Sekmadienis, 8 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienos„Ąžuolo“ gimnazijoje – penki šimtukininkai

„Ąžuolo“ gimnazijoje – penki šimtukininkai

Tarp šių me­tų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų – net pen­ki šim­to ba­lų įvertini­mą ga­vę mo­ki­niai…

Po vie­ną bran­dos eg­za­mi­ną šim­tu ba­lų iš­lai­kė Gei­da Bla­žu­lio­ny­tė (ma­te­ma­ti­ka), Ka­ro­li­na Mak­se­ly­tė (lie­tu­vių kal­ba), Rad­vi­lė An­ta­na­vi­čiū­tė (lie­tu­vių kal­ba), De­ni­sas Sa­vic­kis (in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos), Re­na­ta Šved (ru­sų kal­ba).

Abi­tu­rien­tai ne­sle­pia, kad no­rint gau­ti mak­si­ma­lų ba­lą iš bran­dos eg­za­mi­no, rei­kia įdė­ti daug pa­stan­gų. „Rei­kia įdė­ti la­bai daug dar­bo, kad gau­tum mak­si­ma­lų įver­ti­ni­mą. Aš daug dirb­da­vau ir per pa­mo­kas, ir na­mie – daug pa­pil­do­mai ra­šy­da­vau, at­lik­da­vau vi­sus na­mų dar­bus, kar­tais mo­ky­to­jo pa­pra­šy­da­vau ir pa­pil­do­mų už­duo­čių“, – tei­gė šim­tu­ką iš lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no ga­vu­si R. An­ta­na­vi­čiū­tė. Už lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą ga­vo ir „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė K. Mak­se­ly­tė. „Prieš eg­za­mi­ną skai­čiau kon­spek­tus bei da­ly­va­vau mo­ky­to­jos pa­reng­to­se kon­sul­ta­ci­jo­se. Pas­ta­rai­siais me­tais sten­giau­si ati­džiai ruoš­tis li­te­ra­tū­ros pa­mo­koms ir kon­spek­tuo­tis tai, ką sa­ky­da­vo mo­ky­to­ja, to­dėl prieš eg­za­mi­ną rei­kė­jo tik pri­si­min­ti in­for­ma­ci­ją, ku­rią jau kaž­ka­da bu­vau iš­mo­ku­si“, – apie pa­si­ruo­ši­mą eg­za­mi­nui kal­bė­jo Ka­ro­li­na.

Šim­tu­ki­nin­kai ne­gai­lė­jo pa­gy­rų ir sa­vo mo­ky­to­jams – jų nuo­mo­ne, mo­ky­to­jų at­si­da­vi­mas ir pa­gal­ba pa­dė­jo pa­siek­ti mak­si­ma­lų įver­ti­ni­mą. „Tu­rė­jau la­bai stip­riai sa­vo dar­bui at­si­da­vu­sią mo­ky­to­ją Birutę Ku-kuškaitę, ku­ri sten­gė­si, kad mes kuo ge­riau su­pras­tu­mėm ma­te­ma­ti­kos sub­ti­ly­bes. Ji vi­sa­da pa­dė­da­vo ir at­siųs­da­vo įvai­riau­sių už­duo­čių“, – pa­sa­ko­jo šim­tą ba­lų iš ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no ga­vu­si G. Bla­žu­lio­ny­tė.

Pa­klau­sus apie at­ei­ties pla­nus ir sto­ji­mus, abi­tu­rien­tai ne­slė­pė ne­ri­mo ir dve­jo­nių. Vie­ni iš jų jau tvir­tai ap­si­spren­dę dėl sa­vo pa­si­rin­ki­mo, tuo tar­pu ki­ti vis dar dve­jo­ja. Ta­čiau dau­gu­ma jų pla­nuo­ja stu­di­juo­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Šim­tą ba­lų iš in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ga­vęs D. Sa­vic­kis sa­vo at­ei­tį pla­nuo­ja sie­ti su in­for­ma­ti­kos moks­lais. „Jau už­pil­džiau „LAMA BPO“. Pir­mo­je vie­to­je pa­si­rin­kau VU pro­gra­mų sis­te­mas, ta­čiau čia yra di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja, to­dėl ant­ram pla­nui už­pil­džiau VU in­for­ma­ti­ką“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. Tiks­liuo­sius moks­lus ža­da rink­tis ir G. Bla­žu­lio­ny­tė. „Nors ir ga­vau ma­te­ma­ti­kos šim­tu­ką, ta­čiau kol kas la­biau­siai trau­kia fi­zi­ka, to­dėl la­bai no­rė­čiau įsto­ti į šiuos ne­leng­vus moks­lus“, – sa­vo pla­nais da­li­jo­si pa­šne­ko­vė. Šim­tu­ki­nin­kė K. Mak­se­ly­tė sa­vo at­ei­tį įsi­vaiz­duo­ja stu­di­juo­jant tei­sę ar­ba žur­na­lis­ti­ką, o R. An­ta­na­vi­čiū­tė – ISM skait­me­ni­nį ver­slą ir ino­va­ci­jas.

O štai ru­sų kal­bos eg­za­mi­ną šim­tu ba­lų iš­lai­kiu­si R. Šved dėl sa­vo pa­si­rin­ki­mo abe­jo­ja. „Esu jau pa­var­gu­si nuo moks­lų, to­dėl svars­čiau apie ko­le­gi­jas, bet ne­blo­gai iš­lai­kiau vi­sus še­šis eg­za­mi­nus, tad bū­tų gai­la pra­leis­ti pro­gą iš­ban­dy­ti jė­gas uni­ver­si­te­te“, – dve­jo­nė­mis da­li­jo­si Re­na­ta.

Šim­tu­ki­nin­kai tei­gia ne­si­ti­kė­ję gau­ti mak­si­ma­laus įver­ti­ni­mo, ta­čiau sun­kus dar­bas at­si­pir­ko. „Kaip ma­no lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Stasė Gram-bienė vi­sa­da sa­ky­da­vo – nie­ko nė­ra vel­tui. Tai iš tik­rų­jų nie­ko nė­ra vel­tui, jei mo­ki­nys dir­ba, sten­gia­si, tai vi­sa­da bū­na ir tam tik­ras re­zul­ta­tas,“ – šim­tu­ko pa­slap­ti­mi pa­si­da­li­no R. An­ta­na­vi­čiū­tė.

Pa­tri­ci­ja Gaišinova

1 KOMENTARAS

Comments are closed.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai