Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosPri­žiū­rė­ti Žie­žu­lio ta­ką sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo raš­tiš­kai

Pri­žiū­rė­ti Žie­žu­lio ta­ką sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo raš­tiš­kai

VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Va­rė­nos re­gio­ni­nis pa­da­li­nys pa­pra­šė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad urė­di­jos val­do­mo miš­ko juos­tą, va­di­na­mą Žie­žu­lio ta­ku, ku­ria­me sa­vi­val­dy­bė įren­gė spor­tui bei po­il­siui skir­tų sta­ti­nių, ji pa­ti ir pri­žiū­rės…

Nuo ke­lio Va­rė­na- Mar­cin­ko­nys iki pat Žie­žu­lio eže­ro per miš­ką ve­dan­tį pės­čių­jų ta­ką ir rek­re­a­ci­nius sta­ti­nius bei in­ži­ne­ri­nius tin­klus ja­me įren­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, dar 2012 – 2013 me­tais įgy­ven­din­da­ma iš ES fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą ir ga­vu­si tuo­me­ti­nės Va­rė­nos miš­kų urė­di­jos lei­di­mą.

Vi­si tie sta­ti­niai ir in­ži­ne­ri­niai tin­klai bu­vo įre­gist­ruo­ti VĮ Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos (VMU) pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­ma­me miš­ko skly­pe, o jų kom­plek­so, pa­va­din­to Žie­žu­lio ta­ku, prie­žiū­ra nuo pat pra­džių pa­ti­kė­ta Va­rė­nos se­niū­ni­jai. 

Ir štai šių me­tų rug­pjū­ty VĮ VMU Va­rė­nos re­gio­ni­nio pa­da­li­nio va­do­vas To­mas Ba­ze­vi­čius raš­tu pa­pra­šė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės raš­tiš­ko įsi­pa­rei­go­ji­mo dėl jai pri­klau­san­čių Žie­žu­lio ta­ko sta­ti­nių VMU val­do­ma­me miš­ke prie­žiū­ros bei tvar­ky­mo.

VMU Va­rė­nos pa­da­li­nys, kaip nu­ro­do­ma T. Ba­ze­vi­čiaus raš­te, pri­va­lo pri­žiū­rė­ti ir pri­rei­kus at­nau­jin­ti tik tuos ob­jek­tus, ku­riuos pats įren­gė ir įtrau­kė į bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

O štai nuo Va­rė­nos mies­to pa­kraš­čio iki pat Žie­žu­lio eže­ro nu­ties­tas pės­čių­jų ta­kas, til­tu­kas, pa­vė­si­nės, lau­ko tu­a­le­tas, per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo ir ki­tos aikš­te­lės pri­klau­so jau ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Tad tam, kad Žie­žu­lio ta­kas „bū­tų tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas ir ne­kel­tų pa­vo­jaus lan­ky­to­jams bei ne­su­ga­din­tų ge­ro vals­ty­bi­nių miš­kų įvaiz­džio, rei­ka­lin­gas šių sta­ti­nių eks­plo­a­ta­vi­mo įsi­pa­rei­go­ji­mas“, – ra­šė VMU Va­rė­nos pa­da­li­nio va­do­vas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­ren­gė spren­di­mo pro­jek­tą ir prie­dą – abie­jų ša­lių Su­si­ta­ri­mą dėl sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių sta­ti­nių VMU te­ri­to­ri­jo­je tvar­ky­mo bei prie­žiū­ros. Šie tei­sės ak­tų pro­jek­tai bu­vo pri­sta­ty­ti pas­ku­ti­nia­ja­me (rug­sė­jo 28 d.) ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Spren­di­mo pro­jek­te ra­jo­no ta­ry­bai bu­vo siū­lo­ma pri­tar­ti Su­si­ta­ri­mui, juo­lab kad jo­kių nei­gia­mų pa­sek­mių nei pa­pil­do­mų biu­dže­to iš­lai­dų šis pri­im­tas tei­sės ak­tas esą ne­su­kels. Ra­jo­no ta­ry­ba tam pri­ta­rė vi­sais bal­sais.

Kaip nu­ro­do­ma Su­si­ta­ri­me, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo:  sa­vo lė­šo­mis ir iš­tek­liais tvar­ky­ti bei pri­žiū­rė­ti jai pri­klau­san­čius vi­sus ob­jek­tus Žie­žu­lio ta­ke; taip pat tvar­ky­ti ap­lin­ką ap­link juos (or­ga­ni­zuo­ti šiukš­lių su­rin­ki­mą bei iš­ve­ži­mą); fi­nan­suo­ti ir or­ga­ni­zuo­ti ob­jek­tų de­mon­ta­vi­mą pa­si­bai­gus eks­plo­a­ta­ci­jos lai­ko­tar­piui; apie te­ri­to­ri­jo­je pa­ste­bė­tus sau­suo­lius, vė­ja­var­tas, vė­ja­lau­žas in­for­muo­ti VMU re­gio­ni­nį pa­da­li­nį ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas;  taip pat fi­nan­suo­ti vi­sas nu­ma­ty­tas ir ne­nu­ma­ty­tas iš­lai­das, rei­ka­lin­gas Su­si­ta­ri­mui tin­ka­mai vyk­dy­ti ir jį įgy­ven­din­ti.

VMU įsi­pa­rei­go­jo tik vie­na – apie pa­ste­bė­tus su­lau­žy­tus ar ki­taip su­ga­din­tus ob­jek­tus in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bę ne vė­liau nei per 3 dar­bo die­nas.

Mūsų inf.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai