Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosMe­ro A. Ka­šė­tos patarėja savivaldybėje įdarbinta D. Kuodytė

Me­ro A. Ka­šė­tos patarėja savivaldybėje įdarbinta D. Kuodytė

To­kią ži­nią tik ki­to­kiais žo­džiais pra­ne­šė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.va­re­na.lt ir pra­ne­šė ga­na ap­ta­kiai, tad tur­būt ne tik „Mer­kio kraš­tui“ ki­lo klau­si­mų, ko­dėl me­rui Al­giui Ka­šė­tai pri­rei­kė dar vie­no eta­ti­nio pa­ta­rė­jo, iš­lai­ko­mo iš ra­jo­no biu­dže­to lė­šų, o į tas pa­rei­gas įdar­bin­tas žmo­gus, dėl ku­rio me­ras prieš ket­ver­tą me­tų bu­vo ko­ne ap­kal­tin­tas ne­po­tiz­mu, ir kiek pa­pil­do­mai ant­ro­ji me­ro pa­ta­rė­ja kai­nuos mo­kes­čių mo­kė­to­jams?..

Lap­kri­čio 3 die­ną ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mas, pa­va­din­tas „Prie Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro ko­man­dos pri­si­jun­gė Da­lia Kuo­dy­tė“.

„Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gos ir veik­los sri­tys pa­da­li­ja­mos dviem as­me­nims, – ra­šo­ma ta­me pra­ne­ši­me. – Nuo šių me­tų lap­kri­čio 3 d. prie me­ro Al­gio Ka­šė­tos ko­man­dos pri­si­jun­gė Da­lia Kuo­dy­tė, ku­ruo­sian­ti švie­ti­mo, kul­tū­ros ir so­cia­li­nę sri­tį“.

To­liau in­for­muo­ja­ma, kad 1990-1997 m. D. Kuo­dy­tė dir­bo Trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jaus va­do­ve; 1997-2008 m. – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­ne di­rek­to­re; 2008-2016 m. – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­re, o pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus – pro­jek­to „Kom­plek­si­nių pa­slau­gų šei­mai plėt­ra Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“ ko­or­di­na­to­re.

Pra­ne­ši­me taip pat pa­mi­nė­ta, kad jau penk­tus me­tus eta­ti­niu me­ro pa­ta­rė­ju dir­ban­tis Jo­nas Kle­po­nis eis šias pa­rei­gas ir to­liau bei, „kaip ir anks­čiau, ku­ruos že­mės ūkio, smul­kaus ver­slo ir kai­mo ben­druo­me­nių klau­si­mus“.

Ta­čiau šio­je sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jo­je nie­ko ne­bu­vo pa­sa­ky­ta apie tai, ko­dėl ra­jo­no me­rui A. Ka­šė­tai pri­rei­kė dar vie­no eta­ti­nio pa­ta­rė­jo? Ar da­bar­ti­nis pa­ta­rė­jas J. Kle­po­nis ne­be­pa­ke­lia dar­bų naš­tos? Ir ko­dėl dar vie­nu sa­vo pa­ta­rė­ju me­ras A. Ka­šė­ta pa­si­rin­ko bū­tent D. Kuo­dy­tę, dėl ku­rios įdar­bi­ni­mo ko­or­di­na­to­re ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įgy­ven­di­na­ma­me tre­jų me­tų truk­mės pro­jek­te 2017-ųjų pra­džio­je pats bu­vo pla­čiai kri­ti­kuo­ja­mas?

Mat tuo­met me­rą A. Ka­šė­tą ir D. Kuo­dy­tę sie­jo ne tik įgy­ta ta pa­ti is­to­ri­ko spe­cia­ly­bė Vil­niaus uni­ver­si­te­te, ben­drai pa­reng­ti lei­di­niai lais­vės ko­vos ir par­ti­za­nų te­ma­ti­ka bei dar­bas Sei­me 2008-2016 me­tais, bet ir na­rys­tė to­je pa­čio­je po­li­ti­nė­je par­ti­jo­je – Li­be­ra­lų są­jū­dy­je.

Tad vie­tos ir res­pub­li­ki­nė ži­niask­lai­da ne­si­var­žy­da­ma skel­bė, kad štai  li­be­ral­są­jū­die­tis Va­rė­nos ra­jo­no me­ras pa­si­kvie­tė iš Vil­niaus sa­vo ben­dra­par­tie­tę, ne­be­pa­te­ku­sią į Sei­mą 2016 me­tų rin­ki­muo­se, bei įdar­bi­no sa­vi­val­dy­bės vyk­do­ma­me eu­ro­pi­nia­me pro­jek­te už so­li­dų at­ly­gi­ni­mą, nors ra­jo­ne yra dau­giau kaip 1500 sa­vų be­dar­bių, tarp ku­rių de­šim­tys –  ir su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu, ir pa­ty­rę, ir kom­pe­ten­tin­gi, ir di­džiai no­rin­tys dirb­ti gim­ta­jai Va­rė­nai.

Ir nors D. Kuo­dy­tė tuo­met fak­tiš­kai bu­vo įdar­bin­ta ne­vy­riau­sy­bi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je „Iš­ties­ki­me ran­ką vai­kui“ (ku­ri yra mi­nė­to­jo pro­jek­to part­ne­rė), o tos or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė As­tu­tė Žmui­di­na­vi­čie­nė aiš­ki­no žur­na­lis­tams – kad „la­bai ga­bi, daug ži­nių ir pa­tir­ties tu­rin­ti“ mo­te­ris pa­ti jai pa­skam­bi­no bei pa­si­siū­lė dirb­ti pro­jek­te, ku­rio skel­bi­mą ra­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­py­je, „la­bai šau­niai dir­ba“, yra prak­tiš­kai ne­pa­mai­no­ma, tad tuo be­lie­ka tik džiaug­tis –  opo­zi­ci­jos vis pa­kurs­to­mas kri­ti­kos šar­ša­las iš­blė­so ne­greit.

Tie­sa, po po­ros me­tų, 2019-ųjų pra­džio­je, D. Kuo­dy­tė pa­li­ko Li­be­ra­lų są­jū­dį, kaip ir na­rys­tės šio­je po­li­ti­nė­je par­ti­jo­je at­si­sa­kęs A. Ka­šė­ta, į pas­ku­ti­niuo­sius ra­jo­no me­ro rin­ki­mus ėjęs jau su pa­ties įsteig­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Al­gio Ka­šė­tos są­ra­šu „Drau­ge su Ju­mis“.

Be­je, me­ro A. Ka­šė­tos pa­ta­rė­ja šią sa­vai­tę ta­pu­si D. Kuo­dy­tė, kaip ir iki šiol šias pa­rei­gas ei­nan­tis J. Kle­po­nis, yra mi­nė­to­jo vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to na­riai. D. Kuo­dy­tė jau maž­daug pus­me­tį ne­be­dir­ba pro­jek­te „Kom­plek­si­nių pa­slau­gų šei­mai plėt­ra Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“, nes pro­jek­tas yra įgy­ven­din­tas.

Bet ko­dėl mū­sų ra­jo­no me­rui pri­rei­kė dar vie­no eta­ti­nio pa­ta­rė­jo ir bū­tent – D. Kuo­dy­tės? At­sa­ky­ti į šį klau­si­mą „Mer­kio kraš­tas“ pa­pra­šė pa­ties ra­jo­no me­ro A. Ka­šė­tos.

Me­ras taip pat bu­vo pa­pra­šy­tas at­sa­ky­ti, kas anks­čiau ku­ra­vo švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sri­tį, kai D. Kuo­dy­tės ne­bu­vo, bei ką reiš­kia sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mo fra­zė, kad „me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gos ir veik­los sri­tys pa­da­li­ja­mos dviem as­me­nims“? Ar tai reiš­kia, kad dviem as­me­nims bus pa­da­lin­tas ir vie­nas me­ro pa­ta­rė­jo eta­tas, ir vie­nas at­ly­gi­ni­mas? Per šių me­tų tris ket­vir­čius me­ro pa­ta­rė­jas, kaip skel­bia pa­ti sa­vi­val­dy­bė, vi­du­ti­niš­kai gau­da­vo po 2050 eu­rų dy­džio at­ly­gi­ni­mą kas mė­ne­sį, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, o į ran­kas – apie 1200 eu­rų kas mė­ne­sį.

Me­ras A. Ka­šė­ta šiuo me­tu atos­to­gau­ja, ta­čiau mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

Ra­jo­no me­ro Al­gio Ka­šė­tos ko­men­ta­ras

1. Ko­dėl pri­rei­kė an­tro eta­ti­nio pa­ta­rė­jo?

Me­ro pa­ta­rė­jas pa­gal sa­vo ku­ruo­ja­mas sri­tis ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, tei­kia pa­siū­ly­mus, nag­ri­nė­ja pra­šy­mus ir skun­dus, kon­tro­liuo­ja at­sa­ky­mų vyk­dy­mą, spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą ir vyk­do ki­tus pa­ve­di­mus. Esu pa­ten­kin­tas jau ne vie­ne­rius me­tus su ma­ni­mi dir­ban­čio me­ro pa­ta­rė­jo Jo­no Kle­po­nio dar­bu, ku­ris ku­ruo­ja že­mės ūkio, smul­kaus ver­slo ir ben­druo­me­nių klau­si­mus. No­riu su­stip­rin­ti dar­bą ir so­cia­li­nė­je, švie­ti­mo bei kul­tū­ros sri­ty­se. Šios sri­tys pa­ta­rė­jo ne­bu­vo ku­ruo­ja­mos.

2. Ko­dėl Da­lia Kuo­dy­tė?

Da­lią Kuo­dy­tę pa­žįs­tu se­niai, kaip is­to­ri­kai dir­bo­me ben­druo­se pro­jek­tuo­se. D. Kuo­dy­tė de­šimt­me­tį sėk­min­gai va­do­va­vo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui. Vė­liau te­ko dirb­ti ir vie­no­je frak­ci­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Ji pui­kiai už­si­re­ko­men­da­vo LR Sei­mo Žmo­gaus tei­sių bei So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tuo­se. D. Kuo­dy­tė tik­rai tu­ri pla­tų įvai­rių sri­čių ma­ty­mą Lie­tu­vos kon­teks­te. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus D. Kuo­dy­tė dir­bo Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ros pro­jek­to „Kom­plek­si­nių pa­slau­gų šei­mai plėt­ra Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“ ko­or­di­na­to­re ir tu­rė­jo pro­gą ge­riau pa­žin­ti mū­sų ra­jo­no pro­ble­ma­ti­ką. Jos so­li­di ir įvai­ria­ly­pė pa­tir­tis tik­rai bus nau­din­ga.

3. Ar pa­da­li­jus eta­tą bus da­li­ja­mas ir at­ly­gi­ni­mas?

Pa­pil­do­mų lė­šų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te ne­bus ski­ria­ma. Ka­dan­gi me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bė da­li­ja­ma per­pus (20 val. per sa­vai­tę), tai ir at­ly­gi­ni­mas ati­tin­ka­mai pa­da­li­ja­mas per pu­sę.

Diana Zubavičienė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai