Sekmadienis, 8 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaVisi StraipsniaiPa­do­ru­mas ir pa­gar­ba žmo­gui pa­gal Mar­ty­ną Ka­te­ly­ną

Pa­do­ru­mas ir pa­gar­ba žmo­gui pa­gal Mar­ty­ną Ka­te­ly­ną

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Da­no Bort­ke­vi­čiaus pra­šy­mą įver­tin­ti – ar ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Ka­te­ly­nas, vie­šai pa­sklei­dęs ne­pa­tik­rin­tas šmei­ži­kiš­ko po­bū­džio ži­nias apie Mer­ki­nės gy­dy­to­jos ne­va ne­tin­ka­mai at­lik­tas pa­rei­gas, ne­pa­žei­dė vals­ty­bės po­li­ti­kams tai­ko­mų el­ge­sio rei­ka­la­vi­mų, – nu­spren­dė, kad kai ku­riuos iš tų rei­ka­la­vi­mų M. Ka­te­ly­nas pa­žei­dė, ta­čiau pa­na­šu, kad pats ta­ry­bos na­rys taip ne­ma­no…

Iš val­džios tri­bū­nos – rim­ti kal­ti­ni­mai gy­dy­to­jai

Dar šių me­tų sau­sio 8 d. „Mer­kio kraš­to“ straips­ny­je „Si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so įtemp­ta: skrie­ja kal­ti­ni­mai me­di­kams“ ra­šė­me, kad gruo­džio 29 d. nuo­to­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi tra­di­ciš­kai ap­ta­riant si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so, pa­si­sa­kė ir ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Ka­te­ly­nas.

Ta­ry­bos na­rys kri­tiš­kai at­si­lie­pė apie svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir, rem­da­ma­sis ne­įvar­din­to „Mer­ki­nė­je gy­ve­nan­čio as­mens“ ne­va jam as­me­niš­kai pa­pa­sa­ko­tu at­ve­ju, vie­šai ap­kal­ti­no Mer­ki­nės gy­dy­to­ją Ge­no­e­fą Čer­niaus­kie­nę ne­tin­ka­mai at­li­kus sa­vo pa­rei­gas.

M. Ka­te­ly­nas tei­gė (ci­ta­tos tiks­lios), ne­va mi­nė­tą­jį mer­ki­niš­kį ši „gy­dy­to­ja at­si­sa­kė ap­žiū­rė­ti, nors žmo­gų ka­ma­vo ūmūs pil­vo skaus­mai, bu­vo tie­siog per du­ris pa­duo­tas re­cep­tas nuo skaus­mo“, „šei­mos na­riai bu­vo iš­kvie­tę grei­tą­ją, ku­ri tie­siog at­si­sa­kė vež­ti į li­go­ni­nę be siun­ti­mo“, bet „pa­skam­bi­nus gy­dy­to­jai Čer­niaus­kie­nei, ji griež­tai at­si­sa­kė tą siun­ti­mą ra­šy­ti“, ir tik „an­trą die­ną, at­vy­kus grei­ta­jai pa­gal­bai dar kar­tą, po di­de­lių pyk­čių ir rei­ka­la­vi­mų gy­dy­to­ja Čer­niaus­kie­nė iš­ra­šė siun­ti­mą“.

„Mer­kio kraš­to“ pa­kal­bin­tas Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) di­rek­to­rius Da­nas Bort­ke­vi­čius, ne­da­ly­va­vęs ta­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, sa­kė pir­mą­syk gir­din­tis apie to­kį val­džios at­sto­vo pa­pa­sa­ko­tą at­ve­jį, nes apie tai jam pa­čiam „nie­kas nie­ko nė­ra sa­kęs“, juo­lab kad „grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kams jo­kių siun­ti­mų tik­rai ne­rei­kia“.

Pa­cien­tas „iš straips­nio“ gy­dy­to­jos at­si­pra­šė

O įdo­miau­sia, kad ne­tru­kus po to, kai pa­si­ro­dė „Mer­kio kraš­to“ nu­me­ris su mi­nė­tuo­ju straips­niu ir ja­me tiks­liai pa­ci­tuo­tais ra­jo­no ta­ry­bos na­rio M. Ka­te­ly­no tei­gi­niais apie tie­siog žvė­riš­ką Mer­ki­nės gy­dy­to­jos el­ge­sį su jo gi­na­muo­ju mer­ki­niš­kiu pa­cien­tu, tas mer­ki­niš­kis pa­cien­tas nu­ė­jo pas gy­dy­to­ją G. Čer­niaus­kie­nę į dar­bą ir nuo­lan­kiai jos at­si­pra­ši­nė­jo dvie­jų liu­di­nin­kų aki­vaiz­do­je. Apie tai „Mer­kio kraš­tui“ pa­pa­sa­ko­jo pa­ti Va­rė­nos PSPC Mer­ki­nės am­bu­la­to­ri­jos šei­mos gy­dy­to­ja G. Čer­niaus­kie­nė.

„Kai jis at­ėjo, mes tri­se bu­vom, vi­si dar­buo­to­jai, – pri­si­mi­nė gy­dy­to­ja G. Čer­niaus­kie­nė. – Įsi­lei­dom žmo­gų vi­dun, o jis iš kar­to: „At­si­pra­šau, dak­ta­re, kaip ne­pa­to­gu…“ Aš iš pra­džių nė ne­su­pra­tau, už ką jis čia ma­nęs at­si­pra­ši­nė­ja. Ir tik kai pra­dė­jo aiš­kin­ti, kad jo „žmo­na šnek­te­lė­jo su ta mo­ky­to­ja (M. Ka­te­ly­no ma­ma-red.), ir ką jie čia pa­da­rė“, ir kaip da­bar jam la­bai ne­pa­to­gu prieš ma­ne, su­pra­tau, jog čia bus tas pats pa­cien­tas iš straips­nio „Mer­kio kraš­te“. Ke­lis kar­tus jis ma­nęs at­si­pra­šė prie dvie­jų mū­sų dar­buo­to­jų. Nie­ko aš jam ne­sa­kiau, nes ir taip bu­vo aiš­ku, kad jo­kių pre­ten­zi­jų jis man, kaip gy­dy­to­jai, ne­tu­ri…“

O po ku­rio lai­ko, iš­si­aiš­ki­nęs si­tu­a­ci­ją, Va­rė­nos PSPC di­rek­to­rius D. Bort­ke­vi­čius ofi­cia­liu raš­tu krei­pė­si į me­rą, į ra­jo­no ta­ry­bą ir į ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją su pra­šy­mu įver­tin­ti – ar ta­ry­bos na­rys M. Ka­te­ly­nas ne­pa­žei­dė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­tų vie­šai skelb­da­mas tei­gi­nius apie ne­va ne­tin­ka­mai sa­vo pa­rei­gas at­li­ku­sią gy­dy­to­ją G. Čer­niaus­kie­nę – ką PSPC va­do­vas nu­ro­dė lai­kąs šmeiž­tu prieš šią gy­dy­to­ją, taip pat jo va­do­vau­ja­mos me­di­ci­nos įstai­gos da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos men­ki­ni­mu. Vi­są di­rek­to­riaus D. Bort­ke­vi­čiaus raš­tiš­ką pra­šy­mą pub­li­ka­vo­me sau­sio 29 d. „Mer­kio kraš­te“ pa­va­di­ni­mu „Pra­šo įver­tin­ti po­li­ti­ko Mar­ty­no Ka­te­ly­no el­ge­sį“.

Tei­gė te­no­rė­jęs „per­duo­ti pa­cien­to pa­teik­tą is­to­ri­ją PSPC va­do­vui“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja, ga­vu­si Va­rė­nos PSPC va­do­vo skun­dą, pra­dė­jo dar­bą va­sa­rio pra­džio­je ir pir­miau­sia pa­pra­šė ap­skųs­to­jo – ra­jo­no ta­ry­bos na­rio M. Ka­te­ly­no (ku­ris, be­je, yra ir tos pa­čios Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas) – pa­teik­ti ra­šy­ti­nį pa­aiš­ki­ni­mą.

Ko­mi­si­jo­je dir­bo jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Mer­ki­nės ben­druo­me­nės at­sto­vas dr. Min­dau­gas La­pe­lė ir Ko­mi­si­jos na­riai: ra­jo­no ta­ry­bos na­riai Val­das Ku­kuls­kis ir Gied­rius Sa­mu­le­vi­čius, Sa­ra­pi­niš­kių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Mil­da Bal­ku­vie­nė, Ma­tui­zų kai­mo ben­druo­me­nės na­rys Al­vy­das Že­mai­tis ir Mer­ki­nės se­niū­ni­jos Ne­mu­no se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Ri­čar­das Sin­ke­vi­čius.

M. Ka­te­ly­nas sa­vo Pa­aiš­ki­ni­me, kaip nu­ro­do Ko­mi­si­ja (va­sa­rio 26 d. pri­im­ta­me spren­di­me, ku­riuo iš da­lies re­mia­ma­si ir šia­me straips­ny­je; ci­ta­tos tiks­lios), tei­gė, kad jis: „Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu su­for­mu­la­vo pa­klau­si­mą, skir­tą PSPC di­rek­to­riui, dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo sa­vi­val­dy­bė­je, pa­klau­si­mas su­for­mu­luo­tas ir at­pa­sa­ko­tas, re­mian­tis Mer­ki­nės gy­ven­to­jo žo­džiais. Pa­klau­si­mo tiks­las – per­duo­ti pa­cien­to pa­teik­tą is­to­ri­ją PSPC va­do­vui, ku­ris įver­tin­tų, ar ši si­tu­a­ci­ja tu­ri pa­grin­do, at­lik­tų ty­ri­mą ir pa­teik­tų at­sa­ky­mą“.

Pri­me­na­me, kad PSPC di­rek­to­rius D. Bort­ke­vi­čius ta­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo ir jo tran­slia­ci­jos ne­ma­tė, o apie val­džios at­sto­vo M. Ka­te­ly­no tei­gi­nius pa­gal „pa­cien­to pa­teik­tą is­to­ri­ją“ pir­mą­syk iš­gir­do tik iš „Mer­kio kraš­to“.

Be­je, pats M. Ka­te­ly­nas tiek sa­vo ra­šy­ti­nia­me pa­aiš­ki­ni­me, tiek pa­čiai Ko­mi­si­jai nuo­to­li­nio po­sė­džio me­tu pri­si­pa­ži­no, kad „ga­vęs in­for­ma­ci­ją iš gy­ven­to­jo“, jis tie­sio­giai ne­si­krei­pė nei į PSPC, nei į gy­dy­to­ją G. Čer­niaus­kie­nę, nes esą „gy­dy­to­ja jam, kaip Ta­ry­bos na­riui, ne­bū­tų tei­ku­si duo­me­nų“, o „pa­klau­si­mas PSPC di­rek­to­riui pa­teik­tas, kaip ir nu­ma­ty­ta Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te, kel­ti klau­si­mus po­sė­dy­je nė­ra už­draus­ta“.

Tiks­lo ap­šmeiž­ti gy­dy­to­ją ti­ki­no ne­tu­rė­jęs ir jos at­si­pra­šy­ti ne­si­ruo­šė

Sa­vo pa­aiš­ki­ni­me ir vė­liau pa­čiai Ko­mi­si­jai M. Ka­te­ly­nas tvir­ti­no, kad „tiks­lo ap­šmeiž­ti gy­dy­to­ją ar su­men­kin­ti PSPC įstai­gos įvaiz­dį jis ne­tu­rė­jo“ – tai „bu­vo tik iš­girs­tos is­to­ri­jos at­pa­sa­ko­ji­mas“. O į Ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus, ar bu­vo bū­ti­na vie­ša­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, ne­si­lai­kant as­mens duo­me­nų ap­sau­gos, pa­gar­sin­ti gy­dy­to­jos pa­var­dę, M. Ka­te­ly­nas pa­aiš­ki­no, kad „G. Čer­niaus­kie­nė Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bu­vo įvar­din­ta vie­ną ar du kar­tus dėl aiš­ku­mo, nes pra­ne­šė­jo gy­dy­to­ja yra ki­ta“, be to, jis „krei­pė­si į PSPC di­rek­to­rių, o gy­dy­to­ja yra jo pa­val­di­nė.“

Ko­mi­si­jos na­riai, su­si­pa­ži­nę su PSPC va­do­vo skun­du ir, rei­kia ma­ny­ti, ži­no­da­mi, kad mer­ki­niš­kis pa­cien­tas jau at­si­pra­šė gy­dy­to­jos G. Čer­niaus­kie­nės dėl M. Ka­te­ly­no jai mes­tų kal­ti­ni­mų, ma­tyt, ti­kė­jo­si, kad ir pats M. Ka­te­ly­nas gy­dy­to­jos at­si­pra­šys ar­ba gal jau at­si­pra­šė, nes už­da­vė ta­ry­bos na­riui klau­si­mą, ar jis krei­pė­si į gy­dy­to­ją „po PSPC skun­do pa­tei­ki­mo“.

Ta­čiau apie jo­kius at­si­pra­šy­mus ne­bu­vo nė kal­bos. M. Ka­te­ly­nas pa­reiš­kė, kad ir tuo­met į gy­dy­to­ją jis ne­si­krei­pė, nes, „įsi­vaiz­duo­kit, kaip at­ro­dy­tų su­si­ti­ki­mas aiš­ki­nan­tis dar prieš pra­si­de­dant ty­ri­mui, ga­li­ma po to pri­si­žais­ti iki la­bai su­dė­tin­gų da­ly­kų“.

Ko­mi­si­jos na­riams M. Ka­te­ly­nas, kaip ra­šo­ma, „su­ti­ko pa­teik­ti nu­as­me­nin­tą mi­nė­to gy­ven­to­jo (mer­ki­niš­kio pa­cien­to-red.) raš­tą, ku­rį pa­ro­dė nuo­to­li­nio po­sė­džio me­tu“. Tai bu­vo, kiek su­ge­bė­jo įžvelg­ti Ko­mi­si­jos na­riai sa­vo kom­piu­te­rių ek­ra­nuo­se, 2021 m. sau­sio 23 d. da­tuo­tas po­pie­riaus la­pas su teks­tu spaus­din­ti­nė­mis rai­dė­mis: „Aš, (…), pa­tvir­ti­nu, kad Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rio Mar­ty­no Ka­te­ly­no 2020 12 29 Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­sa­ky­ti žo­džiai, at­pa­sa­ko­jant ma­no is­to­ri­ją, bu­vo tei­sin­gi“. Tik pa­ra­šas po teks­tu bu­vo su­rai­ty­tas ran­ka.

Ne­pa­ti­ko, kad Ko­mi­si­ja ne­ver­ti­no „gy­ven­to­jo raš­to“ 

Ta­čiau Ko­mi­si­jos na­rių ne­įti­ki­no M. Ka­te­ly­no nuo­to­li­niu bū­du pa­ro­dy­tas nu­as­me­nin­tas raš­tas su pa­ra­šu, pa­gal ku­rį iden­ti­fi­kuo­ti pa­si­ra­šiu­sio­jo ta­pa­ty­bę ne­bu­vo galimybių (be to, ma­tyt, su­abe­jo­ta, ar to­kį raš­tą ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti mer­ki­niš­kis pa­cien­tas, prieš tai dėl M. Ka­te­ly­no pa­vie­šin­tų kal­ti­ni­mų as­me­niš­kai at­si­pra­šęs gy­dy­to­jos ir jo­kių pre­ten­zi­jų jai ne­pa­tei­kęs), nes bu­vo pa­reikš­ta, kad „gy­ven­to­jo raš­to tu­rė­ji­mas yra ne­svar­bus, spren­di­mą rei­kia pri­im­ti“.

Toks Ko­mi­si­jos po­žiū­ris M. Ka­te­ly­nui, re­gis, la­bai ne­pa­ti­ko, nes, „jo nuo­mo­ne, si­tu­a­ci­ja yra for­suo­ja­ma ir sku­ba­ma kuo grei­čiau jį nu­teis­ti“. M. Ka­te­ly­nas net­gi ėmė… gąs­din­ti Ko­mi­si­ją teig­da­mas: „bet ga­lų ga­le vi­si su­pran­tam, kad vi­sa ši­tai pa­si­baigs aukš­tes­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se“, „ši­tas spren­di­mas jums la­bai pa­to­gus po­li­tiš­kai“, „la­bai la­bai siū­lau pa­gal­vo­ti, jei­gu ši­toj si­tu­a­ci­joj bū­tų ne opo­zi­ci­jos na­rys, o val­dan­čių­jų at­sto­vas, kaip tuo­met ši­tą si­tu­a­ci­ją ver­tin­tu­mė­te. Aš ne­si­ti­kiu da­bar ki­to­kio ver­ti­ni­mo, tie­siog siū­lau rim­tai pa­gal­vo­ti.“

Eti­kos ko­mi­si­ja savo ruož­tu svars­tė, „kaip rei­kė­tų tei­sin­gai su­pras­ti ir įver­tin­ti to­kį Ta­ry­bos na­rio el­ge­sį“ va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so rei­ka­la­vi­mais.

Šiuo Ko­dek­su sie­kia­ma įgy­ven­din­ti kon­sti­tu­ci­nį val­džios įstai­gų tar­na­vi­mo žmo­nėms prin­ci­pą, plė­to­ti de­mo­kra­tinį val­dy­mą, di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­bės val­džios ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­mis, ska­tin­ti vals­ty­bės po­li­ti­kų ir kan­di­da­tų į vals­ty­bės po­li­ti­kus at­sa­ko­my­bę už sa­vo veik­lą ir at­skai­to­my­bę vi­suo­me­nei.

Vals­ty­bės po­li­ti­kas tu­ri lai­ky­tis Ko­dek­se nu­sta­ty­tų to­kių el­ge­sio prin­ci­pų: pa­gar­bos žmo­gui ir vals­ty­bei (t. y. lai­ky­tis žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ir jas už­tik­rin­ti, va­do­vau­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja ir tei­se, di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be ir jos ins­ti­tu­ci­jo­mis); pa­do­ru­mo (elg­tis de­ra­mai pa­gal ei­na­mas pa­rei­gas, veng­ti si­tu­a­ci­jų, kai po­li­ti­ko el­ge­sys ken­kia jo ar jo ins­ti­tu­ci­jos, ku­rio­je jis ei­na pa­rei­gas, re­pu­ta­ci­jai ar au­to­ri­te­tui, veng­ti ne­są­ži­nin­gų pra­na­šu­mo sie­ki­mo bū­dų, gau­tą ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją nau­do­ti tik sa­vo pa­rei­goms at­lik­ti ir ne­si­pel­ny­ti iš jos); pa­vyz­din­gu­mo (de­ra­mai elg­tis vi­suo­me­nė­je, lai­ky­tis vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mų do­ro­vės, mo­ra­lės ir eti­kos nor­mų); at­sa­ko­my­bės (at­sa­ky­ti už sa­vo el­ge­sį vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me, pri­ima­mus spren­di­mus ir at­si­skai­ty­ti už juos vi­suo­me­nei).

Ką kal­bė­jo Ko­mi­si­jos na­riai

Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas M. La­pe­lė pa­reiš­kė nuo­mo­nę, kad „to­kiu jaut­riu me­tu to­kioj jaut­rioj sri­ty“ var­gu ar tei­sin­gai M. Ka­te­ly­nas pa­si­rin­ko pa­klau­si­mo bū­dą – sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją jam rei­kė­jo kreip­tis tie­sio­giai į PSPC di­rek­to­rių.

Tuo tar­pu Ko­mi­si­jos na­rys A. Že­mai­tis pa­ste­bė­jo, kad „skun­dą pa­ra­šė ne pa­ti gy­dy­to­ja kaip nu­ken­tė­jęs as­muo – ją gi­na įstai­gos va­do­vas, kal­tin­da­mas Ta­ry­bos na­rį šmeiž­tu“, tad ar ne­bus at­ei­ty­je taip, kad ta­ry­bos na­rys bi­jos ir pa­klaus­ti? A. Že­mai­čio nuo­mo­ne, „PSPC di­rek­to­rius pa­tirš­ti­no spal­vas, tas vis­kas įsi­plies­kė tarp PSPC di­rek­to­riaus ir Ta­ry­bos na­rio“, po ko „feis­bu­ke“ vy­ko ar­ši dis­ku­si­ja, žmo­nės bu­vo su­kir­šin­ti“.

G. Sa­mu­le­vi­čius pa­prieš­ta­ra­vo, kad, jo nuo­mo­ne, „vie­šas as­muo, kal­bė­da­mas vie­šai tran­sliuo­ja­mo po­sė­džio me­tu, tu­ri ne tik tei­sę kal­bė­ti, bet ir – pa­rei­gą at­sa­ky­ti už sa­vo žo­džius“. Be to, „M. Ka­te­ly­nas Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu kal­bė­jo apie pri­va­tų, o ne vie­šą as­me­nį“ – gy­dy­to­ją, ku­rios „šia­me po­sė­dy­je ne­bu­vo, ir ji ne­ga­lė­jo ap­si­gin­ti“. Ir ko­dėl ta­ry­bos na­rys tai­kė „dvi­gu­bus stan­dar­tus“: Mer­ki­nės gy­ven­to­jo as­mens duo­me­nų ne­pa­vie­ši­no, o gy­dy­to­jos – pa­vie­ši­no?

V. Ku­kuls­kis pa­reiš­kė dar griež­tes­nę nuo­mo­nę – kad ra­jo­no ta­ry­bos (ir tuo pa­čiu Eti­kos ko­mi­si­jos) ko­le­ga M. Ka­te­ly­nas „gru­biai pa­žei­dė vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio prin­ci­pus“.  Štai kaip Ko­mi­si­jos spren­di­me už­ra­šy­ta V. Ku­kuls­kio iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja svars­to­mu klau­si­mu: „Ta­ry­bos po­sė­dis yra vie­šai tran­sliuo­ja­mas, bet ku­riuo mo­men­tu spau­do­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir ki­tais bū­dais in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti sklei­džia­ma ir nag­ri­nė­ja­ma. Taip in­for­ma­ci­ja bu­vo pa­skleis­ta ir šiuo at­ve­ju. Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo iš­vie­šin­ta Mer­ki­nės gy­ven­to­jų ger­bia­ma gy­dy­to­ja (…), ap­kal­tin­ta la­bai ne­ge­rais da­ly­kais – tai rim­ti pro­fe­si­niai kal­ti­ni­mai, dėl ku­rių ji ga­lė­tų net ne­tek­ti li­cen­ci­jos. Kal­ti­ni­mai gy­dy­to­jai to­kie ra­di­ka­lūs, kad ga­lė­tų bū­ti svars­to­ma, ar toks žmo­gus ga­li dirb­ti gy­dy­to­ja. Kaip jaus­tis gy­dy­to­jai, kai to­kie kal­ti­ni­mai vie­ši? Po­li­ti­kas tu­rė­tų ži­no­ti, kaip at­lie­ka­mi įvy­kių ty­ri­mai – gy­dy­to­jų dar­bą ver­ti­na spe­cia­lis­tai, yra ofi­cia­lūs reg­la­men­tuo­ti ty­ri­mų at­li­ki­mų bū­dai.“

Ne­si­lai­kė pa­do­ru­mo bei pa­gar­bos žmo­gui ir vals­ty­bei prin­ci­pų

Tad tai, kaip ra­jo­no ta­ry­bos na­rys M. Ka­te­ly­nas pa­sklei­dė „in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tą gy­dy­to­ją“, V. Ku­kuls­kis įver­ti­no kaip šmeiž­tą.

Be to, jis kar­tu su G. Sa­mu­le­vi­čiu­mi at­krei­pė dė­me­sį, kad M. Ka­te­ly­nas taip pat el­gia­si ne­etiš­kai, „da­ry­da­mas spau­di­mą Ko­mi­si­jos na­riams prieš pri­imant spren­di­mą, vi­sus kal­tin­da­mas po­li­ti­za­vi­mu, įvy­kių for­sa­vi­mu bei įspė­da­mas apie aukš­tes­nių ins­tan­ci­jų spren­di­mus“.

Tai­gi Eti­kos ko­mi­si­ja, kaip ra­šo­ma, ty­ri­mo me­tu nu­sta­tė, kad: „M. Ka­te­ly­nas 2020 m. gruo­džio 29 d. ta­ry­bos po­sė­džio me­tu vie­šai, ne­tu­rė­da­mas tai pa­tvir­ti­nan­čių ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mų, ne­įsi­ti­ki­nęs, tei­gė, kad PSPC Mer­ki­nės am­bu­la­to­ri­jos šei­mos gy­dy­to­ja G. Čer­niaus­kie­nė ne­tin­ka­mai vyk­dė sa­vo pa­rei­gas. Po­li­ti­kui, juo­lab – Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, ke­lia­mi aukš­tes­ni el­ge­sio stan­dar­tai. O mi­nė­tas Ta­ry­bos na­rio, taip pat ir Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko M. Ka­te­ly­no pa­reiš­ki­mas apie gy­dy­to­ją vie­šo po­sė­džio me­tu ne­di­di­na vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jo­mis, ken­kia PSPC, gy­dy­to­jos G. Čer­niaus­kie­nės ir, be ki­ta ko, pa­ties po­li­ti­ko re­pu­ta­ci­jai“.

Ko­mi­si­ja nu­spren­dė kon­sta­tuo­ti, kad Va­rė­nos r. sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Mar­ty­nas Ka­te­ly­nas pa­žei­dė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so 4 straips­ny­je vals­ty­bės po­li­ti­kui nu­sta­ty­tus pa­gar­bos žmo­gui ir vals­ty­bei bei pa­do­ru­mo prin­ci­pų rei­ka­la­vi­mus. Spren­di­mą pa­si­ra­šė Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas M. La­pe­lė.

Pats po­li­ti­kas pa­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­jos ne­pa­no­ro

Šis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas jau iš­siųs­tas Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) ir pa­skelb­tas sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to tin­kla­py­je, bet dar ga­li bū­ti skun­džia­mas tam pa­čiam VTEK-ui per mė­ne­sį nuo spren­di­mo pa­skel­bi­mo ar­ba jo įtei­ki­mo die­nos.

„Mer­kio kraš­tas“ ke­lias die­nas (pra­ėju­sį tre­čia­die­nį, penk­ta­die­nį ir šį pir­ma­die­nį) net po ke­lis kar­tus ban­dė su­si­siek­ti su M. Ka­te­ly­nu jo vie­šai skel­bia­mu te­le­fo­no nu­me­riu 8 624 72931, no­rė­da­mas pa­klaus­ti, ar jis skųs sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą VTEK-ui ir ką ap­skri­tai apie vi­sa tai ma­no. Ta­čiau vals­ty­bės po­li­ti­kas vi­sas tris die­nas te­le­fo­no ra­ge­lio ne­kė­lė ir į skam­bu­čius ne­at­si­lie­pė.

Be­je,  M. Ka­te­ly­nas jau ir be to yra at­si­dū­ręs vy­riau­sių­jų eti­kos pri­žiū­rė­to­jų aki­ra­ty­je – ko­vo 3 d. VTEK-as pra­ne­šė pra­dė­jęs ty­ri­mą dėl šio Va­rė­nos r. ta­ry­bos na­rio el­ge­sio ir aiš­kin­sis, ar jis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, o jam ki­lus – nu­si­ša­lin­ti.

Kaip nu­ro­do­ma pra­ne­ši­me, esą šių me­tų va­sa­rį M. Ka­te­ly­nas ne­nu­si­ša­li­no ir da­ly­va­vo ra­jo­no ta­ry­bos Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tant spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siek­ta pa­tvir­tin­ti Va­rė­nos r. sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2021-2025 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Šia­me pro­jek­te pa­mi­nė­ta Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­ja, ku­rio­je dir­ba M. Ka­te­ly­nui ar­ti­mas as­muo. Šis as­muo, kaip yra vie­šai de­kla­ra­vęs pats M. Ka­te­ly­nas, – jo ma­ma.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai