Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosIš užsitęsusio teismų košmaro bendruomenę ištraukė meras istorikas

Iš užsitęsusio teismų košmaro bendruomenę ištraukė meras istorikas

Nedzingės kaimo bendruomenė, prieš 10 metų parengusi projektą ir už gautą 250 tūkst. litų (apie 73 tūkst. eurų) dydžio Europos Sąjungos paramą susiremontavusi begriūvantį buvusį mokyklos bendrabutį, o visus veiksmus stropiai derinusi su šio pastato savininke ir projekto partnere – rajono savivaldybe, buvo… apkaltinta savivale, teisės aktų pažeidimais ir įvelta į daugiametį teismų maratoną; o kaip viskas pasibaigė, „Merkio kraštui“ pranešė Nedzingės bendruomenės pirmininkė Nijolė Maceikienė…

Nu­my­nė vi­sus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės slenks­čius

Ko­dėl Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nė, gra­žiai su­si­re­mon­ta­vu­si be­griū­van­tį se­ną pa­sta­tą, bu­vo ap­kal­tin­ta sa­vi­va­le ir tei­sės ak­tų pa­žei­di­mais, ra­šė­me prieš 8-erius me­tus – 2013 m. lap­kri­čio 15 ir 19 d. „Mer­kio kraš­to straips­ny­je „Už kul­tū­ros ver­ty­bę at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos at­pir­ki­mo ožiu pa­da­rė… kai­mo žmo­nes“. Bet tik da­bar pa­aiš­kė­jus, kuo vis­kas pa­si­bai­gė, bū­ti­na pri­si­min­ti, ir kuo vis­kas pra­si­dė­jo.

Tai­gi mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar 2011 me­tų bir­že­lio 21 d. pri­ėmė spren­di­mą da­ly­vau­ti part­ne­rės tei­sė­mis pro­jek­te „Ne­dzings Ne­dzin­gė“, ku­rį tei­kė aso­cia­ci­ja Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nė pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nę „Kai­mo at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra“.

Šio pro­jek­to tiks­las bu­vo su­re­mon­tuo­ti ne­be­vei­kian­čio kai­mo mo­kyk­los ben­dra­bu­čio pa­sta­tą, pri­klau­san­tį sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se, ir, kaip ro­dė Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro duo­me­nys, sta­ty­tą 1965 me­tais.

Tuo pa­čiu spren­di­mu sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti prie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų na­tū­ra, t. y. – mi­nė­tuo­ju pa­sta­tu, per­duo­da­ma jį pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį val­dy­ti Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nei iki 2021 me­tų. Tad ben­druo­me­nės nariams jau pa­tiems te­ko rū­pin­tis, kaip gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę pa­ra­mą ir už ją su­si­re­mon­tuo­ti pa­sta­tą.

Kaip tuo­met tei­gė Ne­dzin­gės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Ma­cei­kie­nė, ji „vi­sus sa­vi­val­dy­bės slenks­čius nu­my­nė“, kol su­rin­ko dau­gy­bę pa­ra­šų bei do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su pa­sta­tu ir bū­si­mo­jo re­mon­to dar­bais. At­sa­kin­gie­ji sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai mo­te­rį ti­ki­no, kad Re­gist­rų cen­tre įre­gist­ruo­tas pa­sta­tas ne­tu­ri jo­kių ap­ri­bo­ji­mų, bus at­lie­ka­mas tik pa­pras­tas ei­na­ma­sis re­mon­tas, to­dėl tam ne­rei­kia nei lei­di­mo, nei ra­šy­ti­nio sa­vi­val­dy­bės su­ti­ki­mo.

Kai­mo ben­druo­me­nę pri­pa­ži­no pa­žei­dė­ja

Be to, kaip sa­kė N. Ma­cei­kie­nė, „vi­si su­rink­ti do­ku­men­tai sėk­min­gai per­ėjo ir per Va­rė­nos kraš­to veik­los gru­pę (VVG), ir per agen­tū­rą, ku­ri ski­ria pi­ni­gus ir tik­ri­na, ar vis­kas ge­rai, ir pa­ga­liau ga­vom ži­nią, kad pi­ni­gų re­mon­tui – 250 tūkst. li­tų – bus.“

Re­mon­to dar­bai, ku­riuos vyk­dė UAB „Va­rė­nos sta­ty­ba“, pra­si­dė­jo 2012-ųjų ru­de­nį. Ne­tru­kus kiau­ras bu­vu­sio mo­kyk­los ben­dra­bu­čio skar­di­nis sto­gas bu­vo pa­keis­tas nau­ju skar­di­niu su čer­pių imi­ta­ci­ja, o iki ki­tų me­tų ko­vo mė­ne­sio pa­sta­tas pa­si­puo­šė nau­jo­mis du­ri­mis bei nau­jais plas­ti­ki­niais lan­gais vie­toj se­nų su­tre­šu­sių.

Bet štai ko­vo 1-ąją Ne­dzin­gė­je ap­si­lan­kė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio pa­rei­gū­nai ir kai­mo ben­druo­me­nė iš­gir­do ne­įti­kė­ti­ną ži­nią – kad re­mon­tuo­ja­mas bu­vęs mo­kyk­los ben­dra­bu­tis yra pa­sta­ty­tas ne 1965 me­tais, kaip nu­ro­do­ma Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re, bet… vi­su 100-u me­tų anks­čiau, t. y. 1865-ai­siais pa­gal tuo­me­ti­nio gar­saus ar­chi­tek­to pro­jek­tą. O svar­biau­sia – kad pa­sta­tas yra įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą nuo 1971 me­tų ir jam tu­ri bū­ti tai­ko­ma ap­sau­ga. Tad jo­kių plas­ti­ki­nių lan­gų ir du­rų bei sto­go su skar­di­nių čer­pių imi­ta­ci­ja 150 me­tų se­nu­mo kul­tū­ros ver­ty­bė­je, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­ga­lė­jo bū­ti.

Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei N. Ma­cei­kie­nei bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las ir ji tuo­me­ti­nio Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jo Rai­mon­do Dar­gio nu­ta­ri­mu bu­vo nu­baus­ta 1000 li­tų dy­džio bau­da – už tai, kad pa­žeis­da­ma Sta­ty­bos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus aso­cia­ci­ja Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nė sa­va­va­liš­kai, t. y. be sta­ty­bos lei­di­mo at­li­ko mi­nė­to­jo pa­sta­to pa­pras­tą­jį re­mon­tą. Be to, pa­vel­do­sau­gi­nin­kai rei­ka­la­vo plas­ti­ki­nius lan­gus ir du­ris pa­keis­ti me­di­niais, o nau­ją sto­gą su čer­pių imi­ta­ci­ja – pa­pras­tos skar­dos dan­ga, ko­kia bu­vo anks­čiau.

Skun­das prieš sta­ty­bos ins­pek­ci­ją, pa­vel­do­sau­gi­nin­kus ir sa­vi­val­dy­bę

Į ne­ti­kė­tų ne­ma­lo­nu­mų ver­pe­tą įsuk­ta ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė N. Ma­cei­kie­nė nuo­gąs­ta­vo, kad bau­dos su­mo­kė­ti ne­bus iš ko, nes aso­cia­ci­jos ban­ko są­skai­to­je tė­ra vos 200 li­tų, „o kai­me gy­ve­na vien pen­si­nin­kai ir be­dar­biai“.

Be to, Ne­dzin­gės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė lai­kė­si nuo­mo­nės, kad bent da­lį kal­tės tu­rė­tų pri­si­im­ti ir val­džios ins­ti­tu­ci­jos, ben­druo­me­nės ne­per­spė­ju­sios apie sau­go­ti­ną kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą Ne­dzin­gė­je.

„Sa­vi­val­dy­bėj man nie­kas apie tai ne­už­si­mi­nė – vi­si va­do­va­vo­mės Re­gist­rų cen­tro iš­ra­šu, kad pa­sta­tas sta­ty­tas 1965 me­tais ir nė­ra joks pa­vel­das, – kal­bė­jo tuo­met N. Ma­cei­kie­nė. – Ko­dėl tu­rė­tu­me abe­jo­ti Re­gist­rų cen­tro do­ku­men­tu? Jei bū­tu­me ži­no­ję, bū­tu­me ki­to­kį pro­jek­tą ren­gę, nes pa­sta­tą bū­ti­nai rei­kė­jo re­mon­tuot, ant­raip jis būt su­griu­vęs ir tuo­met iš­vis jo­kios kul­tū­ros ver­ty­bės ne­be­būt li­kę… O štai kul­tū­ros pa­vel­do ins­pek­to­rė man pa­sa­kė, kad ne­ži­no­ji­mas ne­at­lei­džia nuo at­sa­ko­my­bės – at­seit, ga­lė­jau pa­žiū­rėt in­ter­ne­te į kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą. Bet mes in­ter­ne­tą ga­vom dar vė­liau, o juk in­ter­ne­tą vi­są lai­ką tu­rė­jo ir pa­sta­to sa­vi­nin­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, o vi­sus klai­di­nu­sio Re­gist­rų cen­tro do­ku­men­to, kur net pa­sta­to sta­ty­bos da­ta nuo tik­ro­sios ski­ria­si vi­su 100 me­tų, taip ir ne­iš­tai­sė…“

Ne­dzin­gės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė sa­kė, jog kai­mo žmo­nės bu­vo pa­si­ry­žę „mū­ru stot, kad ne­griaut jų su­re­mon­tuo­to sto­go ir ne­lup­tų du­rų bei lan­gų“. Be to, ben­druo­me­nė krei­pė­si į teis­mą, kad bū­tų pa­nai­kin­ta jos pir­mi­nin­kei skir­ta bau­da.

Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nės skun­dą prieš Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­rių, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą ir Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę nag­ri­nė­jo tuo­me­ti­nis Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2013 me­tų spa­lio 8 die­nos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo ir „Mer­kio kraš­tas“.

Il­ga­me­čiai teis­mai, kai­na­vę daug ner­vų, aša­rų ir pi­ni­gų

Ta­me po­sė­dy­je vi­sų iš­var­din­tų ins­ti­tu­ci­jų (su­in­te­re­suo­tų­jų ša­lių) at­sto­vai dėl ne­tin­ka­mai su­re­mon­tuo­to bu­vu­sio mo­kyk­los ben­dra­bu­čio, ku­ris, kaip tik po to pa­aiš­kė­jo, yra kul­tū­ros ver­ty­bė, dau­giau­sia kal­ti­no Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nę ar­ba vie­na ki­tą. Po­sė­dis pa­si­bai­gė tuo, kad ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė vis tiek bu­vo pri­pa­žin­ta pa­žei­dė­ja, tik jai skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da bu­vo su­ma­žin­ta nuo 1000 iki 200 li­tų.

Be to, pa­vel­do­sau­gi­nin­kai bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad su­lauks dar vie­no teis­mo spren­di­mo, įpa­rei­go­sian­čio kai­mo ben­druo­me­nę sa­vo­mis lė­šo­mis mi­nė­tuo­sius plas­ti­ki­nius lan­gus ir du­ris su­si­re­mon­tuo­ta­me ben­dra­bu­ty­je per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pa­keis­ti me­di­niais, o ne­tin­ka­mą sto­go dan­gą – tin­ka­ma.

„To pa­da­ry­ti mes fi­nan­siš­kai ne­ga­lė­jo­me, – kaip da­bar pri­si­me­na Ne­dzin­gės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė N. Ma­cei­kie­nė. – Tad iki pat 2020 me­tų vy­ko teis­mai, ben­druo­me­nei kai­na­vę daug ner­vų, aša­rų ir pi­ni­gų, ku­rių gau­da­vo­me iš ben­druo­me­nės na­rių mo­ka­mų na­rio mo­kes­čių, taip pat – iš rė­mė­jų su­au­ko­tų lė­šų. Si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė, tik į val­džią at­ėjus da­bar­ti­nei Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir me­rui Al­giui Ka­šė­tai, nes pats me­ras ėmė­si ini­cia­ty­vos, o sa­vi­val­dy­bė pa­rė­mė fi­nan­siš­kai.“

Re­dak­ci­jos in­te­re­san­tė at­si­ne­šė ir Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nės var­du su­ra­šy­tą laiš­ką, ku­rį pa­pra­šė pa­skelb­ti „Mer­kio kraš­te“. Ta­me laiš­ke ra­šo­ma, jog vien me­ro A. Ka­šė­tos dė­ka Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas „nu­si­lei­do“, kad su­re­mon­tuo­ta­me ben­dra­bu­ty­je „bū­tų pa­keis­tos tik du­rys ir ka­mi­nas“, o plas­ti­ki­niai lan­gai, ap­kal­ti me­di­nė­mis len­tu­tė­mis, ir skar­di­nis sto­gas – to­kios pa­čios pil­kos spal­vos, koks bu­vo ir se­na­sis – lik­tų ne­pa­keis­ti (is­to­ri­ko iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jęs A. Ka­šė­ta, be­je, pats anks­čiau yra dir­bęs kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos vy­riau­siuo­ju ins­pek­to­riu­mi).

„To­dėl vi­si ben­druo­me­nės na­riai dė­ko­ja me­rui už pa­gal­bą, – ra­šo­ma Ne­dzin­gės ben­druo­me­nės laiš­ke. – Taip pat nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me Sau­liui Ko­ro­ce­jui (ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tui-red.), pa­dė­ju­siam iš­spręs­ti, kaip ma­nė­me, „am­žiaus pro­ble­mą“. Da­bar ben­druo­me­nės žmo­nės ga­li be bai­mės gra­žin­ti ap­lin­ką prie su­re­mon­tuo­to na­mo, pirk­ti rei­ka­lin­gą in­ven­to­rių ir nau­do­ti pa­tal­pas sa­vo reik­mėms: čia organizuoti su­si­rink­imus, susitikimus, švęs­ti ben­druo­me­nės ar šei­mos šven­tes, šar­vo­ti mi­ru­siuo­sius ir pa­na­šiai. Šiuo me­tu ben­druo­me­nė, pa­da­vu­si pa­raiš­ką Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mų agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir ga­vu­si pi­ni­gė­lių, nu­si­pir­ko kom­piu­te­rį, spaus­din­tu­vą ir 10 sta­lų. Jais, kaip vi­sa­da esant rei­ka­lui, ga­li nau­do­tis vi­si Ne­dzin­gės kai­mo ben­druo­me­nės na­riai“.

Naujai įsigytas kompiuteris ir spausdintuvas ant naujo stalo
 

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai