Penktadienis, 20 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaVisi StraipsniaiAr at­si­gaus nušutę žiem­ken­čiai?

Ar at­si­gaus nušutę žiem­ken­čiai?

Ne­der­lin­gų že­mių ūki­nin­kus gąs­di­na ne­aiš­kios nau­jos re­for­mos ir nyks­tan­tys žiem­ken­čių pa­sė­liai, bet eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­tie­ji džiau­gia­si, su­lau­kę nau­jo­vių…

Ūki­nin­kai vi­sa­da ak­cen­tuo­da­vo, kad ne anks­čiau kaip ko­vo mė­ne­sį ga­li pa­sa­ky­ti, ar ge­rai per­žie­mo­jo žiem­ken­čiai. Šie­met, nu­tir­pus gau­siam snie­gui, žem­dir­biai ko­vo vi­du­ry­je pa­ma­tė, ku­rie žiem­ken­čiai ant ne­įša­lu­sios že­mės po sto­ru snie­go sluoks­niu mer­dė­jo. Nuo­to­li­niu bū­du ūki­nin­kai vie­ni su ki­tais pa­ben­drau­da­vo, ži­no apie vie­nų ar ki­tų pa­gel­tu­sius ar pa­ru­du­sius pa­sė­lių plo­tus, ku­riuo­se ža­lu­mos ne­si­ma­to net ir ko­vo pa­bai­go­je. Žem­dir­biai siun­čia ir „Mer­kio kraš­tui“ nyks­tan­čių kviet­ru­gių nuo­trau­kas.

Dvar­čių kai­mo ūki­nin­kas Ge­di­mi­nas Baub­lys pa­ty­ri­nė­jo ne tik sa­vo, bet ir ki­tų ūki­nin­kų lau­kus. Jis už­si­mi­nė, kad kal­bė­jo su Sta­siu Kie­ru ir ki­tais. G. Baub­lys pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pa­pa­sa­ko­jo apie si­tu­a­ci­ją lau­kų plo­tuo­se: „Kviet­ru­gius vi­sur at­sė­ti rei­kės, iš­de­gė, lau­kai juo­di, jo­kios gy­vy­bės ne­si­ma­to. Kvie­čiai ge­riau­siai per­žie­mo­jo, tru­pu­tį kai kur iš­re­tė­jo. Ru­giai ir­gi iš­re­tė­jo, der­liaus ste­buk­lų ne­bus, bet at­sė­ti jų ne­rei­kės.“ Pa­si­do­mė­jo­me, ka­da žem­dir­biai ga­lės į lau­kus iš­va­žiuo­ti ir pra­dė­ti pa­va­sa­rio dar­bus? „Šla­pu­ma, pa­miš­kė­se anks­tes­nio snie­go dar yra, ir vėl pri­sni­go. Lau­kiu pa­va­sa­rio, be ba­lan­džio nie­ko ne­bus“. Ir pri­mi­nė pa­šne­ko­vas, kad per­nai va­sa­rio mė­ne­sį lau­kuo­se dir­bo, o ko­vo 1 d. jau bu­vo iš­kul­ti­vuo­ti vi­si jo lau­kai. Šie­met ap­si­spren­dė į lau­kus va­žiuo­ti tik ba­lan­džio 25-ąją.

Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio ir kai­mo rei­ka­lų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, per­lo­jiš­kė Alė Ba­niū­nie­nė „Mer­kio kraš­tui“ pa­tvir­ti­no ki­tų ūki­nin­kų įžval­gas, sa­kė, kad Per­lo­jos pa­sė­lių plo­tuo­se si­tu­a­ci­ja blo­ga. „Že­mė ne­įša­lus bu­vo, po snie­gu gu­li ru­das pa­sė­lis. Teks at­sė­ti va­sa­ri­niais kviet­ru­giais, avi­žo­mis, žir­niais ar ki­to­kio­mis kul­tū­ro­mis, ku­rias pa­si­rinks ūki­nin­kai.“ Pa­sak spe­cia­lis­tės, „gal dar kvie­čiai ir ru­giai at­si­gaus, bet ir jie iš­re­tė­ję, ten, kur anks­čiau žiem­ken­čius pa­sė­jo, ten ir pa­dė­tis blo­ga…“

Pa­no­čių kai­mo ūki­nin­kas Min­dau­gas Kro­pis trum­pai api­bū­di­no: „Kvie­čiai at­ro­do ne­pra­stai, mie­žių lau­ke yra vie­tų, kur pa­šu­tę, ru­giai vie­nur ge­riau, ki­tur pras­čiau at­ro­do.“

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Va­rė­nos sky­riaus pir­mi­nin­kas, Pa­dau­gės kai­mo ūki­nin­kas Ed­mun­das Sa­maus­kas iš­sa­kė sa­vo po­žiū­rį į žiem­ken­čių bū­vį: „Pu­sė kvie­čių at­si­lai­kė. Au­gi­nu „Spel­ta“ kvie­čius, o ru­giai bu­vo ge­rai įžė­lę – per­var­go, iš­šu­to, šak­nys dar yra. Kviet­ru­giai, kai ku­riuo­se lau­kuo­se įpras­tu lai­ku, rug­sė­jo mė­ne­sį, pa­sė­ti, su­šu­to. Mie­žių ja­vap­jū­tė vi­sa­da anks­ty­viau­sia, tik ne­ži­nau, kaip jie iš­si­lai­kys. Šla­pia, į lau­kus ne­įva­žiuo­si dar.“ Ūki­nin­kas už­si­mi­nė ir apie eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo nau­jo­ves. Pa­si­džiau­gė, kad pa­reng­tas Že­mės ūkio mi­nist­ro Kęs­tu­čio Na­vic­ko įsa­ky­mas dėl eko­lo­gi­nės žem­dir­bys­tės… Jis kal­bė­jo: „Šie­met ei­sim, star­tuo­sim pa­gal se­no­sios eko­lo­gi­nės pro­gra­mos met­me­nis, eko­lo­gi­nes iš­mo­kas gau­sim už 2021-2022 me­tus. Ga­lės pra­dė­ti nau­jai ūki­nin­kau­ti ir tie, ku­rie no­ri puo­se­lė­ti eko­lo­gi­nę žem­dir­bys­tę. Įsi­pa­rei­go­ji­mai bus dvejiem me­tams, o ne pen­ke­riems. Pa­leng­vin­ti ir rei­ka­la­vi­mai.“ Eko­lo­gi­nę žem­dir­bys­tę no­ri iš­lai­ky­ti ir tie, ku­rie jau dve­jus me­tus ne­gau­na eko­lo­gi­nių iš­mo­kų, bet eko­lo­giš­kai ser­ti­fi­kuo­tus grū­dus ga­li par­duo­ti kaip eko­lo­gi­nius. Mi­nis­te­ri­ja sie­kia, kad eko­lo­gi­nių ūkių skai­čius bū­tų bent 25 proc. vi­sų ūkių.

Kal­bė­jom ir su Kri­vi­lių bu­vu­siu ag­ro­no­mu An­ta­nu Ku­čins­ku. Jis sa­vo ūkį jau per­lei­dęs eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­čiai duk­rai Dai­vai ir sū­nui Aud­riui. Už­si­mi­nus apie pa­juo­du­sius kviet­ru­gių lau­kus, A. Ku­čins­kas, kaip bu­vęs ag­ro­no­mas, šiek tiek at­sar­giau pa­ko­men­ta­vo: „Ma­no prak­ti­koj to­kių da­ly­kų dar nė­ra bu­vę. Kviet­ru­giai ap­mi­rę dar žie­mos sta­di­joj, dar sun­ku su­pras­ti, ar jie ne­at­si­gaus, nes dar pliu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra ma­ža. Rei­kia pa­lauk­ti, kai bus bent 10 laips­nių ši­lu­mos. Dar ve­ge­ta­ci­ja ne­pra­si­dė­jo, o lau­kai vėl bu­vo pa­deng­ti snie­ge­liu. Ir sau­lės ma­žai…“

Kaip sa­ko ūki­nin­kų pa­tir­tis – iš­šus­ti lin­kę ru­giai ir kviet­ru­giai, to­dėl juos sė­ja anks­čiau ir iki žie­mos ja­vai iš­au­ga veš­les­ni. Ga­li iš­plis­ti net pe­lė­sis tam­sio­je ir drėg­no­je nu­lio laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Sto­ra snie­go dan­ga su­sle­gia pa­sė­lius, o iš­bė­rus azo­to trą­šas, dėl de­guo­nies sty­giaus pa­si­reikš­ti ga­li ir azo­to nuos­to­liai. Rei­kia iš nau­jo ap­mąs­ty­ti ir pa­va­sa­rio dar­bus, jei­gu par­duo­ti grū­dai, ga­li pri­reik­ti jų pirk­ti… Įtemp­ti, pa­pil­do­mi dar­bai, nuos­to­liai svei­ka­tos žem­dir­biams ne­pri­de­da. Taip sa­vo min­tis „Mer­kio kraš­tui“ iš­sa­ko pa­tys į re­dak­ci­ją skam­bi­nan­tys žem­dir­biai.

Di­džio­ji da­lis ūki­nin­kų jau įsi­ti­ki­nę, kad teks at­sė­ti kai ku­riuos plo­tus. Pri­reiks dau­giau ku­ro, di­dės iš­lai­dos – trą­šos, sa­liet­ra brangs­ta kas sa­vai­tę. Dar ne­aiš­kios že­mės ūkio re­for­mos, ko­kie bus kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai žem­dir­biams. Lie­tu­vos že­mės ūkio ta­ry­ba, ku­rio­je yra ir Lie­tu­vos ne­der­lin­gų že­mių nau­do­to­jų aso­cia­ci­ja, nu­ta­rė su­reng­ti ge­gu­žės 22 d. žem­dir­bių su­va­žia­vi­mą, nes svar­bu, ko­kia kai­moat­ei­tis dėl tar­šos rei­ka­la­vi­mų, ne­aiš­kios ir ne­der­lin­gų že­mių per­spek­ty­vos, ko­kios iš­mo­kos bus skir­tos ne­na­šioms že­mėms iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Su „Mer­kio kraš­tu“ kal­bė­da­mi ūki­nin­kai iš­sa­kė skir­tu­mus. At­krei­pė dė­me­sį, kad, pa­vyz­džiui, Kre­tin­gos ra­jo­no ūki­nin­kai vie­šai pri­pa­ži­no, jog jų kraš­tuo­se žie­mi­nių pa­sė­lių pri­ku­lia­ma apie 8-9 to­nas iš hek­ta­ro, o mū­sų ne­der­lin­go­se smė­liu­ko že­mė­se – dau­giau­sia 3 to­nos iš ha. Gal pa­vyks­ta šiek tiek di­des­nį rap­sų der­lių gau­ti, bet tai pri­klau­so ir nuo gam­tos są­ly­gų. Dar ūki­nin­kams svar­bi prie­žas­tis ruoš­tis ren­gi­niui – nes 2018 me­tais Eu­ro­pos Par­la­men­tui bu­vo įteik­ta žem­dir­bių pe­ti­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė 52 tūks­tan­čiai žmo­nių. Ta­čiau iš Briu­se­lio jo­kio at­sa­ky­mo dar ne­su­lauk­ta.

Dėl nyks­tan­čio žiem­ken­čių der­liaus ir grę­sian­čių pa­pil­do­mų iš­lai­dų bei at­ei­ties re­for­mų ne­apib­rėž­tu­mo mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai nuo­lat krei­pia­si į Sei­mo na­rį Juo­zą Baub­lį. Iš­sa­ko sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus dėl kli­ma­to kai­tos, nes daž­nė­jan­tys eks­tre­ma­lūs reiš­ki­niai žem­dir­biams su­ke­lia ne tik daug rū­pes­čių, bet ir nuos­to­lių. Jie bai­mi­na­si dėl pras­tos žiem­ken­čių si­tu­a­ci­jos – da­lį lau­kų teks at­sė­ti, o tai pa­pil­do­mos iš­lai­dos: ku­rui, sėk­loms, trą­šoms. Pa­si­tei­ra­vo­me Sei­mo na­rio J. Baub­lio dėl ūki­nin­kų per­spek­ty­vų. Jis trum­pai pa­ko­men­ta­vo: „Nie­ka­da ne­pri­ta­riau ir ne­pri­tar­siu ak­ci­zo di­di­ni­mui že­mės ūkio veik­lo­je nau­do­ja­mam dy­ze­li­nui. Ak­ci­zo pa­di­di­ni­mas tik pa­blo­gin­tų ir taip su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją že­mės ūky­je, tap­tų ne­pa­ke­lia­ma naš­ta dau­ge­liui smul­kių ir vi­du­ti­nių ūkių, su­ma­žin­tų Lie­tu­vos ūki­nin­kų kon­ku­ren­cin­gu­mą. Prak­tiš­kai vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je šiuo me­tu yra tai­ko­mi leng­va­ti­niai ak­ci­zai žy­mė­tam dy­ze­li­nui, o Di­rek­ty­vos per­žiū­ra nu­ma­ty­ta tik 2025 m.

Ire­na Rat­kie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai