Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosRa­jo­nų li­go­ni­nės – ant pertvarkos slenksčio

Ra­jo­nų li­go­ni­nės – ant pertvarkos slenksčio

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ruo­šia­si gy­dy­mo įstai­gų tin­klo reorgani­za­ci­jai ir ma­žuo­siuo­se ša­lies re­gio­nuo­se planuoja su­ma­žin­ti teikiamų pa­slau­gų ap­im­tis, ši re­for­ma taip pat tu­rė­tų pa­veik­ti ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas; vi­suo­me­nė­je ne­tru­ko pa­sklis­ti dve­jo­nės, ar tik to­kie ša­lies val­džios už­mo­jai ne­ve­da link ma­žų­jų re­gio­nų li­go­ni­nių uždary­mo? Apie vi­sa tai „Mer­kio kraš­tas“ kal­bė­jo­si su Va­rė­nos li­go­ni­nės direkto­rium Al­gir­du Mik­ly­čium…

„Po­ky­čiai ga­li at­neš­ti dau­giau nei­gia­mų pa­sek­mių ne­gu nau­dos“

Lie­pos pra­džio­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) per nuo­to­li­nį su­si­ti­ki­mą ligoninių va­do­vams pri­sta­tė svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tin­klo re­for­mą. Kaip „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Al­gir­das Mik­ly­čius, po pri­sta­ty­to gy­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no me­di­kai tu­rė­jo dau­giau klau­si­mų ne­gu at­sa­ky­mų, ta­čiau minis­te­ri­ja kol kas jo­kių de­ta­les­nių pa­aiš­ki­ni­mų ne­tei­kia.

Mi­nė­to­sios per­tvar­kos pra­di­nin­kės SAM ma­ny­mu, sta­cio­na­ri­nes gy­dy­mo pa­slau­gas rei­kė­tų su­telk­ti di­džių­jų mies­tų li­go­ni­nė­se, tuo tar­pu ma­žes­niuo­se re­gio­nuo­se – jų suma­žin­ti, o tai reiš­kia, kad ma­žo­sio­se li­go­ni­nė­se op­ti­mi­za­vus sta­cio­na­rių ak­ty­vaus gy­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mą gy­ven­to­jai bus pri­vers­ti dėl jų va­žiuo­ti į di­dži­ą­sias li­go­ni­nes. Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mik­ly­čius bai­mi­no­si, kad to­kie po­ky­čiai vis dėl­to ga­li at­neš­ti dau­giau nei­gia­mų pa­sek­mių ne­gu nau­dos.

„Įgy­ven­di­nus SAM siū­lo­mą re­for­mą, ra­jo­no gy­ven­to­jams at­si­ras daug ne­pa­to­gu­mų: pa­pil­do­mos lai­ko są­nau­dos ir iš­lai­dos trans­por­tui. Ge­rai tiems, kas tu­ri au­to­mo­bi­lius ir dėl tam tik­rų pa­slau­gų ga­lės nu­va­žiuo­ti į ki­tus mies­tus. Ki­tiems teks nau­do­tis viešuoju trans­por­tu. Ka­dan­gi au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čiai ne­pa­to­gūs ir gal­būt net­gi teks nak­vo­ti, jei­gu rei­kės to­liau nu­va­žiuo­ti, at­si­ras pro­ble­ma, ku­rios li­gi šiol ne­bu­vo. Rei­kia pa­gal­vo­ti ir apie dar­bo vie­tas ra­jo­no žmo­nėms, nes vis dėl­to li­go­ni­nė tur­būt yra didžiau­sias ra­jo­no darb­da­vys. To­dėl ma­nau, kad at­si­ras ir nau­jų so­cia­li­nių pro­ble­mų, nes vie­nas da­ly­kas yra su­si­kur­ti sa­vo ger­bū­vį ir tu­rė­ti dar­bo­vie­tę ša­lia na­mų, ki­tas da­ly­kas – kas­dien va­ži­nė­ti 50 ar 100 ki­lo­met­rų į dar­bą. Kol kas apie tai nie­kas gar­siai ne­kal­ba, bet tai at­si­tiks, jei­gu re­for­ma bus įgy­ven­din­ta. Ne­ma­ža dar­buo­to­jų da­lis yra dar­bin­go am­žiaus ir jie tik­rai ne­iš­eis į pen­si­ją, jei­gu ne­liks jų dar­bo vie­tų Va­rė­no­je. Tik­riau­siai va­ži­nės kaž­kur ki­tur ir tai jiems bus pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta ir lai­ko sąnau­dos“, – kal­bė­jo A. Mik­ly­čius.

Li­go­ni­nė­je lo­vų už­teks vi­siems

Po per­tvar­kos įgy­ven­di­ni­mo ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se gy­ve­na ma­žiau nei 21 tūkst. gyvento­jų, bus ga­li­ma teik­ti tik ri­bo­tas gy­dy­to­jų kon­sul­tan­tų pa­slau­gas. Va­rė­nos rajonas šio li­go­ni­nių tin­klo for­ma­vi­mo kri­te­ri­jaus, re­gis, ne­ati­tin­ka, mat pa­gal internete vie­šai skel­bia­mus duo­me­nis 2020-ai­siais Va­rė­nos ra­jo­ne gy­ve­no 20 840 tūkst. gy­ven­to­jų. „Jei­gu ra­jo­ne yra ma­žiau ne­gu 21 tūkst. gy­ven­to­jų, mi­nis­te­ri­ja mano, kad už­teks vi­daus li­gų gy­dy­to­jo, ku­ris kon­sul­tuos tiek už neu­ro­lo­gą, tiek už kar­dio­lo­gą ir en­dok­ri­no­lo­gą. Lo­ris­to (oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas – au­sų, no­sies ir ger­klės gydy­to­jas – aut.) ir akių li­gų gy­dy­to­jo pa­slau­gas teik­tų šei­mos gy­dy­to­jas. O jei­gu rajo­ne gy­ven­tų dau­giau ne­gu 21 tūkst. gy­ven­to­jų, tai li­go­ni­nė­je bū­tų ir kar­dio­lo­gas, ir neu­ro­lo­gas, lo­ris­tas bei akių li­gų gy­dy­to­jas. Ko­dėl to­kios mi­nis­te­ri­jos min­tys ir ko­dėl toks no­ras su­ma­žin­ti spe­cia­lis­tų skai­čių – ne­la­bai su­pran­tu“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius dės­tė, kad mi­nis­te­ri­ja į šį per­tvar­kos pro­ce­są ke­ti­na įtrauk­ti ir sa­vi­val­dos at­sto­vus, ku­rie bus pa­kvies­ti į mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tą dar­bo gru­pę. „Jei­gu re­for­ma bū­tų įgy­ven­din­ta, Va­rė­nos li­go­ni­nė­je lik­tų tik vi­daus li­gų ir slau­gos sta­cio­na­ri­nės pa­slau­gos. Re­a­ni­ma­ci­jos, chi­rur­gi­jos, trau­ma­to­lo­gi­jos, gi­ne­ko­lo­gi­jos ir vai­kų li­gų sta­cio­na­ri­nės pa­slau­gos bū­tų su­tei­kia­mos spe­cia­li­zuo­to­se li­go­ni­nė­se. Bet kur bus tos li­go­ni­nės – ne­aiš­ku. Tik neseniai iš­gir­do­me, kad bus su­da­ry­tos re­gio­ni­nės dar­bo gru­pės, ku­rios tai ir nu­spręs. Bet ka­da jos bus su­da­ry­tos – ir­gi ne­aiš­ku. Tie­siog lau­kia­me to­li­mes­nių mi­nis­te­ri­jos žings­nių“, – pa­sa­ko­jo Al­gir­das Mik­ly­čius.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te taip pat nu­ma­to­ma ma­žin­ti akty­vaus gy­dy­mo lo­vų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­ja­mos ne ma­žiau kaip 300 die­nų per me­tus.  „Šiuo me­tu mes tu­ri­me 47 ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vas. Mi­nis­te­ri­ja ma­no, kad li­go­ni­nė bū­tų ren­ta­bi­li, jei tu­rė­tų bent 90 ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vų. Mes ga­li­me tu­rė­ti kad ir 200 lo­vų li­go­ni­nė­je, bet jei­gu jos ne­bus už­pil­dy­tos, o pa­cien­tų bus tiek, kiek da­bar yra, jiems už­teks ir tų 47 lo­vų“, – aiš­ki­no A. Mik­ly­čius, pri­dū­ręs, kad li­go­ni­nės iš li­go­nių ka­sų pi­ni­gus gau­na ne už lo­vų skai­čių, o už su­teik­tas pa­slau­gas. 

Pa­gal mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tą mo­de­lį iki 2030 me­tų res­pub­li­ko­je rei­kės ma­žin­ti apie pus­an­tro tūks­tan­čio ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vų nuo esa­mų dau­giau kaip 16 tūkst. Ar tai reiš­kia, kad Va­rė­nos li­go­ni­nės sky­riai liks be pa­cien­tų, o gau­ti pa­slau­gas gy­dy­mo įstai­go­je ga­lės ma­žiau ra­jo­no gy­ven­to­jų? „Vi­sa­da yra tam tik­ras pro­cen­tas žmo­nių, ku­rie iš­va­žiuo­ja gau­ti pa­slau­gų į ki­tus ra­jo­nus. Sta­tis­tiš­kai Va­rė­nos li­go­ni­nė­je paslaugas gau­na maž­daug 50-60 pro­cen­tų ra­jo­no gy­ven­to­jų. Pa­ly­gi­nus su ap­lin­ki­niais ra­jo­nais pa­gal šį ro­dik­lį esa­me vie­ni iš ge­riau­sių – di­džio­ji da­lis pa­slau­gų ra­jo­no gyven­to­jams su­tei­kia­ma vie­to­je. Ta­čiau vi­sa­da kaž­kas va­žiuos į tre­čio­jo ly­gio paslaugas tei­kian­čius cen­trus – Vil­nių ar Kau­ną – kur gaus pa­slau­gas, ku­rių mes netei­kia­me. O lo­vų, ku­rios yra pa­la­to­se, li­go­ni­nė­je yra ge­ro­kai dau­giau ne­gu ofi­cia­liai de­kla­ruo­ja­mų, jų yra 47. Tai reiš­kia, kad esant rei­ka­lui, li­go­ni­nė­je ga­li gy­dy­tis nors ir 60 pa­cien­tų. Kai li­go­nių ka­sos su­da­ri­nė­ja me­ti­nę su­tar­tį, mums nu­sta­to tam tik­rą pini­gų su­mą, ku­rią ski­ria sta­cio­na­ri­nėms pa­slau­goms ap­mo­kė­ti. Nors dar taip ne­bu­vo, bet jei­gu mes tą su­mą vir­šy­tu­me, tie­siog mums ne­su­mo­kė­tų už virš­su­tar­ti­nes paslaugas. Ta­čiau ši su­ma yra pa­kan­ka­ma, pa­skai­čiuo­ta pa­gal mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų skai­čių, am­žių ir ser­ga­mu­mą. To­dėl, jei­gu Va­rė­nos li­go­ni­nė­je liks ak­ty­vus gy­dy­mas ir sta­cio­na­rios pa­slau­gos, lo­vų tik­rai už­teks. Mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na pa­lik­ti tik dvi universitetines li­go­ni­nes Kau­ne ir Vil­niu­je ir 12 re­gio­ni­nių li­go­ni­nių, ku­rio­se bus teikiamos vi­sos sta­cio­na­ri­nės pa­slau­gos. Bet ku­rios tai bus li­go­ni­nės – ne­aiš­ku“, – kalbė­jo Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius.

Siū­lo su­jung­ti tris įstai­gas

Taip pat ke­ti­na­ma re­for­muo­ti ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) tin­klą – bū­ti­no­ji pa­gal­ba tu­rė­tų bū­ti su­teik­ta per 15 mi­nu­čių mies­to ir per 25 mi­nu­tes kai­mo gyventojams, o pa­cien­tą į gy­dy­mo įstai­gą rei­kė­tų pri­sta­ty­ti per va­lan­dą. Tam rei­kė­tų plės­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bu­dė­ji­mo vie­tų skai­čių nuo 94 iki 123, o pa­čių bri­ga­dų pa­dau­gė­tų vos ke­lio­mis – nuo 218 iki 221. „GMP pri­klau­so Va­rė­nos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui. Bet mi­nis­te­ri­jos vi­zi­ja yra ne­di­di­nant GMP bri­ga­dų skaičiaus te­ri­to­ri­jo­je jas iš­dės­ty­ti op­ti­ma­liau, kad jos grei­čiau ga­lė­tų pa­siek­ti žmo­nes, ku­riems rei­ka­lin­ga ši pa­slau­ga“, – aiš­ki­no Al­gir­das Mik­ly­čius.

Mi­nis­te­ri­jos vi­zi­jo­je – už­tik­rin­ti il­ga­lai­kę prie­žiū­rą ne­įga­liems bei li­go­tiems žmo­nėms ir įsteig­ti ben­druo­me­nės svei­ka­tos cen­trus. „Es­mė – įkur­ti ben­druo­me­nės svei­ka­tos cen­trą, ku­ris bū­tų iš tri­jų da­lių: pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, li­go­ni­nės ir visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro. Mi­nis­te­ri­ja de­kla­ruo­ja, kad taip di­dės pa­slau­gų integracija, trum­pės pa­cien­to ke­lias iki gy­dy­mo įstai­gos. Kaip tai bus prak­tiš­kai padary­ta – ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju. Bet šios trys įstai­gos ra­jo­ne ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti apjung­tos į vie­ną, tai reiš­kia, kad dar­bą ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti tar­pu­sa­vio su­tar­čių pagrindu. Tos įstai­gos bū­tų tar­pu­sa­vy­je su­sais­ty­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ti­mis, kurios leis­tų ge­riau at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas. Mi­nis­te­ri­ja ak­cen­tuo­ja, kad ga­li­ma iš ke­lių įstai­gų pa­da­ry­ti vie­ną, dvi ar­ba pa­lik­ti taip, kaip yra da­bar. Vi­sa es­mė – ska­tin­ti glaudes­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, op­ti­ma­les­nį re­sur­sų nau­do­ji­mą, ge­rin­ti pa­slau­gų teikimą“, – kal­bė­jo Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius.

Pa­klaus­tas, kaip ver­tin­tų mi­nė­tų­jų tri­jų įstai­gų są­jun­gą, Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius at­sa­kė: „Iš vie­nos pu­sės – spręs­tų­si daug da­ly­kų: ma­te­ria­li­niai re­sur­sai, infrastruktūra ir t.t. Iš ki­tos pu­sės – at­si­ras­tų dau­giau iš­šū­kių dėl nau­jų pro­ce­sų, santy­kių ko­lek­ty­ve ir sklan­daus veik­los už­tik­ri­ni­mo bei dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo“. „Kai įstai­ga di­dė­ja, at­si­ran­da dau­giau pro­ce­sų, per­so­na­lo, pa­da­li­nių, ir už­tik­rin­ti to­kios įstai­gos sklan­dų dar­bą yra su­dė­tin­ga už­duo­tis. Ki­ta ver­tus, di­des­nė įstai­ga su di­des­niu per­so­na­lu tu­ri dau­giau ma­nev­ro lais­vės ir ga­li leng­viau iš­gy­ven­ti iš­šū­kius, kaip, pavyz­džiui, da­bar­ti­nę ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ją. To­dėl įstai­gai tu­rint dau­giau darbuotojų, ga­li­ma bū­tų leng­viau iš­gy­ven­ti eks­tre­ma­lias si­tu­a­ci­jas ir už­tik­rin­ti tinkamą įstai­gos veik­lą“, – pri­dū­rė A. Mik­ly­čius.

Re­for­mai skirs įspū­din­ga su­mą

Svei­ka­tos įstai­gų per­tvar­kos pla­nui pla­nuo­ja­ma skir­ti įspū­din­gą su­mą – be­veik 800 mln. eu­rų: 268 mln. eu­rų – iš Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo fon­do ir 530 mln. eu­rų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jų. Fi­nan­sa­vi­mą ga­lės gau­ti tik tos įstaigos, ku­rios ati­tiks kri­te­ri­jus ir da­ly­vaus re­for­mo­je, pas­ta­rą­ją Vy­riau­sy­bė ti­ki­si įgyven­din­ti per ka­den­ci­ją, o pir­ma­sis fi­nan­sa­vi­mas įstai­gas tu­rė­tų pa­siek­ti jau ki­tų me­tų pir­mą­jį pus­me­tį.

Pa­si­tei­ra­vo­me, ar įma­no­mas sce­na­ri­jus, kad po gy­dy­mo įstai­gų, o šiuo at­ve­ju – Varėnos li­go­ni­nės re­for­mos, įstai­gos pri­klau­so­my­bė ga­lė­tų bū­ti per­duo­ta SAM? „Aš esu už tai, kad li­go­ni­nė iš­lik­tų vi­sa­ver­tė ir teik­tų kuo dau­giau pa­slau­gų. Jei­gu ra­jo­ne bus tik pir­mo­jo ly­gio pa­slau­gos ir ne­liks sta­cio­na­ri­nių bei da­lies am­bu­la­to­ri­nių an­tro ly­gio pa­slau­gų, li­go­ni­nės ir to­liau pri­klau­sys ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Ta­čiau jei­gu li­go­ni­nė liks dau­gia­profilinė, jos val­dy­mą gal­būt teks per­duo­ti ke­liems sa­vi­nin­kams: ministerijai ar­ba ke­lioms sa­vi­val­dy­bėms. Vis dėl­to ge­riau­siai gy­ven­to­jų in­te­re­sams atsto­vau­ja vie­ti­nė val­džia“, – už­baig­da­mas sa­kė Va­rė­nos li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mikly­čius.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai