Sekmadienis, 15 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaVisi StraipsniaiGyvenimas „juodojoje zonoje“

Gyvenimas „juodojoje zonoje“

„Mer­kio kraš­tas“ su­si­lau­kė va­rė­niš­kės pra­šy­mo pa­si­do­mė­ti, ko­dėl gi jo­kiais bū­dais – nei te­le­fo­nu, nei in­ter­ne­tu – pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­bu­vo ga­li­ma už­si­re­gist­ruo­ti ko­ro­na­vi­ru­so tes­tui Va­rė­nos mo­bi­lia­ja­me punk­te. o kaip gi vyks­ta ra­jo­ne vak­ci­na­ci­ja nuo COVID-19 li­gos? „Mer­kio kraš­tas“ pa­si­kal­bė­jo su Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) va­do­vu Da­nu Bort­ke­vi­čiu­mi ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Luk­mi­nie­ne…

Vargas su ko­ro­na­vi­ru­so tes­tu

Su „Mer­kio kraš­tu“ ben­dra­vu­si va­rė­niš­kė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) nu­si­ste­bė­jo, ko­dėl no­rin­tiems Va­rė­nos mo­bi­lia­ja­me punk­te at­lik­ti ko­ro­na­vi­ru­so tes­tą ten­ka lauk­ti net ke­tu­rias die­nas? Pa­sak re­dak­ci­jos in­te­re­san­tės, pra­ėju­sį penk­ta­die­nį taip pat ne­pa­vy­ko už­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu. „Ma­no ap­lin­koj yra sir­gu­liuo­jan­tis žmo­gus, ku­ris va­kar (ko­vo 25 d. – aut.) skam­bi­no­si 1808, bet jam pa­sa­kė, kad bū­tent Va­rė­no­je ne­ga­li­ma už­si­re­gist­ruo­ti ir siū­lė va­žiuo­ti į Aly­tų. Šian­dien (ko­vo 26 d., penk­ta­die­nį – aut.) aš jam ban­džiau pa­dė­ti už­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu, ta­čiau ta pa­ti si­tu­a­ci­ja – yra lai­kai tik pir­ma­die­niui. Ti­kiuo­si, kad at­si­ras tas lai­kas grei­tai, nes mes, gy­ve­nan­tys „juo­do­je zo­no­je“, ne­ga­lim net tes­to pa­si­da­ry­ti. Ne­ra­mu. To ne­tu­rė­tų bū­ti, „juo­do­je zo­no­je“ tu­ri tes­tuo­ti die­ną nak­tį“, – svars­tė mo­te­ris.

Pir­ma­die­nį po­piet „Mer­kio kraš­tas“ ir­gi pa­ban­dė in­ter­ne­tu už­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­la­py­je www.1808.lt: tą­dien vi­sas ga­li­mas te­sta­vi­mui­si lai­kas jau bu­vo už­im­tas, ta­čiau ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis re­gist­ruo­tis dar bu­vo ga­li­ma.

To­kį skun­dą gir­di pir­mą­kart

„Mer­kio kraš­to“ pa­klaus­tas, ko­dėl ap­sir­gęs va­rė­niš­kis net ke­tu­rias die­nas Va­rė­nos mo­bi­lia­ja­me punk­te ne­ga­lė­jo už­si­re­gist­ruo­ti ko­ro­na­vi­ru­so tes­tui, Va­rė­nos PSPC va­do­vas D. Bort­ke­vi­čius sa­kė ne­ga­lin­tis „pa­ko­men­tuo­ti, kas bu­vo pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį“, pri­dū­ręs, kad šią sa­vai­tę to­kia ga­li­my­bė tik­rai bu­vo. „Da­bar yra daug pik­tų žmo­nių, vi­si per­var­gę. Man bū­tų la­bai sun­ku įti­ki­nė­ti, kad yra ki­taip. Tų vie­tų daž­niau­siai už­ten­ka, ir da­bar re­gist­ruo­tis tik­rai ga­li­ma. Pra­ėju­si sa­vai­tė tik­rai ne­bu­vo kaž­ko­kia iš­skir­ti­nė, bet pa­bai­go­je sa­vai­tės mes bu­vo­me už­im­ti su vak­ci­na­ci­ja, to­dėl ne­pa­tik­ri­nau, bet vi­du­ry sa­vai­tės lais­vų vie­tų tik­rai bu­vo. Žmo­gus sa­kys, kad ne­bu­vo, o aš sa­ky­siu, kad bu­vo – tuš­čias gin­čas. Jei­gu žmo­gus no­ri pa­si­da­ry­ti PGR (PGR tes­tas at­lie­ka­mas tu­rin­tiems ko­ro­na­vi­ru­sui bū­din­gus simp­to­mus: kai žmo­gus karš­čiuo­ja, ko­sė­ja ar kan­ki­na du­su­lys. Šie tes­tai taip pat at­lie­ka­mi di­džiau­siai ri­zi­kos gru­pei pri­ski­ria­miems žmo­nėms, pa­vyz­džiui, grį­žu­siems iš pan­de­mi­jos pa­veik­tų ša­lių – aut.) tes­tą, tai nei šian­dien (ko­vo 29 d. – aut.), nei ryt (ko­vo 30 d. – aut.) nė­ra lais­vų vie­tų, bet no­rin­tys ga­li pa­si­da­ry­ti grei­tą­jį tes­tą ir to vi­siš­kai už­ten­ka“, – aiš­ki­no Va­rė­nos PSPC va­do­vas.

D. Bort­ke­vi­čiaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pir­ma­die­nį  iki 14 va­lan­dos Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­bi­lia­ja­me punk­te ko­vo 30 die­nai dar ga­lė­jo už­si­re­gist­ruo­ti 17 žmo­nių, tiek bu­vo vie­tų grei­ta­jam an­ti­ge­no tes­tui, 31 die­nai – 18 vie­tų grei­ta­jam an­ti­ge­no tes­tui, ba­lan­džio 1 die­nai – 18 vie­tų PGR tes­tui ir 18 grei­ta­jam an­ti­ge­no tes­tui, 2 die­nai – 24 vie­tos PGR tes­tui ir 23 grei­ta­jam an­ti­ge­no tes­tui, o ba­lan­džio 3 die­nai – 17 vie­tų PGR tes­tui ir 16 grei­ta­jam an­ti­ge­no tes­tui. Ko­vo 29-ąją iki 14 va­lan­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­bi­lia­ja­me punk­te bu­vo už­si­re­gist­ra­vę 48 žmo­nės, 30 die­ną – 31 žmo­gus, 31 die­ną – 30 žmo­nių. Ba­lan­džio 1 die­nai no­rin­čių te­stuo­tis bu­vo 12, ba­lan­džio 2 die­nai – 1, o štai 3 die­nai – 3 žmo­nės.

Pa­na­šiai kal­bė­jo ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Luk­mi­nie­nė. „Pir­miau­sia rei­kė­tų iš­si­aiš­kin­ti, ko­kį tes­tą žmo­gus no­rė­jo at­lik­ti, ta­čiau, jei­gu jis jau­tė ko­ro­na­vi­ru­sui bū­din­gus simp­to­mus, tu­rė­jo re­gist­ruo­tis PGR tes­tui. Bet kas bu­vo pra­ėju­sią sa­vai­tę, aš jums tik­rai ne­pa­sa­ky­siu“, – sa­kė I. Luk­mi­nie­nė.

„Mo­bi­laus punk­to ko­or­di­na­to­rius yra Va­rė­nos PSPC va­do­vas ir net ne­abe­jo­ju, kad jis ste­bi kiek­vie­nos die­nos punk­to už­im­tu­mą. Ta­čiau iš jū­sų ga­vau pir­mą to­kį skam­bu­tį, kad žmo­gui su simp­to­mais rei­kia lauk­ti net ke­tu­rias die­nas. Per vi­są lai­ką nie­ka­da taip ne­bu­vo. Vie­tų PGR tes­tui tik­rai tu­ri­me, na, ki­tai die­nai tai tik­rai“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.

Pa­klaus­ta, ar ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma di­din­ti ko­ro­na­vi­ru­so tes­tų ap­im­tis, pa­šne­ko­vė nu­ro­dė, kad vis­kas pri­klau­so nuo žmo­nių ak­ty­vu­mo.

Grei­tų­jų tes­tų su­ma­žės

Be­je, mū­sų ra­jo­nui pa­te­kus į „juo­dą­ją zo­ną“ bei ma­tant vis au­gan­tį su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su mas­tą, nuo ko­vo 18 die­nos mo­bi­lu­sis punk­tas dir­ba il­giau, tad no­rin­tys pa­si­tik­rin­ti yra lau­kia­mi nuo 8 iki 17 va­lan­dos, o šeš­ta­die­niais – nuo 8 iki 14 va­lan­dos.

Va­rė­nos PSPC va­do­vas D. Bort­ke­vi­čius pa­ste­bi, kad PGR tes­tų pa­klau­sa yra kur kas di­des­nė ne­gu an­ti­ge­no, to­dėl at­ei­nan­čią sa­vai­tę pla­nuo­ja­ma di­din­ti at­lie­ka­mų PGR tes­tų skai­čių ir ap­ma­žin­ti grei­tų­jų tes­tų. „PGR tes­tui at­lik­ti ima­mas te­pi­nė­lis iš no­sia­ryk­lės, vė­liau te­pi­nė­lis ga­be­na­mas į Vil­nių. Esa­me su­ta­rę, kad po 25 va­lan­dų gau­na­me at­sa­ky­mą. Tuo tar­pu grei­to­jo an­ti­ge­no tes­to re­zul­ta­tą mes gau­na­me po 15 mi­nu­čių ir žmo­gus su­ži­no, ser­ga ko­ro­na­vi­ru­su ar ne. An­ti­ge­no tes­tai sun­kiai ko­re­lia­vo su PGR te­stais, ta­čiau da­bar jų ko­re­lia­ci­ja yra la­bai ge­ra – jei­gu grei­tuo­ju tes­tu nu­sta­to­ma, kad žmo­gus ser­ga ko­ro­na­vi­ru­su, 99,9 pro­cen­to tą pa­tį ro­do ir PGR tes­tas“, – aiš­ki­no D. Bort­ke­vi­čius.

Pra­ėju­sia­me Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro po­sė­dy­je Va­rė­nos PSPC va­do­vas bu­vo įpa­rei­go­tas su­for­muo­ti mo­bi­lią­ją bri­ga­dą, ku­ri ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus ga­lė­tų at­lik­ti dar­bo­vie­tė­se. Kaip tei­gė D. Bort­ke­vi­čius, bri­ga­da jau su­da­ry­ta, o kib­ti į dar­bą ji yra pa­si­ruo­šu­si nuo ba­lan­džio 1 die­nos.

Vak­ci­na­ci­ja nuo Co­vid-19 li­gos

O kaip ra­jo­ne vyks­ta vak­ci­na­ci­ja nuo Co­vid-19 li­gos PSPC di­rek­to­rius D. Bort­ke­vi­čius pa­pa­sa­ko­jo pla­čiau. Štai jo pa­sa­ko­ji­mas.

„Pir­mą­ja skie­pų do­ze mū­sų ra­jo­ne jau pa­skie­py­ta virš 2000 gy­ven­to­jų, vi­siš­kai pa­skie­py­ta be­veik 1000. Pir­miau­sia bu­vo skie­py­ti me­di­ci­nos įstai­gų dar­buo­to­jai, slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rių pa­cien­tai, so­cia­li­nių glo­bos įstai­gų gy­ven­to­jai, sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tys pa­cien­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, far­ma­ci­nin­kai. Nuo ko­vo pra­džios šei­mos gy­dy­to­jai pra­dė­jo kvies­ti vy­riau­sius ir pa­žei­džia­miausius – aš­tuo­nias­de­šimt ir dau­giau me­tų am­žiaus ra­jo­no gy­ven­to­jus, vė­liau – sep­ty­nias­de­šimt­me­čius ir vy­res­nius. Pa­skie­py­ta da­lis švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, dir­ban­čių su pra­di­nių kla­sių mo­ki­niais, ir iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jų. Lau­kia­me vi­sų švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų bei abi­tu­rien­tų są­ra­šų, ir ki­tą sa­vai­tę, esant ga­li­my­bei, pra­dė­si­me juos skie­py­ti pa­si­rink­ta vak­ci­na. Pra­dė­ta še­šias­de­šimt pen­ke­rių ir vy­res­nių gy­ven­to­jų re­gist­ra­ci­ja skie­pi­ji­mui pa­si­rink­ta vak­ci­na.  „AstraZeneca“ vak­ci­na skie­pi­ja­me tą pa­čią die­ną, „BioNTech Phi­zer“ – ra­šo­me į ei­lę. Ei­lė­je lau­kia lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys, jau­nes­ni nei še­šias­de­šimt pen­ke­rių me­tų am­žiaus pa­cien­tai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, gais­ri­nin­kai, kraš­to ap­sau­gos pa­rei­gū­nai, tei­sė­jai.

La­bai gai­la, kad tarp sen­jo­rų, ku­riems ši li­ga ke­lia di­džiau­sią pa­vo­jų, yra ne­ma­žai at­si­sa­kan­čių skie­py­tis, abe­jo­jan­čių ar, ne­ži­nia, ko­dėl, del­sian­čių. Vie­ni gal lau­kia ge­res­nio oro, ki­ti – no­ri­mos vak­ci­nos, dar ki­ti pa­si­žiū­rės, kaip sek­sis kai­my­nui. O juk del­si­mas ati­to­li­na ga­li­my­bę grei­čiau pa­skie­py­ti tuos, ku­rie lau­kia bet ko­kios vak­ci­nos, kad ga­lė­tų jaus­tis sau­ges­ni, grįž­ti į dar­bus, gy­ven­ti lais­ves­nį gy­ve­ni­mą.

Ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­me gau­ti di­des­nį vak­ci­nų kie­kį, to­dėl kvie­čia­me vi­sus bū­ti ak­ty­viems. Jei­gu jums 65-eri me­tai ir dau­giau ir lig šiol ne­bu­vo­te pa­kvies­ti skie­py­tis, pra­šo­me ne­dels­ti ir ak­ty­viai re­gist­ruo­tis tel. 8 310 51608 skie­pi­ji­mui pa­si­rink­ta vak­ci­na. Nuo šios sa­vai­tės re­gist­ra­tū­ro­je dir­ba 7 dar­buo­to­jai, ku­rie jus už­re­gist­ruos ir nu­ro­dys at­vy­ki­mo lai­ką. Jei­gu no­ri­mos vak­ci­nos šiuo me­tu pa­kan­ka­mai ne­tu­rė­si­me, bū­si­te įra­šy­ti į ei­lę. Apie at­vy­ki­mo lai­ką gau­si­te pra­ne­ši­mą SMS ži­nu­te į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ar­ba pa­skam­bin­si­me nu­ro­dy­tu nu­me­riu į lai­di­nį te­le­fo­ną. Jei­gu nu­ro­dy­tu lai­ku dėl ko­kių nors prie­žas­čių at­vyk­ti ne­ga­lė­si­te, pra­šo­me pra­neš­ti, kad į tą vie­tą ga­lė­tu­me pa­kvies­ti ki­tą žmo­gų.

Kal­bė­da­mi apie vak­ci­na­ci­ją ne­ga­li­me ne­pri­min­ti ir iš­ty­ri­mo ga­li­my­bių. Iš­si­tir­ti ga­li­te sa­vi­val­dy­bės mo­bi­lia­ja­me punk­te. Re­gist­ra­ci­ja per karš­tą­ją li­ni­ją tel. 1808, PGR tes­tui – jau­čiant simp­to­mus ar bu­vus kon­tak­te su ser­gan­čiu as­me­niu, grei­tam ko­ky­biš­kam an­ti­ge­no tes­tui – pro­fi­lak­tiš­kai. Pla­nuo­jant iš­si­tir­ti prieš sta­cio­na­ri­nį gy­dy­mą ar ki­tas me­di­ci­ni­nes pro­ce­dū­ras, rei­kia re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu, ad­re­su www.1808.lt. At­si­žvel­giant į ty­ri­mų po­rei­kį, mo­bi­laus punk­to dar­bo lai­kas ga­li bū­ti kei­čia­mas.

Gir­di­me įvai­rių prie­kaiš­tų dėl vak­ci­na­ci­jos ei­gos: nie­kas ne­pa­skam­bi­no, ne­įma­no­ma pri­sis­kam­bin­ti, rei­kia lauk­ti, ko­dėl rei­kia skam­bin­ti ke­lis kar­tus. Su­pran­ta­me jus ir at­si­pra­šo­me už pa­tir­tus bei bū­si­mus ne­pa­to­gu­mus ar ne­sklan­du­mus. Dar­bų ap­im­tys smar­kiai iš­au­go, pa­si­kei­tė dar­bo są­ly­gos ry­šium su in­fek­ci­jos kon­tro­lės rei­ka­la­vi­mais, o žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai, de­ja, tie pa­tys ar­ba ma­žė­jan­tys. Dir­ba­me nuo­šir­džiai, sten­gia­mės at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas ir pa­dė­ti. Ti­ki­mės jū­sų są­mo­nin­gu­mo, su­pra­tin­gu­mo ir kan­try­bės.

Ar­tė­jant Šv. Ve­ly­koms lin­ki­me vi­siems, iš­tver­mės, stip­ry­bės, ra­my­bės. Te­gul tai bū­na dva­si­nio at­gi­mi­mo ir sie­los šva­ros šven­tė. Te­ly­di jus ar­ti­mo mei­lė ir ne­si­bai­gian­ti ge­rų dar­bų tą­sa.“

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai