Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosNesusipratimas ligoninės priimamajame

Nesusipratimas ligoninės priimamajame

Bir­že­lio 29 d. „Mer­kio kraš­to“ straips­ny­je „Kur vež­ti su­sir­gu­sį vai­ką?“ užra­šė­me Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Al­gir­do Mik­ly­čiaus pa­ti­ki­ni­mą, kad su­sir­gu­siems vai­kams bū­ti­no­ji me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba kiau­rą pa­rą tei­kia­ma jo va­do­vau­ja­mos li­go­ni­nės pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je, bet štai die­na anks­čiau į šį sky­rių su dar nė dvie­jų me­tu­kų am­žiaus ne­tu­rin­čiu sū­ne­liu at­vy­ku­si va­rė­niš­kė to­kios pa­gal­bos sa­kė ir pa­si­ge­du­si…

Iš­gir­do, kad gy­dy­to­jas ne­at­eis

Bir­že­lio 28 die­nos pa­va­ka­re 1,8 me­tų am­žiaus ber­niu­ko ma­my­tė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) pa­ste­bė­jo sū­nų kaž­ką kram­tant.

„Tai bu­vo la­bai pa­na­šu į tab­le­tę, ku­rią ban­džiau iš­trauk­ti iš vai­ko bur­ny­tės, bet ne­be­spė­jau, – pa­sa­ko­jo re­dak­ci­jos in­te­re­san­tė. – Iki tol ma­niau, kad mū­sų na­muo­se tab­le­čių nė­ra, bet tuo mo­men­tu taip ne­be­at­ro­dė…“

Įta­rę, kad ma­žas vai­kas su­val­gė vais­tą, ga­lin­tį pa­kenk­ti jo svei­ka­tai, na­miš­kiai pas­ku­bė­jo ma­žy­lį pri­sta­ty­ti į Va­rė­nos li­go­ni­nės pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių.

„Apie 19 va­lan­dą va­ka­ro pri­ima­ma­ja­me mus pa­si­ti­ko se­se­lė Bu­ke­lie­nė ir pa­si­tei­ra­vo, ar mes ži­no­me, kad vai­kų li­gų sky­rius ne­dir­ba, nė­ra pe­diat­ro ir vai­ko ne­bus kam ap­žiū­rė­ti, – pri­si­mi­nė ma­žo­jo pa­cien­to ma­ma. – Tuo­met pa­klau­siau, ką mums da­ry­ti?.. Se­se­lė pa­kvie­tė už­ei­ti, te­le­fo­nu pa­skam­bi­no gy­dy­to­jui, po ko pa­sa­kė, kad gy­dy­to­jas ne­at­eis, nes už­si­ė­męs, ir lie­pė mums va­žiuot į Aly­tų. Pri­ima­ma­ja­me dar bu­vo chi­rur­gas dak­ta­ras Bu­va­lyj, ku­ris ma­nęs ir­gi kaž­ko pa­klau­sė, bet jau ne­at­si­me­nu – ko, nes bu­vau la­bai su­si­jau­di­nu­si, ir net ne­at­si­me­nu, ką jam at­sa­kiau…“

Vis dėl­to Va­rė­nos li­go­ni­nės me­di­kės siū­ly­mo va­žiuo­ti į Aly­taus ap­skri­ties V. Ku­dir­kos li­go­ni­nę va­rė­niš­kė su ma­žu sū­ne­liu ne­sku­bė­jo vyk­dy­ti.

Ko­dėl klai­di­na­mi žmo­nės?

„Pir­miau­sia, iš­ėju­si iš pri­ima­mo­jo, pa­si­kon­sul­ta­vau te­le­fo­nu su sa­vo šei­mos gy­dy­to­ja Ra­mu­ne Gais­rie­ne, dir­ban­čia Dau­gų me­di­ci­nos kli­ni­ko­je, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. – Tai – nuo­sta­bi gy­dy­to­ja, ku­ria la­bai pa­si­ti­kim. Dak­ta­rė iš pra­džių ir­gi ma­nė, kad vai­ką reik­tų vež­ti į Aly­tų, bet pas­kui re­ko­men­da­vo pa­laukt ko­kią va­lan­dą ir ste­bėt ma­žo­jo svei­ka­tos būk­lę. Tai­gi grį­žom na­mo, da­vėm vai­kui at­si­gert, ir vis­kas šį­kart bai­gė­si ge­rai – jo svei­ka­ta ne­pa­blo­gė­jo. O pas­kui per­skai­čiau jū­sų laik­raš­ty, kur Va­rė­nos li­go­ni­nės va­do­vas aiš­ki­na, kad jo li­go­ni­nė­je vi­siems vai­kams be iš­im­ties su­tei­kia­ma bū­ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Bet juk mums to­ji pa­gal­ba ne­bu­vo su­teik­ta… Tai kam klai­din­ti žmo­nes?“

„Mer­kio kraš­tas“ šiuo klau­si­mu krei­pė­si į vie­šo­sios įstai­gos Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Dan­guo­lę Miš­ki­nie­nę, nes li­go­ni­nės di­rek­to­rius Al­gir­das Mik­ly­čius tuo me­tu atos­to­ga­vo.

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja pa­ža­dė­jo tuo­jau pat per­žiū­rė­ti vaiz­do bei gar­so įra­šą re­dak­ci­jos in­te­re­san­tės nu­ro­dy­tu lai­ku, nes li­go­ni­nės pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus pa­tal­pa fil­muo­ja­ma vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ro­mis.

Ne­il­gai tru­kus D. Miš­ki­nie­nė re­dak­ci­jai pra­ne­šė, kad va­rė­niš­kės ma­mos pa­sa­ko­ji­mas pa­si­tvir­ti­no, iš­sky­rus tai, jog jai dar bu­vo pa­siū­ly­ta pa­lauk­ti bu­din­čio­jo gy­dy­to­jo.

Pa­ko­men­ta­vo vaiz­do ir gar­so įra­šą

„Iš tik­rų­jų ma­ty­ti, kaip į pa­tal­pą už­ei­na mo­te­ris su vai­ku, jam pa­ma­tuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra, vai­kas ne­karš­čiuo­ja, ta­da se­su­tė skam­bi­na te­le­fo­nu bu­din­čiam gy­dy­to­jui ir pra­šo jį at­ei­ti, – ko­men­ta­vo ste­bė­ji­mo ka­me­rų už­fik­suo­tus vaiz­dus pa­šne­ko­vė. – Pa­tal­po­je yra ir gy­dy­to­jas Ros­tis­la­vas Bu­va­lyj, jis klau­sia mo­ters, kas at­si­ti­ko, o ji aiš­ki­na, kad vai­kas gal­būt pra­ri­jo tab­le­tę, jo lie­žu­vis bal­tas. Bet Bu­va­lyj – chi­rur­gas ir šiuo at­ve­ju pa­dė­ti ne­ga­li. Tuo tar­pu se­su­tė mo­te­riai sa­ko, kad bu­din­tis gy­dy­to­jas da­bar už­si­ė­męs, ir pa­pra­šo  pa­lauk­ti, o jei ne – siū­lo va­žiuo­ti į Aly­tų…“

Pa­sak li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos D. Miš­ki­nie­nės, bu­din­ty­sis gy­dy­to­jas ga­li bū­ti už­si­ė­męs, nes po 17 va­lan­dos li­go­ni­nė­je jis lie­ka vie­nas ir tuo me­tu ap­žiū­ri li­go­nius, ku­riems taip pat rei­kia sku­bios pa­gal­bos, bet pa­kvies­tas į pri­ima­mą­jį pri­va­lo at­ei­ti per 1 va­lan­dą, ne il­giau.

„Ta­čiau mo­te­ris su vai­ku, kaip ma­ty­ti iš fil­muo­tos me­džia­gos, bu­din­čio gy­dy­to­jo ne­be­lau­kia ir iš­bė­ga iš sky­riaus, o vos po ko­kių po­ros mi­nu­čių at­ei­na ir bu­din­tis gy­dy­to­jas bei klau­sia se­su­tės, kur jo pa­cien­tai, – to­liau ko­men­ta­vo ma­ty­tą vaiz­do įra­šą D. Miš­ki­nie­nė.- Ga­li bū­ti, kad su­si­jau­di­nu­si vai­ko ma­ma net ne­be­iš­gir­do se­su­tės pra­šy­mo pa­lauk­ti gy­dy­to­jo, pas­ku­bė­jo iš­ei­ti, ir jie­du tie­siog pra­si­len­kė…“

Tai la­bai jaut­rus klau­si­mas

Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja D. Miš­ki­nie­nė ne­slė­pė su­lau­kian­ti daug ne­pa­ten­kin­tų tė­vų, su­si­dū­ru­sių su pa­na­šiais at­ve­jais, skam­bu­čių ir anaip­tol ne­tei­si­no li­go­ni­nės pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je dir­ban­čio per­so­na­lo.

„Daug kal­bam su me­di­kais, ap­ta­riam kiek­vie­ną at­ve­jį, bet vis tiek bū­na pa­pras­čiau­sio ne­su­si­kal­bė­ji­mo, kai tė­vams tin­ka­mai ne­iš­aiš­ki­na­ma pa­cien­tų pri­ėmi­mo tvar­ka, jie ne­nu­ra­mi­na­mi, kad, pa­vyz­džiui, gy­dy­to­jo kar­tais rei­kė­tų pa­lauk­ti, – sa­kė pa­šne­ko­vė. – Tė­vai be­veik vi­sa­da la­bai jaut­riai re­a­guo­ja į sa­vo vai­kų ne­ga­la­vi­mus, ir tai su­pran­ta­ma, nors pa­si­tai­ko ir tie­siog ne­pa­grįs­tai is­te­riš­kai be­si­el­gian­čių tė­vų. Tai la­bai jaut­rus klau­si­mas, to­dėl vėl ei­siu ir kal­bė­siu apie tai su mū­sų pri­ima­mo­jo me­di­kais…“

Be­je, kaip jau ra­šė­me straips­ny­je „Kur vež­ti su­sir­gu­sį vai­ką?“, Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mik­ly­čius yra pa­ža­dė­jęs po ka­ran­ti­no ar­ba eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos vėl ati­da­ry­ti li­go­ni­nė­je vai­kų li­gų sky­rių, ku­ris nuo Co­vid-19 pan­de­mi­jos pra­džios lai­ki­nai ne­dir­ba. Ka­ran­ti­nas at­šauk­tas, ta­čiau eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja – ne, tad, ka­da vai­kų li­gų sky­rius vėl at­vers du­ris jau­nie­siems pa­cien­tams, pra­ne­ši­me.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

3 KOMENTARAI

  1. Viską Varėnos medikai meluoja, ne kartą atvažiavus į priėmimą teko vežti į Vilnių vaiką, nes jie visada aiškina priėmimas nieko negali padaryti, nes neturi pediatro. Šią vasarą buvo insidentas, kqiman buvo grąsinama, už medikų įžeidinėjima mat mano elgesį filmuoja vaizdo kameros, kai atvežus vaiką (3 m.) su nudegimu (nudegė nuo saulės) ant kūno buvo pūslių, jie tiesiog pasakė pirmadienį kreipkitės į savo daktarą arba važiuokite į Alytų/Vilnių vaikuinebuvo suteikta jokia pagalba, nuvežus vaiką į vilnių Vilniaus daktarai išjuokė Varėnos daktarus už tokį jų elgesį mqt Varėniškiai net tepaliuko nesugeba patepti vaikui ir sutvarstyti. Ir tai vien mano atveju ne pirmas kartas. Einant į polikliniką nutrūkus kojos nagui chirurgas Gramba nepriėmė ir liepė laukti Monkevičio (traumotologo) mat jis geras žmogus ir padarys chirurgo darbą nes pas Grambą pacienai su talonais galų gale priėmė tik kai bvo nueita pas vyr. Gydytoją, priėmęs ištisai prikaišiojo kad skundikai, kad greičiau reikia nuimt nagą nes tuoj vėl skūsiuos ir pnš. Būtų labai gerai, kad ne tk Varėnos žmonės sužinotų, kokie mūsų Varėnos daktarai.

  2. Jo, Varėnoje tik kelis gerus gydytojus galima paskelbti :Ivanauskas, jo žmona, lenkiu galvą prieš ją, ir Klimaviciene, man išgelbėjo gyvybę. O, dėl dantų taisymo, jos bijo, o ji šauni moteris, atsakinga, Vorobiene. Visada padės. Ačiū jiems.

Comments are closed.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai