Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosKraš­tie­čiai su­ju­do: nori turėti galimybių pasą

Kraš­tie­čiai su­ju­do: nori turėti galimybių pasą

Įsi­ga­lio­jus nau­jo­vei, kad dau­gu­mą pa­slau­gų bus ga­li­ma teik­ti tik ga­li­my­bių pa­sus tu­rin­tiems gy­ven­to­jams, vis dau­giau žmo­nių sku­ba gau­ti mi­nė­tą do­ku­men­tą, kad be su­var­žy­mų galėtų lan­ky­tis vie­to­se, kuriose nuspręsta ap­tar­nau­ti tik ga­li­my­bių pa­sus tu­rin­čius klien­tus; rugpjūčio 24-osios ry­tą be­maž 40-ties gy­ven­to­jų ei­lė nusidriekė ir Re­gist­rų cen­tro pri­ei­go­se Va­rė­no­je…

Nuo rug­sė­jo 13 die­nos ne­tu­rin­tie­ji ga­li­my­bių pa­so di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cen­truo­se, taip pat ir gro­žio sa­lo­nuo­se, ka­vi­nė­se ar kul­tū­ros ir pra­mo­gų vie­to­se ne­bus lau­kia­mi. Be ga­li­my­bių pa­so bus ga­li­ma lan­ky­tis tik ne­di­de­lė­se mais­to, op­ti­kos pre­kių par­duo­tu­vė­se, vais­ti­nė­se, taip pat bu­vo leis­ta nau­do­tis ir vie­ti­niu vie­šuo­ju trans­por­tu (iš­sky­rus to­li­mą­jį su­si­sie­ki­mą au­to­bu­sais ar trau­ki­niais) bei lan­ky­tis gy­dy­mo įstai­go­se.

Aky­les­ni „Mer­kio kraš­to“ skai­ty­to­jai ant­ra­die­nį (rugpjūčio 24 d.) 9 val. 24 min už­fik­sa­vo prie Re­gist­rų cen­tro Va­rė­nos sky­riaus nu­si­drie­ku­sią ne­ma­žą ei­lę no­rin­čių­jų at­si­spaus­din­ti ga­li­my­bių pa­są. Be­veik vi­si su­si­rin­ku­sie­ji – vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, grei­čiau­siai ne­tu­rin­tys kom­piu­te­rių ar­ba spaus­din­tu­vų, o gal­būt ne­si­nau­do­jan­tys elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te ar elek­tro­ni­niu pa­ra­šu ir dėl to ne­ga­lin­tys at­si­siųs­ti ga­li­my­bių pa­so pa­tys.

Ta­čiau dau­giau­sia bė­dų ky­la esą dėl to, kad Re­gist­rų cen­tro pa­da­li­nys Va­rė­no­je, anks­čiau dir­bęs du­kart per sa­vai­te, nuo rug­pjū­čio 16 iki 27 die­nos klien­tus ap­tar­nau­ja tik ant­ra­die­niais, tad anks­ty­vą ry­tą į ei­lę pra­dė­ję ri­kiuo­tis gy­ven­to­jai su­gu­žė­jo at­si­im­ti ga­li­my­bių pa­sų, o ne­va su­si­grū­dę ma­ža­me Re­gist­rų cen­tro ko­ri­do­riu­je su­da­rė pa­lan­kias są­ly­gas plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui.

Su „Mer­kio kraš­tu“ taip pat ben­dra­vęs Sei­mo na­rys Juo­zas Baub­lys tei­gė ir pats gir­dė­jęs gy­ven­to­jų kri­ti­kos, kad Re­gist­rų cen­tras Va­rė­no­je dir­ba per trum­pai. „Į ma­ne krei­pė­si žmo­nės dėl to, kad šian­dien (ant­ra­die­nį – aut.) Re­gist­rų cen­tro Va­rė­nos sky­riu­je lau­kė 38 žmo­nės, no­rė­da­mi gau­ti ga­li­my­bių pa­są. Pa­si­ro­do, kad Drus­ki­nin­kų sky­riaus dar­buo­to­jas iš­leis­tas atos­to­gų ir to­dėl da­bar dvi sa­vai­tes Va­rė­nos sky­rius dir­ba tik vie­ną die­ną. Krei­piau­si į Re­gist­rų cen­tro Aly­taus sky­rių ir pa­pra­šiau, kad iš­spręs­tų ši­tą bė­dą. Su­pran­ta­ma, kad to­kia ei­lė su­si­da­rė dėl tam tik­rų Vy­riau­sy­bės spren­di­mų, bet Re­gist­rų cen­tras tu­ri dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad pa­ge­rin­tų ap­tar­na­vi­mą. Ge­rai, jei­gu ge­ras oras, tai žmo­nės ga­li pa­sto­vė­ti, o jei­gu oro są­ly­gos pa­blo­gės…“, – kal­bė­jo J. Baub­lys.

Sei­mo na­rys svars­tė, kad įsi­bai­mi­nę gy­ven­to­jai tur­būt su­pra­tę, kad ga­li­my­bių pa­so ne­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams bus ap­ri­bo­tas be­veik vi­sų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas, su­sku­bo kuo grei­čiau pa­si­rū­pin­ti, kad ne­lik­tų at­stum­ti. Ta­čiau kaip vie­šai yra aiš­ki­nu­si eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, ga­li­my­bių pa­sas tė­ra „skait­me­ni­nis įran­kis, skir­tas pa­to­gu­mui“, tad iš­ma­niais te­le­fo­nais ar in­ter­ne­tu ne­si­nau­do­jan­tys gy­ven­to­jai lais­vai ga­li nau­do­ti ir gy­dy­to­jo iš­duo­tą pa­žy­mą apie vak­ci­na­ci­ją. „Su jū­sų pa­gal­ba rei­kė­tų in­for­muo­ti žmo­nes, kad jei­gu nė­ra bū­ti­ny­bės, ne­rei­kė­tų verž­tis to pa­so at­si­im­ti. Iš pra­džių bu­vo pri­im­ti per griež­ti spren­di­mai, vė­liau su­švel­nin­ti, to­dėl dėl tam tik­ros in­for­ma­ci­jos žmo­nės su­ne­ri­mo. Ta­čiau rei­kia su­da­ry­ti ga­li­my­bę at­si­im­ti tą dokumentą iš­veng­iant ne­pa­to­gu­mų“, – kal­bė­jo J. Baub­lys, vė­liau in­for­ma­vęs, kad nuo ket­vir­ta­die­nio (t. y. rug­pjū­čio 26 die­nos) Re­gist­rų cen­tro Va­rė­nos sky­rius dirbs kaip įpras­ta – ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais, o vė­liau esą „bus spren­džia­ma pa­gal po­rei­kį“.

Su­si­sie­kė­me su Re­gist­rų cen­tro at­sto­vu spau­dai Min­dau­gu Sam­ku­mi, ku­ris sa­kė, kad samb­rūz­dis Re­gist­rų cen­tro pri­ei­go­se ki­lo ne tik Va­rė­no­je, bet ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Ta­čiau M. Sam­kus ra­mi­no, kad žmo­nėms ga­li­my­bių pa­sus grei­tu me­tu ga­lės iš­da­vi­nė­ti vais­ti­nių ir „Sod­ros“ dar­buo­to­jai. „Šiuo me­tu re­sur­sai yra to­kie, ko­kie yra, to­dėl toks nu­ma­ty­tas dar­bo gra­fi­kas. Jei­gu kal­bė­si­me apie ga­li­my­bių pa­są, yra ki­ti pa­da­li­niai, taip pat yra in­ter­ne­ti­nė sve­tai­nė gpa­sas.lt. Žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai yra ri­bo­ti, tai­gi, kad Re­gist­rų cen­tras ne­bū­tų vie­nin­te­lė įstai­ga, kur ga­li­ma at­si­im­ti ga­li­my­bių pa­są, jų iš­da­vi­mo vie­tų skai­čių pa­dės iš­plės­ti „Sod­ra“, taip pat yra de­ri­na­ma su vais­ti­nių tin­klais. Ti­ki­mės, kad ir va­rė­niš­kiams taps leng­viau gau­ti ga­li­my­bių pa­są“, – „Mer­kio kraš­tui“ ko­men­ta­vo Re­gist­rų cen­tro at­sto­vas spau­dai M. Sam­kus.

Tuo tar­pu „Mer­kio kraš­to“ pa­kal­bin­tas Va­rė­nos ra­jo­no me­ras Al­gis Ka­šė­ta tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė ir­gi pri­si­dė­tų su­da­rant są­ly­gas, kad mi­nė­tą do­ku­men­tą ga­lė­tų at­si­im­ti ir tie gy­ven­to­jai, ku­riems yra su­dė­tin­ga gau­ti elek­tro­ni­nį pa­so va­rian­tą. „Re­gist­rų cen­tras nė­ra sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­nė, bet jei­gu jie į mus kreip­tų­si iš­sa­ky­da­mi, ko­kios kon­kre­čiai pa­gal­bos jiems rei­kia, mums bū­tų pa­pras­čiau. Kad ir ko­kie be­bū­tų pra­šy­mai, su­si­ję su ko­ro­na­vi­ru­su, vi­sa­da sten­gia­mės tuos klau­si­mus iš­spręs­ti. Jei­gu Re­gist­rų cen­trui yra to­kia pro­ble­ma, su mie­lu no­ru su­teik­tu­mėm jiems ga­li­my­bių. Pa­pra­šy­siu su­si­siek­ti su Re­gist­rų cen­tru ir pa­klaus­ti, ar jiems rei­kia ko­kios nors pa­gal­bos. Mes su­in­te­re­suo­ti, kad žmo­nėms bū­tų kuo pa­pras­čiau gau­ti tuos ga­li­my­bių pa­sus“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas A. Ka­šė­ta.

Ne­tru­kus per­skam­bi­nęs ra­jo­no me­ras A. Ka­šė­ta „Mer­kio kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad Re­gist­rų cen­tro Pa­slau­gų val­dy­mo di­rek­to­rei Dia­nai Vi­ly­tei bu­vo pa­siū­ly­ta, jog Re­gist­rų cen­tro dar­buo­to­jai ap­lan­ky­tų Va­rė­nos se­niū­ni­jas, kur su­tar­tu lai­ku sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­to­se pa­tal­po­se ne­mo­ka­mai bū­tų at­spaus­di­na­mas ga­li­my­bių pa­sas, kaip an­tai Aly­tu­je. „Siū­lė­me au­to­bu­sė­lį, ve­žio­jan­tį kny­gas po ma­žes­nes vie­to­ves. Taip pat pa­sa­kė­me, kad bū­tų ge­rai, jog Re­gist­rų cen­tras dirb­tų kas­dien. Sa­kė ap­svars­tys“, – kal­bė­jo A. Ka­šė­ta.

Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja taip pat svars­to va­rian­tus ga­li­my­bių pa­są pri­sta­ty­ti į na­mus ne­si­nau­do­jan­tiems elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te. Mi­nist­rė A. Ar­mo­nai­tė tvir­ti­na, kad dėl to kal­ba­ma su Lie­tu­vos paš­tu ir „Per­lo“ ter­mi­na­lų ope­ra­to­riais, ta­čiau šia­me pro­ce­se esą yra niu­an­sų, su­si­ju­sių su as­mens duo­me­nų tvar­ky­mu.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai