Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
PradžiaVisi StraipsniaiBu­tai brangs­ta ir gry­bų sos­ti­nė­je

Bu­tai brangs­ta ir gry­bų sos­ti­nė­je

Per­žvel­gus ne­kil­no­ja­mo tur­to skel­bi­mus, su­si­da­ro įspū­dis, kad būs­tų kai­nos Va­rė­no­je kar­tais pa­si­ve­ja kai­nas sos­ti­nės prie­mies­ty­je, mat už ke­lių kam­ba­rių bu­tą čia ga­li tek­ti pa­klo­ti ir pu­sę šim­to tūks­tan­čių eu­rų ar net­gi dau­giau; nuo­sta­bą ke­lia ir bu­to nuo­mos kai­nos, ga­lin­čias siek­ti ne vie­ną šim­tą eu­rų; apie tai „Mer­kio kraš­tas“ pa­si­kal­bė­jo su ne­kil­no­ja­mo tur­to agen­tū­ros „Dė­dė“ di­rek­to­riu­mi Man­tu Ra­dze­vi­čiu­mi, o ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Va­lū­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nius būs­tus…

Gel­bė­ja ban­ko pa­sko­la

„Mer­kio kraš­to“ pa­kal­bin­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Dė­dė“ di­rek­to­rius va­rė­niš­kis Man­tas Ra­dze­vi­čius šio­je sri­ty­je dir­ba dau­giau nei de­šimt­me­tį – nuo 2007 me­tų.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Dė­dė“ di­rek­to­rius Man­tas Ra­dze­vi­čius

Pa­šne­ko­vas pri­si­mi­nė, kad jau anuo­met ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos bu­vo su­ki­lu­sios vi­so­je Lie­tu­vo­je. Štai Va­rė­no­je 1 kam­ba­rio bu­tas ta­da kai­na­vo apie 50-60 tūkst. li­tų, o už 2-3 kam­ba­rių bu­tus žmo­nės už­si­pra­šy­da­vo ir 130 tūkst. li­tų. „Šiuo me­tu kai­nos taip pat la­bai aukš­tos. Už 1 kam­ba­rio bu­tą ga­li rei­kė­ti su­mo­kė­ti nuo 17 iki 23 tūkst. eu­rų, o 2-3 kam­ba­rių bu­tai ga­li kai­nuo­ti ir 45 tūkst. eu­rų, nors yra par­duo­da­mų ir už dar di­des­nę kai­ną“, – dės­tė M. Ra­dze­vi­čius.

Pa­šne­ko­vas įvar­di­na kils­te­lė­ju­sių bu­tų kai­nų prie­žas­tį – per ma­ža pa­siū­la ir di­de­lė pa­klau­sa. Be to, nė­ra sta­to­mų nau­jų dau­gia­bu­čių. Ta­čiau ne­ma­žos kai­nos, pa­sak ne­kil­no­ja­mo tur­to bro­ke­rio, par­da­vi­mų nė kiek ne­pa­vei­kė, prie­šin­gai – bu­tų pir­ki­mo san­do­rių ne­trūks­ta, o žmo­nės ne­re­tai pa­si­ry­žę bu­tus Va­rė­no­je nu­pirk­ti tik­rai bran­giai, net­gi už „iš­pūs­tą“ kai­ną. „Bu­tus be re­mon­to kar­tais par­duo­da už 35 tūkst. eu­rų, tuo tar­pu už ge­rai su­re­mon­tuo­tą pra­šo 50 tūkst. eu­rų“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Kaip nu­ro­dė M. Ra­dze­vi­čius, be­ne grei­čiau­siai yra iš­graibs­to­mi 1-3 kam­ba­rių bu­tai. Pa­varg­ti ten­ka par­duo­dant dau­gia­bu­čio vir­šu­ti­nia­me aukš­te esan­čius ir ben­dra­bu­čio ti­po bu­tus. La­biau­siai bu­tais Va­rė­no­je yra su­si­do­mė­ję pa­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­sku­bę į juos in­ves­tuo­ti tu­ri­mas san­tau­pas, ta­čiau daž­niau­siai pir­kė­jai pa­si­nau­do­ja ban­ko tei­kia­ma pa­sko­la būs­tui įsi­gy­ti. Pa­klaus­tas, ar kraš­tie­čiai būs­tų kai­no­mis pa­ten­kin­ti, o gal skun­džia­si, M. Ra­dze­vi­čius tars­te­li iš sa­vo klien­tų ir ki­tų ap­lin­ki­nių nuo­lat gir­din­tis, kad Va­rė­no­je būs­tai – ge­ro­kai per bran­gūs.

„Mer­kio kraš­tas“ ir pats pa­ban­dė pa­si­do­mė­ti, kaip bu­tų rin­kos kai­nas Va­rė­no­je ver­ti­na pa­tys kraš­tie­čiai, ir tuo tiks­lu so­cia­li­nia­me tin­kle pa­skel­bė ap­klau­są, ku­rio­je nuo pra­ėju­sio pir­ma­die­nio iki ket­vir­ta­die­nio su­da­ly­va­vo 293 gy­ven­to­jai. Va­rė­niš­kiai ab­so­liu­čia dau­gu­ma nu­bal­sa­vo, kad būs­tas čia jiems yra per bran­gus (to­kių bu­vo 273). Tuo tar­pu 20 gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad būs­to kai­nos yra pri­im­ti­nos.

Nuo­mos rin­ka kles­ti

Pra­kal­bus apie bu­tų nu­omą, M. Ra­dze­vi­čius sa­ko, kad nuo­mos kai­nų au­gi­mas Va­rė­no­je ir­gi aki­vaiz­dus. Anks­čiau na­mų ar bu­tų sa­vi­nin­kai gy­ve­na­mą­jį plo­tą iš­nuo­mo­da­vo už sim­bo­li­nį 50 li­tų mė­ne­si­nį mo­kes­tį, o kar­tais nė tiek ne­pra­šy­da­vo. Žmo­nėms už­tek­da­vo, kad nuo­mi­nin­kai su­mo­ka ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, mat taip įpras­ta, kad bu­tų nuo­mi­nin­kai ap­mo­ka už šil­dy­mą, elek­trą, van­de­nį.  

Vė­liau būs­tų šei­mi­nin­kai pa­pra­šy­da­vo ir 50 ar 100 eu­rų nuo­mos mo­kes­čio. Da­bar už to­kią kai­ną var­giai ką be­ra­si, ta­čiau dėl to nuo­mi­nin­kų gre­tos ne­ma­žė­ja, ne­at­bai­do ir kar­tais pa­pra­šo­mas de­po­zi­tas už ke­lis mė­ne­sius. „Nuo­mos kai­nos Va­rė­no­je pa­ly­gin­ti taip pat aukš­tos. Už 1 ar 2 kam­ba­rių bu­tą ga­li rei­kė­ti kas mė­ne­sį su­si­mo­kė­ti ir po 200 eu­rų. Te­ko pas­ku­ti­nį kar­tą 1 kam­ba­rio bu­tą už 130 eu­rų iš­nuo­mo­ti. O no­rin­čių pil­na“, – pa­sa­ko­jo M. Ra­dze­vi­čius.

Sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­niai būs­tai

Au­gant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­klau­sai, brangs­ta ir so­cia­li­niai būs­tai. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Va­lū­nie­nė „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė, kad nu­om­pi­ni­giai už so­cia­li­nį būs­tą pas­ku­ti­nį kar­tą ra­jo­ne kei­tė­si prieš ket­ve­rius me­tus. Spe­cia­lis­tė ak­cen­ta­vo, kad ne­rei­kė­tų pai­nio­ti so­cia­li­nio ir sa­vi­val­dy­bės būs­to. „Sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­dą su­da­ro sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nis būs­tas. Sa­vi­val­dy­bės būs­tas – su­teik­tas iki 2003 me­tų. Jam taip pat pri­ski­ria­mi ben­dra­bu­čio kam­ba­riai, tar­ny­bi­niai bu­tai. Tuo tar­pu so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kai kas­met de­kla­ruo­ja tur­tą, įskai­tant ir gau­tas pa­ja­mas už pra­ėju­sius me­tus. Ir jei­gu jų de­kla­ruo­tas tur­tas ir pa­ja­mos vir­ši­ja nu­sta­ty­tus nor­ma­ty­vus, su jais ga­li bū­ti nu­trauk­ta so­cia­li­nio būs­to nuo­mos su­tar­tis. Ta­čiau žmo­nės tu­ri tei­sę kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą dėl nuo­mos su­tar­ties są­ly­gų pa­kei­ti­mo, ir, jei­gu ati­tin­ka sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, ga­li bū­ti pa­keis­ta so­cia­li­nio būs­to ir su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mos su­tar­tis“, – aiš­ki­no V. Va­lū­nie­nė.

Be­je, sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mi­nin­kai tu­ri ga­li­my­bę jį iš­si­pirk­ti su vie­na są­ly­ga – tu­rė­tų ten bū­ti pra­gy­ve­nę ne ma­žiau kaip 5 me­tus. Ta­čiau Va­rė­nos Mar­cin­ko­nių g. 22 esan­čia­me nau­jau­sia­me dau­gia­bu­ty­je ir iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų skir­tų lė­šų nu­pirk­ti bu­tai – ne­par­duo­da­mi. „Per pra­ėju­sius ir už­pra­ė­ju­sius me­tus bu­vo par­duo­ti 4 bu­tai Va­rė­nos mies­te ir kai­mo vie­to­vė­se“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Pa­sak V. Va­lū­nie­nės, iš vi­so ra­jo­ne yra 192 so­cia­li­niai būs­tai, 90 iš jų – Va­rė­nos mies­te. „Būs­to nuo­mos kai­na la­bai ski­ria­si Va­rė­nos mies­te ir ra­jo­no kai­muo­se. Kai­me kai­na už 1 kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį yra nuo 0,05 iki 0,14 eu­ro. Mies­te – nuo 0,24 iki 0,40 eu­ro už 1 kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį“, – nu­ro­dė spe­cia­lis­tė.

Taip pat yra ir 113 sa­vi­val­dy­bės būs­tų, o 80 jų – Va­rė­no­je. „Sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se gy­ve­nan­tys nuo­mi­nin­kai šiuo me­tu mo­ka pus­tre­čio kar­to bran­giau ne­gu to­kia­me pa­čia­me būs­te gy­ve­nan­tys so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kai“, – nurodė pašnekovė.

Ma­žai no­rin­čių­jų bu­tą par­duo­ti savivaldybei

V. Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, nors so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kai ir ne­si­skun­džia dėl per di­de­lės kai­nos, so­cia­li­nio būs­to nuo­mos mo­kes­tį ga­li­ma su­ma­žin­ti. „Kai so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kai su­dek­la­ruos tur­tą ir pa­ja­mas už pra­ėju­sius me­tus, bus įver­tin­tos jų gau­tos pa­ja­mos 1 šei­mos na­riui ir bus ga­li­my­bė jiems teik­ti pra­šy­mus dėl nuo­mos mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mo. Nuo­mos mo­kes­tis ga­lės bū­ti su­ma­žin­tas tiems so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kams, ku­rie ati­tiks rei­ka­la­vi­mus, iš­var­din­tus Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me sa­vi­val­dy­bės būs­to ir so­cia­li­nio būs­to nuo­mos tvar­kos ap­ra­še“, – ko­men­ta­vo pa­šne­ko­vė.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš va­rė­niš­kių per­ka bu­tus, ku­riuos vė­liau pri­tai­ko so­cia­li­nėms reik­mėms, ta­čiau žmo­nės mies­tui sa­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­duo­ti ne­si­ver­žia. „Sa­vi­val­dy­bė to­kių siū­ly­mų su­lau­kia re­tai, ta­čiau ji pa­ti kai­nos ne­siū­lo. Žmo­nės kar­tais su­pran­ta klai­din­gai, nes jie ir­gi klau­sia – kiek duo­sit už bu­tą. Ta­čiau bū­na už­sa­ko­mas tur­to ver­ti­ni­mas. Pa­ti sa­vi­val­dy­bė skel­bia kon­kur­sus, bet pa­siū­ly­mų ne­gau­na. Jei­gu bū­tų gau­ta pa­siū­ly­mų pirk­ti būs­tą, kai­na nu­sta­to­ma de­ry­bų bū­du at­si­žvel­giant į tur­to ver­tin­to­jo nu­sta­ty­tą per­ka­mo būs­to rin­kos kai­ną“, – dės­tė V. Va­lū­nie­nė.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai