Antradienis, 10 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosNiū­rios prognozės centrinio šildymo vartotojams

Niū­rios prognozės centrinio šildymo vartotojams

Šį se­zo­ną už ra­dia­to­rių ši­lu­mą vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jai mo­kės daug dau­giau, ypač tie, ku­rių būs­tai cen­tra­li­zuo­tai šil­do­mi kū­re­nant du­jas (net iki 70 pro­cen­tų); bet mo­kes­čiai už šil­dy­mą per ki­še­nę kirs ir Va­rė­nos ra­jo­no gy­ven­to­jams – prog­no­zuo­ja­ma, kad ši­lu­ma čia brangs be­maž 30 pro­cen­tų; apie vi­sa tai ir dar dau­giau – šia­me „Mer­kio kraš­to“ straips­ny­je…

Bio­ku­ro bran­gi­mas – ne­iš­ven­gia­mas

Va­rė­nos ra­jo­ne, kaip skel­bė UAB „Va­rė­nos ši­lu­ma“, vi­sų dau­gia­bu­čių na­mų cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas tu­rė­jo bū­ti įjung­tas iki rug­sė­jo 27 d. Ta­čiau, kol šil­dy­mo se­zo­no pra­džios vie­ni ne­kan­triai lau­kė, ki­ti džiū­gau­ti ne­sku­bė­jo, mat vi­so­je Lie­tu­vos brangs­ta cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas, ne iš­im­tis ir šias ,,Va­rė­nos ši­lu­mos“ pa­slau­gas per­kan­tys ši­lu­mos var­to­to­jai.

„Va­rė­nos ši­lu­mos“ l. e. p. di­rek­to­riaus Jo­no En­dri­kio tei­gi­mu, nors ben­dro­vės eks­plo­a­tuo­ja­mo­se ka­ti­li­nė­se nau­do­ja­mas tik bio­ku­ras, šios ku­ro rū­šies pa­bran­gi­mas taip pat yra ne­iš­ven­gia­mas. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, pa­vyz­džiui, gam­ti­nės du­jos pa­bran­go dvi­gu­bai, o bio­ku­ro kai­nos iš­au­go apie 40 proc. „Pla­nuo­ja­me, kad jau pra­si­dė­ju­sio šil­dy­mo se­zo­no me­tu vi­du­ti­nė per­ka­mo bio­ku­ro kai­na ga­li siek­ti 18 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę ar net dau­giau. Ma­no ma­ny­mu, la­biau­siai bio­ku­ro kai­na pri­klau­sys nuo jo po­rei­kio, pri­klau­so­mai nuo kli­ma­to są­ly­gų šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu“, – „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė J. En­dri­kis.

Pa­šne­ko­vo skai­čia­vi­mais, šil­ti ra­dia­to­riai ra­jo­no gy­ven­to­jams pas­ta­rai­siais me­tais at­si­eis apy­tiks­liai 30 proc. bran­giau nei per­nai. „Jei­gu bio­ku­ras bū­tų nu­pirk­tas pla­nuo­ja­mo­mis kai­no­mis, ši­lu­mos kai­na ar­ti­miau­siais mė­ne­siais bū­tų apie 6,1 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę be PVM ir bū­tų pa­na­ši į 2018-2019 me­tų šil­dy­mo se­zo­no me­tu ga­lio­ju­sią kai­ną. Ta­čiau bū­si­mą ši­lu­mos kai­ną ly­gi­nant su 2020 me­tų gruo­džio mė­ne­sio kai­na (4,77 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę be PVM) ši­lu­mos ener­gi­ja pa­brang­tų maž­daug 27 pro­cen­tais“, – aiš­ki­no „Va­rė­nos ši­lu­ma“ di­rek­to­rius.

„Mer­kio kraš­tui“ J. En­dri­kis taip pat iš­dės­tė, kad per­nai gruo­dį re­no­vuo­tų na­mų gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mą mo­kė­jo 73 ct, ir 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­to šil­dy­mas kai­na­vo 43,8 Eur. Tuo tar­pu se­nų, ne­re­no­vuo­tų na­mų gy­ven­to­jams šil­dy­mas at­si­ė­jo dvi­gu­bai bran­giau – vi­du­ti­niš­kai 1,43 Eur už kvad­ra­ti­nį met­rą, tad 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­to šil­dy­mas kai­na­vo 85,8 Eur. Tai­gi šį šil­dy­mo se­zo­ną, esant prog­no­zuo­ja­mai ši­lu­mos kai­nai ir pa­na­šiam ši­lu­mos su­var­to­ji­mui, re­no­vuo­tų na­mų 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­tų gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai už šil­dy­mą mo­kė­tų apie 12 Eur per mė­ne­sį dau­giau, o ne­re­no­vuo­tų – apie 23 Eur per mė­ne­sį dau­giau nei pra­ei­tą šil­dy­mo se­zo­ną.

Ti­kė­tis ši­lu­mos kai­nų kri­ti­mo ne­ver­ta

Pa­sak J. En­dri­kio, per pra­ėju­sius aš­tuo­nis šil­dy­mo se­zo­nus šal­čiau­siais mė­ne­siais (nuo lap­kri­čio iki ko­vo) ypač ma­ži mo­kes­čiai bu­vo 2020-2021 me­tų žie­mą, kai vi­du­ti­nė kai­na sie­kė 5,25 ct už ki­lo­vat­va­lan­dę su 9 proc. PVM, o di­džiau­si mo­kes­čiai – 2018-2019 me­tais, kai šal­čiau­siais mė­ne­siais kai­na pa­ki­lo iki 6,19 ct už ki­lo­vat­va­lan­dę su 9 proc. PVM. „Ne ką ma­žes­nė vi­du­ti­nė ši­lu­mos kai­na dar bu­vo 2014-2015 ir 2015-2016 me­tų šil­dy­mo se­zo­nais (5,78 ir 5,94 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę), nors nuo to lai­ko pa­si­kei­tė me­džia­gų, ža­lia­vų kai­nos, pa­di­dė­jo dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos“, – dės­tė J. En­dri­kis.

Pa­šne­ko­vas taip pat pa­brė­žė, kad ši­lu­mos kai­na per­skai­čiuo­ja­ma kiek­vie­ną mė­ne­sį, įver­ti­nus ku­ro kai­nos ir per­ka­mos ši­lu­mos kai­nų pa­si­kei­ti­mą, o są­skai­ta už pa­tal­pų šil­dy­mą pri­klau­so ne tik nuo ši­lu­mos kai­nos, bet ir nuo su­var­to­tos ši­lu­mos kon­kre­čia­me na­me, ir pa­tei­kė pa­vyz­dį. „Va­rė­nos Dzū­kų gat­vės 34 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai 2019 me­tų va­sa­rį, esant vi­du­ti­nei mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­rai 1,2 laips­nio, o ši­lu­mos kai­nai –  6,16 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę, už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mą mo­kė­jo 1,04 eu­ro. Tuo tar­pu šių me­tų va­sa­rį, esant vi­du­ti­nei oro tem­pe­ra­tū­rai -5,6 laips­nio, nors ir esant žen­kliai ma­žes­nei ši­lu­mos kai­nai – 4,83 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę, 1 kvad­ra­ti­nio met­ro bu­to plo­to šil­dy­mas kai­na­vo jau 1,27 eu­ro“, – tei­gė J. En­dri­kis.

Pa­vyz­džiui, Va­rė­nos ir Ma­tui­zų ka­ti­li­nė­se nau­do­ja­mas tik bio­ku­ras (me­džio skied­ra), o štai ki­to­se ra­jo­no kai­muo­se esan­čio­se ka­ti­li­nė­se – mal­ki­nė me­die­na ir me­džio gra­nu­lės. ,,Var­to­to­jai, ku­rie nė­ra pri­si­jun­gę prie ,,Va­rė­nos ši­lu­mos“ eks­plo­a­tuo­ja­mų ši­lu­mos tin­klų, ši­lu­ma ap­si­rū­pi­na pa­tys, ir ne­tu­ri­me tiks­lios in­for­ma­ci­jos apie jų nau­do­ja­mus ši­lu­mos ga­my­bos šal­ti­nius. Ta­čiau ti­kė­ti­na, kad di­džio­ji da­lis pa­sta­tų šil­do­mi nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius, dau­giau­sia me­die­ną“, – svars­tė pa­šne­ko­vas.

Ben­dro­vės ,,Va­rė­nos ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus ma­ny­mu, at­si­žvel­giant į ku­ro kai­nų prog­no­zes, ti­kė­tis žen­klaus jų su­ma­žė­ji­mo, o tuo pa­čiu – ir ši­lu­mos kai­nų kri­ti­mo, kol kas ne­ver­ta. Ta­čiau, no­rint gau­ti ma­žes­nes są­skai­tas už ši­lu­mą, rei­kia ma­žin­ti ši­lu­mos su­var­to­ji­mą, o efek­ty­viau­sias ši­lu­mos tau­py­mo bū­das, anot J. En­dri­kio, yra pa­sta­tų re­no­va­ci­ja, mat jos me­tu yra ne tik ap­šil­ti­na­mos pa­sta­tų sie­nos, bet ir mo­der­ni­zuo­ja­mi ši­lu­mos punk­tai, at­nau­ji­na­mos pa­sta­tų šil­dy­mo sis­te­mos. J. En­dri­kis taip pat sa­ko, kad pa­sta­tų re­no­va­ci­ja nė­ra vien tik ener­gi­jos tau­py­mas, tai ir – pa­sta­tų eks­plo­a­ta­vi­mo lai­ko pa­il­gi­ni­mas, gra­žes­nis es­te­ti­nis vaiz­das, kom­for­tiš­kes­nės gy­ve­ni­mo są­ly­gos bei pa­di­dė­ju­si būs­to ver­tė, to­dėl dėl šių prie­žas­čių gy­ven­to­jams ver­ta in­ves­tuo­ti į sa­vo būs­to at­nau­ji­ni­mą. ,,Pas­ta­ruo­ju me­tu žmo­nės dau­giau dė­me­sio ski­ria ši­lu­mos tau­py­mui, ir at­si­ran­da vis dau­giau gy­ven­to­jų, ku­rie pri­ta­ria na­mų re­no­va­ci­jai. Ne pa­slap­tis, kad brangs­ta re­no­va­ci­jai nau­do­ja­mos sta­ty­bi­nės me­džia­gos, brangs­ta ir pa­ti re­no­va­ci­ja. Žiū­rint į il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą, ši­lu­mos kai­nos pa­di­dė­ji­mas kom­pen­suos da­bar į re­no­va­ci­ją in­ves­tuo­tas lė­šas“, – aiš­ki­no di­rek­to­rius.

Pra­šo bū­ti su­pra­tin­gais

Ne­se­niai ,,Mer­kio kraš­tas“ su­lau­kė Va­rė­nos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 7A dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jo skun­do, kad na­mo bu­tuo­se jau 2 sa­vai­tes nuo šil­dy­mo se­zo­no pra­džios ne­šy­la ra­dia­to­riai, gir­dė­ti tik juo­se cir­ku­liuo­jan­tis van­duo. Va­rė­niš­kis pik­ti­no­si, kad daug kar­tų kvies­tiems ,,Va­rė­nos ši­lu­mos“ dar­buo­to­jams kaž­ko­dėl ne­pa­vyks­ta su­tvar­ky­ti šil­dy­mo, o mo­kė­ti už jį gy­ven­to­jams rei­kės. ,,Taip yra ne vie­na­me na­me, bet po tru­pu­tį ban­do­me trū­ku­mus ša­lin­ti. Taip bū­na kiek­vie­nais me­tais pra­de­dant šil­dy­mo se­zo­ną ir vi­suo­se mies­tuo­se“, – tvir­ti­no J. En­dri­kis.

,,Va­rė­nos ši­lu­ma“, be­je, pa­ti vie­šai skel­bia, kad ,,pra­de­dant šil­dy­mo se­zo­ną at­si­ran­da tam tik­rų ne­sklan­du­mų – dėl šil­dy­mo sis­te­mo­se su­si­kau­pu­sio oro ne­šy­la bu­tų at­ski­rų kam­ba­rių ra­dia­to­riai, šil­dy­mo sis­te­mo­je gir­di­si pa­ša­li­niai gar­sai ar pan.“ „At­si­pra­šo­me gy­ven­to­jų ir pra­šo­me bū­ti su­pra­tin­giems dėl lai­ki­nų šil­dy­mo se­zo­no pra­džio­je at­si­ran­dan­čių šil­dy­mo ko­ky­bės su­tri­ki­mų bu­tuo­se. Vi­sus nu­si­skun­di­mus pra­šo­me už­re­gist­ruo­ti na­mo šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­jo – UAB ,,Va­rė­nos ši­lu­ma“ te­le­fo­nu 8 310 31 031. Įmo­nės dar­buo­to­jai per kiek įma­no­ma trum­pes­nį lai­ką nu­sta­tys ga­li­mo su­tri­ki­mo prie­žas­tis ir jas pa­ša­lins“, – rašoma UAB ,,Va­rė­nos ši­lu­ma“ in­ter­nia­ti­nia­me tin­kla­la­py­je.

Iš­mo­kė­ta be­veik 40 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­jų

Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką sa­vi­val­dy­bė mo­ka kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams, ta­čiau, J. En­dri­kio pa­aiš­ki­ni­mu, jų mo­ka­ma su­ma už šil­dy­mą ne­tu­ri vir­šy­ti 10 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp ben­drai bu­te gy­ve­nan­čių žmo­nių (ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio žmo­gaus) vi­du­ti­nių pa­ja­mų per mė­ne­sį ir 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų vie­nam gy­ven­to­jui dy­džio, ku­ris yra 128 Eur. ,,Pa­vyz­džiui, dvie­jų kam­ba­rių bu­te gy­ve­na du žmo­nės, ku­rių ben­dros mė­ne­si­nės pa­ja­mos yra 800 eu­rų. Pa­skai­čia­vus ga­li­mą jų už ši­lu­mą mo­kė­ti­ną su­mą – (800 – (128 x 2 x 1,5)) x0,1) – esant to­kioms gy­ven­to­jų pa­ja­moms, bu­to šil­dy­mui ga­li­ma iš­leis­ti 41,6 eu­ro per mė­ne­sį. Už šil­dy­mą su­si­da­rius di­des­nei są­skai­tai, skir­tu­mas yra kom­pen­suo­ja­mas. Tie­sa, kom­pen­sa­ci­jos dy­dis bū­tų per­skai­čiuo­ja­mas, įver­ti­nus nau­din­go­jo būs­to plo­to nor­ma­ty­vus kon­kre­taus bu­to gy­ven­to­jams“, – dės­tė ,,Va­rė­nos ši­lu­ma“ di­rek­to­rius J. En­dri­kis.

Tuo tar­pu Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vil­ma Nau­jū­nie­nė ,,Mer­kio kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad būs­to šil­dy­mo, ge­ria­mo­jo ir karš­to van­dens iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ski­ria­mos, va­do­vau­jan­tis  Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mu. Tei­sę į mi­nė­tą­sias kom­pen­sa­ci­jas tu­ri gy­ve­na­mą­ją vie­tą būs­te de­kla­ra­vę ar­ba būs­tą nuo­mo­jan­tys (tu­ri bū­ti su nuo­mo­to­ju raš­tu su­da­rę gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį ir ją įre­gist­ra­vę vie­ša­ja­me re­gist­re) ben­drai gy­ve­nan­tys žmo­nės, ar­ba vie­nas gy­ve­nan­tis žmo­gus, jei krei­pi­mo­si me­tu ati­tin­ka mi­nė­ta­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tas są­ly­gas (dir­ban­tys, be­si­mo­kan­tys, su­lau­kę se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus, įre­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je ir ki­ti). Tei­sė į kom­pen­sa­ci­ją nu­sta­to­ma kiek­vie­nai šei­mai ar­ba žmo­gui in­di­vi­du­a­liai, at­si­žvel­giant į šei­mos su­dė­tį, gau­na­mas pa­ja­mas, tur­tą (da­bar, eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu, tur­tas ne­ver­ti­na­mas), de­kla­ruo­tų žmo­nių skai­čių, būs­to plo­tą bei nu­sta­ty­tus nor­ma­ty­vus.

Pa­gal spe­cia­lis­tės ,,Mer­kio kraš­tui“ pa­teik­tus duo­me­nis, ra­jo­ne pra­ėju­siais me­tais būs­to šil­dy­mo, ge­ria­mo­jo ir karš­to van­dens iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 1036 gy­ven­to­jai, o per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius – 911 gy­ven­to­jų. Pra­ėju­siais me­tais kom­pen­sa­ci­jų iš­mo­kė­ta už 38 674,29 Eur. O šie­met, pa­sak So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės V. Nau­jū­nie­nės, ,,jei­gu pa­di­dės ši­lu­mos kai­nos, bus kom­pen­suo­ja­ma ir di­des­nė būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis“.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai