Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosAr reikia tiek buhalterių „Varėnos šilumoje“?

Ar reikia tiek buhalterių „Varėnos šilumoje“?

„Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė bu­vu­sios UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ dar­buo­to­jos laiš­kas, ku­ria­me ji abe­jo­ja, ar ši sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma įmo­nė ne­švais­to mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų, įdar­bi­nu­si daug dau­giau bu­hal­te­rių nei jų tu­ri, pavyzdžiui,  pri­va­ti UAB „Merkys“…

Visų mūsų rajono žmonių interesas

Štai ką ra­šo re­dak­ci­jos in­te­re­san­tė sa­vo laiš­ke „Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­jai: „Jums ra­šo bu­vu­si UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ dar­buo­to­ja. Kiek ži­nau, UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ pri­klau­so Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, tai reiš­kia, vi­sų mū­sų ra­jo­no žmo­nių in­te­re­sas. No­rė­jau pa­ra­šy­ti apie UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ bu­hal­te­ri­ją.

Ne­ga­liu su­pras­ti, ar tik­rai rei­kia tiek daug dar­buo­to­jų, kad dirb­tų bu­hal­te­ri­jo­je, nors yra įdieg­tos bran­gios pro­gra­mos, nau­ji kom­piu­te­riai, vi­sas dar­bas mo­der­ni­zuo­tas (senes­niais lai­kais vis­ką skai­čia­vo­me skait­liu­kais, skai­čia­vi­mo ma­ši­nė­lė­mis, bet tiek daug dar­buo­to­jų, kaip da­bar, ne­rei­kė­jo). Su­si­da­ro to­kia nuo­mo­nė, kad be­rei­ka­lin­gai yra švais­to­mi pi­ni­gai ar­ba dar­buo­to­jai ne­mo­ka dirb­ti nau­jo­viš­kai. Ga­li­ma bū­tų palygin­ti su UAB „Mer­kys“, kur yra di­de­lė apy­var­ta, pre­kių asor­ti­men­tas ir dar­buo­to­jų skai­čius dide­lis, ir ten dir­ba tik 2 bu­hal­te­rės. Ir dar už­kliu­vo vie­nas pi­ni­gų švais­ty­mo at­ve­jis (nes pa­pil­do­mai rei­ka­lin­gas dar vie­nas dar­buo­to­jas ap­tar­na­vi­mui) įreng­ta mo­kė­ji­mo kasa. Tai reiš­kia, kad žmo­nės kaž­kur su­si­mo­kė­jo mo­kes­čius ir ap­si­ė­jo be ka­sos, nes ji ne­rei­ka­lin­ga“.

Pa­grin­di­nė UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ ak­ci­nin­kė yra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so 99,555 proc. ak­ci­jų. Li­ku­sie­ji smul­kūs ak­ci­nin­kai yra esa­mi ar­ba bu­vę ben­dro­vės darbuo­to­jai.

Po įmo­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos li­ko tie pa­tys 5 finansininkų eta­tai

UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ l. e. p. di­rek­to­rius Jo­nas En­dri­kis aiš­ki­no, kad Vals­ty­bi­nė energe­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) kon­tro­liuo­ja vi­sas pa­ti­ria­mas są­nau­das ir nusta­to ši­lu­mos kai­nas. VERT, pa­sak J. En­dri­kio, taip pat yra nu­ma­čiu­si, kiek darbuoto­jų ga­li dirb­ti ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mo veik­lo­je. „Lai­ky­da­masi VERT rei­ka­la­vi­mų „Va­rė­ nos ši­lu­mos“ val­dy­ba nu­sta­to eta­tų są­ra­šą, kiek ir ko­kių dar­buo­to­jų rei­kia vyk­do­moms funk­ci­joms tin­ka­mai at­lik­ti“, – dės­tė pa­šne­ko­vas. Mi­nė­to­je bendrovės val­dy­bo­je dir­ba pats J. En­dri­kis, taip pat ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ai­va­ras Ba­tū­ra, Buhalte­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­ja Če­sė Ul­bi­nai­tė ir šios val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Egi­di­jus Za­les­kis.

UAB „Varėnos šiluma“ laikinasis vadovas Jonas Endrikis
 

Lai­ki­nojo di­rek­to­riaus J. En­dri­kio tei­gi­mu, dau­giau dar­buo­to­jų ben­dro­vė­je at­si­ra­do pri­jun­gus UAB Va­rė­nos ko­mu­na­li­nį ūkį. ,,2020 me­tais prie įmo­nės pri­jun­gus Va­rė­nos ko­mu­na­li­nį ūkį, pra­si­plė­tė įmo­nės vyk­do­mos veik­los, ku­rių ap­skai­tai taip pat rei­ka­lin­gas di­des­nis dar­buo­to­jų skai­čius“, – aiš­ki­no J. En­dri­kis.

,,Va­rė­nos ši­lu­mos“ va­do­vo pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės fi­nan­sų sky­riu­je (ar­ba, po­pu­lia­riai kal­bant, – bu­hal­te­ri­jo­je) prieš įmo­nių re­or­ga­ni­za­ci­ją bu­vo 3, o pla­na­vi­mo sky­riu­je – 2 eta­tai. Su­jun­gus ,,Va­rė­nos ši­lu­mą“ ir Va­rė­nos ko­mu­na­li­nį ūkį, pla­na­vi­mo sky­rius bu­vo su­jung­tas su fi­nan­sų sky­riu­mi, per­skirs­ty­tos dar­buo­to­jų funk­ci­jos. ,,Po įmo­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos ir pra­plė­tus įmo­nės vyk­do­mas veik­las, fi­nan­sų sky­riu­je yra pa­tvir­tin­ti tie pa­tys 5 eta­tai“, – dės­tė pa­šne­ko­vas.

Prieš įmo­nių su­si­jun­gi­mą ,,pa­gal įmo­nės struk­tū­ros sche­mą“ ben­dro­vė­je ,,Va­rė­nos ši­lu­ma“ bu­vo nu­ma­ty­ti 53 eta­tai (be se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų), o Va­rė­nos ko­mu­na­li­nia­me ūky­je – 14,25 eta­to. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos ,,Va­rė­nos ši­lu­mo­je“ yra 55,75 eta­to (be se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų). ,,Tie­sa, sie­kiant plės­ti tei­kia­mų pa­slau­gų ap­im­tis, yra pa­tvir­tin­ti dar 5 dar­bi­nin­kiš­kų pro­fe­si­jų eta­tai, ku­rie kol kas yra ne­už­im­ti“, – aiš­ki­no J. En­dri­kis.

Mo­kė­ji­mo ka­sa yra, bet svars­to jos at­si­sa­ky­ti

Kad ir ko­kios mo­der­nios bū­tų kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, J. En­dri­kio įsi­ti­ki­ni­mu, sun­ku bū­tų įsi­vaiz­duo­ti dar­bą be ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo. ,,Įmo­nė­je įdieg­tos ap­skai­tos pro­gra­mos nė­ra bran­giau­sios, o to­kios, kad bū­tų ga­li­ma ko­ky­biš­kai at­lik­ti rei­kia­mus skai­čia­vi­mus“, – tę­sė J. En­dri­kis. Be to, pa­sak įmo­nės va­do­vo, ly­gin­ti skir­tin­gas įmo­nes ,,nė­ra tiks­lin­ga“, mat ski­ria­si dar­bo po­bū­dis, o tuo pa­čiu – ir rei­ka­la­vi­mai ap­skai­tai.

Ben­dro­vė iš tie­sų tu­ri mo­kė­ji­mo ka­są, ku­ri, kaip tei­gė re­dak­ci­jos in­te­re­san­tė, ne­rei­ka­lin­ga. Ta­čiau „Va­rė­nos ši­lu­mos“ va­do­vas aiš­ki­no, kad čia mo­kes­čius ga­li su­si­mo­kė­ti tie, ku­rie ne­si­nau­do­ja in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te ar­ba ku­riems ne­pa­to­gu at­si­skai­ty­ti ter­mi­na­luo­se ar paš­te. ,,At­ski­ro dar­buo­to­jo nė­ra pri­im­ta, tą dar­bą at­lie­ka esa­mi ko­mer­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jai. Be­je, jau pus­me­tį ka­sa dėl ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų ne­dir­ba, ir svars­to­me, ar dėl są­ly­gi­nai ma­žo ka­sos pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čiaus ver­ta jos veik­lą at­nau­jin­ti“, – tei­gė UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“ l. e. p. di­rek­to­rius J. En­dri­kis.

Eve­li­na Petrušytė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai