Trečiadienis, 11 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKaip gau­ti gry­nų­jų pi­ni­gų?

Kaip gau­ti gry­nų­jų pi­ni­gų?

Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo nau­jais drau­di­mais – įsi­tei­sė­jus Dar­bo ko­dek­so pa­tai­soms, už­draus­ta dar­bo už­mo­kes­tį, pašalpas, vaikų pinigus ir ki­tas iš­mo­kas mo­kė­ti gry­nai­siais pi­ni­gais; „Mer­kio kraš­tas“ pa­si­do­mė­jo, kaip nau­ją­ją tvar­ką ver­ti­na Va­rė­nos ra­jo­no se­niū­ni­jų va­do­vai ir gy­ven­to­jai…

Lai­mė­jo ban­kai?

Pa­gal pri­im­tas pa­tai­sas dar­bo už­mo­kes­tis ir ki­tos iš­mo­kos, taip pat dien­pi­ni­giai ir ko­man­di­ruo­čių iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos pri­va­lo bū­ti mo­ka­mos pa­ve­di­mu į nu­ro­dy­tą mo­kė­ji­mo są­skai­tą ban­ke. Pa­gal Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos nu­sta­ty­tą dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mo tvar­ką iš­im­tis bus tai­ko­ma tik jū­ri­nin­kams.

Pa­sak pa­siū­ly­mą ini­cia­vu­sių Seimo narių, taip sie­kia­ma stip­rin­ti dar­buo­to­jų tei­sę į tei­sin­gą ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą, skaid­rin­ti dien­pi­ni­gių iš­mo­kė­ji­mo sis­te­mą ir iš­veng­ti ga­li­mo dien­pi­ni­gių ne­mo­kė­ji­mo ar jų iš­mo­kė­ji­mo rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo. Tei­gia­ma, kad vien 2020 me­tais Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja dar­buo­to­jų nau­dai iš­ieš­ko­jo maž­daug 9 mln. eu­rų dėl ne­skaid­rių ir ne­są­ži­nin­gų at­si­skai­ty­mų.

Ta­čiau to­kiems po­ky­čiams pri­ta­rė anaip­tol ne vi­si sei­mū­nai: vie­ni įžvel­gė, kad toks spren­di­mas bus nau­din­gas tik ban­kams, mat taip pa­si­steng­ta jiems pa­rū­pin­ti kuo dau­giau klien­tų, ki­ti ap­gai­les­ta­vo, kad pir­miau­sia pri­ima­mi įsta­ty­mai ir tik pas­kui gal­vo­ja­ma, kaip juos įgy­ven­din­ti, o gry­nų­jų drau­di­mas ne­pa­dės ko­vo­ti su še­šė­liu.

Vis dėlto už pasiūlytas nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai, prieš – 6, su­si­lai­kė 24 par­la­men­ta­rai.

At­si­žvel­gus į tai, kad Lie­tu­vo­je trūks­ta pi­ni­gų iš­si­gry­ni­ni­mo vie­tų, Lie­tu­vos ban­kas ža­da pa­dvi­gu­bin­ti ban­ko­ma­tų kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, kur ga­li­ma iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gus, bet tą ke­ti­na pa­da­ry­ti vė­liau – iki šių me­tų vi­du­rio.

Nau­jo­ji tvar­ka – kaip kir­viu nu­kirs­ta

„Mer­kio kraš­tas“ pa­kal­bi­no vi­sų 8-ių ra­jo­no seniū­nijų va­do­vus ir pa­klau­sė jų nuo­mo­nės, kaip ver­ti­na nau­ją­ją tvar­ką. Se­niū­nai tvir­ti­no, kad ban­ko­ma­tų kai­muo­se iš­ties stin­ga, ta­čiau iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gų ga­li­ma be­veik vi­so­se kai­mų par­duo­tu­vė­se esan­čiuo­se ter­mi­na­luo­se.

Štai Va­rė­nos se­niū­nas Da­lius Luk­mi­nas svars­tė, kad nu­ma­ty­ti po­ky­čiai var­gu ar pa­dės už­kirs­ti ke­lią še­šė­liui. „Žmo­nėms rei­kia ko­kio eu­ro, ki­to ei­nant į baž­ny­čią ar kai pa­sam­do ko­kį žmo­gų, kad jiems mal­kų pri­ka­po­tų, to­kiu at­ve­ju ban­ki­nio pa­ve­di­mo juk ne­pa­da­ry­si. Ne­pa­lai­ky­čiau nau­jo­sios tvar­kos. man as­me­niš­kai tai nie­ko, bet kai ku­riems žmo­nėms tik­rai bus sun­kiau“, – ko­men­ta­vo D. Luk­mi­nas.

Vy­de­nių se­niū­nė Ge­nė Ra­maš­kie­nė kal­bė­jo, kad dau­ge­liui gy­ven­to­jų at­ly­gi­ni­mai i­ki šiol bu­vo per­ve­da­mi į „kor­te­les“, tad jo­kių su­var­žy­mų jie ne­pa­jus. „Ži­nau, kad, pa­vyz­džiui, Vy­de­nių lent­pjūvėje at­ly­gi­ni­mai vi­suo­met bu­vo per­ve­da­mi į kor­te­lę. Kri­vi­lių že­mės ūkio ben­dro­vė­je, ku­rio­je yra dau­giau­sia dir­ban­čių­jų, iš­mo­kė­da­vo at­ly­gi­ni­mus per ka­są. Ūki­nin­kai, įsi­dar­bi­nę pa­vie­nius žmo­nes, grei­čiau­siai vi­saip ap­mo­ka. Bet par­duo­tu­vė­se yra ter­mi­na­lai, kur ga­li­ma iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gų. Kai rei­kia, aš ir pa­ti tai da­rau. Pri­rei­kus, ten ga­li­ma ir ke­lis šim­tus eu­rų nu­si­im­ti“, – ko­men­ta­vo G. Ra­maš­kie­nė.

Vydenių seniūnė Genė Ramaškienė

Šia te­ma už­klaus­tas Mer­ki­nės se­niū­nas Gin­tau­tas Te­bė­ra aiš­ki­no, kad kol mies­te­ly­je vei­kė ban­ko­ma­tas, ne­ki­lo jo­kių ne­pa­to­gu­mų, ta­čiau jį pa­nai­ki­nus ga­li­my­bė iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gus te­li­ko par­duo­tu­vės „Per­lo“ ter­mi­na­le, nors ir ten tuo­kart ga­li ne­bū­ti tiek pi­ni­gų, kiek žmo­gui rei­kia. „Jei­gu kaž­kas prieš ta­ve iš­si­gry­ni­no pi­ni­gų, teks pa­lauk­ti, kol jų ter­mi­na­le at­si­ras. Ma­no pa­mąs­ty­mas bū­tų toks – jei­gu grą­žin­tų ban­ko­ma­tą, pro­ble­mos vi­siš­kai ne­bū­tų. Gal­būt tai ne pro­ble­ma, bet ne­pa­to­gu­mas – tai tik­rai. Ma­ža­me mies­te­ly­je ne­ma­žai gry­nų­jų „vaikš­to“, sa­ky­čiau, tai yra pa­grin­di­nė at­si­skai­ty­mo for­ma“, – sa­kė se­niū­nas.

Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra

Val­ki­nin­kų se­niū­no An­ta­no Juk­ne­vi­čiaus nuo­mo­ne, prieš pa­tvir­tin­da­ma nau­ją­ją tvar­ką aukš­čiau­sio­ji ša­lies val­džia ga­lė­jo bent jau nu­ma­ty­ti per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, o ne pa­skelb­ti drau­di­mą, anot pa­šne­ko­vo, „nu­kirs­tą kir­viu“. „Po kiek­vie­no to­kio ašt­raus ir įpa­rei­go­jan­čio spren­di­mo žmo­nės su­si­du­ria su tam tik­ro­mis pro­ble­mo­mis. Esu žmo­nių, ku­rie su­si­du­ria su ne­pa­to­gu­mais, pu­sė­je, to­dėl nau­jų­jų pa­tai­sų ne­pa­lai­kau“, – pa­ko­men­ta­vo A. Juk­ne­vi­čius.

Ja­kė­nų se­niū­nas Dai­nius Ju­ne­vi­čius pa­svars­tė, kad bū­tų la­bai pa­to­gu, jei­gu se­niū­ni­jo­je at­si­ras­tų bent vie­nas ban­ko­ma­tas, ta­čiau di­de­lių vil­čių dėl to ne­puo­se­lė­ja. „Dvie­jo­se se­niū­ni­jos par­duo­tu­vė­se ga­li­ma iš­si­gry­nin­ti ne­di­de­lę su­mą, pri­klau­so­mai nuo to, kiek ka­so­je yra su­kaup­ta pi­ni­gų. Taip pat vi­so­se se­niū­ni­jos par­duo­tu­vė­se ga­li­ma at­si­skai­ty­ti kor­te­le. Bet vėl­gi rei­kia kaž­kiek ir gry­nų­jų tu­rė­ti už tam tik­rus da­ly­kus su­si­mo­kė­ti, tar­ki­me, grū­dams nu­si­pirk­ti ir pa­na­šiai. Jei­gu se­niū­ni­jo­je at­si­ras­tų bent vie­nas ban­ko­ma­tas, žmo­nės tik­rai juo nau­do­tų­si. Vis dėl­to ma­žai ti­kė­ti­na, kad ban­ko­ma­tas at­si­ras mū­sų se­niū­ni­jo­je, grei­čiau – di­des­nė­se gy­ven­vie­tė­se, pa­vyz­džiui, Mer­ki­nė­je, kur dau­giau gy­ven­to­jų ir kur at­va­žiuo­ja tu­ris­tai“, – tvir­ti­no Ja­kė­nų se­niū­nas.

Jakėnų seniūnas Dainius Junevičius

Kaip pa­ko­men­ta­vo Ma­tui­zų se­niū­nas Min­dau­gas Ma­tui­za, sen­jo­rams pen­si­jas gry­nai­siais pri­sta­to mo­bi­lie­ji paš­ti­nin­kai, o kaž­ko­kių keb­lu­mų bent jau pa­čio­se Ma­tui­zo­se, se­niū­no tei­gi­mu, ne­tu­rė­tų bū­ti, mat par­duo­tu­vė­je ga­li­ma at­si­skai­ty­ti kor­te­le, čia taip pat vei­kia ir ter­mi­na­las. „Ban­ko­ma­tas gal bū­tų ir pa­to­gu, bet ban­kai tur­būt at­si­žvel­gia ir į apy­var­tą. Ga­lų ga­le ban­ko­ma­tas nau­do­ja ir elek­trą, o toks da­ly­kas, ma­no nuo­mo­ne, tu­rė­tų at­si­pirk­ti“, – pa­svars­tė M. Ma­tui­za.

Matuizų seniūnas Mindaugas Matuiza

Bė­dos su ant­sto­liais

„Mer­kio kraš­to“ kal­bin­tas Ka­nia­vos se­niū­nas Aud­rius Ver­sec­kas ir­gi ste­bė­jo­si, ko­dėl vis dar kai­miš­ko­se vie­to­vė­se nė­ra ban­ko­ma­tų, nors vi­suo­me­nė, pa­sak jo, „stip­riai pa­žen­gu­si“ ir toks da­ly­kas, kaip ban­ko­ma­tas, at­ro­dy­tų, vi­sai ele­men­ta­rus.

„Aš nie­kuo­met tech­no­lo­gi­jų ne­bi­jo­jau ir sten­giuo­si nuo jų ne­at­si­lik­ti bei jo­mis nau­do­tis. O se­niū­ni­jo­je žmo­nės ga­li iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gus „Per­lo“ ter­mi­na­le, par­duo­tu­vė­je „Ai­bė“. To­li­muo­se kai­muo­se nė­ra kur iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gų, ta­čiau ten nė­ra ir par­duo­tu­vės. Ki­tas da­ly­kas – at­va­žiuo­jan­čios au­to­par­duo­tu­vės su­tei­kia ga­li­my­bę at­si­skai­ty­ti ban­ko kor­te­lė­mis. Ži­no­ma, kiek­vie­nas po­ky­tis yra pri­ima­mas sun­kiai, pri­klau­so­mai nuo žmo­gaus. Su­pran­ta­ma, kad žmo­nės yra įpra­tę gry­nai­siais at­si­skai­ty­ti už mal­kas, ki­tas pa­slau­gas, bet ar mes no­ri­me, kad mū­sų vals­ty­bė­je pa­ga­liau ne­be­lik­tų to še­šė­lio? At­si­skai­ty­mas gry­nai­siais pi­ni­gais lei­džia, pa­vyz­džiui, pirk­ti kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes, va­di­na­mą­jį „pils­tu­ką“ taš­kuo­se. Ta­čiau ko­dėl to­kiuo­se kai­muo­se, kaip, tar­ki­me, Pa­no­čiuo­se ar Du­bi­čiuo­se, iki šiol nė­ra nė vie­no ban­ko­ma­to, – man yra mis­ti­nis da­ly­kas. Mums bu­vo at­siųs­tas nau­jų­jų ban­ko­ma­tų pla­nas ir bu­vo nu­ro­dy­tos ke­lios vie­tos mū­sų se­niū­ni­jo­je, kur jie tu­rė­tų bū­ti įreng­ti, bet kaip ten bus iš tie­sų, sun­ku pa­sa­ky­ti“, – dės­tė A. Ver­sec­kas.

Kaniavos seniūnas Audrius Verseckas

„Mer­kio kraš­tui“ Mar­cin­ko­nių se­niū­nas Vi­lius Pet­raš­ka pa­mi­nė­jo ke­ti­nan­tis pats pra­šy­ti ban­ko, kad kai­me bū­tų įreng­tas ban­ko­ma­tas. „Kol kas žmo­nės man dar ne­si­skun­dė, grei­čiau­siai na­muo­se jie tu­ri kaž­kiek san­tau­pų. Ki­ti pi­ni­gų ga­li pa­si­im­ti iš ter­mi­na­lo. Na, o tiems, ku­rie ne­tu­ri ban­ko kor­te­lių, ne­ži­na kaip bus… Pra­šy­si­me se­niū­nai­čių, kad pa­da­ry­tų gy­ven­to­jų ap­klau­są, ir ma­ty­si­me si­tu­a­ci­ją“, – tei­gė V. Pet­raš­ka.

Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška

Tuo tar­pu Mar­cin­ko­nių se­niū­ni­jos so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė Da­nu­tė Stan­kū­nie­nė tvir­ti­no, kad ko­ne di­džiau­sia nau­jo­sios tvar­kos naš­ta nu­guls ant pa­šal­pos ga­vė­jų pe­čių, mat da­lis jų tu­ri įsi­sko­li­ni­mų ant­sto­liams, ku­rie nu­ra­šo vi­sas lė­šas, esan­čias ban­ko są­skai­to­je. „Ne­svar­bu, ar tai so­cia­li­nė pa­šal­pa, ar vai­ko pi­ni­gai. Ta­da žmo­nėms rei­kia ieš­ko­ti ant­sto­lių, nors jie nė ne­ži­no, ko­kiems ant­sto­liams yra sko­lin­gi, ir, kai pra­de­da ieš­ko­ti, su­pran­ta, kad sko­la yra ko­kiems ke­tu­riems ar net pen­kiems. Ant­sto­liai ne­at­sa­ko į jo­kius pra­šy­mus at­blo­kuo­ti kor­te­les. Bus di­de­lis gal­vos skaus­mas, ir ne­ži­nau, kaip rei­kės žmo­nėms pa­dė­ti. Pa­žįs­tu vie­ną vy­rą, ku­riam ant­sto­liai vis­ką at­skai­čiuo­ja, nors jis jų pra­šo, kad grą­žin­tų, kad yra ma­žų vai­ku­čių, bet aiš­ku – ne­grą­ži­na. Ži­no­ma, jei­gu tu esi sko­lin­gas – tu­ri sko­lą ati­duo­ti, bet iš pa­šal­pos ati­da­vi­nė­ti jie ne­ga­li“, – ap­gai­les­ta­vo D. Stan­kū­nie­nė. 

Ką mano gyventojai?

So­cia­li­nia­me tin­kle „Mer­kio kraš­tas“ pa­skel­bė skai­ty­to­jų ap­klau­są, ar jie pa­lai­ko Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis drau­džia­ma dar­bo už­mo­kes­tį ir ki­tas iš­mo­kas mo­kė­ti gry­nai­siais pi­ni­gais.

Per­mai­nas gy­ven­to­jai ver­ti­no skir­tin­gai: iš 156 ap­klau­so­je su­da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų 80 pa­si­sa­kė „prieš“ nau­ją­ją tvar­ką, 59 ją pa­lai­ko, o dar 17 pa­žy­mė­jo šiuo klau­si­mu ne­tu­rin­tys jo­kios nuo­mo­nės.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai