Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKai­my­nų ne­san­tai­kos ži­di­nį kursto... lauko tualetas

Kai­my­nų ne­san­tai­kos ži­di­nį kursto… lauko tualetas

Nors gy­ve­na­me, re­gis, ci­vi­li­zuo­to­je vi­suo­me­nė­je, su­si­rū­pi­ni­mą vis dar ke­lia to­kie da­ly­kai kaip… lau­ko tu­a­le­tas; štai į „Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs va­rė­niš­kis skun­dė­si dėl pa­šo­nė­je sto­vin­čios lau­ko iš­vie­tės, ku­ri esą sklei­džia no­sį rie­čian­tį dvo­ką…

Pa­ža­dė­jo pa­tik­rin­ti

Kal­bė­da­mas te­le­fo­nu Dzū­kų gat­vės gy­ven­to­jas (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) pa­gal­bos sa­kė nu­spren­dęs kreip­tis į „Mer­kio kraš­tą“, mat dėl kai­my­no lau­ko tu­a­le­to esą bel­dę­sis ir val­di­nin­kų du­ris, ta­čiau nie­kas nie­ko ne­da­ro. „Dzū­kų gat­vė­je 28 gy­ve­nan­tis žmo­gus jau se­niai pri­si­jun­gęs prie mies­to ka­na­li­za­ci­jos, bet jo lau­ko tu­a­le­tas kaip sto­vi, taip sto­vi… Bai­si smar­vė. Kiek kar­tų ra­šėm raš­tus sa­vi­val­dy­bėn – nie­kas nie­ko. Ir į But­ke­vi­čių (bu­vu­sį Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ką – aut.) krei­pė­mės, bet jam ta­da ak­me­nys la­biau rū­pė­jo. Li­ko „Mer­kio kraš­tas“ – ket­vir­to­ji val­džia. Rei­kia žmo­nėms pa­aiš­kin­ti, nes jie ne­su­pran­ta… Ban­dėm pa­tys kal­bė­tis su kai­my­nu, bet ži­not – jam tas pats“, – sa­vo bė­dą re­dak­ci­jai dės­tė va­rė­niš­kis.

Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­ju­si Eu­ro­pos Są­jun­gai iki 2023-ųjų me­tų vi­so­se gy­ven­vie­tė­se, kur yra dau­giau nei 2000 gy­ven­to­jų, at­si­sa­ky­ti lau­ko tu­a­le­tų, kad šie ne­terš­tų gam­tos. Mat po lau­ko tu­a­le­tais gy­ven­to­jai daž­nai pa­tys iš­si­ka­sa pa­pras­čiau­sias duo­bes, to­dėl nuo­te­kos iš jų sun­kia­si ir už­ter­šia grun­ti­nius van­de­nis. Be to, nuo­te­kos iš lau­ko tu­a­le­tų pa­ten­ka ir į pa­vir­ši­nius van­dens tel­ki­nius, šu­li­nius, ter­šia ge­ria­mą­jį van­de­nį ir nuo­di­ja gy­vū­nus. Ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams pri­si­jun­gi­mo prie cen­tra­li­zuo­tų nuo­te­kų tin­klų iš­lai­dos, kaip tei­gia­ma, yra kom­pen­suo­ja­mos. Iki nu­ma­ty­to ter­mi­no ne­pri­si­jun­gę gy­ven­to­jai yra įspė­ja­mi, o ne­su­re­a­ga­vu­sius ža­da­ma baus­ti.

Tad dėl Dzū­kų gat­vė­je sto­vin­čios iš­vie­tės „Mer­kio kraš­tas“ vi­sų pir­ma krei­pė­si į Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ką Eval­dą Bru­so­ką, ku­ris at­krei­pė dė­me­sį, kad jei­gu nuo­te­kos ne­iš­lei­džia­mos į ap­lin­ką, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai šio­je si­tu­a­ci­jo­je ma­žai kuo te­ga­lė­tų pa­gel­bė­ti. „Sun­ku kaž­ką pa­sa­ky­ti, nes pri­klau­so nuo to, koks tu­a­le­to san­da­ru­mas. Jei­gu nie­kas ne­iš­bė­ga ir ne­ter­šia­ma ap­lin­ka, ne­la­bai ten ką mes ir pa­da­ry­si­me“, – kal­bė­jo E. Bru­so­kas, pa­si­tei­ra­vęs, kur tiks­liai sto­vi lau­ko tu­a­le­tas ir pa­ža­dė­jęs nu­va­žiuo­ti pa­tik­rin­ti.

Vie­tos val­džios at­sto­vų ko­men­ta­rai

Va­rė­niš­kio bė­dą pa­pa­sa­ko­jo­me ir vie­tos val­di­nin­kams. Štai „Mer­kio kraš­to“ pa­kal­bin­tam Va­rė­nos se­niū­nui Da­liui Luk­mi­nui ši pro­ble­ma ži­no­ma ne vie­ne­rius me­tus. „Kiek mums yra ži­no­ma, ta­me na­me nie­kas ne­gy­ve­na, va­di­na­si, tuo tu­a­le­tu nie­kas ne­si­nau­do­ja. Su An­ta­nu La­ba­naus­ku (Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu – aut.) kaž­ka­da ten bu­vo­me nu­vy­kę, bet da­bar ne­la­bai pri­si­me­nu tos vi­sos si­tu­a­ci­jos“, – pa­ko­men­ta­vo D. Luk­mi­nas.

Na, o ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to A. La­ba­naus­ko žo­džiais ta­riant, mies­to cen­tre sto­vin­tis lau­ko tu­a­le­tas „gal tik kraš­to­vaiz­džiui ken­kia, bet jo­kio kva­po nė­ra“. „Jis sto­vi vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, to­dėl ne sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja yra nu­spręs­ti – griau­ti vals­ty­bi­nė­je že­mė­je sto­vin­čius pa­sta­tus, ar ne. Tu­a­le­tas yra ne­nau­do­ja­mas, kiek pa­svi­ręs į šo­ną, ir jo nau­do­ti tur­būt net ir ne­įma­no­ma. Ko­men­tuo­ti tu­rė­tų Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba. Jei­gu ji pro­ble­mos ne­ma­to, va­di­na­si, jos ir nė­ra“, – sa­kė A. La­ba­naus­kas.

Ta­čiau pa­si­kal­bė­jus su Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) Va­rė­nos sky­riaus re­fe­ren­te Ri­ma Ka­ziu­ko­nie­ne pa­aiš­kė­jo, kad NŽT vis dėl­to „to­kių pro­ble­mų ne­spren­džia“. „Į mus to­kiu klau­si­mu nie­kas ne­si­krei­pė. Tai yra ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mas, jei­gu yra kaž­ko­kia ža­la gam­tai. Mies­te nuo­te­kas tu­ri tvar­ky­ti sa­vi­val­dy­bė ir, kiek ži­nau, žmo­nėms yra kaž­ko­kios kom­pen­sa­ci­jos nuo­te­kas pri­jun­giant prie mies­to tin­klų. Griau­ti ar ne­griau­ti – spren­džia Sta­ty­bų ins­pek­ci­ja, bet lau­ko tu­a­le­tas yra lai­ki­nas sta­ti­nys ir jam ne­rei­kia jo­kių lei­di­mų“, – aiš­ki­no R. Ka­ziu­ko­nie­nė.

Krei­pė­mės ir į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją Lau­rą Kar­lo­nai­tę-Ba­lio­nie­nę, ku­ri ga­lė­jo tik pa­tar­ti dėl lau­ko bū­de­lės su­si­rū­pi­nu­siam va­rė­niš­kiui raš­tiš­kai kreip­tis tiek į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją, tiek į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą ir to­kiu bū­du ban­dy­ti iš­spręs­ti bė­dą, mat yra ben­drie­ji ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai.

„Ins­pek­ci­ja tu­rė­tų pa­tik­rin­ti, ar sta­ti­nys le­ga­lus, ar ne. Tuo­met rei­kė­tų kreip­tis ir į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą, nes yra nuo­te­kų kau­pi­mo re­zer­vu­a­rų eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lės, ir de­par­ta­men­tas ga­li su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą, jei­gu nuo­te­kos ne­už­san­da­rin­tos. Dėl kva­pų yra ga­na su­dė­tin­gas klau­si­mas. Kiek do­mė­jau­si, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras ti­ria ko­mer­ci­nių pa­sta­tų kva­pus, o dėl bui­ti­nių – straips­niuo­se ra­šo­ma, kad tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti ir sa­vi­val­dy­bė, bet mes ne­tu­ri­me jo­kių ma­tuok­lių ar ki­tų įran­kių iš­ma­tuo­ti, to­dėl tai yra ga­na su­dė­tin­gas klau­si­mas… Na, o jei­gu sta­ti­nys yra ne­le­ga­lus, sa­vi­nin­kas bus įpa­rei­go­tas tą sta­ti­nį nu­griau­ti, nors to­kiems sta­ti­niams lei­di­mo ne­rei­kia, bet re­zer­vu­a­ro įren­gi­mui vis tiek rei­ka­lin­gas sa­vi­val­dy­bės ar kaž­kie­no pri­ta­ri­mas. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas taip pat ga­lė­tų pa­pra­šy­ti su­tar­ties dėl nuo­te­kų iš­ve­ži­mo, pa­teik­ti są­skai­tas ir pa­na­šiai. Tu­ri­me vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tę, bet dar ne­sa­me su­si­dū­rę su tuo, kad rei­kė­tų tik­rin­ti, ar lau­ko tu­a­le­tas san­da­rus, ar ne. O ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams nuo­te­kų re­zer­vu­a­rus tik­rin­ti yra pri­skir­ta pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, jie ga­li iš­ra­šy­ti bau­dą, jei­gu nu­sta­to­mi pa­žei­di­mai“, – kal­bė­jo L. Kar­lo­nai­tė-Ba­lio­nie­nė.

Kal­ti­na be pa­grin­do?

„Mer­kio kraš­tas“ nu­va­žia­vo į vie­tą įsi­ti­kin­ti, ar iš tie­sų to­kia di­de­lė bė­da už­klu­po re­dak­ci­jos in­te­re­san­tą. Pa­si­bel­dus į Dzū­kų gat­vė­je sto­vin­čio me­di­nio na­mo du­ris, nie­kas jų ne­ati­da­rė, to­dėl, kol nė­ra sa­vi­nin­ko, nu­spren­dė­me pa­si­kal­bė­ti su ap­lin­ki­niais kai­my­nais. Na­muo­se ra­do­me po­nią Da­nu­tę. „Jo­kio kva­po ne­jau­čiam. Tu­rim ša­lia pa­si­so­di­nę ir dar­žus, ir nie­kam tas tu­a­le­tas ne­truk­do, tik ši­tie vie­ni kai­my­nai vis ne­pa­ten­kin­ti“, – pa­sa­ko­jo p. Da­nu­tė.

Ne­tru­kus į na­mus su­grį­žo ir lau­ko bū­de­lės sa­vi­nin­kas po­nas Min­dau­gas. Pa­pra­šy­tas vy­ras be il­gų įkal­bi­nė­ji­mų „Mer­kio kraš­to“ žur­na­lis­tei pa­ro­dė kai­my­no ne­ma­lo­nę už­si­trau­ku­sį lau­ko tu­a­le­tą, ku­rį go­žia aukš­ti krū­mai, o nuo gat­vės jo nė ne­ma­ty­ti. Jo­kio ait­raus kva­po tą­syk ne­užuo­dė­me. P. Min­dau­gas pa­sa­ko­jo, kad kai­my­nas jį ap­skun­džia ne pir­mą kar­tą, ir ne tik dėl lau­ko tu­a­le­to. P. Min­dau­go tei­gi­mu, su kai­my­nu jie ne­kon­flik­tuo­ja, net­gi drau­giš­kai pa­si­svei­ki­na, bet štai už akių šis esą „ki­ša pa­ga­lius į ra­tus“. Pa­šne­ko­vas pa­tvir­ti­no, kad yra pri­si­jun­gęs prie mies­to ka­na­li­za­ci­jos, ta­čiau sa­vo na­muo­se šiuo me­tu įsi­reng­ti tu­a­le­to jis ne­iš­ga­li, mat ne­tu­ri tam pi­ni­gų. Vy­riš­kis sa­kė po tru­pu­tį tvar­kan­tis sa­vo būs­tą ir su­pran­tan­tis, kad lau­ko tu­a­le­to ga­liau­siai vis tiek rei­kės at­si­sa­ky­ti.

Tuo tar­pu Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas E. Bru­so­kas „Mer­kio kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad išvietė įreng­ta tvar­kin­gai. „Pa­gal pir­mi­nę in­for­ma­ci­ją tu­a­le­to re­zer­vu­a­ras san­da­rus, per kraš­tus ne­bė­ga, bet pa­ta­rė­me įpil­ti che­mi­jos, kad kva­po bū­tų ma­žiau. Ša­lia tu­a­le­to ir jo vi­du­je kva­pas, aiš­ku, jau­tė­si, bet ži­no­te, tai lau­ko tu­a­le­tas“, – ko­men­ta­vo E. Bru­so­kas.

Gre­sia tūks­tan­ti­nės bau­dos

Pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 246 straips­nį, nuo­te­kų iš­lei­di­mas į ap­lin­ką, pa­žei­džiant tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tas iš­lei­džia­mų ter­ša­lų ri­bi­nes ver­tes ar ki­tus nuo­te­kų iš­lei­di­mo į ap­lin­ką rei­ka­la­vi­mus, už­trau­kia bau­dą nuo 60 iki 300 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 170 iki 1170 eu­rų. Nuo­te­kų iš­lei­di­mas į ap­lin­ką be nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­to lei­di­mo už­trau­kia bau­dą nuo 120 iki 580 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 300 iki 1450 eu­rų. Pas­ta­rie­ji ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­si­žen­gi­mai, pa­da­ry­ti pa­kar­to­ti­nai, už­trau­kia bau­dą nuo 300 iki 1150 eu­rų, ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 500 iki 3000 eu­rų.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai