Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosPono Ąžuolo (ir ne tik jo) problemos

Pono Ąžuolo (ir ne tik jo) problemos

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys Ąžuo­las Kup­rys, ka­den­ci­jos pra­džio­je, 2019-ai­siais, mie­lai su­ti­kęs ei­ti ta­ry­bos ko­le­gų jam pa­ti­kė­tas reikš­min­gas An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, vos po me­tų su tru­pu­čiu pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą at­si­sta­ty­din­ti, bet už­si­li­ko, o dar po me­tų, t. y. pas­ku­ti­nia­ja­me (šių me­tų bir­že­lio 30 die­nos) nuo­to­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je jau pra­bi­lo apie pa­žei­di­nė­ja­mas jo, kaip pi­lie­čio, kon­sti­tu­ci­nes tei­ses, nes esą yra ver­čia­mas pir­mi­nin­kau­ti ko­mi­si­jai prieš sa­vo va­lią…

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ąžuo­las Kup­rys An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku vi­sam šios ta­ry­bos įga­lio­ji­mų lai­kui bu­vo pa­skir­tas 2019 m. bir­že­lio 25 d. ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu.

Ta­čiau po me­tų su tru­pu­čiu, 2020 m. lap­kri­čio 30 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, Ą. Kup­rys pa­reiš­kė at­si­sta­ty­di­nąs iš mi­nė­to­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų ir raš­tu nu­ro­dė at­si­sta­ty­di­ni­mo prie­žas­tis.

Tos prie­žas­tys – kad jis, kaip An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, 2020 m. lap­kri­čio 24 d. 10 val. or­ga­ni­za­vo ra­jo­no ta­ry­bos ko­le­goms an­ti­ko­rup­ci­nius mo­ky­mus kar­tu su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), ta­čiau ta­ry­bos na­riai, anot pa­reiš­kė­jo, ne­pa­ro­dė jo­kio „su­in­te­re­suo­tu­mo“, tad Ą. Kup­rys ir nu­spren­dęs „nuo 2020 m. gruo­džio 9 d. (An­ti­ko­rup­ci­jos die­nos)“ at­si­sta­ty­din­ti iš An­ti­ko­rup­ci­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų.

Pa­žy­mė­da­mas sa­vo pa­stan­gas „su­in­te­re­suo­ti“ ko­le­gas, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ą. Kup­rys tuo pa­čiu pri­pa­ži­no, kad jam ne tik ne­pa­vy­ko suor­ga­ni­zuo­ti nė vie­nų an­ti­ko­rup­ci­nių mo­ky­mų, bet ir kaip nors ki­taip pa­si­reikš­ti ko­vo­je prieš ko­rup­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­je, nors An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo (VSĮ) su­teik­tos ga­lios tam tiks­lui – ga­na pla­čios (apie tai ra­šė­me šių me­tų ba­lan­džio 16 d. „Mer­kio kraš­to“ str. „Rau­me­nų“ de­monst­ra­vi­mas ra­jo­no ta­ry­bo­je at­sklei­dė kai ką įdo­mes­nio“).

Be­je, 33-ejų me­tų am­žiaus Ąžuo­las Kup­rys yra tur­būt vie­nin­te­lis ra­jo­no ta­ry­bos na­rys per vi­są Va­rė­nos r. sa­vi­val­dos is­to­ri­ją, at­si­sa­kan­tis to­kio reikš­min­go pos­to, ku­rio pa­gal­ba ga­li­ma daug nu­veik­ti ma­ži­nant ko­rup­ci­ją ra­jo­ne, kas po­li­ti­kui su tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mu (apie sa­vo iš­si­la­vi­ni­mą Ą. Kup­rys yra sa­kęs „Mer­kio kraš­tui“, bet Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos vie­ši­na­mo­je an­ke­to­je jis to ne­nu­ro­dė) bū­tų ne­men­kas pliu­sas.

Ki­to kan­di­da­to į pir­mi­nin­kus ne­sky­rė

De­le­guo­ti kan­di­da­tus į ra­jo­no ta­ry­bos An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus yra ta­ry­bos opo­zi­ci­jos pre­ro­ga­ty­va, tad pas­ta­ro­ji vie­toj Ą. Kup­rio ne­tru­kus (ir jau ne pir­mą kar­tą) pa­siū­lė ki­tą sa­vo at­sto­vą – Ma­ri­jo­ną Čap­kov­skį, ir jo kan­di­da­tū­ra bu­vo svars­to­ma šių me­tų ba­lan­džio 7 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ta­čiau opo­zi­ci­jos kan­di­da­tas į An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys M. Čap­kov­skis val­dan­tie­siems ne­at­ro­dė pri­im­ti­nas, nes, kaip pa­aiš­kin­ta, kan­di­da­to re­pu­ta­ci­ją yra ge­ro­kai pa­ga­di­nę jam ne­pa­lan­kūs sa­vi­val­dy­bės Eti­kos bei Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jų spren­di­mai, o pa­gal  VSĮ ir Va­rė­nos r. ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mus kan­di­da­tas į An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus ga­li bū­ti „tik ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos“ ta­ry­bos na­rys.

Tad val­dan­čių­jų bal­sų dau­gu­ma (1 – „prieš“, 14 su­si­lai­kė) M. Čap­kov­skis An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku ne­ta­po, o kai po­sė­džio pir­mi­nin­kas, me­ras Al­gis Ka­šė­ta pa­mi­nė­jo, kad „kol ki­to spren­di­mo nė­ra, Ąžuo­lui Kup­riui, ti­kė­ti­na, teks to­liau ei­ti sa­vo pa­rei­gas“, Ą. Kup­rys ne­pa­prieš­ta­ra­vo nė vie­nu žo­de­liu. (Apie tai ir­gi ra­šė­me šių me­tų ba­lan­džio 20 d. „Mer­kio kraš­to“ str. „Rau­me­nų“ de­monst­ra­vi­mas ra­jo­no ta­ry­bo­je at­sklei­dė kai ką įdo­mes­nio“.)

Ir pas­ku­ti­nį­kart klau­si­mas apie Ą. Kup­rio at­si­sta­ty­di­ni­mą iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kų iš­ki­lo po tri­jų mė­ne­sių, bir­že­lio 29 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jui Ai­va­rui Ba­tū­rai pri­sta­čius svars­ty­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ir jos nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus.

Šiais pa­kei­ti­mais, kaip sa­kė A. Ba­tū­ra, siū­lo­ma pa­ten­kin­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rės, Pa­no­čių se­niū­nai­tės Va­le­ri­jos Čiu­ry­lie­nės pra­šy­mą at­si­sta­ty­din­ti iš ko­mi­si­jos na­rės pa­rei­gų, taip pat – pra­plės­ti šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko įga­lio­ji­mus gau­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją iš val­džios bei sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų, su­tei­kiant tei­sę ko­mi­si­jai dirb­ti su Vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­tais, o ko­mi­si­jos na­riams, ku­rie nė­ra ta­ry­bos na­riai, – gau­ti už­mo­kes­tį už dar­bą ko­mi­si­jo­je, kaip tą nu­ma­to An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tis nau­jai pa­keis­tas VSĮ 15 (1) straips­nis.

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ne­vei­kia

Ta­čiau pra­ple­čia­mi An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos bei jos pir­mi­nin­ko įga­lio­ji­mai, tuo pa­čiu pra­ple­čian­tys ir ga­li­my­bę Ą. Kup­riui kar­tu su ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ko­le­gomis ko­vo­ti prieš ko­rup­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­je bei kri­ti­kuo­ti val­dan­čiuo­sius, re­mian­tis kon­kre­čiais tos ko­vos re­zul­ta­tais, o ne vien nuo­gir­do­mis ar as­me­ni­nė­mis nuo­mo­nė­mis, anaip­tol ne­su­ža­vė­jo nei A. Kup­rio, nei li­ku­sios opo­zi­ci­jos.

Pra­ne­šė­jas A. Ba­tū­ra pa­mi­nė­jo ra­jo­no ta­ry­bos Te­ri­to­ri­nio vys­ty­mo ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to už­duo­tą klau­si­mą, ko­dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ą. Kup­rio ne­ga­li­ma at­sta­ty­din­ti tie­sio­giai da­bar, ir sten­gė­si į jį at­sa­ky­ti.

Ta­čiau pra­ne­šė­jo at­sa­ky­mo opo­zi­ci­ja ne­ver­ti­no rim­tai, pa­žy­mė­ju­si, esą „me­ras, tu­rė­da­mas dau­gu­mą, prieš­ta­rau­ja sau ne­pa­lan­kių as­me­nų pa­sky­ri­mui į tam tik­ras po­zi­ci­jas, ku­rios pa­gal įsta­ty­mą pri­klau­so opo­zi­ci­jai“, šiuo at­ve­ju An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­lik­da­mas to dar­bo ne­no­rin­tį dirb­ti ta­ry­bos na­rį, ir da­bar yra si­tu­a­ci­ja, kad fak­tiš­kai to­ji ko­mi­si­ja ne­vei­kia.

„Ko­kia pro­ble­ma? – į kri­ti­ką at­si­lie­pė me­ras A. Ka­šė­ta. – Opo­zi­ci­ja tu­ri sa­vo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką – vie­ną iš de­vy­nių opo­zi­ci­jos na­rių. Ar mes kal­ti, kad po­nas Ąžuo­las, da­vęs prie­sai­ką ra­jo­no ta­ry­bo­je bei tuo pa­čiu įsi­pa­rei­go­jęs vyk­dy­ti ir tam tik­ras prie­der­mes, nu­spren­dė, kad jam pa­to­giau to ne­da­ry­ti? Tai ne mū­sų pro­ble­ma, bet, ma­nau, ko­le­gos Ąžuo­lo, nes bū­ti ta­ry­bos na­riu yra ne tik pri­vi­le­gi­ja – jūs tu­rit įsi­pa­rei­go­ji­mų rin­kė­jams, o ne tik tei­sę mo­juo­ti ran­ke­lė­mis…“

Su­si­rū­pi­no dėl sa­vo tei­sių

VSĮ 22 straips­nis nu­ro­do, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, kaip nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų iš­rink­to ben­druo­me­nės at­sto­vo, įga­lio­ji­mai pra­si­de­da tuo­met, kai tas ta­ry­bos na­rys pri­sie­kia ne tik „gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus“, bet ir „są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas“.

Tuo tar­pu to­kią prie­sai­ką prieš tre­je­tą me­tų da­vęs „po­nas Ąžuo­las“, kaip bu­vo ma­ty­ti iš jo il­go mo­ja­vi­mo „ran­ke­le“, tu­rė­jo sa­vi­tą po­žiū­rį į ta­ry­bos na­rio tei­ses bei pa­rei­gas ir ne­kan­tra­vo pa­si­sa­ky­ti.

Ą. Kup­rys prie­kaiš­ta­vo, kad nuo 2020 m. lap­kri­čio, kai jis pa­reiš­kė apie sa­vo at­si­sta­ty­di­ni­mą iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kų, iki šiol dėl to „joks spren­di­mo pro­jek­tas ne­bu­vo pa­reng­tas ir pa­teik­tas svars­ty­ti Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai“, ne­pa­teik­tas jis ir šiam po­sė­džiui, tad „ga­li­mai bu­vo pa­žeis­tos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 15 straips­nio 1 da­lies nuo­sta­tos“.

(Tarp ki­ta ko, Ą. Kup­rio pa­mi­nė­to­jo VSĮ 15 str. 1 da­ly­je nie­ko ne­kal­ba­ma apie An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­si­sta­ty­di­ni­mą, o ko­kiu pa­grin­du tas pir­mi­nin­kas „ne­ten­ka įga­lio­ji­mų prieš ter­mi­ną“, nu­ro­do­ma šio straips­nio 6(1) da­ly­je.)

Ą. Kup­rys taip pat tei­gė „as­me­niš­kai“ ma­nąs, kad „vie­no ko­mi­si­jos na­rio (V. Čiu­ry­lie­nės-red.) at­žvil­giu ren­gia­mas spren­di­mo pro­jek­tas dėl jo at­si­sta­ty­di­ni­mo, o ma­no at­žvil­giu toks pra­šy­mas vi­siš­kai ig­no­ruo­ja­mas“ pa­žei­džia jo, „kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio, kon­sti­tu­ci­nę tei­sę, api­brėž­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 48 straips­ny­je“, nes „esu ver­čia­mas dirb­ti prieš sa­vo va­lią“.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys net pa­ci­ta­vo mi­nė­to­jo Kon­sti­tu­ci­jos 48-ojo straips­nio pra­džią, kad „kiek­vie­nas žmo­gus ga­li lais­vai pa­si­rink­ti…“, bet ne­be­pa­ci­ta­vo tę­si­nio, jog tas žmo­gus ga­li lais­vai pa­si­rink­ti „dar­bą bei ver­slą ir tu­ri tei­sę tu­rė­ti tin­ka­mas, sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, gau­ti tei­sin­gą ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą ir so­cia­li­nę ap­sau­gą ne­dar­bo at­ve­ju“. Tik kuo čia dė­tas po­li­ti­kas ir jo po­li­ti­nė veik­la?

Ti­kė­jo­si ki­to­kios pa­bai­gos

Ą. Kup­rys taip pat pa­mi­nė­jo, kad „apie tai yra pa­si­sa­kęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2004 m. gruo­džio 13 d. ir 2007 m. rug­pjū­čio 13 d. nu­ta­ri­muo­se“, nors, pa­vyz­džiui, pir­ma­ja­me šio teis­mo nu­ta­ri­me, pa­va­din­ta­me „Dėl kai ku­rių tei­sės ak­tų, ku­riais re­gu­liuo­ja­mi vals­ty­bės tar­ny­bos ir su ja su­si­ję san­ty­kiai, ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams (ant­ro­jo nu­ta­ri­mo „Mer­kio kraš­tui“ ne­pa­vy­ko ras­ti), nie­ko ne­pa­sa­ky­ta nei apie An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus, nei apie jų at­si­sta­ty­di­ni­mą.

Vis dėl­to Ą. Kup­rys, „at­si­žvel­gęs į tai“, pa­reiš­kė, kad ir šia­me po­sė­dy­je pri­sta­ty­tu „spren­di­mo pro­jek­tu ga­li bū­ti pa­žeis­ti LR tei­sės ak­tai“, tad „Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ben­dru su­ta­ri­mu ne­da­ly­vaus bal­sa­vi­me dėl šio spren­di­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo“.

Me­ras A. Ka­šė­ta pa­žy­mė­jo ti­kė­ję­sis „ki­to­kios pa­bai­gos“, t. y. – kad opo­zi­ci­ja nu­spręs „ap­skųs­ti ši­tą mū­sų po­zi­ci­ją, su­si­ju­sią su anks­tes­niais spren­di­mais ir šian­die­nos spren­di­mo pro­jek­tu, kom­pe­ten­tin­goms ins­ti­tu­ci­joms“, ir gau­ti jų „iš­aiš­ki­ni­mą“, bet opo­zi­ci­ja vie­toj to tik „gud­rau­ja“.

Me­rui pa­pra­šius at­jung­ti nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je nu­ta­ru­sius ne­da­ly­vau­ti opo­zi­ci­jos na­rius, spren­di­mas, pa­kei­tęs An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos nuo­sta­tus ir at­sta­ty­di­nęs šios ko­mi­si­jos na­rę V. Čiu­ry­lie­nę iš pa­rei­gų jos pa­čios pra­šy­mu, bu­vo pri­im­tas li­ku­sių 14-os ta­ry­bos na­rių bal­sais.

Tai­gi ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rys Ą. Kup­rys lie­ka An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iki tol, kol ta­ry­bos opo­zi­ci­ja pa­teiks nau­ją kan­di­da­tū­rą, ati­tin­kan­čią ne tik „ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos“ rei­ka­la­vi­mus, bet ir tin­kan­čią val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ku­riai bent vienas iš kri­te­ri­jų tu­rė­tų bū­ti ne tiek kan­di­da­to no­ras, kiek jo su­ge­bė­ji­mas dirb­ti šia­me at­sa­kin­ga­me pos­te.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai