Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosDu di­de­li pa­sta­tai ra­jo­ne tu­ri nau­jus šei­mi­nin­kus

Du di­de­li pa­sta­tai ra­jo­ne tu­ri nau­jus šei­mi­nin­kus

Spen­glos kai­me, miš­kų prie­globs­ty, sto­vin­tis di­džiu­lis 4 aukš­tų mū­ri­nis pa­sta­tas, ku­ria­me anks­čiau vei­kė vai­kų glo­bos na­mai „Spen­gla“, il­gą lai­ką pa­si­li­ko ap­leis­tas, bet štai nau­jie­ji in­ves­tuo­to­jai ruo­šia­si „vai­duok­lį“ at­gai­vin­ti; tuo tar­pu Va­rė­nos Sa­va­no­rių gat­vė­je, prie­šais au­to­bu­sų sto­tį, stūk­san­tį mū­ri­nį 3 aukš­tų pa­sta­tą – ku­ria­me ka­dai­se vei­kė Sta­tis­ti­kos sky­rius, dar­bo bir­ža, o vė­liau įvairios įmo­nės – šie­met įsi­gi­jo vie­ti­nė bendrovė…

Vir­to „vai­duok­liu“

Spen­glos kai­mas 2002-ai­siais me­tais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bu­vo pri­pa­žin­tas kaip at­ski­ras vie­ne­tas, tu­rin­tis sa­vo at­ski­rą pa­va­di­ni­mą. Kai­mui taip pat bu­vo pri­skir­ta be­maž 10 hek­ta­rų že­mės, o Spen­glos pa­va­di­ni­mą iki tol bu­vu­siai te­ri­to­ri­jai be pa­va­di­ni­mo pa­siū­lė pa­tys gy­ven­to­jai, mat čia įsi­kū­rė vai­kų glo­bos na­mai „Spen­gla“.

Po to, kai 2015-ai­siais ša­ly­je bu­vo pra­dė­ta vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka, vai­kai iš „Spen­glos“ buvo per­kelti į Nau­juo­sius Val­ki­nin­kus. Li­kęs maž­daug 4700 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­sta­tas me­tų me­tus kiurk­so­jo iš­du­žu­siais lan­gais, ap­au­gęs žo­lė­mis.

Ža­dė­jo prie­globs­tį sen­jo­rams

Kaip „Mer­kio kraš­tui“ aiš­ki­no Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Va­lū­nie­nė, „Spen­glos“ pa­sta­tas pri­klau­sė ne sa­vi­val­dy­bei, bet tuo­me­ti­nei Aly­taus ap­skri­ties viršininko ad­mi­nist­ra­ci­jai, to­dėl ji ne­ga­lin­ti at­sa­ky­ti, kas ka­da ir už ko­kią su­mą tą pa­sta­tą nu­si­pir­kęs, mat tuo rū­pi­no­si Vals­ty­bės tur­to fon­das, vė­liau – Tur­to ban­kas.

„Mer­kio kraš­tas“ pa­si­kal­bė­jo ir su Tur­to ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tais. Sky­riaus kon­sul­tan­tė Jo­li­ta Ski­nu­ly­te-Niak­šu pa­siū­lė klaus­ti Re­gist­rų cen­tro, mat „ten tu­rė­tų bū­ti san­do­rio duo­me­nys, jei­gu jie pa­gal to me­to tei­sės ak­tus bu­vo vie­šin­ti­ni“.

„Mer­kio kraš­tui“ yra ži­no­ma, kad di­džiu­lį sta­ti­nį su 5 ha plo­to skly­pu bu­vo nu­si­pir­kęs UAB „Veis­ne­ra“ va­do­vas Gied­rius Si­da­ra­vi­čius, įžvel­gęs čio­nai per­spek­ty­vą įreng­ti pri­va­čius sen­jo­rų glo­bos na­mus. Apie tai „Mer­kio kraš­tas“ ra­šė dar 2019-ųjų me­tų gruo­dį straips­ny­je „Ra­jo­ne ke­ti­na­ma įsteig­ti dar vie­nus sen­jo­rų glo­bos na­mus“. Tą­kart įmo­nės di­rek­to­rius G. Si­da­ra­vi­čius „Mer­kio kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad bu­vu­sių vai­kų glo­bos na­mų pa­sta­to jis ne­ke­ti­na griau­ti, bet iš es­mės re­konst­ruos, in­ves­tuo­da­mas 2,5 mln. eu­rų, o trūks­ta­moms lė­šoms su­rink­ti ieš­kos rė­mė­jų. Čia sen­jo­rams bu­vo pla­nuo­ja­ma įreng­ti dau­giau nei 200 gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų.

Bu­vu­sių vai­kų glo­bos na­mų „Spen­gla“ pa­sta­tą įsi­gi­ju­si UAB „Veis­ne­ra“ ke­ti­na jį pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui

In­ves­tuos įspū­din­gą su­mą

„Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­jai prieš porą sa­vai­čių pa­skam­bi­nęs Spen­glos kai­mo gy­ven­to­jas pa­sa­ko­jo, esą šio kai­mo nau­ja­ku­riai ver­sli­nin­kai, įsi­gi­ję bu­vu­sius glo­bos na­mus, iš­ka­bi­no skel­bi­mus, kvie­čian­čius vie­tos ben­druo­me­nę su­si­tik­ti, pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo pla­nus. Tad pra­ėju­sią sa­vai­tę dar­syk pa­skam­bi­no­me UAB „Veis­ne­ra“ va­do­vui G. Si­da­ra­vi­čiui, bet pa­aiš­kė­jo, kad sa­vo ben­dro­vės ak­ci­jas jis… par­da­vė ki­tiems ak­ci­nin­kams.

Tu­rė­jo­me pro­gą pa­si­kal­bė­ti ir su nau­jų­jų ak­ci­nin­kų pa­skir­tu da­bar­ti­niu UAB „Veis­ne­ra“ di­rek­to­riu­mi An­driu­mi Sta­niu­kė­nu.

„Prieš dau­giau nei sa­vai­tę Spen­glos kai­mo ben­druo­me­nei pri­sta­tė­me sa­vo pro­jek­tą – kaip at­ro­dys pa­sta­to, aukš­tų iš­pla­na­vi­mas, skly­po te­ri­to­ri­ja. Ne­ti­kė­jau, kad kaž­kam bus įdo­mu, nes pa­si­tai­ko ir taip, kad į su­si­ti­ki­mą at­ei­na tik se­niū­nas. o šį­kart žmo­nių pri­si­rin­ko ne­ma­žai, ir su vi­sais ma­lo­niai pa­ben­dra­vo­me. Vi­sus la­biau­siai do­mi­no prak­ti­niai da­ly­kai. Pa­vyz­džiui, pro mums pri­klau­san­tį skly­pą ei­na vi­so­kie ser­vi­tu­ti­niai ke­liai ir ta­kai, van­den­tie­ki­nin­kai taip pat no­ri pri­va­žiuo­ti prie van­dens bokš­to, to­dėl žmo­nės klau­sė, ar ke­ti­na­me ap­si­tver­ti te­ri­to­ri­ją. Taip pat do­mė­jo­si, ar vie­ti­niai gy­ven­to­jai ga­lės nu­ei­ti tie­siai prie upe­lio. Ka­dan­gi pa­sta­tui ap­šil­tin­ti sta­ty­si­me du­ji­nę ka­ti­li­nę, žmo­nės tei­ra­vo­si, kur ji sto­vės ir ar jie taip pat tu­rės ga­li­my­bę prie jos pri­si­jung­ti. Do­mė­jo­si dar­bo vie­to­mis – ko­kių bus dar­bų, ko­kie at­ly­gi­ni­mai ir taip to­liau“, – kal­bė­jo A. Sta­niu­kė­nas.

Tie­sa, jis ne­at­sklei­dė, už ko­kią su­mą bu­vęs įmo­nės va­do­vas nu­si­pir­ko „Spen­glą“, mat taip esą pa­žei­si­ąs ak­ci­nin­kų kon­fi­den­cia­lu­mo su­tar­tį. Ta­čiau pa­ko­men­ta­vo, kad nau­jie­ji sa­vi­nin­kai ruo­šia­si čia in­ves­tuo­ti apie 6 mi­li­jo­nus eu­rų, įreng­ti sen­jo­rams 226 vie­tas ir įdar­bin­ti apie 80 dar­buo­to­jų, iš ku­rių dau­giau­sia, pa­šne­ko­vo tvir­ti­ni­mu, tu­rė­tų bū­ti vie­ti­niai gy­ven­to­jai.

Pir­mą­jį kor­pu­są ke­ti­na ati­da­ry­ti ki­tą­met

„Pa­gal pla­ną ki­tų me­tų va­sa­rį tu­rė­tu­me gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą, iki to lai­ko sprę­si­me fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą, nes ne­tu­ri­me vi­sos rei­kia­mos su­mos, o tik jos da­lį, to­dėl ieš­ko­me in­ves­tuo­to­jų. Na, o jei­gu va­sa­rį gau­si­me lei­di­mą bei iki to lai­ko tu­rė­si­me rei­ka­lin­gą su­mą, pir­ma­sis kor­pu­sas tu­rė­tų at­si­da­ry­ti 2022 me­tų lap­kri­tį. Ob­jek­to ati­da­ry­mas pla­nuo­ja­mas dviem eta­pais – skly­pe yra mo­kyk­la ir ben­dra­bu­tis, tad pir­muo­ju eta­pu ati­da­ry­tu­mė­me mo­kyk­lą, tai yra pir­mą­jį kor­pu­są. Ten yra bu­vu­sios spor­to ir ak­tų sa­lės, pas­ta­ro­ji iš­liks, o se­no­jo­je spor­to sa­lė­je bus vi­so­kių už­si­ė­mi­mų – spor­to kam­ba­riai, ba­sei­nai ir pa­na­šiai. Pir­mo­jo eta­po me­tu taip pat at­si­ras­tų ir pir­mo­sios 80 lo­vų. Tuo pa­čiu su­tvar­ky­si­me skly­pą ir ati­da­ry­si­me val­gyk­lą“, – ko­men­ta­vo įmo­nės „Veis­ne­ra“ di­rek­to­rius A. Sta­niu­kė­nas.

„Mer­kio kraš­to“ taip pat pa­kal­bin­tas Val­ki­nin­kų se­niū­nas An­ta­nas Juk­ne­vi­čius sa­kė ma­nąs, kad nau­jie­ji va­di­na­mo­sios „Spen­glos“ sa­vi­nin­kai pa­si­ro­dė pa­ti­ki­mi žmo­nės, tu­rin­tys ką pa­siū­ly­ti ir vie­tos ben­druo­me­nei. „Idė­ja jų gra­ži, ma­ty­si­me, kaip jiems pa­si­seks. Bus kon­ku­ren­ci­ja, ka­dan­gi jau tu­ri­me sen­jo­rų na­mus „Pu­še­lė“ Nau­juo­siuo­se Val­ki­nin­kuo­se, o kur yra kon­ku­ren­cin­ci­ja – ten ir pa­slau­gos ko­ky­biš­kes­nės. Šie ver­sli­nin­kai taip pat orien­tuo­ti su­teik­ti dar­bo vie­tų. Pa­pa­sa­ko­jau jiems, kad mū­sų kai­mo ben­druo­me­nė­je nė­ra daug be­dar­bių, ta­čiau ver­sli­nin­kai sa­kė tu­rė­sian­tys kaip žmo­nes pri­vi­lio­ti“, – kal­bė­jo A. Juk­ne­vi­čius.

Pir­kė­jo su­lau­kė ir Sa­va­no­rių gat­vės tri­aukš­tis

Spa­lio 21-ąją ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas G. Sa­mu­le­vi­čius sa­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je pa­skel­bė, kad vals­ty­bės įmo­nė Tur­to ban­kas pa­ga­liau par­da­vė vals­ty­bei pri­klau­siu­sį pa­sta­tą Sa­va­no­rių g. 34 prie­šais pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma“. „Ti­kė­ki­mės, kad pa­sta­to sa­vi­nin­kas jį pri­kels nau­jam gy­ve­ni­mui“, – tą­kart ra­šė vi­ce­me­ras.

Tur­to ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus kon­sul­tan­tė J. Ski­nu­ly­tė-Niak­šu „Mer­kio kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad šių me­tų rug­sė­jo 2-ąją įvy­ku­sio auk­cio­no me­tu pa­sta­tą įsi­gi­jo UAB „Sig­da­nas“, ge­riau ži­no­ma kaip ne­to­lie­se pre­ky­bos cen­tro „Iki“ įsi­kū­ru­si bui­ties tech­ni­kos ir elek­tro­ni­kos par­duo­tu­vė „To­po cen­tras“, kuriai va­do­vauja va­rė­niš­kis Si­gi­tas Le­vu­ta. „Pra­di­nė pa­sta­to kai­na bu­vo 72,1 tūkst. eu­rų, o par­duo­tas už 170,5 tūkst. eu­rų. Auk­cio­ne iš vi­so bu­vo 3 da­ly­viai. O gau­tos lė­šos per­ve­da­mos į vals­ty­bės biu­dže­tą“, – tei­gė J. Ski­nu­ly­tė-Niak­šu.

Tuo tar­pu „Mer­kio kraš­to“ žur­na­lis­tės pa­klaus­tas, ką ke­ti­nan­tis su tuo pa­sta­tu da­ry­ti – plės­ti sa­vo ver­slą, o gal­būt tu­rįs ki­tų idė­jų, S. Le­vu­ta sa­kė, kad ten tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­jų dar­bo vie­tų. „Dar spren­džia­me, ką ten da­ry­si­me. Rei­kia ap­si­žiū­rė­ti, kas yra rin­ko­je. Ži­no­ma, pa­sta­tą at­gai­vin­si­me, bet tik ki­tų me­tų pa­va­sa­rį ar va­sa­rą“, – pa­ko­men­ta­vo S. Le­vu­ta.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai