Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKokių naujovių mokykloms atneš šis rugsėjis?

Kokių naujovių mokykloms atneš šis rugsėjis?

Skai­čiuo­jant pas­ku­ti­nes va­lan­das iki Rug­sė­jo 1-osios šven­tės, Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Sta­sė Bin­ge­lie­nė „Mer­kio kraš­tui“ pri­sta­tė abi­tu­rien­tų šių­me­čių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus ir su­pa­žin­di­no su pla­nais ar­tė­jan­tiems moks­lo me­tams…

Dau­giau šim­tu­kų

Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Sta­sė Bin­ge­lie­nė in­for­ma­vo, kad šie­met ra­jo­ne iš vi­so bu­vo lai­ky­tas 471 eg­za­mi­nas, tarp jų – 29 ne­iš­lai­ky­ti. Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, taip ir šie­met vals­ty­bi­nio ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai abi­tu­rien­tų ne­pra­džiu­gi­no, mat dau­giau­sia mo­ki­nių, pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos S. Bin­ge­lie­nės, ne­iš­lai­kė bū­tent ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no, ku­rio rei­kia pre­ten­duo­jant į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą ša­lies aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se (iš­sky­rus me­nų stu­di­jų pro­gra­mas). „Ge­res­nius ne­gu Lie­tu­vos vi­dur­kis tu­ri­me in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, ge­og­ra­fi­jos, bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Ta­čiau an­glų ir ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai yra že­mes­ni už ša­lies vi­dur­kį“, – dės­tė S. Bin­ge­lie­nė.

Vis dėl­to kai ku­riems dvy­lik­to­kams šių­me­ti­nė eg­za­mi­nų se­si­ja bu­vo dos­ni: bran­dos eg­za­mi­nus lai­kę Va­rė­nos ra­jo­no abi­tu­rien­tai ga­vo 8 šim­tu­kus, kai an­tai pra­ėju­siais me­tais ra­jo­no abi­tu­rien­tų krai­ty­je bu­vo 7, o už­pra­ė­ju­siais – tik 3 aukš­čiau­si 100 ba­lų įver­ti­ni­mai. 5-ių Va­rė­nos „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai iš lie­tu­vių ir ru­sų kal­bos, ma­te­ma­ti­kos bei in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bu­vo įver­tin­ti 100 ba­lų. Tuo tar­pu Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­jo­je šim­tu­kais bu­vo įver­tin­ti dvie­jų gim­na­zis­tų (vie­nas iš jų ga­vo du šim­tu­kus) iš­lai­ky­ti an­glų kal­bos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bei bio­lo­gi­jos eg­za­mi­nai.

Ma­žė­ja ir mo­ki­nių, ir mo­ky­to­jų

Rug­sė­jo 1-ąją į mo­kyk­li­nius suo­lus sės 30-čia mo­ki­nių ma­žiau ne­gu per­nai: ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mo­je šie­met mo­ky­sis 1801 mo­ki­nys, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo – 149, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo – 489 vai­kai. Be ki­ta ko, pra­re­tė­jo ir mo­ky­to­jų gre­tos. Ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų duo­me­ni­mis, nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios mo­kyk­las pa­liks 22 pe­da­go­gai, dir­ban­tys pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas. Tai­gi ra­jo­no mo­kyk­lo­se šiuo me­tu trūks­ta gam­tos moks­lų ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų. „No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad 13-os iš jų dar­bo san­ty­kiai nu­trau­kia­mi ben­dru su­si­ta­ri­mu dėl Pa­no­čių pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo.  Taip pat 9 mo­ky­to­jams yra su­ėjęs pen­si­jos am­žius“, – aiš­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja.

Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dės kla­sės suo­le

Nors dėl ko­ro­na­vi­ru­so moks­lei­viams te­ko įveik­ti iš­ban­dy­mą be­veik vi­sus moks­lo me­tus be­si­mo­kant vir­tu­a­liai, ar­tė­jan­tys moks­lo me­tai pra­si­dės įpras­tai – iki­mo­kyk­li­nu­kai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai, pra­di­nu­kai, taip pat pa­grin­di­nių ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų moks­lei­viai, gim­na­zis­tai tie­siog eis į sa­vo mo­kyk­las. „Mo­ki­niams tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos sa­va­no­riš­kai te­stuo­tis ir re­gu­lia­riai tik­rin­tis svei­ka­tą“, – ko­men­ta­vo S. Bin­ge­lie­nė.

Vis­gi, jei­gu pa­dė­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so dar pa­blo­gė­tų, kaip tei­gia­ma, Vy­riau­sy­bė ga­li nu­spręs­ti pa­grin­di­nį, vi­du­ri­nį ug­dy­mą ir pir­mi­nį pro­fe­si­nį mo­ky­mą leis­ti or­ga­ni­zuo­ti kon­tak­ti­niu bū­du tik tuo­met, jei­gu kla­sė­je bus pa­kan­ka­mai daug per­sir­gu­sių, pa­skie­py­tų ar­ba re­gu­lia­riai be­si­tes­tuo­jan­čių mo­ki­nių. „Net ir esant su­dė­tin­gai pan­de­mi­nei si­tu­a­ci­jai, abi­tu­rien­tai nuo 2022 me­tų va­sa­rio mo­ky­tų­si kla­sė­se. Iki va­sa­rio jiems ga­lio­tų tos pa­čios są­ly­gos, kaip ir pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ug­dy­mo kla­sių bei pir­mi­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mų mo­ki­niams. Ti­ki­ma­si, kad iki va­sa­rio dau­gu­ma abi­tu­rien­tų bus pa­si­skie­pi­ję. Ne­pa­da­riu­siems to bus re­ko­men­duo­ja­ma re­gu­lia­riai te­stuo­tis“, – tei­gė pa­šne­ko­vė.

Tuo tar­pu ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo veik­los už­da­ro­se vie­to­se, lai­kan­tis nu­sta­ty­tų sau­gu­mo są­ly­gų, vyks kon­tak­ti­niu bū­du, kai gru­pė­je bus iki 30 vai­kų. Jei­gu vai­kų dau­giau – veik­lo­se ga­lės da­ly­vau­ti tik pa­si­skie­pi­ję, per­sir­gę ar­ba re­gu­lia­riai be­si­tes­tuo­jan­tys vai­kai. S. Bin­ge­lie­nės tei­gi­mu, nuo 12 iki 15 me­tų am­žiaus vak­ci­nuo­tų vai­kų yra vos 23 proc. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras bei  mo­kyk­lų va­do­vai krei­pė­si į tė­vus, ska­tin­da­mi skie­py­ti vai­kus, ta­čiau ryš­kių pa­si­kei­ti­mų ne­tu­ri­me, ir tai ne­ra­mi­na“, – dės­tė Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja.

Anot S. Bin­ge­lie­nės, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų ir mo­kyk­lų va­do­vų pra­šo­ma ati­džiau ver­tin­ti ir mo­ki­nių lan­ko­mu­mą. „Pa­ste­bė­jus pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų, jei tė­vai ne­už­tik­ri­na vai­ko tei­sės ir pa­rei­gos mo­ky­tis, tai yra – ne­su­tin­ka skie­py­ti bei esant bū­ti­ny­bei tes­tuo­ti, re­ko­men­duo­ja­ma kreip­tis pa­gal­bos į vai­kų tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tus“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vė.

Švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai taip pat įpa­rei­go­ti pe­ri­odiš­kai te­stuo­tis, o pa­si­skie­pi­ju­siems ar per­sir­gu­siems dar­buo­to­jams te­sta­vi­mas ne­pri­va­lo­mas. Tie­sa, di­džio­ji da­lis ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų pe­da­go­gų (apie 95 proc.) yra vak­ci­nuo­ti.

Tai­sys per pan­de­mi­ją at­si­vė­ru­sias mo­ky­mo­si spra­gas

Ban­dant už­pil­dy­ti dėl nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si su­si­da­riu­sias spra­gas, nuo rug­sė­jo iki gruo­džio mė­ne­sio bus skir­tos lė­šos pa­pil­do­moms kon­sul­ta­ci­joms, ku­rios pa­dė­tų mo­ki­niams kom­pen­suo­ti pra­ėju­siais moks­lo me­tais pa­tir­tus mo­ky­mo­si pra­ra­di­mus. Pla­nuo­ja­ma kiek­vie­nai kla­sei skir­ti apie 20 pa­pil­do­mų kon­sul­ta­ci­jų. „Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra nuo rug­sė­jo pri­sta­tys pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mų už­duo­tis, ku­rias at­li­kę mo­ki­niai ga­lės drau­ge su sa­vo mo­ky­to­jais įsi­ver­tin­ti, kas jiems se­ka­si, o kur yra mo­ky­mo­si spra­gų. Taip pat star­tuo­ja „Ge­ros sa­vi­jau­tos“ pro­gra­ma, ku­ria sie­kia­ma už­tik­rin­ti mo­ki­nių emo­ci­nės sa­vi­jau­tos bei psi­chi­kos svei­ka­tos ge­rė­ji­mą, su­da­rant ga­li­my­bę vi­siems mo­ki­niams da­ly­vau­ti tiks­li­nė­se įvai­raus po­bū­džio pro­gra­mo­se. Vie­nam vai­kui da­ly­vau­ti to­kio­je pro­gra­mo­je ski­ria­ma 15 eu­rų“, – „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja S. Bin­ge­lie­nė.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai