Trečiadienis, 18 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaVisi StraipsniaiPrieš ką „de­monst­ruo­ja rau­me­nis“ ra­jo­no ta­ry­bos na­riai?

Prieš ką „de­monst­ruo­ja rau­me­nis“ ra­jo­no ta­ry­bos na­riai?

Vie­nas po­pu­lia­rus uk­rai­nie­čių šou pa­siū­lė sa­vo de­pu­ta­tams Aukš­čiau­sio­jo­je Ra­do­je įsi­tai­sy­ti po 4 bal­sa­vi­mo myg­tu­kus: „už“, „prieš“, „su­si­lai­ko“ ir dar vie­ną – „a mnie poch…“ (lie­tu­viš­kai bū­tų maž­daug – „o man tas pats“), kas, ko ge­ra, la­bai tik­tų ir kai ku­riems mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riams, ig­no­ruo­jan­tiems ra­jo­nui svar­bių klau­si­mų svars­ty­mą bei spren­di­mų pri­ėmi­mą, jei tik yra pro­ga pa­de­monst­ruo­ti sa­vo po­li­ti­nes am­bi­ci­jas…

Ne­pri­im­ti 4 svar­būs spren­di­mai

Pas­ku­ti­nia­ja­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, įvy­ku­sia­me va­sa­rio 26 d. nuo­to­li­niu bū­du, iš 27-ių po­sė­džio dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tų klau­si­mų 4 li­ko ne­ap­svars­ty­ti ir spren­di­mai dėl jų ne­pri­im­ti, kas pa­si­tai­ko itin re­tai.

Tie 4 ne­pri­im­ti spren­di­mai yra tie­sio­giai su­si­ję su vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tru (PSPC) ir VšĮ Va­rė­nos li­go­ni­ne: 2-iem spren­di­mais tu­rė­jo bū­ti tvir­ti­na­mi šių dvie­jų me­di­ci­nos įstai­gų įsta­tai, o ki­tais 2-iem – jųd­vie­jų vi­daus kon­tro­lės tvar­kos ap­ra­šai.

Vi­daus kon­tro­lės tvar­kos ap­ra­šuo­se, at­si­žvel­gus į fi­nan­sų mi­nist­ro įsa­ky­mą, yra de­ta­li­zuo­ta šių me­di­ci­nos įstai­gų kon­tro­lės po­li­ti­ka, ap­ra­šy­ti vi­daus kon­tro­lės prin­ci­pai, ana­li­zė, ver­ti­ni­mas, taip pat reg­la­men­tuo­ta in­for­ma­ci­jos apie vi­daus kon­tro­lės įgy­ven­di­ni­mą abie­jo­se me­di­ci­nos įstai­go­se tei­ki­mo tvar­ka.

O Va­rė­nos PSPC ir Va­rė­nos li­go­ni­nės įsta­tus pri­rei­kė at­nau­jin­ti, kad jie ati­tik­tų pa­keis­tas Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir rei­ka­la­vi­mus. (Įsta­tai yra stei­gi­mo do­ku­men­tas, ku­riuo vie­šo­ji įstai­ga va­do­vau­ja­si sa­vo veik­lo­je, ir tuos do­ku­men­tus šiuo at­ve­ju tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba, kad bū­tų ga­li­ma juos įre­gist­ruo­ti Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re.)

Šiuo tiks­lu dar sau­sio 6 die­nos me­ro po­tvar­kiu bu­vo su­da­ry­ta Dar­bo gru­pė, ku­rią su­da­rė: jos pir­mi­nin­kas, me­ro pa­va­duo­to­jas Gied­rius Sa­mu­le­vi­čius ir na­riai: ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Val­das Ku­kuls­kis, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Luk­mi­nie­nė, Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Al­gir­das Mik­ly­čius, Va­rė­nos PSPC tei­si­nin­kas Dei­man­tas Mi­liaus­kas, taip pat – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas bei Biu­dže­to ir kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rys Al­gis Miš­ki­nis, ku­rį į šią Dar­bo gru­pę vie­nin­gai de­le­ga­vo ta­ry­bos opo­zi­ci­ja.

Prie boi­ko­to pri­si­jun­gė net vie­nas iš įsta­tų ren­gė­jų

Dar­bo gru­pė bū­tent ir ren­gė Va­rė­nos PSPC ir Va­rė­nos li­go­ni­nės nau­juo­sius įsta­tus, ku­riais re­mian­tis, abie­jo­se me­di­ci­nos įstai­go­se tu­rė­tų bū­ti kei­čia­ma ko­le­gia­lių val­dy­mo or­ga­nų, ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rių su­dė­tis, Gy­dy­mo ir slau­gos ta­ry­bos sky­ri­mo, dar­bo tvar­ka, nu­sta­to­ma įstai­gų fi­nan­si­nė kon­tro­lė, do­ku­men­tų ir ki­tos in­for­ma­ci­jos apie įstai­gų veik­lą vi­suo­me­nei pa­tei­ki­mo tvar­ka bei ki­ta.

Kai įsta­tai bu­vo pa­reng­ti, be­li­ko juos pa­teik­ti ap­svars­ty­ti ra­jo­no ta­ry­bai va­sa­rio 26 d. po­sė­dy­je, ti­kin­tis ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo.

Bet štai to pri­ta­ri­mo ir ne­su­lauk­ta, nes ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja kar­tu su Dar­bo gru­pė­je be­si­dar­ba­vu­siu sa­vo at­sto­vu A. Miš­ki­niu su­ma­nė boi­ko­tuo­ti ir tų klau­si­mų svars­ty­mą, ir spren­di­mų pri­ėmi­mą, t. y. – 9 ta­ry­bos na­riai tie­siog at­si­jun­gė nuo in­ter­ne­ti­nės po­sė­džio vaiz­do plat­for­mos, do­rai nė ne­pa­aiš­ki­nę, ko­dėl.

Tai bu­vo jau ant­ra­sis opo­zi­ci­jos boi­ko­tas be pa­aiš­ki­ni­mų per po­rą mė­ne­sių. Pir­ma­sis įvy­ko sau­sio 29 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je taip pat dėl 4 spren­di­mų (iš ku­rių 3, be­je, ir­gi bu­vo tie­sio­giai su­si­ję su me­di­ci­nos įstai­ga – Va­rė­nos PSPC), tik tuo­met boi­ko­tuo­to­jai iš po­sė­džio ne­pa­si­ša­li­no. Apie tai ra­šė­me va­sa­rio 12 d. „Mer­kio kraš­to“ straips­ny­je „Opo­zi­ci­ja my­gia me­rą šok­ti pa­gal jos dū­dą“.

Ir tik po šios „Mer­kio kraš­to“ pub­li­ka­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja at­ski­ru pa­reiš­ki­mu tei­kė­si vie­šai pa­si­aiš­kin­ti, ko­kios to pro­tes­to, pa­va­din­to „po­li­ti­niu veiks­mu“, prie­žas­tys. Jų es­mė – kad ra­jo­no me­ras Al­gis Ka­šė­ta, opo­zi­ci­jos na­rių nuo­mo­ne, ne­si­lai­ko ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to ir ne­lei­džia jiems pa­si­sa­ky­ti po­sė­džių me­tu. (Apie tai pa­skel­bė­me va­sa­rio 17 d. „Mer­kio kraš­to“ str. „Ko­dėl opo­zi­ci­ja ne­bal­sa­vo, ar­ba Koks ne­de­mok­ra­tiš­kas me­ras“.)

Tie­sa, tas pir­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos „po­li­ti­nis veiks­mas“ ne­su­vei­kė taip, kaip gal­būt ti­kė­ta­si, nes vi­si 4 jos boi­ko­tuo­ti spren­di­mai bu­vo pri­im­ti li­ku­sių ta­ry­bos na­rių bal­sais, ir tam kvo­ru­mo (bal­sų dau­gu­mos) už­te­ko.

Pro­tes­tas su įžan­ga

O štai va­sa­rio 26 d. ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je 4-ių spren­di­mų ne­be­pa­vy­ko pri­im­ti, nes, nu­si­ša­li­nus 4 ta­ry­bos na­riams dėl ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to ir iš po­sė­džio pra­din­gus opo­zi­ci­jai, kvo­ru­mo ne­be­li­ko.

Opo­zi­ci­ja, be abe­jo, vi­sa tai nu­ma­tė iš anks­to, ir tai pa­da­ry­ti ne­bu­vo sun­ku. Kaip gi vis­kas pra­si­dė­jo?

O pra­si­dė­jo tuo, kad nuo pir­mo­jo klau­si­mo svars­ty­mo dėl Va­rė­nos PSPC įsta­tų tu­rė­jo nu­si­ša­lin­ti 4 ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, siek­da­mi iš­veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, nes Va­rė­nos PSPC dir­ba ar­ba jie pa­tys, ar­ba jų ar­ti­mie­ji.

Tik šį­kart nuo­to­li­nio po­sė­džio pir­mi­nin­kas, me­ras Al­gis Ka­šė­ta ėmė tai­ky­ti su­dė­tin­ges­nę nu­si­ša­li­ni­mo tvar­ką nei iki šiol. Me­ras pa­aiš­ki­no, kad pa­gal Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) siū­lo­mas re­ko­men­da­ci­jas ra­jo­no ta­ry­bos na­riui ne­be­už­ten­ka vien pa­reikš­ti apie sa­vo nu­si­ša­li­ni­mą ir at­si­jung­ti nuo po­sė­džio vaiz­do plat­for­mos: da­bar rei­kė­tų dėl kiek­vie­no ko­le­gos nu­si­ša­li­ni­mo vi­siems ta­ry­bos na­riams bal­suo­ti at­ski­rai – „už“ (jei su nu­si­ša­li­ni­mu su­tin­ka) ar­ba „prieš“ (jei ne­su­tin­ka).

Ku­rį lai­ką vi­sa ra­jo­no ta­ry­ba taip ir el­gė­si, kol ne­nu­si­ša­li­no 4 ko­le­gos, su­si­ję su Va­rė­nos PSPC, ir kol gar­siai ne­už­pro­tes­ta­vo ta­ry­bos opo­zi­ci­ja. Dėl ko ji pro­tes­ta­vo?

Pir­miau­sia opo­zi­ci­jos at­sto­vas Po­vi­las Sau­le­vi­čius „ger­bia­mo me­ro“ pa­pra­šė „pa­aiš­kin­ti vi­siems ta­ry­bos na­riams, ko­dėl mes pra­dė­jom žais­ti ši­tuos žai­di­mus dėl nu­si­ša­li­ni­mo pri­ėmi­mo ar ne­pri­ėmi­mo“, nors „ši­tie žai­di­mai“ yra ofi­cia­lios VTEK-o re­ko­men­da­ci­jos vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams, ku­rias tas pats VTEK-as pa­tvir­ti­no dar 2019 m. spa­lio 30 d. ir 2020 m. rug­pjū­čio 5 d. sa­vo spren­di­mais. VTEK-o spren­di­mai yra vie­ši, ir kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys bent jau jam skir­tas re­ko­men­da­ci­jas pri­va­lo ži­no­ti at­min­ti­nai.

Kas svar­biau – po­li­ti­niai „rau­me­nys“ ar vi­suo­me­nės in­te­re­sas?

Bet, re­gis, svar­biau­sia, apie ką opo­zi­ci­jos at­sto­vas bu­vo įga­lio­tas pra­neš­ti, jog „da­bar, ger­bia­mas me­re, aš vi­sos opo­zi­ci­jos var­du pa­reiš­kiu, kad 9 opo­zi­ci­jos na­riai to­liau šia­me klau­si­me ne­da­ly­vaus ir to­liau po­sė­dy ne­da­ly­vaus.“

Ir kol me­ras A. Ka­šė­ta „ger­bia­mam ko­le­gai“ kan­triai aiš­ki­no, jog „mes kon­sul­ta­vo­mės su VTEK-u ir kruopš­čiai at­lie­kam pro­ce­dū­ras, kad jos tei­siš­kai bū­tų tvar­kin­gos“, „ger­bia­mas ko­le­ga“, o su juo ir li­kę opo­zi­cio­nie­riai vie­nas po ki­to at­si­jun­gė nuo nuo­to­li­nio po­sė­džio vaiz­do plat­for­mos, ir jų gal­vos iš ek­ra­no pra­ny­ko.

Tai­gi 4 ta­ry­bos na­riams tei­sė­tai nu­si­ša­li­nus, o 9-iems šiaip pra­din­gus, po­sė­dy­je li­ko ma­žiau nei pu­sė (12 iš 25) ta­ry­bos na­rių, ku­rių bal­sų ne­be­už­te­ko tei­sė­tam spren­di­mui pri­im­ti.

Toks pat sce­na­ri­jus kar­to­jo­si, pri­sta­čius svars­ty­ti vi­sus 4 spren­di­mų pro­jek­tus, su­si­ju­sius su Va­rė­nos PSPC ir Va­rė­nos li­go­ni­ne, nes opo­zi­ci­ja per vi­są tą lai­ką taip ir ne­pa­si­ro­dė.

Tai kas šį­kart opo­zi­ci­jai ne­pa­ti­ko, jei ji nei dėl šių įstai­gų įsta­tų, nei dėl jų vi­daus kon­tro­lės tvar­kos prie­kaiš­tų ne­pa­reiš­kė? Ar čia vėl bu­vo opo­zi­ci­jos „po­li­ti­nis veiks­mas“ prieš ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dos rin­ki­mus, ku­rį me­ras pa­va­di­no „rau­me­nų de­monst­ra­vi­mu“ ir ku­ris grei­čiau­siai tik pa­ro­do vi­suo­me­nei, kad jos iš­si­rink­to­sios val­džios 9-iems na­riams ne­rū­pi spren­di­mai, rei­ka­lin­gi Va­rė­nos me­di­ci­nos įstai­gų veik­lai ir vi­daus tvar­kai reg­la­men­tuo­ti bei tuo pa­čiu ak­tu­a­lūs ir mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams ypač da­bar, pan­de­mi­jos me­tu?

Ar tai ga­lop ne­pa­na­šu į vie­šų­jų in­te­re­sų pa­žei­di­mą, ko vi­si mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riai pri­sie­kė šiukš­tu ne­da­ry­ti, pa­dė­ję ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos ir pa­pra­šę net pa­ties Die­vo pa­gal­bos?..

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai