ko“, „Ma­xi­ma“, „Nor­fa“. Per šį mė­ne­sį iš vi­so skie­pi­ji­mui su­nau­do­ta 2760 do­zių vak­ci­nos. Pir­mą­ją vak­ci­nos do­zę ga­vo 1622 gy­ven­to­jai, ant­rą­ją do­zę – 1138.

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) re­ko­men­da­ci­jas „Jans­sen“ vak­ci­na nau­do­ja­ma tik iš­vy­ko­se ar­ba pa­cien­tams, ku­rie tu­ri ju­dė­ji­mo ne­ga­lią (vak­ci­na­vi­mas na­muo­se).

Kaip in­for­ma­vo Va­rė­nos PSPC, nuo vak­ci­na­ci­jos pra­džios iki rug­pjū­čio 30 d. ši me­di­ci­nos įstai­ga ga­vo 21 884 vak­ci­nas, iš jų pir­mą kar­tą pa­skie­py­ti 11 339 as­me­nys, ant­rą­kart – 9 358 as­me­nys.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, iš vi­so pa­skie­py­ta 68,6 proc. Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jų, ir šis ro­dik­lis yra ge­nė­ti­nai aukš­tas – esa­me pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Ga­li­mai imu­ni­zuo­tų mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų yra 69,2 proc., Lie­tu­vo­je – 61,2 proc.

Mig­ran­tų te­sta­vi­mas ir vak­ci­na­vi­mas

Per rug­pjū­tį pir­mąją vak­ci­nos do­zę ga­vo 87 mū­sų ra­jo­ne lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, 171 bu­vo pa­skie­py­tas ant­rą­ja do­ze, taip pat jiems at­lik­ti 223 grei­tie­ji an­ti­ge­no tes­tai Co­vid-19 li­gai nu­sta­ty­ti.

Tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka CVšĮ Va­rė­nos PSPC mo­bi­lio­ji ko­man­da as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kė Vy­de­nių mo­kyk­lo­je, Ka­be­lių pa­sie­nio už­kar­do­je ir A. Ba­raus­ko pa­sie­nio už­kar­do­je ap­gy­ven­din­tiems, ne­le­ga­liai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sie­ną kir­tu­siems mig­ran­tams.

Pa­gal pa­si­ra­šy­tas ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp sa­vi­val­dy­bių jau pa­mi­nė­tiems as­me­nims pa­slau­gas tei­kia Birš­to­no, Tra­kų ir Vil­niaus m. sa­vi­val­dy­bės (Ant­akal­nio) mo­bi­lio­sios ko­man­dos.

Pa­ve­žė­ji­mo pa­slau­ga

Rug­pjū­čio mė­ne­sį iš gy­dy­mo įstai­gų bu­vo par­vež­ti 2 Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jai, ser­gan­tys Co­vid-19.

4 gy­ven­to­jai nu­vež­ti at­lik­ti ty­ri­mų į Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­bi­lių­jų ty­ri­mų punk­tą.

Iš pa­sie­nio už­kar­dų iš­vež­ti 7 mig­ran­tai, ser­gan­tys Co­vid-19, į gy­dy­mo įstai­gas (Pra­vie­niš­kių ka­lė­ji­mo ir Šven­čio­nių li­go­ni­nes).

Mū­sų inf.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai