Antradienis, 10 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosMilijonus kainuojanti pagalba

Milijonus kainuojanti pagalba

Ra­jo­no ta­ry­ba dar pa­va­sa­rį spren­di­mu pa­tvir­ti­no šių­me­tį So­cia­li­nių pa­slau­gų pla­ną, pa­gal ku­rį gy­ven­to­jams tei­kia­mos šios pa­slau­gos šiemet tu­rė­tų kai­nuo­ti 1,7 mln. eu­rų vien iš ra­jo­no biu­dže­to, o iš vi­so – 3,4 mln. eu­rų; tad ku­rioms gi mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų gru­pėms kon­kre­čiai tie mi­li­jo­nai yra nu­ma­ty­ti?..

Pu­sė ra­jo­no gy­ven­to­jų – ne­dar­bin­gi

Šių me­tų So­cia­li­nių pa­slau­gų pla­ne, ku­rį pa­ren­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų ir Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rių, Va­rė­nos so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, ra­jo­no ben­druo­me­ni­nių vai­kų bei Va­rė­nos ir Mer­ki­nės glo­bos na­mų spe­cia­lis­tai, iš­sa­miai ap­žvel­gia­ma bei įver­ti­na­ma so­cia­li­nė, eko­no­mi­nė ir de­mo­gra­finė būk­lė ra­jo­ne, taip pat so­cia­li­nių pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai bei ki­ta.

Pir­miau­sia pa­žy­mi­ma, kad tiek Lie­tu­vo­je, tiek mū­sų ra­jo­ne per pas­ta­ruo­sius ke­lio­li­ka me­tų gy­ven­to­jų nuo­lat ma­žė­ja. Ly­gi­nant vien 2015 ir 2020 me­tų duo­me­nis Lie­tu­vo­je jų su­ma­žė­jo 127 tūks­tan­čiais (4,4 proc.), Va­rė­nos ra­jo­ne – 2,7 tūks­tan­čiais (11,4 proc.).

Pa­grin­di­nė to­kio gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo prie­žas­tis, kaip nu­ro­do­ma, na­tū­ra­li – dau­giau jų mirš­ta nei gims­ta. Be to, nuo 2008 me­tų iš mū­sų ra­jo­no kas­met emig­ruo­ja dau­giau žmo­nių nei at­vyks­ta čia nuo­lat gy­ven­ti. (Tarp kit­ko, į Lie­tu­vą 2018 ir 2019 m. at­vy­ko dau­giau žmo­nių nei iš jos iš­vy­ko.)

Tai­gi 2020 me­tų pra­džio­je Va­rė­nos ra­jo­ne gy­ve­no be­veik 21 tūkst. žmo­nių, iš jų dau­giau­sia (kiek dau­giau nei 12 tūkst.) – dar­bin­go am­žiaus, li­ku­sie­ji: be­veik 6 tūkst. pen­si­nin­kų, be­veik 3 tūkst. vai­kų iki 15 m. am­žiaus, 224 ne­įga­lūs su­au­gu­sie­ji, 66 ne­įga­lūs vai­kai, taip pat pri­skai­čiuo­tos 165 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos ir 308 jo­se gy­ve­nan­tys vai­kai.

Be­je, iš tų kiek dau­giau nei 12 tūkst. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių ra­jo­ne 2020 me­tais bu­vo už­re­gist­ruo­ta apie 2 tūkst. be­dar­bių, ar­ba apie 9 proc. vi­sų dar­bin­gų­jų (2019 m. be­dar­bių bu­vo už­re­gist­ruo­ta per­pus ma­žiau – apie 4 proc., ar­ba be­veik 1 tūkst. be­dar­bių).

Daug so­cia­li­nės pa­gal­bos ga­vė­jų, daug ir jos tei­kė­jų

Tad so­cia­li­nės pa­gal­bos vis dau­giau pri­rei­kia ne tik se­nat­vės pen­si­nin­kams, ku­rių vis dau­gė­ja, bei ne­įga­liems žmo­nėms, bet ir be­dar­biams bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms, ku­rių ir­gi kas­met dau­gė­ja (2018 m. to­kių šei­mų bu­vo 155, 2019 m. – 159, 2020 m. – 165).

So­cia­li­nės ri­zi­kos 165 šei­moms, ku­rio­se au­ga 308 vai­kai, pa­gel­bė­ti 2020 me­tais tai­ky­ta va­di­na­mo­ji at­ve­jo va­dy­ba. Šio­se šei­mo­se vy­rau­jan­čios pro­ble­mos: il­ga­lai­kis ne­dar­bas, šei­my­ni­nių san­ty­kių ne­sta­bi­lu­mas, gir­tuok­lia­vi­mas, fi­zi­nė ir psi­cho­lo­gi­nė prie­var­ta tarp part­ne­rių bei prieš vai­kus, taip pat so­cia­li­nių įgū­džių sto­ka ir ne­su­ge­bė­ji­mas tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti vai­kais.

Pa­grin­di­nė so­cia­li­nių pa­slau­gų or­ga­ni­za­to­rė mū­sų ra­jo­ne yra sa­vi­val­dy­bė – ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je vei­kia 4 mi­nė­tą­sias pa­slau­gas tei­kian­čios sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos , taip pat 9 ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rių pro­jek­tai iš da­lies fi­nan­suo­ja­mi ir­gi iš ra­jo­no biu­dže­to, ir 3 ki­tos įstai­gos.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se Mer­ki­nės ir Va­rė­nos glo­bos na­muo­se, pa­vyz­džiui, po 40 vie­tų yra skir­ta se­ny­vo am­žiaus ir ne­įga­liems žmo­nėms, di­džiau­sias leis­ti­nas dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių skai­čius juo­se – ati­tin­ka­mai 40 ir 29. Sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se – Va­rė­nos, Ži­li­nų ir Nau­jų­jų Val­ki­nin­kų šei­my­no­se – be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams skir­tos 24 vie­tos, di­džiau­sias leis­ti­nas dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių skai­čius – 25.

Ta­čiau so­cia­li­nės pa­slau­gos – tai ne tik se­nu­kų, ne­įga­lių­jų, vai­kų glo­ba, so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mas ri­zi­kos šei­mo­se, bet ir būs­to bei jo ap­lin­kos pri­tai­ky­mas ne­įga­lie­siems, pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais skur­džiai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, ku­rių, pa­vyz­džiui, 2020 me­tais pri­si­rin­ko 3 tūkst. 82 ir jiems iš vi­so bu­vo iš­da­lin­ta 15 tūkst. 725 mais­to pa­ke­tai už 107 tūkst. 737 eu­rus iš Eu­ro­pos pa­ra­mos fon­do, bei ki­ta.

Mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų kas­met pri­rei­kia vis dau­giau

Mi­nė­ta­ja­me šių­me­ti­nia­me So­cia­li­nių pa­slau­gų pla­ne yra nu­ro­dy­ti ir tų pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai. Iš jų di­džiau­sias – Va­rė­nos ra­jo­no biu­dže­tas, iš ku­rio so­cia­li­nėms pa­slau­goms 2020 me­tais bu­vo iš­leis­ta 1 mln. 746 tūkst. eu­rų, pa­na­ši su­ma su­pla­nuo­ta ir šiems me­tams, o 2022-ie­siems jau nu­ma­to­ma skir­ti dar dau­giau – 2 mln. eu­rų.

Ant­ra­sis di­de­lis fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis – Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­tas (kiek ma­žiau nei 1 mln. eu­rų spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų per me­tus ra­jo­nui), taip pat at­ski­rų as­me­nų mo­ka­mi pi­ni­gai už so­cia­li­nes pa­slau­gas, be­veik sie­kian­tys 0,5 mln. eu­rų su­mą; ES struk­tū­ri­niai fon­dai (šiems me­tams su­pla­nuo­ta 137 tūkst. eu­rų) ir 70 tūkst. eu­rų ki­tų lė­šų.

Vis­ką su­dė­jus šiais me­tais so­cia­li­nėms pa­slau­goms mū­sų ra­jo­ne už­tik­rin­ti nu­ma­ty­ta iš vi­so 3,4 mln. eu­rų iš ra­jo­no ir vals­ty­bės biu­dže­tų, at­ski­rų as­me­nų ir ES pa­ra­mos lė­šų. T. y. dau­giau nei jų pri­rei­kė per­nai (3,3 mln. eu­rų), bet ma­žiau nei pla­nuo­ja­ma 2022-ie­siems (3,6 mln. eu­rų).

Mū­sų inf.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai