Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosApie šiukšlinančią kaimynę ir socialinius būstus

Apie šiukšlinančią kaimynę ir socialinius būstus

Gy­ven­ti dau­gia­bu­ty­je reiš­kia ne tik sa­vo bu­to, bet ir ben­drų­jų na­mo pa­tal­pų tvar­ky­mą bei prie­žiū­rą drau­ge su kai­my­nais, ta­čiau tai­kiai su­si­tar­ti ne vi­sa­da pa­vyks­ta; štai spa­lio 15 d. „Mer­kio kraš­to“ ži­nu­tė­je pa­skel­bė­me mū­sų skai­ty­to­jo (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) pra­ne­ši­mą apie kai­my­nę (jos pa­var­dė ir­gi ži­no­ma), ku­ri mai­šus su ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis nuo­lat sta­to ben­dro­jo nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je; be to, re­dak­ci­jos in­te­re­san­tui ky­la abe­jo­nių ir dėl so­cia­li­nių būs­tų sky­ri­mo tvar­kos ta­me pa­čia­me na­me, tad apie vi­sa tai „Mer­kio kraš­tas“ kal­bė­jo­si su UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ l. e. p. di­rek­to­riu­mi Jo­nu En­dri­kiu, teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vy­riausiąja spe­cia­lis­te Jo­lan­ta Mon­ke­vi­čie­ne ir Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Va­lū­nie­ne…

Ga­li tik su­gė­din­ti

Pir­mą­syk apie Va­rė­nos J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1A dau­gia­bu­ty­je (bu­vu­sia­me ben­dra­bu­ty­je) pik­ta­va­liš­kai šiukš­li­nan­čią kai­my­nę pra­ne­šęs skai­ty­to­jas vy­lė­si, kad gal kai­my­nė ga­liau­siai su­si­pro­tės, jei­gu apie ją pa­ra­šy­si­me laik­raš­ty­je, bet, re­gis, jai tai bu­vo nė mo­tais. „Po to, kai jūs pa­ra­šė­te, kai­my­nės nu­ne­šė jai pa­skai­ty­ti, bet ji at­šo­vė: „Kas čia to­kio? Te­gul ra­šo“. Pas­kui bu­vo at­va­žia­vęs ir dau­gia­bu­čio ad­mi­nist­ra­to­rius, bet moteriškė jo vi­dun ne­įsi­lei­do, nors šiukš­les iš­si­ne­šė, bet kas iš to? Pas­kui vėl tas pats…“, – kal­bė­jo su „Mer­kio kraš­tu“ ben­dra­vęs vy­ras.

J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1A dau­gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės „Va­rė­nos ši­lu­ma“ l. e. p. di­rek­to­rius Jo­nas En­dri­kis „Mer­kio kraš­tui“ tei­gė, kad su pa­na­šio­mis si­tu­a­ci­joms su­si­dur­ti dar nė­ra te­kę, bei ap­gai­les­ta­vo ne­ga­lin­tis pri­vers­ti gy­ven­to­jų tvar­ky­tis. „Dau­gia­bu­čiuo­se ka­bi­na­me skel­bi­mus su pra­šy­mais ir ra­gi­ni­mais tvar­ky­tis ben­drą­sias pa­tal­pas – laip­ti­nes, rū­sius. Ta­čiau jei­gu taip ne­da­ro­ma, gy­ven­to­jams pri­ta­rus, už pa­pil­do­mą mo­kes­tį ga­li­me su­tvar­ky­ti. Sa­vo ruož­tu te­ga­li­me pa­ra­gin­ti ir, kaip sa­ko­ma, pa­gė­din­ti, bet esa­me ne to­kia ins­ti­tu­ci­ja, kad ga­lė­tu­me kaž­ką nu­baus­ti“, – sa­kė J. En­dri­kis. Pa­gal vie­šai skel­bia­mus „Va­rė­nos ši­lu­mos“ įkai­nius už vien­kar­ti­nį ūki­nių šiukš­lių va­ly­mą iš pa­tal­pų gy­ven­to­jams rei­kė­tų su­si­mo­kė­ti 25 Eur ir 36 cnt be PVM.

Už šiukš­li­ni­mą – tri­žen­klės bau­dos

Tuo tar­pu Va­rė­nos se­niū­nas Da­lius Luk­mi­nas pra­ne­šė, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riausioji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Mon­ke­vi­čie­nė ga­lė­tų su­draus­min­ti šiukš­lin­to­ją. „Ko­ri­do­rius yra ben­dro­jo nau­do­ji­mo vie­ta, kur vi­si vaikš­to, ta­čiau rei­kė­tų įro­dy­mų – bū­ti­nai nu­fo­tog­ra­fuo­ti, pa­ra­šy­ti raš­tą sa­vi­val­dy­bei su de­ta­lia in­for­ma­ci­ja, nu­ro­dant die­ną, va­lan­dą ir vie­tą, na, kad vis­kas bū­tų aiš­ku. Tuo­met sa­vo ruož­tu su­ra­šy­čiau pro­to­ko­lą, ir mo­te­ris ga­lė­tų bū­ti nu­baus­ta už šiukš­li­ni­mą“, – „Mer­kio kraš­tui“ pa­aiš­ki­no J. Mon­ke­vi­čie­nė.

Pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 366 straips­nį sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­tvir­tin­tų tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lių pa­žei­di­mas už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 20 iki 140 eu­rų, o nu­si­žen­gi­mas, pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai, – nuo 140 iki 600 eu­rų.

Be to, pa­gal Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.83 straips­nį, bu­to ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kas ar nau­do­to­jas tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad gy­ve­na­mo­jo na­mo ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų val­dy­mas ir nau­do­ji­mas ati­tik­tų ben­drą­sias tei­ses ir in­te­re­sus. O tei­sė­tais in­te­re­sais lai­ko­mas gy­ve­na­mo­jo na­mo vi­daus tvar­kos tai­syk­lių nu­sta­ty­mas, tin­ka­ma ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų prie­žiū­ra, iš­lai­ky­mas ir pan. Bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kai ar nau­do­to­jai ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pas pri­va­lo tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti, re­mon­tuo­ti ar ki­taip tvar­ky­ti.

Tu­ri ir nuo­sa­vą, ir so­cia­li­nį būs­tą?

O štai vi­sai ki­ta si­tu­a­ci­ja – tas pats vy­ras pa­pa­sa­ko­jo, ne­va ta pati kai­my­nė ta­me pa­čia­me dau­gia­bu­ty­je (J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1A) tu­ri ir sa­vo nuo­sa­vą, ir so­cia­li­nį būs­tą. „Ši kai­my­nė anks­čiau gy­ve­no ta­me pa­čia­me ben­dra­bu­ty­je, so­cia­li­nia­me būs­te, bet prieš me­tus čia nu­si­pir­ko dvie­jų kam­ba­rių bu­tą, ta­čiau te­be­tu­ri ir tą so­cia­li­nį būs­tą – 16 kvad­ra­ti­nių met­rų kam­ba­rį, ku­ria­me pa­pras­čiau­siai san­dė­liuo­ja sa­vo daik­tus. Kai skam­bi­no­me Va­lū­nie­nei (Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jai Vio­le­tai Va­lū­nie­nei – aut.), mums pa­aiš­ki­no, kad dvie­jų kam­ba­rių bu­te trūks­ta plo­to, dėl to ne­va te­gul pa­si­lie­ka ir so­cia­li­nį būs­tą“, – sa­kė re­dak­ci­jos in­te­re­san­tas.

Be to, su „Mer­kio kraš­tu“ ben­dra­vęs vy­ras ste­bė­jo­si ir dar vie­na ta­me pa­čia­me dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­čia mo­te­ri­mi, ku­ri, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, sa­va­va­liš­kai už­ėmė gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas ir esą „už nie­ką ne­mo­ka“. Jo liu­di­ji­mu, ši kai­my­nė taip pat lin­ku­si į al­ko­ho­lį, pas ją daž­nai at­va­žiuo­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai bei me­di­kai. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Va­lū­nie­nė „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė pažįstan­ti šią mo­te­rį, ta­čiau bu­tas, ku­ria­me pastaroji šiuo me­tu gy­ve­na, V. Va­lū­nie­nės ži­nio­mis, yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė, tad be­lie­ka tik spė­lio­ti, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis mo­te­ris at­si­kė­lė čia gy­ven­ti, nors gan­dų esą yra vi­so­kių.

Tuo tar­pu šiukš­li­nan­ti kai­my­nė, V. Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1A ku­rį lai­ką iš tie­sų gy­ve­no sa­vi­val­dy­bės būs­te. „Taip, ji tu­rė­jo sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį vie­ną kam­ba­rį, bet pas­kui su šei­ma nu­si­pir­ko ten dvie­jų kam­ba­rių bu­tą ir to sa­vi­val­dy­bės kam­ba­rio at­si­sa­kė. Kai­my­nai grei­čiau­siai pik­ti ant jos, nes yra bu­vę rei­ka­lų su po­li­ci­ja, man pa­čiai net­gi yra te­kę su jais kal­bė­tis“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Sa­vi­val­dy­bės fon­de – dau­giau kaip 300 gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų

Kaip pra­ne­šė V. Va­lū­nie­nė, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­de iš vi­so yra 307 būs­tai, iš jų 196 – so­cia­li­niai. Sa­vi­val­dy­bės būs­tas yra įtrauk­tas į ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu pa­tvir­tin­tą būs­tų fon­do są­ra­šą. Tuo tar­pu so­cia­li­nio būs­to sta­tu­sui nė­ra pri­ski­ria­mi ben­dra­bu­čiai, nak­vy­nės na­mai, tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, sa­vi­val­dy­bės būs­tai, ku­rie nuo­mo­ja­mi ne so­cia­li­nio būs­to nuo­mos są­ly­go­mis. „Ci­vi­li­nis ko­dek­sas nu­ma­to, kad nuo­mi­nin­kas pri­va­lo lai­ky­ti iš­si­nuo­mo­tą būs­tą tvar­kin­gą ir at­ly­gin­ti iš­lai­ky­mo iš­lai­das bei sa­vo lė­šo­mis da­ry­ti ei­na­mą­jį jo re­mon­tą. Nuo­mo­to­jo pa­rei­ga sa­vo lė­šo­mis da­ry­ti iš­nuo­mo­to daik­to ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą“, – dės­tė V. Va­lū­nie­nė.

Be to, so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kai su­si­mo­ka už būs­to nu­omą bei mo­kes­čius už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas taip, kaip ir ki­tų bu­tų – sa­vi­val­dy­bės ar pri­va­čių – gy­ven­to­jai. Ta­čiau so­cia­li­nio būs­to nuo­mos mo­kes­tis yra 2,5 kar­to ma­žes­nis ne­gu to­kio pa­ties plo­to sa­vi­val­dy­bės būs­to.

Kartais lau­kia eilėje iš­ti­są de­šimt­me­tį

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė tu­ri 3 lais­vus so­cia­li­nius būs­tus. Vie­nas iš jų bu­vo pa­siū­ly­tas ei­lė­je lau­kian­čiam žmo­gui, o ki­tus du, kaip aiš­ki­no V. Va­lū­nie­nė, ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma su­re­mon­tuo­ti bei siū­ly­ti ir ki­tiems ei­lė­je lau­kian­tiems gy­ven­to­jams.

Tolėliau eilėje so­cia­li­nio būs­to laukiantiesiems teks ap­si­šar­vuo­ti ge­le­ži­ne kan­try­be, mat ei­lė ju­da ne taip spar­čiai, kaip no­rė­tų­si, – mū­sų ra­jo­ne so­cia­li­nio būs­to lau­kia­ma dau­giau ne­gu 5 me­tus, o kai ku­riems ten­ka pa­lauk­ti ir dvi­gu­bai il­giau. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė taip pat ga­li pa­siū­ly­ti su­da­ry­ti ter­mi­nuo­tą nuo­mos su­tar­tį. „Lau­kian­tiems so­cia­li­nio būs­to su­da­ro­ma to­kia pa­ra­mos for­ma kaip da­lies nuo­mos mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ja. Įra­šy­tie­ji į as­me­nų ir šei­mų, tu­rin­čių tei­sę į so­cia­li­nio būs­to nu­omą, kol su­lauks so­cia­li­nio būs­to, ga­li iš­si­nuo­moti būs­tą iš fizinių ar juridinių asmenų ir su­da­ry­ti nuo­mos su­tar­tį ne trum­pes­niam kaip vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Su­tar­tis pri­va­lo bū­ti įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Su­da­rę su­tar­tis dėl būs­to nuo­mos žmo­nės ga­li kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę dėl da­lies nuo­mos mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­jos ga­vi­mo“, – aiš­ki­no V. Va­lū­nie­nė. Šiuo me­tu to­kia pa­ra­mos for­ma jau nau­do­ja­si 5 žmo­nės arba šei­mos.

Šiais me­tais so­cia­li­nius būs­tus jau ga­vo 8 žmo­nės ar šei­mos, o štai vie­nin­te­lė pro­ble­ma, V. Va­lū­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, yra ta, kad daž­nas, lau­kian­tis so­cia­li­nio būs­to, pa­gei­dau­ja jį gau­ti bū­tent Va­rė­nos mies­te.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai