Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosDaugiabučio bendrijos pirmininką kaltina pinigų švaistymu

Daugiabučio bendrijos pirmininką kaltina pinigų švaistymu

Įstei­gę ben­dri­ją ir iš­rin­kę jos pir­mi­nin­ką, gy­ven­to­jai ti­ki­si, kad na­mo administ­ra­vi­mas vyks be prie­kaiš­tų, vis dėl­to ne­re­tai gy­ven­to­jų lū­kes­čių bendrijos pir­mi­nin­kas nepateisi­na; an­tai į „Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pę­si Varėnos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 21-ojo dau­gia­bu­čio ben­dri­jos „Ra­mu­nė“ gyven­to­jai tei­gė, ne­va dau­gia­bu­čio pir­mi­nin­kas ne­si­tei­kia pa­aiš­kin­ti, už ką padi­din­ti mo­kes­čiai ben­dri­jos na­riams, ir ki­ta…

„Pi­ni­gai taš­ko­mi į kai­rę ir į de­ši­nę“

Va­rė­niš­kė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) „Mer­kio kraš­tui“ įtei­kė laiš­ką, ku­ria­me de­ta­liai nu­pa­sa­ko­jo, kad lie­pos pra­džio­je įvy­ku­sia­me Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 21-ojo daugia­bu­čio ben­dri­jos „Ra­mu­nė“ gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­me ben­dri­jos pir­mi­nin­kas pra­ne­šė iš ben­dri­jos na­rių pi­ni­gų nu­pir­kęs ši­lu­mo­kai­tį (įren­gi­mas, skir­tas efek­ty­viam ši­lu­mos per­da­vi­mui iš vie­nos ter­pės į ki­tą – aut.) už kiek dau­giau nei 400 eu­rų. Pa­sak redakci­jos in­te­re­san­tės, pir­mi­nin­kas, pa­pra­šy­tas pa­ro­dy­ti, kur nau­ja­sis pir­ki­nys yra pa­sta­ty­tas, tai da­ry­ti esą kaž­ko­dėl at­si­sa­kė. „Ko­dėl už mū­sų pi­ni­gus nu­pirk­to daik­to ne­ga­li­me pa­ma­ty­ti, ir ne­ži­nia, kur jis pa­dė­tas“, – pik­ti­no­si mo­te­ris. 

Pas­ku­ti­nis dau­gia­bu­čio ben­dri­jos „Ra­mu­nė“ pir­mi­nin­ko aki­brokš­tas ne­va bu­vo kaupiamų­jų lė­šų rin­klia­vos di­di­ni­mas. Kaip „Mer­kio kraš­tui“ pa­sa­ko­jo dar vie­nas „Ramu­nės“ ben­dri­jos na­rys (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma), se­niau mo­kes­tis už kvadratinį met­rą te­sie­kė 5 cen­tus, ta­čiau da­bar rei­kės su­si­mo­kė­ti jau 14 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Vy­riš­kis įsi­ti­ki­nęs, kad ben­dri­jos pi­ni­gai „taš­ko­mi į kai­rę ir į de­ši­nę“. „Ne­la­bai aiš­ku, kur jis iš­lei­džia tas lė­šas, nes nie­ko ne­sa­ko. Ne­pa­tei­kė jo­kios są­ma­tos, kam rei­ka­lin­gi tie pi­ni­gai. Jis nie­ko ne­pa­sa­ko, o ten ke­lios mo­čiu­tės at­ei­na į susirinkimą, ku­rios pir­mi­nin­kui pa­tai­kau­ja ir prie­kaiš­tų ne­reiš­kia“, – sa­kė „Mer­kio kraš­to“ pa­kal­bin­tas vy­riš­kis, įvar­di­jęs, kad jei­gu rei­kia pri­im­ti ko­kį nors spren­di­mą, pir­mi­nin­ko įga­lio­tas žmo­gus pa­pras­čiau­siai vaikš­to per bu­tus ir tie­siog pra­šo gyventojų pa­si­ra­šy­ti, kad su­tin­ka.

„Ne­aiš­ku, kiek per me­tus su­ren­ka­me pi­ni­gų kau­pia­mo­sioms lė­šoms, nes kau­pi­mo sąskai­to­je per 4 me­tus ma­žai jų pa­dau­gė­jo, – tvir­ti­no ben­dri­jos na­rė. – Jei­gu pirminin­kas ėmė­si šio dar­bo, tai pri­va­lo dirb­ti ge­rai, o ne ap­lai­džiai. Mes rin­ko­me, tikė­jo­mės, bet ap­si­ri­ko­me. Vi­sa tai yra ne­do­va­no­ti­na“.

Gali grėsti bauda

„Mer­kio kraš­tas“ su­si­sie­kė su Lie­tu­vos būs­to rū­mų l. e. p. va­do­vu Ro­lan­du Klimavičiumi, ku­ris sa­kė, kad gy­ven­to­jų skun­dai dėl dau­gia­bu­čių ben­dri­jos pir­mi­nin­kų ne­slops­ta – jų ten­ka gir­dė­ti ga­na daž­nai. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai yra pa­ves­ta šį da­ly­ką kon­tro­liuo­ti. Jei­gu yra kaž­ko­kių nu­si­skun­di­mų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri at­lik­ti pir­mi­nin­ko veik­los pa­tik­ri­ni­mą. Yra spe­cia­lus ap­ra­šas, ku­ris nu­ma­to vi­są patikrini­mo tvar­ką, ką pir­mi­nin­kas tu­ri pa­da­ry­ti ir ko­kią in­for­ma­ci­ją su­teik­ti. O jei­gu įspė­tas sa­vo pa­rei­gų ir to­liau ne­vyk­do, jam ga­li bū­ti ski­ria­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da ir pa­na­šiai. Rei­kia, kad gy­ven­to­jai raš­tu kreip­tų­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, nurodyda­mi prie­žas­tis, sa­vo pre­ten­zi­jas. Pir­mi­nin­kas pa­gal įsta­ty­mą per 10 dar­bo dienų tu­ri at­sa­ky­ti, o jei­gu ne­at­sa­ko, lai­ko­ma, kad jis yra pa­da­ręs pa­žei­di­mą“, – komen­ta­vo R. Kli­ma­vi­čius.

Tuo tar­pu pats dau­gia­bu­čio ben­dri­jos „Ra­mu­nė“ pir­mi­nin­kas (pa­var­dė re­dak­ci­jai žinoma) mes­tų kal­ti­ni­mų kra­to­si, spė­lio­da­mas, kad „Mer­kio kraš­tui“ pa­si­skųs­ti tegalėjo tik vie­nas dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas, mat vi­si ki­ti jo­kių prie­kaiš­tų jam esą neturi. „Ma­no ata­skai­ta yra pa­ra­šy­ta, ir vis­kas yra pa­tvir­tin­ta. Ko dar rei­kia, nesupran­tu. Pa­sa­ky­ki­te, čia vie­nas gy­ven­to­jas krei­pė­si? Nes jis vi­sa­da ne­pa­ten­kin­tas ir ra­šo skun­dus…“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas te­le­fo­nu.

Dau­gia­bu­čio pir­mi­nin­kas aiš­ki­no, kad kau­pia­mų­jų lė­šų rin­klia­va pa­di­dė­jo, nes renovuo­tą dau­gia­bu­tį dar rei­kia tvar­ky­ti, mat tuo ne­va ne­pa­si­rū­pi­no bu­vęs ben­dri­jos pir­mi­nin­kas, o di­dži­ą­ją da­lį su­rink­tų pi­ni­gų jis pats esą per­ve­dan­tis į kau­pia­mą­ją sąskai­tą. „Ei­na­mo­jo­je są­skai­to­je bū­na ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos, vi­sa ki­ta lie­ka nenuma­ty­toms iš­lai­doms. Daug su­mo­ka­me už elek­trą. Ir iš tų vi­sų su­rink­tų pi­ni­gų lieka ma­žai. Na­mo sto­gą ap­šil­tin­ti kau­pia­me pi­ni­gus, nes sto­gas ne­ap­šil­tin­tas. Stengiuo­si tvar­ky­ti, bet, va, kaip at­si­dė­ko­ja. Aš tu­riu są­ra­šą, kas da­ly­va­vo susirinkime. Vis­kas su pa­ra­šais ir pa­tvir­tin­ta, kaip rei­kia įsta­ty­miš­kai. Bu­vęs pirmininkas da­rė re­no­va­ci­ją, pil­nai ne­pa­da­rė, sto­gas ne­šil­dy­tas, vir­šu­ti­niai aukš­tai žie­mą šą­la, va­sa­rą kais­ta “, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Su „Mer­kio kraš­to“ žur­na­lis­te ben­dra­vęs „Ra­mu­nė“ ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ste­bė­jo­si, kad ga­lė­jo kaž­kam ne­įtik­ti, mat jo­kių nu­si­žen­gi­mų esą ne­da­rąs ir no­rin­tis, kad „gyven­to­jams bū­tų ge­rai“. Pa­klaus­tas, ko­dėl ne­su­ti­ko pa­ro­dy­ti nau­jo­jo ši­lu­mo­kai­čio, nu­pirk­to už ben­dri­jos pi­ni­gus, tei­gė prie­šin­gai. „Tu­riu są­skai­tas fak­tū­ras, yra ši­lu­mos tin­klų pri­da­vi­mo ak­tas. Jei­gu su­ge­do ši­lu­mo­kai­tis, tai ne­gi žmo­nės gy­vens be karš­to van­dens? Vis­ką pa­ro­džiau, ir nie­kas ne­tu­ri pre­ten­zi­jų. Iš 36 bu­tų su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo 19 bu­tų sa­vi­nin­kų, 17 jo­kių pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo, 2 su­si­lai­kė“, – dės­tė pa­šne­ko­vas.

Vė­liau ir „Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­jo­je pa­si­ro­dęs ben­dri­jos pir­mi­nin­kas šir­do esan­tis šmei­žia­mas. Pa­šne­ko­vas tvir­ti­no, kad nuo 2017-ųjų, kuo­met bu­vo iš­rink­tas į šias parei­gas, kas­met at­sa­kin­gai ren­gia veik­los ata­skai­tas ir pa­tei­kia vi­sas są­skai­tas, tačiau vie­nas ne­va „vis­kuo ne­pa­ten­kin­tas“ dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas vi­sus tuos me­tus me­la­gin­gai jį kal­ti­na ir yra pa­ra­šęs la­vi­ną skun­dų.

Sa­vi­val­dy­bei bū­tų su­dė­tin­ga pri­im­ti ko­kį nors spren­di­mą“

Kaip jau mi­nė­jo­me, Lie­tu­vos būs­to rū­mų l. e. p. va­do­vo R. Kli­ma­vi­čiaus aiš­ki­ni­mu, dėl ne­de­ra­mos dau­gia­bu­čio ben­dri­jos pir­mi­nin­kų veik­los ga­li­ma pa­si­skųs­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms. Iš­nag­ri­nė­ję skun­dą sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ga­li įspė­ti ben­dri­jos pir­mi­nin­ką, pa­rei­ka­lau­ti iš­tai­sy­ti nu­sta­ty­tus trū­ku­mus ar­ba skir­ti jam pi­ni­gi­nę bau­dą. Na, o jei­gu su ben­dri­jos pir­mi­nin­ku bu­tų sa­vi­nin­kai ne­su­ta­ria, va­do­vą ga­li­ma nu­ša­lin­ti vi­suo­ti­nia­me ben­dri­jos su­si­rin­ki­me.

Re­dak­ci­jos in­te­re­san­tai pa­sa­ko­jo, kad sa­vo skun­dą taip pat jau yra pa­tei­kę Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ta­čiau jo­kio at­sa­ky­mo dar ne­su­lau­kė. Tad „Mer­kio kraš­tas“ su­si­sie­kė su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Al­vy­du Verbicku, ku­ris sa­kė mi­nė­to­jo skun­do dar ne­skai­tęs, mat tuo me­tu atos­to­ga­vo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tei­gė, kad „šio­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bei bū­tų su­dė­tin­ga pri­im­ti ko­kį nors spren­di­mą“. „Ži­no­ma, mes tar­pi­nin­kau­tu­mė­me ir aiš­kin­tu­mė­mės, kas per si­tu­a­ci­ja, tiek, kiek su­si­ję su ad­mi­nist­ra­vi­mu. Bet yra ir ki­ti da­ly­kai. Ben­dri­ja yra sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais su­kur­tas or­ga­nas, gy­ven­to­jai pa­tys iš­si­ren­ka pir­mi­nin­ką, ga­li jį keis­ti. Sa­vi­val­dy­bė daug ga­lios tik­rai ne­tu­ri, bet ji ne­nu­si­ša­lin­tų nuo pro­ble­mos spren­di­mo. Sten­gia­mės vi­so­se si­tu­a­ci­jo­se tar­pi­nin­kau­ti ir ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų“, – kal­bė­jo A. Ver­bic­kas, pa­ža­dė­jęs per­žvelg­ti gy­ven­to­jų skun­dą.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai