Trečiadienis, 11 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKaimynams įgriso varvantis automobilis

Kaimynams įgriso varvantis automobilis

„Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­jai ži­nu­tę at­siun­tu­si va­rė­niš­kė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma), gy­ve­nan­ti M. K. Čiur­lio­nio gat­vės 55 dau­gia­bu­ty­je, pik­ti­no­si kai­my­no ne­at­sa­kin­gu­mu, nes iš jo au­to­mo­bi­lio esą nuo­lat kap­si te­pa­lai, jau spė­ję iš­mar­gin­ti pa­va­sa­rį nau­jai iš­as­fal­tuo­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, o į kai­my­nų pa­sta­bas mi­nė­tojo au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas esą ne­re­a­guo­ja…

„La­bai pra­šau tar­pi­nin­kau­ti ar­ba pa­vie­šin­ti, gal pa­gel­bės. As­fal­to dan­ga nuo­lat ter­šiama te­pa­lais iš ne­tvar­kin­gos ma­ši­nos (au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­niai nu­me­riai re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.). Daug kar­tų bu­vo įspė­tas sa­vi­nin­kas, ta­čiau nie­kas ne­pa­si­kei­tė, te­pa­lus smė­liu net ki­ti už­pi­la, o prieš ke­le­rius me­tus net gais­ri­nin­kai va­lė jo te­pa­lus, nes iš­kvie­tėme, ir nuo to lai­ko nuolat ter­šia­ma. Pa­dė­ki­te“, – re­dak­ci­jai atsiųs­to­je ži­nu­tė­je pra­šė in­te­re­san­tė.

Nu­va­žia­vo­me į vie­tą sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, ko­kios bė­dos pri­spau­dė re­dak­ci­jos in­te­re­san­tę. M. K. Čiur­lio­nio gat­vės 55 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja, ves­da­ma pa­ro­dy­ti kai­my­no au­to­mo­bi­lį, iš ku­rio ne­va sun­kia­si aly­va, pa­sa­ko­jo, kad prieš iš­as­fal­tuo­jant aikš­te­lę te­pa­lai su­bėg­da­vo pa­pras­čiau­siai į grio­ve­lius. Da­bar kie­mas su­re­mon­tuo­tas, tad ne­si­no­ri ma­ty­ti iš­mar­gin­tos te­pa­lais aikš­te­lės – juk aikš­te­lė, ga­li­ma sa­ky­ti, dar vi­sai nau­ja. O va­sa­rą esą bai­su net ir lan­gą at­si­da­ry­ti, mat į kam­ba­rį iš kar­to skver­bia­si ait­rus te­pa­lų kva­pas.

Pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją „Mer­kio kraš­tas“ pa­pra­šė Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Val­do Ka­va­liaus­ko, ku­ris siū­lė kai­my­nams vi­sų pir­ma pa­ban­dy­ti tai­kiai ieš­ko­ti kom­pro­mi­so. O ka­dan­gi, pa­sak re­dak­ci­jos in­te­re­san­to, to­kiu bū­du bė­dos iš­spręs­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta jau il­gą lai­ką, V. Ka­va­liaus­kas iš­dės­tė, kad pa­žei­dė­jui ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da už ap­lin­kos ter­ši­mą pa­vo­jin­go­mis me­džia­go­mis. Ta­čiau bū­ti­na nu­sta­ty­ti, kad aly­va nu­te­kė­jo bū­tent iš gy­ven­to­jų nu­ro­dy­to au­to­mo­bi­lio, mat ga­li bū­ti, jog to­je vie­to­je pa­lie­ka­mos ir ki­tos trans­por­to prie­mo­nės.

„Prieš nu­spren­džiant skir­ti nuo­bau­dą ar ne, rei­kia įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. Jei­gu au­to­mo­bi­lis tech­niš­kai tvar­kin­gas ir tu­ri ga­lio­jan­čią tech­ni­nę ap­žiū­rą, po­li­ci­ja ga­li ją at­im­ti. O gy­ven­to­jams rei­kė­tų skam­bin­ti ben­druo­ju pa­gal­bos nu­me­riu 112 ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo pro­ble­mą. Tuo­met dis­pe­če­ri­nė nu­krei­pia toms tar­ny­boms, ku­rioms ir pri­klau­so“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Be­je, V. Ka­va­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jau ne vie­ną sy­kį bu­vo nu­va­žia­vę prie M. K. Čiur­lio­nio gat­vės 55 dau­gia­bu­čio, ta­čiau pa­žei­di­mas esą ne­bu­vo už­re­gist­ruo­tas. „Nie­ko per daug ten ne­pa­ma­tė­me, tik prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos iš­plau­tą grin­di­nį, o te­pa­lo pri­lap­sė­ję yra ne vie­no­je vie­to­je. Be to, nie­kas ne­ga­li 100 pro­cen­tų pa­sa­ky­ti, ar iš to au­to­mo­bi­lio bė­ga, ar ne. Nes, jei­gu pa­žiū­rė­si­me po au­to­mo­bi­liais, – lap­si iš jų vi­sų“, – tei­gė Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas.

Tuo tar­pu Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė bei Va­rė­nos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Mon­ke­vi­čie­nė „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė, kad gy­ven­to­jai pa­gal­bos ga­li kreip­tis ir į sa­vi­val­dy­bę, po to in­for­ma­ci­ja bus per­duo­ta ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tams, ku­rie su­ra­šys pro­to­ko­lą.

Be ki­ta ko, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se už at­lie­kų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą nu­ma­to­mos bau­dos – ap­lin­kos už­ter­ši­mas ga­li už­trauk­ti bau­dą nuo 30 iki 90 eu­rų ar­ba nuo 3 tūkst. iki 4 300 eu­rų.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai