Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosNaujos žinios apie migrantus ir koronavirusą mūsų rajone

Naujos žinios apie migrantus ir koronavirusą mūsų rajone

Iki spa­lio 1-osios mū­sų ra­jo­ne ne­be­tu­rė­tų lik­ti nė vie­no ne­le­ga­liai Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­ną kir­tu­sio mig­ran­to, be to, nau­jų Co­vid-19 su­sir­gi­mų at­ve­jų pas mus ma­žiau nei vi­du­ti­niš­kai ša­ly­je, ir ra­jo­nas iš bu­vu­sios va­di­na­mo­sios „juo­do­sios zo­nos“ per­ėjo į  „rau­do­ną­ją“ – apie tai praėjusią savaitę įvy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Ver­bic­kas ir sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Luk­mi­nie­nė sa­vo tra­di­ci­niuo­se pra­ne­ši­muo­se…

„Iš es­mės džiu­gios nau­jie­nos“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Ver­bic­kas sa­vo pra­ne­ši­mą pra­dė­jo, pa­sak jo, tu­rė­da­mas „iš es­mės džiu­gių nau­jie­nų, nes šian­dien (rug­sė­jo 28 d.-red.) prieš­piet, pir­mą kar­tą po ke­lių mė­ne­sių, pra­dė­ti vež­ti mig­ran­tai“. Tą­dien, pra­ne­šė­jo tei­gi­mu, iš bu­vu­sios Vy­de­nių mo­kyk­los bu­vo iš­vež­tos vi­sos ten ap­gy­ven­din­tos mo­te­rys – 41 ne­le­ga­li mig­ran­tė, tad Vy­de­niuo­se li­ko tik vy­rai – 102 ne­le­ga­lai.

Iš vi­so mū­sų ra­jo­ne – tiek Vy­de­niuo­se, tiek A. Ba­raus­ko ir Ka­be­lių pa­sie­nio už­kar­do­se – liko 205 ne­tei­sė­tai vals­ty­bės sie­ną per­ėję mig­ran­tai (ati­tin­ka­mai 102, 35 ir 68 as­me­nys). Ta­čiau yra Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) pla­nas, pa­gal ku­rį iki šių me­tų spa­lio 1 die­nos nu­ma­ty­ta vi­sus mig­ran­tus iš ša­lies pa­sie­nio už­kar­dų ir sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų per­vež­ti į jiems pa­ruoš­tus ap­gy­ven­di­ni­mo cen­trus.

To­dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Ver­bic­kas sa­kė ti­kįs, jog ir mū­sų ra­jo­ne iki spa­lio 1 d., penk­ta­die­nio, „ne­be­tu­rė­tų lik­ti nė vie­no mig­ran­to“, juo­lab kad VRM pla­nas „jau pra­dė­tas įgy­ven­din­ti“.

Kiek mig­ran­tai kai­na­vo ra­jo­no biu­dže­tui per po­rą mė­ne­sių

Per lie­pos mė­ne­sį su ne­tei­sė­tais mig­ran­tais su­si­ju­sios iš­lai­dos ra­jo­no biu­dže­tą patuš­ti­no 56 tūkst. 571 eu­ru, ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja šias iš­lai­das, sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kus įro­dan­čius do­ku­men­tus ir pra­šy­mą, kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, jau kom­pen­sa­vo.

Per rug­pjū­čio mė­ne­sį ne­tei­sė­tiems pus­tre­čio šim­to mig­ran­tų iš­lai­ky­ti pri­rei­kė jau dau­giau ra­jo­no biu­dže­to pi­ni­gų – 67 tūkst. 630 eu­rų. Iš jų dau­giau­sia skir­ta at­vy­kė­lių mai­ti­ni­mui – 44,6 tūkst. eu­rų; ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms (at­lie­kų su­rin­ki­mui, šal­tam ir karš­tam van­de­niui, elek­trai ir pan.) – 6,6 tūkst. eu­rų; pa­tal­pų va­ly­mui ir tvar­ky­mui – 5 tūkst. eu­rų; de­ga­lams ir mig­ran­tų trans­por­ta­vi­mui – 4 tūkst. eu­rų; so­cia­li­nėms pa­slau­goms ir me­di­ka­men­tams – 3,3 tūkst. eu­rų ir t. t.

Pas­ta­rą­sias iš­lai­das grą­žin­ti į ra­jo­no biu­dže­tą sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pra­šy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš­kart po ko­mi­si­jos po­sė­džio spa­lio 1-ąją.

Rug­sė­jį iš­leis­tos su­mos dar ne­ap­skai­čiuo­tos

Rug­sė­jį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš pa­sie­nio už­kar­dų į Pra­vie­niš­kių ka­lė­ji­mo ir Šven­čio­nių li­go­ni­nes iš­ve­žė 26 ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čius ne­tei­sė­tus pa­bė­gė­lius.

Pa­skel­bus ra­jo­ne šil­dy­mo se­zo­ną, pra­dė­tos šil­dy­ti ir bu­vu­sio­je Vy­de­nių mo­kyk­lo­je sve­tim­ša­lių gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, prieš tai „Va­rė­nos ši­lu­mai“ pa­tik­ri­nus šil­dy­mo sis­te­mą ir su­re­mon­ta­vus ka­ti­li­nę.  Ka­ti­li­nės re­mon­tas kai­nuos 6,5 tūkst. eu­rų, o įsi­gy­tų pre­kių ir ki­tų at­lik­tų pa­slau­gų kai­na bus ži­no­ma, spa­lio pra­džio­je ga­vus są­skai­tas. Šios iš­lai­dos, kaip sa­kė pra­ne­šė­jas A. Ver­bic­kas, sa­vi­val­dy­bei taip pat bus kom­pen­suo­tos, be to, pa­di­dės ir sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mo mi­nė­to­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Vy­de­niuo­se ver­tė.

Pra­ne­šė­jui dar te­ko at­sa­ky­ti ir į ta­ry­bos opo­zi­ci­jos klau­si­mus: ar jam ži­no­mos Vy­de­nių kai­mo gy­ven­to­jų bė­dos dėl šal­to van­dens tie­ki­mo; kas mai­ti­na A. Ba­raus­ko pa­sie­nio už­kar­do­je ap­gy­ven­din­tus 35 ne­le­ga­lus; ar tie­sa, kad Co­vid-19 už­si­krė­tę ne­le­ga­lūs mig­ran­tai Du­bi­čių už­kar­do­je „izo­liuo­ja­mi vie­toj“, o jei jie iš­ve­ža­mi, kaip izo­liuo­ja­si jų šei­mų na­riai?

At­sa­ky­mai į klau­si­mus

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus A. Ver­bic­ko pa­ti­ki­ni­mu, pro­ble­mų Vy­de­niuo­se dėl šal­to van­dens tie­ki­mo bu­vo lie­pos „pa­čio­je pra­džio­je“, ir „Va­rė­nos van­de­nų“ spe­cia­lis­tai iš­kart iš­si­aiš­ki­no, kad rei­kia nau­jo siur­blio, bet dėl vi­sa­me pa­sau­ly­je su­tri­ku­sio tie­ki­mo siur­blys dar tik bus mon­tuo­ja­mas „grei­tu lai­ku“, ta­čiau skun­dų pas­ta­ruo­ju me­tu sa­vi­val­dy­bė ne­ga­vo.

Taip pat at­sa­ky­ta, jog vi­sų pa­sie­nio už­kar­dų mig­ran­tus „mai­ti­na pa­tys pa­sie­nie­čiai“, o si­tu­a­ci­jos, kad ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gę mig­ran­tai pa­lie­ka­mi izo­liuo­tis vie­to­je, „ne­ga­li bū­ti“, nes grės­mė pir­miau­sia ky­la ir juos pri­žiū­rin­tiems pa­rei­gū­nams, ku­rie pri­va­lo lai­ky­tis nu­sta­ty­tos tvar­kos – ser­gan­čiuo­sius iš­vež­ti, kas ir da­ro­ma. O apie iš­vež­tų­jų šei­mos na­rių izo­lia­vi­mą­si, pa­sak A. Ver­bic­ko, tu­rė­tų at­sa­ky­ti pa­sie­nie­čiai.

Sa­vo pra­ne­ši­mą apie Co­vid-19 si­tu­a­ci­ją ra­jo­ne rug­sė­jo mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Luk­mi­nie­nė ir­gi pra­dė­jo nuo džiu­ges­nių nau­jie­nų.

Rug­sė­jį Co­vid-19 ži­di­nys įsi­žie­bė li­go­ni­nė­je

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jos, mū­sų ra­jo­ne per pas­ku­ti­ni­ą­sias 14 die­nų, re­mian­tis Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, bu­vo nu­sta­ty­ta be­veik 468 nau­jų su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su at­ve­jų 100-ui tūkst. gy­ven­to­jų, ir tai yra ma­žiau nei vi­so­je Lie­tu­vo­je (be­veik 635 at­ve­jai). Be to, rug­sė­jo 28 d. Va­rė­nos ra­jo­nas, iki tol bu­vęs pa­čio­je pras­čiau­sio­je šiuo at­žvil­giu „juo­do­jo­je zo­no­je“, at­si­dū­rė švie­ses­nė­je „rau­do­no­jo­je“.

Pra­ne­šė­ja pri­mi­nė, kad vi­sa ak­tu­a­li in­for­ma­ci­ja apie nau­jus Co­vid-19 at­ve­jus ra­jo­ne skel­bia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (o mes pri­min­si­me, kad apie tai skel­bia­ma ir kiek­vie­no „Mer­kio kraš­to“ „Veid­ro­dy­je“).

Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) duo­me­ni­mis, PSPC per rug­sė­jį at­li­ko 698 grei­tuo­sius an­ti­ge­no bei 533 PGR tes­tus ko­ro­na­vi­ru­sui nu­sta­ty­ti, ir iš jų, at­lik­tų per 7 pa­ras, 7,8 proc. bu­vo tei­gia­mų (Lie­tu­vos ro­dik­lis – 6,9 proc.).

PGR ty­ri­mas at­lie­ka­mas, I. Luk­mi­nie­nės pa­ti­ki­ni­mu, ir kiek­vie­nam į Va­rė­nos li­go­ni­nę gul­do­mam pa­cien­tui. Per rug­sė­jį Co­vid-19 li­ga bu­vo nu­sta­ty­ta 3-ims li­go­ni­nės dar­buo­to­jams bei 4-iems pa­cien­tams.

Pra­dė­ti skie­py­ti tre­či­ą­ja vak­ci­nos do­ze

Sa­vi­kon­tro­lės grei­tai­siais an­ti­ge­no te­stais te­stuo­ja­mi mo­ki­niai 7-io­se ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, ug­do­mi pa­gal pra­di­nio, pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ir pro­fe­si­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Rug­sė­jo 28 d. duo­me­ni­mis, to­kiu bū­du te­sta­vo­si iš vi­so 800 mo­ki­nių – 45 proc. vi­sų moks­lei­vių, ir gau­ta 10 tei­gia­mų tes­tų (iš jų 7 PGR tes­tai at­lik­ti mo­bi­lia­ja­me punk­te). Tad Va­rė­nos „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jos dvie­jų kla­sių mo­ki­niams te­ko grįž­ti prie mo­ky­mo­si nuo­to­li­niu bū­du.

4-io­se ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, ku­rio­se ug­do­mi iki­mo­kyk­li­nu­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai, yra ti­ria­mi pa­vir­šių ėmi­niai. To­kiu bū­du iš­ty­rus gru­pes, ku­rias lan­ko 364 vai­kai, nė vie­no ty­ri­mo at­sa­ky­mo ne­bu­vo tei­gia­mo.

Va­rė­nos PSPC mo­bi­lio­ji ko­man­da rug­sė­jį at­li­ko 186 grei­tuo­sius an­ti­ge­no tes­tus ir vi­so­se ra­jo­no ne­le­ga­lių mig­ran­tų sto­vyk­lo­se, taip pat 17-kai mig­ran­tų su­tei­kė įvai­rių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų.

Iš gy­dy­mo įstai­gų bu­vo par­vež­ti 8 ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tys mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai, o ty­ri­mų at­lik­ti į mo­bi­lų­jį ty­ri­mų punk­tą Va­rė­no­je nu­vež­ta 10.

Per tą pa­tį rug­sė­jį I do­ze vak­ci­nos nuo Co­vid-19 pa­si­skie­pi­jo be­veik 600 žmo­nių, II – 666. Be to, Va­rė­nos PSPC ir li­go­ni­nės per­so­na­las jau pra­dė­tas skie­py­ti ir III vak­ci­nos do­ze –  iki rug­sė­jo 28-osios šio­se me­di­ci­nos įstai­go­se pa­si­skie­pi­jo 100 dar­buo­to­jų.

Vak­ci­nuo­ta be­veik 70 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų

Iš vi­so nuo Co­vid-19 li­gos, kaip skel­bia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas ir kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja I. Luk­mi­nie­nė, pa­si­skie­pi­jo 69,8 proc. mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Pra­ne­šė­ja pa­ra­gi­no  vi­sus gy­ven­to­jus lai­ky­tis vi­sų įma­no­mų sau­gu­mo prie­mo­nių, kad iš­veng­tu­me to­li­mes­nio Co­vid-19 vi­ru­so pli­ti­mo, bet taip ir ne­at­sa­kė į ra­jo­no ta­ry­bos na­rio Vi­do Mi­ka­laus­ko klau­si­mą, ar jos pa­mi­nė­tie­ji trys ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gę Va­rė­nos li­go­ni­nės me­di­kai bu­vo pa­skie­py­ti nuo šios li­gos.

„Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar jie bu­vo pa­skie­py­ti, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja. – Me­di­kams, kaip ir vi­siems ra­jo­no bei vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, jo­kio prie­var­ti­nio skie­pi­ji­mo ne­ga­li bū­ti. Ne­si­skie­pi­ję me­di­kai tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka yra te­stuo­ja­mi…“

„Gal tuo­met mes ir tu­rim svei­ka­tos įstai­go­se šios li­gos pro­trū­kių, ka­dan­gi da­lis me­di­kų, ma­tyt, ne­si­skie­pi­ja“, – pa­da­rė iš­va­dą V. Mi­ka­laus­kas.

„Mer­kio kraš­tas“ į mi­nė­tą­jį klau­si­mą pa­pra­šė at­sa­ky­ti Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Al­gir­do Mik­ly­čiaus. Di­rek­to­rius at­sa­kė, kad du ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gę Va­rė­nos li­go­ni­nės me­di­kai bu­vo pa­si­skie­pi­ję nuo šios li­gos, o vie­nas – ne. Skie­pai, pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, ne­ap­sau­go nuo vi­ru­so, bet  juo už­si­krė­tę pa­si­skie­pi­ję žmo­nės pa­pras­tai per­ser­ga ne­pa­ly­gin­ti leng­viau nei ne­skie­py­ti.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai