Šeštadienis, 14 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosPo­mė­gis nu­si­ne­šė gy­vy­bę

Po­mė­gis nu­si­ne­šė gy­vy­bę

Po­le­di­nės žve­jy­bos mė­gė­jai kas­met sku­ba ant le­do gręž­ti eke­čių ir įmerk­ti meš­ke­rių, ta­čiau, kai le­do sto­ris nė­ra sau­gus, ten­ka gel­bė­ti įlū­žu­sius žve­jus; štai pir­mą­ją Nau­jų­jų me­tų die­ną Va­rė­nos ra­jo­no tven­ki­ny­je į eke­tę įlū­žo ir nu­sken­do žve­jys, ku­rį at­sku­bė­ję na­rai ir me­di­kai dar ban­dė iš­gel­bė­ti, bet ne­sėk­min­gai…

Apie ne­lai­mę iš­gir­do tik iš „Mer­kio kraš­to“

Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Va­rė­nos sky­riaus pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Mi­ce­vi­čius apie ne­lai­mę, kuo­met pir­mą­ją Nau­jų­jų me­tų die­ną į eke­tę įlū­žo ir nu­sken­do žve­jys, iš­gir­do iš „Mer­kio kraš­to“. R. Mi­ce­vi­čius sa­kė pa­ste­bė­jęs, kad meš­ke­rio­to­jai į van­de­nį įsmun­ka kiek­vie­ną žie­mos se­zo­ną, ypač už­li­pę ant va­di­na­mų­jų pir­mo­jo ir pas­ku­ti­nio­jo le­do. „Ant le­do ei­nu žve­jo­ti tik ta­da, jei­gu jis yra ne ma­žiau kaip 10 cm sto­rio. Oras prieš Nau­juo­sius me­tus iš pra­džių lyg ir bu­vo šal­tas, pas­kui at­ši­lo, o dar tas lie­tus per Nau­juo­sius me­tus… Le­das šiuo me­tu tik­rai nė­ra tvir­tas ir sau­gus žve­jy­bai“, – kal­bė­jo R. Mi­ce­vi­čius.

Pa­šne­ko­vas ra­gi­na žūk­lius pa­si­rū­pin­ti ap­sau­gos prie­mo­nė­mis ir tik tuo­met žve­jo­ti ant le­do, mat jos ga­li iš­sau­go­ti gy­vy­bę, o vie­na iš veiks­min­giau­sių prie­mo­nių – smai­gai. Šiuos re­ko­men­duo­ja­ma ne­šio­tis taip, kad ne­ti­kė­tai įlū­žus, jais bū­tų ga­li­ma ope­ra­ty­viai pa­si­nau­do­ti. Dau­giau­sia žve­jai smai­gus pa­si­ka­bi­na ant kak­lo. Šią prie­mo­nę ga­li­ma įsi­gy­ti žūk­lės pre­kių par­duo­tu­vė­se ir kai­nuo­ja maž­daug 5 eu­rus. Kom­plek­te daž­niau­siai yra ir švil­pu­kas pri­si­šauk­ti pa­gal­bai. „Pa­gal žūk­lės tai­syk­les ap­sau­gi­nės prie­mo­nės yra ne­re­ko­men­duo­ja­mos, bet pri­va­lo­mos, tačiau ne vi­si tų tai­syk­lių pai­so. De­ja, žve­jai gal­vo­ja, kad jiems jo­kia ne­lai­mė ne­nu­tiks… Rei­kė­tų ne­pa­gai­lė­ti ap­sau­gai ke­lių eu­rų“, – sa­kė Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Va­rė­nos sky­riaus pir­mi­nin­kas R. Mi­ce­vi­čius.

Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lės drau­džia bū­ti ant le­do, kai ky­la pa­vo­jus žmo­nių gy­vy­bei ar svei­ka­tai – esant plo­nai jo dan­gai ar Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bai pa­skel­bus, kad le­do sluoks­nis yra per plo­nas.

Be to, žve­jai, ne­tu­rin­tys smai­gų ar žve­jo­jan­tys ant ne­sau­gaus, plo­nes­nio nei 7 cm, le­do, ga­li bū­ti įspė­ja­mi ar­ba bau­džia­mi nuo 10 iki 60 eu­rų dy­džio bau­da, taip pat ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ti jų įran­kiai ir ki­tos žve­jy­bos prie­mo­nės.

Va­rė­nos ug­nia­ge­siai ban­dė gel­bė­ti žve­jį

Tuo tar­pu Va­rė­nos prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Čes­nu­lie­nė „Mer­kio kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nė­ra ga­vę pra­ne­ši­mų apie Va­rė­nos ra­jo­no van­dens tel­ki­niuo­se įlū­žu­sius žve­jus. Ta­čiau šių me­tų sau­sio 1-ąją su­lau­kė skam­bu­čio, kad Va­rė­nos HE tven­ki­ny­je Se­no­jo­je Va­rė­no­je, ša­lia hid­ro­e­lek­tri­nės, įlū­žo vy­ras maž­daug 15-20 met­rų nuo kran­to. Bu­vo sten­gia­ma­si vy­rą at­gai­vin­ti, ta­čiau pa­stan­gos bu­vo be­vai­sės ir me­di­kai kon­sta­ta­vo vy­ro mir­tį.

R. Čes­nu­lie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad le­das lai­ko­mas tvir­tu ir ga­li iš­lai­ky­ti žmo­gų, jei­gu jo sto­ris yra dau­giau kaip 7 cm. O štai kad le­das iš­lai­ky­tų gru­pę žmo­nių, jo sto­ris tu­rė­tų bū­ti jau ne ma­žes­nis kaip 12 cm.

Be to, van­dens tel­ki­niai nie­ka­da ne­už­šą­la vie­no­dai – sil­pnes­nės vie­tos yra ten, kur van­duo po le­du ju­da, au­ga žo­lės ar­ba le­das už­snig­tas, įša­lu­sios me­džių ša­kos ir kt. Čia le­das pa­pras­tai yra tra­pus ir plo­nas, tad šias vie­tas ei­nant le­du de­rė­tų ap­lenk­ti. Le­das ypač pa­vo­jin­gas ato­drė­kių me­tu.

R. Čes­nu­lie­nė taip pat pa­aiš­ki­no, kad pa­ju­tus links­tan­tį le­dą ar jam pra­dė­jus traš­kė­ti, rei­kė­tų at­si­rem­ti į jį ran­ko­mis, pa­nau­do­ti meš­ke­rę ar ki­to­kį daik­tą ir gu­lint šliauž­ti į kran­tą. O pa­ma­čius skęs­tan­tį žmo­gų, kvies­ti pa­gal­bą ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Šal­ta­me van­de­ny­je žmo­gus grei­tai su­šą­la ir ne­ga­li il­gai iš­si­lai­ky­ti van­dens pa­vir­šiu­je, tad gel­bė­jant skęs­tan­tį rei­kia veik­ti grei­tai, ta­čiau at­sar­giai. Ar­ti­nan­tis prie įlū­žu­sio­jo ge­riau­sia šliauž­ti, o esant ga­li­my­bei, po sa­vi­mi pa­si­dė­ti len­tą ar sli­des. Pri­šliauž­ti prie pat eke­tės kraš­to ne­ga­li­ma, mat le­das iš­lai­ko žmo­gų tik jam esant 3-4 m nuo eke­tės kraš­to, to­dėl skęs­tan­čia­jam rei­kia nu­mes­ti vir­vę, gel­bė­ji­mui ga­li­ma pa­nau­do­ti ir tvir­tai su­riš­tus ša­li­kus ar kt.

O jei­gu įlū­žo­te ir ša­lia nė­ra ga­lin­čių pa­dė­ti žmo­nių, R. Čes­nu­lie­nės tei­gi­mu, svar­biau­sia ne­pra­ras­ti sa­vit­var­dos ir ne­si­blaš­ky­ti – lė­tai ir at­sar­giai ropš­tis ant le­do į tą pu­sę, iš kur at­ėjo­te, tik ne­plauk­ti pir­myn. Ant le­do už­šliauž­ti rei­kia pla­čiai iš­tie­sus ran­kas ir steng­tis kaip ga­li­ma dau­giau krū­ti­ne už­gul­ti le­dą, pas­kui at­sar­giai ant jo iš­kel­ti vie­ną ko­ją, po to ki­tą. Už­šliau­žus ant le­do bū­ti­na nu­si­ri­den­ti nuo eke­tės kuo to­liau į tą pu­sę, iš ku­rios at­ėjo­te, nes ten le­das tvir­tes­nis.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai