Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKas už šiukš­les šiemet mokės gerokai brangiau, kas – ne ir ko­dėl

Kas už šiukš­les šiemet mokės gerokai brangiau, kas – ne ir ko­dėl

Prieš pat Nau­juo­sius (gruo­džio 28 d.) įvy­ku­sia­me nuotoliniame ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­siū­ly­ta nuo 15 iki be­veik 31 pro­cen­to šie­met pa­di­din­ti vie­ti­nę rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei tvar­ky­mą vi­sų rū­šių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų (NTO) val­dy­to­jams, t. y. – vi­siems Va­rė­nos ra­jo­ne, iš­sky­rus tuos, ku­rie val­do pra­mo­nės ga­my­bi­nės pa­skir­ties NTO, t. y. – ver­sli­nin­kus; tad rin­klia­vos di­di­ni­mas šiuo me­tu, ka­da vis­kas brangs­ta, taip pat da­ro­ma iš­im­tis ver­slui bei pa­ste­bė­ti trū­ku­mai pa­čio­je šiukš­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mo­je ne­ap­si­ė­jo be itin il­gų ir emo­cin­gų dis­ku­si­jų…

Klau­si­mą dėl vie­ti­nės rin­klia­vos pa­di­di­ni­mo pa­siū­lė ati­dė­ti

Dar prieš tvir­ti­nant ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę, opo­zi­ci­ja pa­gar­si­no sa­vo siū­ly­mą „iš­im­ti“ iš dar­bo­tvarkės spren­di­mo pro­jek­tą dėl vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo. Ar­gu­men­tuo­ta, kad tam Tur­to val­dy­mo sky­riaus pa­reng­tam pro­jek­tui esą „ne­pa­si­ruoš­ta, ne­at­lik­ta ana­li­zė, tė­ra pre­li­mi­na­rūs duo­me­nys“, o pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja gau­ta „tik šian­dien“.

Šiuo spren­di­mo pro­jek­tu, kaip bu­vo nu­ro­dy­ta Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­jo­no ta­ry­bai, siū­ly­ta „vi­sų rū­šių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tams“ pa­di­din­ti vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas pa­sto­vio­sios įmo­kos da­lies dy­dį 15 proc., o kin­ta­mo­sios da­lies dy­dį – 50 proc. To­kiu bū­du „vie­ti­nė rin­klia­va pri­klau­so­mai nuo sta­ti­nių ir kon­tei­ne­rių nau­do­ji­mo di­dė­tų nuo 15 iki 30,9 proc.“

Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te taip pat bu­vo nu­ro­dy­ta, kad rin­klia­vą už šiukš­les rei­kia di­din­ti, nes iki šiol pa­gal ga­lio­jan­čius įkai­nius per me­tus ra­jo­ne yra te­su­ren­ka­ma apie 738 tūkst. eu­rų, o iš­lai­dos 2022 me­tais už tų šiukš­lių tvar­ky­mą, kaip pla­nuo­ja­ma, bus net 27,78 proc. (204 tūkst. 807 eu­rais) di­des­nės ir sieks apie 943 tūkst. eu­rų.

Ta­čiau vi­sa tai, kas už­ra­šy­ta, ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas Al­gis Miš­ki­nis pa­va­di­no „pa­si­ty­čio­ji­mu iš gy­ven­to­jų, iš rin­klia­vos mo­kė­to­jų ir iš ta­ry­bos na­rių“, nes „nė­ra jo­kios me­džia­gos, jo­kios ana­li­zės“.

Kas su­da­ro vie­ti­nę rin­klia­vą už at­lie­kas

„Aš gal­būt ne­bū­čiau prieš rin­klia­vos pa­di­di­ni­mą, jei tai iš tik­rų­jų bū­tų pa­grįs­ta, – kal­bė­jo A. Miš­ki­nis. – Bet da­bar ta­ry­bos na­riams pa­tei­kia­mos dvi ei­lu­tės be jo­kios ana­li­zės, pa­gal ku­rias mes 30 pro­cen­tų di­di­nam rin­klia­vą (…), nes Va­rė­nai trūks­ta 204 tūks­tan­čių, ir ne­ži­nia, iš kur bei ko­dėl tas trū­ku­mas at­si­ra­do, o pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją ga­vom tik šian­dien. Su­pran­tu – šven­tės, Tur­to val­dy­mo sky­rius, ma­tyt, lau­kė, kol ARATC-as (Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras-aut.) tą in­for­ma­ci­ją pa­rengs, o tas, ma­tyt, dar „ba­lia­vo­jo“ il­gai…“

Ta­čiau po­sė­džio pir­mi­nin­kas, me­ras Al­gis Ka­šė­ta ne­bu­vo lin­kęs pa­lai­ky­ti opo­zi­ci­jos siū­ly­mo – ati­dė­ti mi­nė­to­jo spren­di­mo pro­jek­to svars­ty­mą. Me­ras ar­gu­men­ta­vo tuo, kad, „dau­gu­mai ta­ry­bos na­rių už­te­ko in­for­ma­ci­jos“, be to, ki­tas ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis bus tik va­sa­rį, kuo­met ARATC-as jau „pra­de­da for­muo­ti są­skai­tas ir jas pa­tei­kia ko­vo mė­ne­sį“, tad jei nau­jos at­lie­kų tvar­ky­mo kai­nos tik va­sa­rį bus pa­tvir­tin­tos, „bus di­de­lė pro­ble­ma ir var­to­to­jams, ir ARATC-ui, ir mums, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai“.

A.Ka­šė­ta pa­siū­lė pa­tiems ra­jo­no ta­ry­bos na­riams nu­spręs­ti bal­suo­jant – ar rei­kia ati­dė­ti vie­ti­nės rin­klia­vos už at­lie­kas klau­si­mo svars­ty­mą, o ka­dan­gi dau­gu­ma (13) ta­ry­bos na­rių tam ne­pri­ta­rė (pri­ta­rė 9; 1 su­si­lai­kė), mi­nė­ta­sis spren­di­mo pro­jek­tas po­sė­džio dar­bo­tvarkėje li­ko.

Pro­jek­tą ra­jo­no ta­ry­bai pri­sta­tęs Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Egi­di­jus Za­les­kis pa­pil­do­mai aiš­ki­no, kas su­da­ro „mū­sų rin­klia­vą: kin­ta­mo­ji da­lis gru­biai – apie 250 tūks­tan­čių su­ren­ka­ma, pa­sto­vio­ji da­lis – apie 500 tūks­tan­čių“.

„Siū­lo­me kin­ta­mą­ją da­lį di­din­ti 50 pro­cen­tų, kas su­da­ry­tų 120 tūks­tan­čių pa­pil­do­mai, o pa­sto­vi­ą­ją da­lį di­din­ti 15 pro­cen­tų, kas su­da­ry­tų 75 tūkst. eu­rų pa­pil­do­mai, – kal­bė­jo pra­ne­šė­jas. – Vi­sa tai su­su­ma­vę, mes tu­ri­me tuos 200 tūks­tan­čius, ku­rių mums, ta pras­me, trūks­ta, kad pa­deng­tu­me 2022 me­tų kaš­tus.“

Leng­va­tos ver­sli­nin­kams ir „la­biau­siai pa­žei­džia­miems“ žmo­nėms

Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas E. Za­les­kis pra­bi­lo ir apie leng­va­tas, ku­rias, kaip nu­ro­dy­ta Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, šie­met siū­lo­ma pa­di­din­ti „fi­zi­niam ar ju­ri­di­niam as­me­niui, Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je val­dan­čiam, nau­do­jan­čiam, dis­po­nuo­jan­čiam pra­mo­nės, ga­my­bos pa­skir­ties NTO, kad šios gru­pės mo­ka­ma pa­sto­vio­ji rin­klia­vos da­lis ne­di­dė­tų“.

„Tu­rim pra­mo­nės ob­jek­tų apie 42 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to, ir mū­sų su­ren­ka­mos rin­klia­vos šiuo­se ob­jek­tuo­se pa­sto­vio­ji da­lis yra apie 20 tūkst. eu­rų, – kal­bė­jo pra­ne­šė­jas. – Tad siū­ly­mas di­din­ti lengvatą nuo 50 iki 60 pro­cen­tų įta­ko­tų rin­klia­vą tik 2 tūks­tan­čiais ben­drai“.

Ko­dėl di­di­na­ma leng­va­ta už šiukš­lių iš­ve­ži­mą iš pra­mo­nės ga­my­bi­nių pa­tal­pų ver­sli­nin­kams, o gy­ven­to­jai už sa­vo šiukš­les tu­rė­tų mo­kė­ti gerokai bran­giau, pir­mo­ji pra­ne­šė­jo pa­si­tei­ra­vo An­ge­lė Ma­li­nov­skie­nė. Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rė sa­kė net­gi ma­nan­ti, kad mi­nė­to­ji leng­va­ta gal­būt skir­ta „ku­riam nors ta­ry­bos na­riui“.

Kas tas „ku­ris nors ta­ry­bos na­rys“, ne­bu­vo gar­siai įvar­din­ta, tad pra­ne­šė­jas E. Za­les­kis pra­dė­jo nuo to, kad di­dė­jan­čios elek­tros, van­dens ir ki­tų pa­slau­gų kai­nos „įta­ko­ja ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą, nes ten rei­kia ir elek­tros, ir van­dens, ir vi­sa ki­ta“, ta­čiau ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos vie­ti­nės rin­klia­vos leng­va­tos „la­biau­siai pa­žei­džia­miems“ ra­jo­no gy­ven­to­jams iš­lie­ka, ir jie ga­lės „pre­ten­duo­ti į tas leng­va­tas“.

„Ra­jo­no ta­ry­ba vi­sa­da kaž­kaip ska­tin­da­vo ver­sli­nin­kus – da­bar nu­sta­ty­ta 50 proc. leng­va­ta tai gru­pei jau ke­le­tą me­tų, – tę­sė Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas E. Za­les­kis.  – Tai bu­vo mū­sų sky­riaus siū­ly­mas, at­si­žvel­gus į tai, kad bū­tent ši­toj gru­pės for­muo­ja­si ma­žiau­sias at­lie­kų kie­kis, o plo­tai daž­niau­siai di­de­li. Plius ši­ta var­to­to­jų gru­pė ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę, t. y. – dar­bo jė­gą“.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rių kom­pe­ten­ci­ja

„Ve­dė­jo pa­sa­ky­mas, kad sky­rius sa­vo ini­cia­ty­va už­si­i­ma lo­biz­mu ir tei­kia pa­di­din­tą leng­va­tą įmo­nėms dėl at­lie­kų, la­bai keis­tai nu­skam­bė­jo“ ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riui Vi­dui Mi­ka­laus­kui. Ta­ry­bos na­rys pa­si­tei­ra­vo E. Za­les­kio, iš ko­kių įmo­nių pas­ta­ro­jo va­do­vau­ja­mas sky­rius ga­vo pra­šy­mą ar pa­siū­ly­mą už­si­im­ti lo­biz­mu „ir sa­vo var­du teik­ti to­kį pa­siū­ly­mą dėl šios leng­va­tos“.

„Nes aš ma­tau, kad čia jau ga­li su­si­do­mė­ti ir tam tik­ros tar­ny­bos, nes, kiek at­min­tis lei­džia, tai pir­mas at­ve­jis, ka­da sky­rius pa­tei­kia to­kią leng­va­tą ver­slo įmo­nėms“, – kal­bė­jo V. Mi­ka­laus­kas.

„Sky­rius, reng­da­mas ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, ar­ba siū­lo leng­va­tą ati­tin­ka­moms gru­pėms, ar­ba ne­siū­lo, at­si­žvelg­da­mas į si­tu­a­ci­ją, – ne­su­tri­ko Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas. – Tik­rai ga­liu už­ga­ran­tuo­ti, kad jo­kia įmo­nė pas ma­ne ne­bu­vo at­ėju­si, o spren­di­mo pro­jek­tas bu­vo ren­gia­mas tie­siog at­si­žvel­gus į anks­tes­nę pa­tir­tį ir mo­ty­vus, kad bū­tent pra­mo­nės įmo­nės ge­ne­ruo­ja la­bai ma­žai at­lie­kų, val­do di­de­les pa­tal­pas ir ku­ria dar­bo jė­gą Va­rė­nos ra­jo­ne. O tą leng­va­tą pa­tvir­tin­ti ar ne­pa­tvir­tin­ti yra jū­sų, ta­ry­bos na­rių, kom­pe­ten­ci­ja.“

Ta pro­ga me­ras A. Ka­šė­ta pri­si­mi­nė, kaip prieš ke­le­rius me­tus ra­jo­no ta­ry­ba, svars­čiu­si at­lie­kų kai­nas, su­lau­kė ver­slo at­sto­vų de­le­ga­ci­jos „su ver­slo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ke Rai­da (gry­bų, uo­gų ir ki­to­kiu ver­slu už­si­i­man­čios UAB „Tan­de­mus“ di­rek­to­re Rai­da Bud­ri­kie­ne-aut.) prie­ša­ky­je“.

„Tuo­met ver­sli­nin­kai pik­ti­no­si, kad mo­ka ne­adek­va­čius šiukš­lių mo­kes­čius, nes tu­ri di­de­les pa­tal­pas, nors at­lie­kų pa­ga­mi­na ma­žai, ir to­kiu bū­du sa­vo są­skai­ta den­gia gy­ven­to­jų mo­kes­čius, – kal­bė­jo me­ras. – Mes tuo­met neat­si­žvel­gėm į ver­sli­nin­kus ir, kiek at­si­me­nu, su­lau­kėm opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tų. Da­bar, ko­le­gos, jūs kal­ba­te prie­šin­gai, to­dėl rei­kė­tų ap­si­spręs­ti ir ne­kal­tin­ti sky­riaus ve­dė­jo, ku­ris, va­do­vau­da­ma­sis pa­tir­ti­mi ir jū­sų pa­čių pa­si­sa­ky­mais anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se, for­muo­ja tuos spren­di­mų pro­jek­tus ir tei­kia juos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams bei ra­jo­no ta­ry­bai.“

„Glo­ba­li pro­ble­ma vi­sos Lie­tu­vos mas­tu“

Kaip jau ra­šė­me pra­ėju­sia­me „Mer­kio kraš­te“, vie­ti­nę rin­klia­vą už šiukš­les pri­rei­kė di­din­ti, nes, pa­sak spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­čiu­sio Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo Egi­di­jaus Za­les­kio, pla­nuo­ja­ma, kad iš­lai­dos už  ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą šiais me­tais di­dės maž­daug 204-iais tūks­tan­čių eu­rų. Dėl to vie­ti­nė rin­klia­va tų at­lie­kų tu­rė­to­jams „pri­klau­so­mai nuo sta­ti­nių ir kon­tei­ne­rių nau­do­ji­mo“ pa­di­dė­tų nuo 15 iki 30,9 pro­cen­to.   

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys Ma­ri­jo­nas Čap­kov­skis at­krei­pė dė­me­sį, kad ra­jo­ne yra daug pa­sta­tų – ga­ra­žų, lau­ko vir­tu­vių, ne­tu­rin­čių tei­si­nės re­gist­ra­ci­jos, ku­riuo­se nuo­lat gy­ve­na ne­ma­žai žmo­nių, „šiukš­li­nan­čių tuo­se ga­ra­žuo­se“, bet ne­mo­kan­čių jo­kių mo­kes­čių, taip pat ir vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą.

Pra­ne­šė­jas, Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Egi­di­jus Za­les­kis ne­slė­pė net ne­la­bai tu­rįs ką at­sa­ky­ti, nes tai „iš tik­ro sun­kus klau­si­mas“, bet pa­svars­tė, jog bū­tų ga­li­ma „vi­sus tuos sta­ti­nius trauk­ti kaip be­šei­mi­nin­kius – ar­ba vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė pri­si­pa­žin­tų, ar­ba žmo­gus kaž­ko­kius do­ku­men­tus iš­si­trauk­tų, kad jis tu­ri tą nuo­sa­vy­bę“.

M. Čap­kov­skio siū­ly­mą mi­nė­tuo­sius ne­le­ga­lius pa­sta­tus „įtei­sint per teis­mą“ E. Za­les­kis ir­gi ne­lai­kė iš­ei­ti­mi, nes „per teis­mą ga­li įsi­tei­sint sa­vi­nin­kas, tu­rin­tis kaž­ko­kius do­ku­men­tus, įro­dy­mus, bet bū­na at­ve­jų, kad ne ka­žin ką jis tu­ri – čia glo­ba­li pro­ble­ma tur­būt vi­sos Lie­tu­vos mas­tu“.

Iš kur at­si­ra­do 204 tūks­tan­čių eu­rų sko­la?

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rė nuo val­dan­čio­sios dau­gu­mos Da­nu­tė Ka­ra­le­vi­čie­nė sa­kė pa­ste­bė­ju­si, kad me­tų pra­džio­je in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams at­siųs­to­se są­skai­to­se už at­lie­kų tvar­ky­mą bū­na su­žy­mė­ta 12 „pa­kė­li­mų“, t. y. kad tiek kar­tų bu­vo iš­tuš­tin­ti jų šiukš­lių kon­tei­ne­riai, nors „ne kiek­vie­no šiukš­lės iš­ve­ža­mos 12 kar­tų“.

„Ir taip jau da­ro­ma dve­ji me­tai iš ei­lės – ir 2020-ai­siais tas bu­vo, ir 2021-ai­siais, tad dau­gu­ma žmo­nių per­mo­ka, nes tu­ri mo­kėt tik iki 6-ių šiukš­lių iš­ve­ži­mų, – kal­bė­jo ra­jo­no ta­ry­bos na­rė. – Man ir­gi at­siun­tė 66 eu­rų są­skai­tą kaip už 12 iš­ve­ži­mų, nors bu­vo 5 iš­ve­ži­mai, yra elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės do­ku­men­tai, laiš­kas pa­ra­šy­tas. Su tuo su­si­dū­rė be­veik vi­si in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jai, kai pa­si­do­mė­jau, o daž­niau­siai nu­ken­čia kai­mo bo­bu­tės. Pri­trū­ko, kaip čia tei­sin­gai bu­vo pa­sa­ky­ta, ana­li­zės. O rei­kė­jo tik vie­ną da­ly­ką pa­da­ryt – pa­si­žiū­rėt, ko­kios są­skai­tos iš­ra­šo­mos gy­ven­to­jams kai­muo­se ir kas ten pa­ra­šy­ta…“

Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas E. Za­les­kis pa­ko­men­ta­vo, kad jam to­kia ži­nia – „nau­jie­na“, nes jis pats as­me­niš­kai vi­sa­da gau­na 12 eu­rų dy­džio są­skai­tas „už 6 kar­tus“, ir to­kios mi­ni­ma­lios są­skai­tos „už ei­na­mus me­tus“ tu­rė­tų bū­ti iš­ra­šo­mos kiek­vie­nam, o jei, „tar­kim, pra­ėju­siais me­tais šiukš­lių iš­ve­ži­mų bū­na dau­giau ne­gu 6, ati­tin­ka­mai vyk­do­mas pri­pliu­sa­vi­mas“.

Tuo tar­pu ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys Al­gis Miš­ki­nis kvo­tė pra­ne­šė­ją, iš kur at­si­ra­do „tas 204 tūks­tan­čių ne­ati­ti­ki­mas, sko­la“ ir „su kuo tas su­riš­ta“, jei „ger­bia­mas me­ras“ prieš ke­le­rius me­tus „pa­si­džiau­gė, kad sko­la už at­lie­kas su­val­dy­ta“, o maž­daug prieš me­tus in­for­muo­ta, jog „tu­rim pliu­są – su­ren­kam dau­giau rin­klia­vos ne­gu esam sko­lin­gi“.

Vis­kas brangs­ta ir ga­li brang­ti dar

Pra­ne­šė­jas E. Za­les­kis pa­tvir­ti­no, kad „si­tu­a­ci­ja bu­vo su­val­dy­ta“ iki pat už­pra­ė­ju­sių me­tų pa­bai­gos ir „bu­vo vis­kas gra­žu, nors ta kai­na vis po tru­pu­tį di­dė­jo, o tą jau ryš­kų sko­los pa­di­dė­ji­mą pa­ste­bė­jom šiais (pra­ei­tais-aut.) me­tais“.

„Tas di­dė­ji­mas su­riš­tas su dviem de­da­mo­sio­mis, – aiš­ki­no E. Za­les­kis. – Vie­na de­da­mo­ji – pa­brangs­ta ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos, ir elek­tra, ir van­duo. An­tra prie­žas­tis – di­dė­jan­tis dar­bo už­mo­kes­tis ir da­lį iš­lai­dų, vos ne pu­sę, su­da­ro pa­bran­gęs at­lie­kų de­gi­ni­mas, ku­ris pa­gal gau­tus pa­siū­ly­mus yra du­kart bran­ges­nis nei iki šiol, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos tei­sės ak­tai nu­ma­to ati­tin­ka­mas at­lie­kas de­gin­ti pri­va­lo­mai. 2020 me­tais Kau­no at­lie­kų de­gi­ni­mo ko­ge­ne­ra­ci­nė elek­tri­nė iš ARATC-o (Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro-aut.) tas at­lie­kas pri­im­da­vo už 24 eu­rus, o da­bar jau pri­ims už 68 eu­rus“.

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys Jau­nius Grik­šas siū­lė ati­dė­ti vie­ti­nės rin­klia­vos už šiukš­les di­di­ni­mą, „bent kol su­lauk­sim at­sa­ky­mo apie šiukš­lių de­gi­ni­mo įkai­nius“, bet pra­ne­šė­jas pa­ti­ki­no, kad „di­de­lių vil­čių ne­rei­kė­tų dė­ti, nes jau daug kar­tų bu­vo de­ry­bos vi­sais ly­giais – ir su Pre­zi­den­tu, ir su Sei­mo na­riais“, be to, „mū­sų rin­klia­va nė­ra di­džiau­sia re­gio­ne, ne­bus di­džiau­sia ir po jos pa­di­di­ni­mo“, o „mū­sų re­gio­no sa­vi­val­dy­bės anks­čiau ar vė­liau tu­rės da­ry­ti tą pa­tį, ka­dan­gi ta su­ma yra vi­soms pa­skai­čiuo­ta“.

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys Mar­ty­nas Ka­te­ly­nas do­mė­jo­si, ar ki­tais me­tais vėl ne­bus di­di­na­ma rin­klia­va už at­lie­kas, nes be­ne 5 kar­tus yra pa­di­din­tas va­di­na­ma­sis są­var­ty­no mo­kes­tis.

Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas E. Za­les­kis pa­tvir­ti­no, kad pa­di­din­tas są­var­ty­no mo­kes­tis įsi­ga­lios nuo 2023 me­tų ir, „jei ki­ti re­sur­sai ne­at­pigs“, vi­saip ga­li bū­ti, bet sa­kė la­bai ti­kįs, jog nuo 2023 me­tų „kai­nas skai­čiuo­sim ne mes, bet at­lie­kų kai­nų ko­mi­si­ja, nes da­bar ly­gia­gre­čiai vaikš­to toks pro­jek­tas“.

Spren­di­mo pro­jek­to tiks­las su­pras­tas ne­vie­no­dai 

„Iš es­mės mes da­bar pa­ke­liam įkai­nius už at­lie­kas pa­pras­tiems ra­jo­no gy­ven­to­jams ir juos su­ma­ži­nam ver­slui, t. y. pra­mo­nės ir ga­my­bos pa­skir­ties pa­tal­pas tu­rin­tiems fi­zi­niams ar ju­ri­di­niams as­me­nims, užuot tuos įkai­nius pa­li­kę tie­siog ne­pa­kel­tus, –  re­ziu­ma­vo M. Ka­te­ly­nas. – Kiek at­si­me­nu, pa­gal jū­sų pa­teik­tus duo­me­nis 1000 kvad­ra­tų tu­rin­čio pra­mo­nės ar ga­my­bos ob­jek­to da­bar mo­ka­ma su­ma yra apie 212 eu­rų, o bus mo­ka­mi 195 eu­rai. Ir tai tuo me­tu, kai tu­rim pla­nuo­ja­mą 200 tūks­tan­čių įsi­sko­li­ni­mą, pa­di­di­nam rin­klia­vą vi­du­ti­niš­kai po 15 eu­rų per me­tus kiek­vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui – ne­svar­bu, ar jis tu­ri 50 kvad­ra­tų bu­tą, ar 100 kvad­ra­tų na­mą. To­kiu bū­du mes pa­sa­kom, kad vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai su­si­mes var­dan ma­žes­nio įkai­nio ver­slo įmo­nėms, ku­rių me­ti­nė apy­var­ta daž­niau­siai sie­kia mi­li­jo­nus eu­rų, o pa­bran­gi­mas joms, jei ne­teik­tu­me tos leng­va­tos, siek­tų, na, ge­riau­siu at­ve­ju, 1000 eu­rų. Tai ką reiš­kia 1000 eu­rų, sa­ky­kim, įmo­nei, ku­rios apy­var­ta yra virš mi­li­jo­no, ir tie 15 eu­rų žmo­gui, už­dir­ban­čiam mi­ni­ma­lią al­gą? Ar šio spren­di­mo tiks­las – kad gy­ven­to­jai tie­siog pa­rem­tų ver­slo įmo­nes?“

„Tiks­las bu­vo, kad toms įmo­nėms smar­kiai ne­si­keis­tų ta­ri­fas, – at­si­lie­pė pra­ne­šė­jas E. Za­les­kis. – Taip, ta pa­sto­vio­ji rin­klia­vos da­lis joms tru­pu­tį pin­ga, bet kin­ta­mo­ji da­lis brangs­ta, tad ma­nom, kad ben­drai tos įmo­nės mo­kės ar­ba pa­na­šiai, kiek mo­kė­jo, ar­ba net tru­pu­tį dau­giau.“

Sa­vo nuo­mo­ne da­li­jo­si ir dau­giau ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, o kai dis­ku­si­ja iš­si­sė­mė, žo­dį ta­rė ir po­sė­džio pir­mi­nin­kas, me­ras Al­gis Ka­šė­ta.

„Tai nė­ra pro­jek­tas, kaip jūs in­ter­pre­tuo­jant, skir­tas kaž­kam pa­rem­ti, jis skir­tas pa­deng­ti sko­las, – tei­gė A. Ka­šė­ta, ta pro­ga pri­si­mi­nęs, kaip jis pats, pra­dė­jęs dirb­ti me­ru, ra­do 0,5 mi­li­jo­no li­tų dy­džio sko­lą už at­lie­kų tvar­ky­mą. –  Aš pui­kiai su­pran­tu, kad bu­vo la­bai pa­to­gu pa­lik­ti to­kią naš­tą nau­jai ta­ry­bos dau­gu­mai, nau­jam me­rui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, ir ją, ži­no­ma, tu­rė­jo pa­deng­ti vėl­gi mo­kes­čių mo­kė­to­jai. Mes di­di­nom mo­kes­tį ir ver­slui taip, kad jam ne­bu­vo sma­gu, ir ver­sli­nin­kai at­ėjo, pro­tes­ta­vo, bet mes pa­li­kom jiems tą mo­kes­tį. (…) Vi­si pui­kiai su­pran­tam, kad brangs­ta ener­ge­ti­niai šal­ti­niai, de­gi­ni­mo pa­slau­gos, elek­tra, de­ga­lai, ir tas bran­gi­mas pa­grįs­tas eko­no­miš­kai. Vals­ty­bė, di­din­da­ma tam tik­rus mo­kes­čius, ke­lia pen­si­jas, at­ly­gi­ni­mus, o sa­vi­val­dy­bė tu­ri tik vie­ną in­stru­men­tą – mi­ni­ma­liai di­din­ti, kad kai­nos bū­tų bent adek­va­čios si­tu­a­ci­jai ir ne­lik­tų mil­ži­niš­kų sko­lų at­ei­ty­je.“

„Už“ tai, kad vie­ti­nė rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei tvar­ky­mą šie­met vi­siems bū­tų pa­di­din­ta nuo 15 iki be­veik 31 pro­cen­to, iš­sky­rus pra­mo­nės ga­my­bi­nių pa­tal­pų val­dy­to­jus, kaip nu­ro­dy­ta spren­di­mo pro­jek­te (jį ir pa­tį spren­di­mą ga­li­ma pa­ma­ty­ti gruo­džio 28 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džio me­džia­go­je ad­re­su www.va­rė­na.lt), bal­sa­vo 13 ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, „prieš“ bal­sa­vo 9, su­si­lai­kė 1.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai