Antradienis, 17 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaVisi StraipsniaiMums vi­siems sun­kus ir skaus­min­gas spren­di­mas

Mums vi­siems sun­kus ir skaus­min­gas spren­di­mas

Taip pla­ną – šį­met lik­vi­duo­ti Pa­no­čių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, nes jo­je tie­siog per ma­žai mo­ki­nių, –  pa­va­di­no šį klau­si­mą ke­le­tą mė­ne­sių nag­ri­nė­ju­sios Dar­bo gru­pės va­do­vas, me­ro pa­va­duo­to­jas Gied­rius Sa­mu­le­vi­čius prieš sa­vai­tę įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, nors ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ir net kai ku­rie val­dan­tie­ji įžvel­gė vi­sai ki­to­kias šios mo­kyk­los už­da­ry­mo prie­žas­tis…

Pa­si­ren­gė tęs­ti dis­ku­si­jas

Apie ra­jo­no val­džios ke­ti­ni­mus lik­vi­duo­ti Pa­no­čių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą „Mer­kio kraš­tas“ pir­mą­kart pa­ra­šė prieš ge­rą mė­ne­sį (sau­sio 19 d. str. „Siū­lo už­da­ry­ti dar vie­ną mo­kyk­lą“).

Po to laik­raš­ty­je bu­vo pub­li­kuo­ti tiek prieš­ta­rau­jan­čių­jų šiems ke­ti­ni­mams, tiek jiems pri­ta­rian­čių­jų iš­sa­mūs ar­gu­men­tai (sau­sio 22 d. str. „Pa­no­čių mo­kyk­los ben­druo­me­nės at­vi­ras laiš­kas ra­jo­no val­džiai“, sau­sio 26 d. str. „Kad už­tik­rin­tu­me ly­gias mo­ky­mo­si ga­li­my­bes“, va­sa­rio 5 d. inf. „Re­ko­men­duo­ja Pa­no­čių mo­kyk­lą lik­vi­duo­ti“ ir va­sa­rio 26 d. inf. „Laiš­kas me­rui“).

Vis dėl­to va­sa­rio 26-ąją įvy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant Va­rė­nos r. sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021-2025 me­tų ben­drą­jį pla­ną, o tiks­liau – vie­ną to pla­no da­lį dėl Pa­no­čių mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo, tiek jau gir­dė­tų, tiek nau­jų ar­gu­men­tų vėl bu­vo gau­siai pri­kau­pę ir val­dan­tie­ji, siū­lan­tys mo­kyk­lą už­da­ry­ti, ir opo­zi­ci­ja, rei­ka­la­vu­si bent jau pa­lik­ti Pa­no­čiuo­se pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

Be to, opo­nen­tai iš­sky­rė ke­lis pa­grin­di­nius mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo „kal­ti­nin­kus“: me­rą Al­gį Ka­šė­tą, Dar­bo gru­pę, su­da­ry­tą mi­nė­ta­jam mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nui pa­reng­ti, jos va­do­vą vi­ce­me­rą Gied­rių Sa­mu­le­vi­čių ir spren­di­mo pro­jek­tą ta­ry­bai pri­sta­čiu­sią sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ją Sta­sę Bin­ge­lie­nę. Tad ir vi­sa kri­ti­ka bu­vo nu­tai­ky­ta bū­tent į juos.

An­tai ne­se­niai su­si­kū­ru­sios ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nės miš­rios frak­ci­jos at­sto­vas Jau­nius Grik­šas įta­rė, kad 4 mė­ne­sius Pa­no­čių mo­kyk­los už­da­ry­mo klau­si­mą svars­čiu­si Dar­bo gru­pė net ne­ieš­ko­jo ga­li­my­bių Pa­no­čiuo­se pa­lik­ti bent jau pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

Di­džiau­sia pro­ble­ma – jung­ti­nės kla­sės

J. Grik­šo įsi­ti­ki­ni­mu, pra­di­nu­kas iš Du­bi­čių, pa­vyz­džiui, daug ge­riau jau­sis, at­va­žia­vęs 12 ki­lo­met­rų į Pa­no­čių mo­kyk­lą, kur jung­ti­nė­je kla­sė­je mo­ky­to­jas mo­ko 8 vai­kus, nei 30-40 km kas­dien vyk­da­mas į Va­rė­ną, kur kla­sė­je yra 30 vai­kų, o juos mo­ko ir­gi 1 mo­ky­to­jas.

„Dar­bo gru­pės pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas bu­vo tas, kad pra­di­nės kla­sės yra jung­ti­nės, – aiš­ki­no šios gru­pės va­do­vas G. Sa­mu­le­vi­čius. – Tai ir yra di­džiau­sia pro­ble­ma, ir tai at­ve­dė į ši­tą sun­kų, skaus­min­gą tiek tam kraš­tui, tiek mums vi­siems spren­di­mą. O fi­lia­las ar sky­rius jung­ti­nių kla­sių pro­ble­mos ne­iš­spren­džia.“

Tuo­met, kaip re­pli­ka­vo ki­ta opo­zi­cio­nie­rė An­ge­lė Ma­li­nov­skie­nė, „vi­so­je res­pub­li­ko­je tek­tų už­da­ry­ti tūks­tan­čius mo­kyk­lų“, nes ten taip pat yra jung­ti­nių kla­sių, į ką G. Sa­mu­le­vi­čius at­sa­kė, jog „kiek­vie­nas at­ve­jis yra in­di­vi­du­a­lus“, be to, Dar­bo gru­pės siū­ly­mą pa­tvir­ti­no mi­nis­te­ri­ja, tad „mes pa­si­ry­žę ei­ti to­kiu sun­kiu ke­liu vien var­dan to, kad vai­kai tu­rė­tų at­ei­tį“. „Jūs, ger­bia­ma mo­ky­to­ja, ir pa­ti pui­kiai ži­no­te, kas yra jung­ti­nės kla­sės“, – pri­mi­nė G. Sa­mu­le­vi­čius bu­vu­siai sa­vo ko­le­gei iš „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jos, ir ši ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Ta­da A. Ma­li­nov­skie­nė krei­pė­si į Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ją S. Bin­ge­lie­nę, esą „per vi­sas ši­tas dis­ku­si­jas nu­skam­bė­jo, kad mo­ky­to­jai Pa­no­čių mo­kyk­lo­je la­bai pras­tai dir­ba“, nors kai ku­rie iš jų, pa­sak ta­ry­bos na­rės, dir­ba ir ki­to­se mo­kyk­lo­se, bet ten prie­kaiš­tų dėl jų dar­bo nė­ra.

S. Bin­ge­lie­nė griež­tai pa­nei­gė, kad „to­kio tei­gi­nio nie­kur ne­bu­vo“, ir ji jau yra pa­brė­žu­si „per vi­sus ka­na­lus vie­ną da­ly­ką la­bai aiš­kiai – ne­ga­li­ma kal­tin­ti mo­ky­to­jų“, nes mo­kyk­los už­da­ry­mas – „ne mo­ky­to­jo kom­pe­ten­ci­ja“. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai kiek vė­liau pri­ta­rė ir vi­ce­me­ras G. Sa­mu­le­vi­čius, pa­ti­ki­nęs, jog „Pa­no­čių mo­kyk­la yra ge­ra, pui­ki mo­kyk­la, ge­ri mo­ky­to­jai, bet pro­ble­ma ta, kad mo­ki­nių jo­je la­bai ma­žai, ir vi­sos kla­sės 100 pro­cen­tų yra jung­ti­nės“. „Aš nie­kuo jū­sų, ko­le­gos, ne­įti­kin­siu, jei­gu jūs įsi­ti­ki­nę, kad jung­ti­nės kla­sės yra gė­ris“, – už­bai­gė jis.

Dar­bo gru­pė­je dir­bo vi­sas Švie­ti­mo sky­rius

Vis dėl­to be­ne la­biau­siai nuo opo­zi­ci­jos kliu­vo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai S. Bin­ge­lie­nei ypač po to, kai ji, at­sa­ky­da­ma į ta­ry­bos na­rio Al­gio Miš­ki­nio klau­si­mą, pa­ly­gi­no Pa­no­čių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių skai­čių (virš 30 mo­ki­nių) ir jų pa­sie­ki­mus su Ži­li­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­rio­je taip pat yra jung­ti­nių kla­sių, mo­ki­nių skai­čiu­mi (60 mo­ki­nių) ir jų pa­sie­ki­mais.

Aukš­tes­nie­ji pa­sie­ki­mai Ži­li­nų mo­kyk­los 4-oje kla­sė­je (ma­te­ma­ti­ka – 42,86 proc., skai­ty­mas – 57,14 proc., ra­šy­mas – 28,57 proc.), anot S. Bin­ge­lie­nės, žen­kliai len­kia Pa­no­čių mo­ki­nių pa­sie­ki­mus to­kio­je pa­čio­je kla­sė­je (ma­te­ma­ti­ka – 20 proc., skai­ty­mas – 20 proc., ra­šy­mas – 20 proc.).

Si­tu­a­ci­ja la­bai pa­na­ši, pra­ne­šė­jos tei­gi­mu, ir ly­gi­nant ki­tas šių mo­kyk­lų kla­ses pa­gal Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro duo­me­nis, be to, Ži­li­nų mo­kyk­la pa­gal žur­na­lo „Vei­das“ rei­tin­gus iš 30-ies mo­kyk­lų „už­ima 2-ąją po­zi­ci­ją“, o tai jau „to­pi­nė po­zi­ci­ja na­cio­na­li­niu lyg­me­niu“.

Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys A. Miš­ki­nis čia pat ap­kal­ti­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ją „ma­ni­pu­lia­vi­mu skai­čiais“ ir net val­dan­čio­ji Da­nu­tė Ka­ra­le­vi­čie­nė įžvel­gė, kad Švie­ti­mo sky­rius gal „lai­ku ne­pa­ste­bė­jo“, jog „yra spra­gos, rei­kės gel­bėt“ Pa­no­čių mo­kyk­lą, kad ji „tap­tų pa­trauk­les­nė“, o me­ras, vi­ce­me­ras ar Dar­bo gru­pė čia gal nė­ra svar­biau­si kal­ti­nin­kai.

Tarp ki­ta ko, į mi­nė­tą­ją Dar­bo gru­pę, be jos va­do­vo G. Sa­mu­le­vi­čiaus, bu­vo įtrauk­tas vi­sas Švie­ti­mo sky­rius: sky­riaus ve­dė­ja S. Bin­ge­lie­nė,  ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Liu­das Ta­mu­le­vi­čius, vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai: In­ga Ku­da­raus­kie­nė, Ar­vy­das Skliu­tas, Ri­ma Svirs­kie­nė ir Da­nu­tė Ma­za­liaus­kie­nė, taip pat – „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ri­mas Va­si­liaus­kas bei sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Lau­ra Vai­sie­tai­tė.

Ir gąs­di­no, ir grau­di­no

O štai opo­zi­cio­nie­rius Ąžuo­las Kup­rys ne­si­smul­ki­no ir sa­vo la­bai il­ga­me, bet gan pa­dri­ka­me pra­ne­ši­me ne tik kal­ti­no S. Bin­ge­lie­nę, A. Ka­šė­tą bei ki­tus val­dan­čiuo­sius vos ne nu­si­kals­ta­ma vei­ka, bet ir rei­ka­la­vo, kad kai ku­riems iš tų „as­me­nų“ bū­tų pra­dė­ti tar­ny­bi­niai pa­tik­ri­ni­mai.

Kliu­vo nuo Ą. Kup­rio ir Dar­bo gru­pės va­do­vui G. Sa­mu­le­vi­čiui, nes esą „opo­zi­ci­ja pa­si­ge­do“ jo „po­zi­ci­jos“ Pa­no­čių mo­kyk­los klau­si­mu. O taip ga­lė­jo bū­ti dėl to, Ą. Kup­rio žo­džiais, nes „Bin­ge­lie­nė yra Sa­mu­le­vi­čiaus bi­čiu­lė Kon­ser­va­to­rių par­ti­jo­je ir ant­ruo­se rin­ki­muo­se jam pa­dė­jo iš­ko­vo­ti vi­ce­me­ro pos­tą“.

De­ja, pas­ta­ra­sis Ą. Kup­rio nu­si­šne­kė­ji­mas nie­kais pa­ver­tė vi­są jo il­gą ir net kiek gąs­di­nan­čią kal­bą, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ir ra­jo­no ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, ku­riuos ta­ry­bos na­rys Ą. Kup­rys tu­rė­tų ži­no­ti at­min­ti­nai, sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ją ski­ria sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba me­ro tei­ki­mu. O ka­dan­gi mū­sų ra­jo­no ta­ry­bo­je kon­ser­va­to­rių yra tik trys kar­tu su G. Sa­mu­le­vi­čiu­mi, o Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja, su­pran­ta­ma, nė­ra ta­ry­bos na­rė, tiesiog sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kuo ji ga­lė­jo pa­dė­ti ben­dra­par­tie­čiui „ko­vo­je” dėl vi­ce­me­ro pos­to.

Il­gą ir net kiek grau­du­lin­gą pra­ne­ši­mą bu­vo pa­ren­gęs ir dar vie­nas opo­zi­ci­jos at­sto­vas Po­vi­las Sau­le­vi­čius, ku­rio nuo­mo­ne, bū­tent „me­ras žai­džia žai­di­mus, siek­da­mas už­da­ry­ti Pa­no­čių mo­kyk­lą ir pa­smerk­ti ten gy­ve­nan­čius žmo­nes il­giems va­ka­rams ir il­giems ry­tams ke­lio­nė­se į na­mus ir į mo­kyk­lą“. Jo pra­ne­ši­mas dau­ge­liu at­ve­ju at­kar­to­jo „Mer­kio kraš­te“ jau anks­čiau ne kar­tą skelb­tas Pa­no­čių mo­kyk­los ben­druo­me­nės min­tis, o kas no­rė­tų pa­klau­sy­ti bū­tent P. Sau­le­vi­čiaus pra­ne­ši­mo, taip pat ir ki­tų, ga­li juos ras­ti va­sa­rio 26 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džio įra­še ad­re­su www.va­re­na.lt .

Me­ras A. Ka­šė­ta į tai at­sa­kė, kad „nie­kas ne­si­džiau­gia šiuo spren­di­mu“, bet „Pa­no­čių mo­kyk­la iš tik­rų­jų tu­ri mil­ži­niš­ką pro­ble­mą dėl vai­kų skai­čiaus“.

Ir apie opo­zi­ci­jos pri­gim­tį

„Ofi­cia­lūs skai­čiai yra vie­no­ki, ta­čiau jūs, ko­le­gos, pui­kiai su­pran­tat, kad ir tų skai­čių ki­tais me­tais grei­čiau­siai ne­bū­tų, – kal­bė­jo me­ras. – Ar jums nie­ko ne­sa­ko fak­tas, kad šiuo me­tu, kai Pa­no­čiuo­se mo­ko­si 33 ar 35 vai­kai, 25 tė­ve­liai ve­žio­ja sa­vo vai­kus į Va­rė­ną iš Ka­nia­vos se­niū­ni­jos? Tė­vai pa­tys nė­ra pa­ten­kin­ti ug­dy­mo ko­ky­be, jei apie pu­sę Pa­no­čiuo­se be­si­mo­kan­čių vai­kų ve­ža į Va­rė­ną. Tai apie ką mes kal­bam? Jūs, ma­nau, tik­rai pui­kiai su­pran­ta­te, kad ši­tie spren­di­mai bū­ti­ni. Bet aš ger­biu jū­sų, kaip opo­zi­ci­jos, tei­sę ban­dy­ti tu­rė­ti gal­būt po­li­ti­nės nau­dos iš to. To­kia opo­zi­ci­jos pri­gim­tis, ir aš tas tai­syk­les su­pran­tu, ko­le­gos“.

Spren­di­mas pa­tvir­tin­ti Va­rė­nos r. sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021-2025 me­tų ben­drą­jį pla­ną su ja­me nu­ma­ty­ta lik­vi­duo­ti Pa­no­čių pa­grin­di­ne mo­kyk­la iki šių me­tų rug­sė­jo 1-osios bu­vo pa­tvir­tin­tas ra­jo­no ta­ry­bos bal­sų dau­gu­ma – 15 ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo „už“, 7 „prieš“.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai