Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKo­kie žvyr­ke­liai mū­sų ra­jo­ne bus re­mon­tuo­ja­mi ar­ti­miau­siu me­tu

Ko­kie žvyr­ke­liai mū­sų ra­jo­ne bus re­mon­tuo­ja­mi ar­ti­miau­siu me­tu

Šiais me­tais VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (Ke­lių di­rek­ci­ja) su­da­rė su­tar­čių už maž­daug 9 mln. eu­rų be­veik 100 km blo­giau­sių vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių su žvy­ro dan­ga ša­ly­je re­mon­tui; dar­bai pra­dė­ti vyk­dy­ti šiais me­tais ir bus tę­sia­mi ki­tais…

Re­mon­tai at­lie­ka­mi blo­giau­sios būk­lės vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se su žvy­ro dan­ga, ku­riuo­se jau be­veik nė­ra pro­fi­liuo­ja­mo žvy­ro dan­gos sluoks­nio ar­ba jis yra la­bai plo­nas, o žvy­ro pa­grin­dai yra sil­pni. To­kiuo­se ke­liuo­se daž­niau at­si­ran­da duo­bių ir ne­ly­gu­mų, taip pat, pra­va­žia­vus sun­kes­niam trans­por­tui, daž­nai dan­ga pra­lūž­ta. To­kiais at­ve­jais ke­lias tam­pa ypač sun­kiai per­va­žiuo­ja­mas. Daž­niau­siai tai pa­si­reiš­kia pa­va­sa­rio po­lai­džio me­tu, kai mi­nė­ti ke­liai su­sil­pnė­ja dėl įmir­ku­sios ke­lio kon­struk­ci­jos, to­dėl šiuo me­tų lai­ku, no­rint iš­veng­ti ke­lių ga­di­ni­mo, tu­ri bū­ti ri­bo­ja­mas sun­kio­jo trans­por­to eis­mas.

Iki šiol ša­ly­je tie vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai su žvy­ro dan­ga, ku­rie ne­bu­vo as­fal­tuo­ja­mi, bu­vo pri­žiū­ri­mi tik vyk­dant pe­ri­odi­nę prie­žiū­rą ir ša­li­nant tik lo­ka­lias pa­žai­das. Šiais me­tais pra­dė­ti vyk­dy­ti žvyr­ke­lių tai­sy­mo iš pa­grin­dų dar­bai, kai tvar­ko­mos ypač sil­pnos žvy­ro dan­gos kon­struk­ci­jos vie­tos, ku­rios daž­niau­siai pra­lūž­ta, taip pat vi­su ke­lio ruo­žo il­giu ku­ria­mi žvy­ro pa­grin­do ir dan­gos dė­vi­ma­sis sluoks­niai, taip su­stip­ri­nant pa­tį ke­lią, pra­il­gi­nant jo gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį ir pa­ge­ri­nant va­žia­vi­mo są­ly­gas. To­kio po­bū­džio dar­bams vyk­dy­ti ir at­ei­nan­čiais me­tais ke­ti­na­ma skelb­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus.

Ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­san­tys vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai as­fal­tuo­ja­mi pa­gal žvyr­ke­lių ruo­žų at­ran­kos me­to­di­kas ir at­si­žvel­giant į ski­ria­mą lė­šų kie­kį. Pa­gal me­to­di­kas yra su­rei­tin­guo­ti vi­si vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai su žvy­ro dan­ga ir su­da­ry­tas as­fal­tuo­ti­nų ke­lių ruo­žų są­ra­šas. Šia­me są­ra­še yra ir vals­ty­bi­nės reikš­mės žvyr­ke­liai Va­rė­nos ra­jo­ne (žr. len­te­lę).

Sau­lius Jan­so­nas

Ke­lių di­rek­ci­jos tarp­tau­ti­nių ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dy­bi­nin­kas

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai