Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKol migrantai pešasi dėl maisto, varėniškiai nerimauja

Kol migrantai pešasi dėl maisto, varėniškiai nerimauja

Nuo lie­pos pra­džios bu­vu­sios Vy­de­nių mo­kyk­los pa­sta­te pri­glau­dus 150 nelegalių mig­ran­tų, „iš­skir­ti­nių sun­ku­mų“ iki šiol ne­iš­ki­lo, o vie­tos gy­ven­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mai dėl ki­ta­tau­čių ne­iš­si­pil­dė – apie tai „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė Vyde­nių se­niū­nė Ge­nė Ra­maš­kie­nė; o ką kalba Varėnos miesto gyventojai?..

Jos tei­gi­mu, mig­ran­tai ne­smur­tau­ja ir ne­ke­lia daug triukš­mo, nors pe­ša­si tar­pu­sa­vy­je dėl mais­to, nes „ne­mo­ka da­lin­tis jo“, o kar­tais at­si­sa­ko val­gy­ti, kas duo­da­ma, ir pra­šo, pa­vyz­džiui, no­ri­mų vai­sių. Ta­čiau, anot Vy­de­nių se­niū­nės Ge­nės Ra­maš­kie­nės, pri­glaus­tie­siems ski­ria­ma tik mi­ni­ma­li pa­gal­ba (mais­tas, skal­bi­mo mil­te­liai, hi­gie­nos prie­mo­nės ir pan.), to­dėl kiek­vie­na mig­ran­tų už­gai­da ne­pil­do­ma.

G. Ra­maš­kie­nė taip pat tvir­ti­no, kad dau­giau pa­bė­gė­lių tik­rai ne­bu­vo at­vež­ta – mo­kyk­lo­je šiuo me­tu yra 147 as­me­nys, t. y. 3-mis ma­žiau, nes pas­ta­ruo­sius, už­si­krė­tu­sius ko­ro­na­vi­ru­su, iš­ve­žė į Kau­no ra­jo­ną.

Pa­klaus­ta, ar aud­rin­gos vie­tos gy­ven­to­jų emo­ci­jos dėl mig­ran­tų kai­my­nys­tė­je nu­slū­go, Vy­de­nių se­niū­nė tei­gė, kad ne­ri­mas vis dar iš­li­kęs, ta­čiau šiuo me­tu žmo­nėms tik­rai ra­miau. Ji pri­dū­rė, kad gal­būt žmo­nės per­ne­lyg iš­si­gan­do mig­ran­tų, bet „nie­ko blo­ga ne­at­si­ti­ko“.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, „vy­de­niš­kių sau­gu­mą už­tik­ri­na ne vien po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai prie mo­kyk­los pa­sta­to, jį juo­sian­ti tvo­ra, bet ir kas­die­ną per kai­mą per­va­žiuo­jan­ti po­li­ci­jos rink­ti­nė „Aras“.

pa­sta­ty­ta tvo­ra ap­link pa­sta­tą, se­niū­nės nuo­mo­ne, pa­bė­gė­liams su­tei­kė dau­giau lais­vės nei jie pa­tys ga­lė­jo pa­gal­vo­ti, mat da­bar žmo­nės gali iš­ei­ti į lau­ką ir pa­žais­ti, o iki tol jie bu­vo lai­ko­mi mo­kyk­lo­s vi­du­je. „Mig­ran­tai su­pra­to, kad ga­vo dau­giau lais­vės, tai­gi tvo­ra nė­ra blo­gis,“ – kal­bė­jo G. Ra­maš­kie­nė.

O ką apie mig­ran­tus

ir kri­zės su­val­dy­mą ma­no va­rė­niš­kiai?

„Mer­kio kraš­tas“ pa­kal­bi­no pra­ei­vius Va­rė­no­je apie Bal­ta­ru­si­jos sie­ną ker­tan­čius mig­ran­tus bei kri­zės su­val­dy­mą Lie­tu­vo­je. Ir štai ką jie pasakė.

Tur­gu­je kal­bin­ta mo­te­ris: „Ko­dėl gi mes tu­ri­me mig­ran­tus pri­im­ti, jei­gu kaž­koks Lu­ka­šen­ka juos iš­va­rė? Prie sie­nos rei­kė­jo pa­sta­ty­ti tin­ka­mas pa­jė­gas, nes mig­ran­tai lais­viau­siai per sie­ną ei­na. Tai ko­kia čia ap­sau­ga? Jie ga­li ei­ti kur no­ri ir ka­da no­ri, tai ir eis to­liau. Gąs­di­na, kad tuoj bal­tie­ji su juo­dai­siais pri­si­da­rys vai­kų, tai ka­ži kas čia bus to­liau. Ap­skri­tai ne­sau­gu ir bai­su, kad pra­dės jie čia „ar­dy­tis“.“

In­ga: „Be­tvar­kė. Žmo­nės jau­čia­si ne­sau­giai, sa­ko, kad pa­bė­gė­liai per­ei­na tą pa­sta­ty­tą tvo­rą. Ko­dėl ne­so­di­na pa­bė­gė­lių į au­to­bu­sus ir ne­grą­ži­na į jų ša­lį? Su­pran­tu, kad tuos tris ser­gan­čius (ko­ro­na­vi­ru­su – aut.) iš Vy­de­nių iš­ve­žė, o vi­si ki­ti kur li­ko? Feis­bu­ke ma­čiau, kad jie ten prieš ke­lias die­nas mo­kyk­lą pa­de­gė (Vy­de­nių se­niū­nė ti­ki­no, kad nie­kas ne­bu­vo pa­deg­ta – aut.). Dar te­gu jie džiau­gia­si, kad tu­ri sto­gą virš gal­vos ir mi­ni­ma­liai gau­na mais­to, nes tie iš Vy­de­nių už­si­pra­šė vai­sių ar dar kaž­ko. Mes ne­tu­ri­me tiek re­sur­sų. Per il­gai juos čia lai­ko.“

Iš par­duo­tu­vės ėju­si mo­te­ris: „Aš esu la­bai prieš. Aiš­ku, žmo­nės yra ne­kal­ti, bet mū­sų val­džia to­kia: pa­tiems lie­tu­viams pi­ni­gų ir dar­bų nė­ra, o mig­ran­tams at­si­ra­do ir lo­vų, ir lais­vų pa­tal­pų, dar mai­ti­na anuos. Mes tiek ne­už­dir­ba­me, o pa­žiū­rė­kit, koks iš­lai­ky­mas jiems ski­ria­mas? Ab­sur­das – pa­tys lie­tu­viai ne­tu­ri ko val­gy­ti… Lie­tu­va nė­ra ta prie­globs­čio ša­lis, kad pri­glaus­tų mig­ran­tus.“

Vi­ta­li­ja: „Man ši­ta si­tu­a­ci­ja yra žiau­ri. Te­gul sa­viš­kiai lie­tu­vių la­biau žiū­ri, o ne mig­ran­tų, nes siau­bas, kas čia da­ro­si! Te­gu ma­žiau Lie­tu­va pri­ima mig­ran­tų, kiek pri­ėmė – tiek to. Mes tu­ri­me tu­rė­ti kaž­ko­kią ap­sau­gą, nes ga­li­me nu­ken­tė­ti. Juk ne­ži­nia, kas jiems ga­li šau­ti į gal­vą. Jie yra ne­prog­no­zuo­ja­mi.“

Par­da­vė­ja tur­gu­je: „Sa­vo žmo­nes rei­kia žiū­rė­ti, nes ba­dau­ja ir ne­tu­ri ko val­gy­ti. O da­bar mig­ran­tus pra­lei­do, ir vis­kas. Ne­ge­rai, kad ne­ga­li jų grą­žin­ti. Štai ir kai­me se­ni žmo­nės gy­ve­na ir bi­jo. Va, pra­ei­tą sa­vai­tę per tur­gų per­ėjo dvie­se, ir mes ne­ži­no­jo­me, ar jie čia spe­cia­liai at­va­žia­vo, ar čia pa­bė­gė­liai pra­ėjo.“

Juo­zas: „Ne­ra­mu, kad mig­ran­tai ga­li nu­si­kals­ta­mu­mą pa­di­dint, li­gų at­vežt. Ir Lie­tu­va kaž­kiek fi­nan­siš­kai nu­ken­tės dėl mig­ran­tų iš­lai­ky­mo. Ne­bent gau­tų iš Eu­ro­pos tiks­li­nę pa­ra­mą.“

Kris­ti­na: „Gal jie ir ge­ri žmo­nės, juk ir­gi žmo­nės kaip ir mes. Man tik­rai gai­la jų, nes jei­gu jie bė­ga, tai reiš­kia, kad ten gy­ve­ni­mas blo­gas. Tai yra tra­ge­di­ja. Ir bė­ga gi jau­ni, už­tat, kad ten ne­ma­to pras­mės, pa­lik­da­mi tė­vus, gi­mi­nes ir vi­sa ki­ta. Ta­čiau man bai­su, kad jie ga­li eit va­gi­liaut. Pa­vyz­džiui, mes Bar­čiuo­se tu­ri­me so­dą, o jie yra Vy­de­niuo­se. Kaip ži­no­ti, ar ne­at­eis?“

Ant suo­liu­ko sė­dė­jęs vy­ras: „Ne ko­kia nuo­mo­nė apie mig­ran­tus, bet ką pa­da­ry­si – ne nuo mū­sų pri­klau­so. Aš ne­kal­ti­nu mig­ran­tų. Ne­ži­nai, kas mū­sų lau­kia – gal ir mums ka­da nors bėg­ti rei­kės. Ta­čiau yra jau­du­lio, kad jei­gu mig­ran­tai iš­ei­tų, ga­li kil­ti ne­ma­lo­nu­mų. Eik, ži­nok, ką jie gal­vo­ja. Bet aiš­ku, vi­si yra žmo­nės – ne­svar­bu, ko­kia ra­sė ar tau­ty­bė. Jei žmo­gus su ma­ni­mi el­gia­si gra­žiai, tai ir aš gra­žiai. Aš vi­sus žmo­nes pri­imu to­kius, ko­kie jie yra.“

Je­le­na: „Man tie­siog mig­ran­tų gai­la. Ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo jie mig­ruo­ja. Aš esu lin­ku­si pa­dė­ti, tik mū­sų žmo­nės kiek prie­šiš­kai nu­si­tei­kę. Dau­gu­ma va­rė­niš­kių tik­rai nei­gia­mai – gal bai­mių yra, gal in­for­ma­ci­jos ma­žai. Trūks­ta dis­ku­si­jos su ei­li­niais gy­ven­to­jais iš val­džios pu­sės.“

Ry­tis Ska­ma­ra­kas

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai