Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosSiau­ri­na­ma vi­suo­me­nės tei­sė į in­for­ma­ci­ją – pa­vo­jus de­mo­kra­tijai

Siau­ri­na­ma vi­suo­me­nės tei­sė į in­for­ma­ci­ją – pa­vo­jus de­mo­kra­tijai

Apie tai pra­bi­lo Lie­tu­vos žur­na­lis­tai ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vie­šu pa­reiš­ki­mu, ku­riam pri­ta­ria ir „Mer­kio kraš­tas“…

Mes, žur­na­lis­tų ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vai, ne­su­tin­ka­me, kad pri­si­deng­da­mos na­cio­na­li­niais ar tarp­tau­ti­niais tei­sės ak­tais vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos iš es­mės siau­rin­tų vie­šo­jo as­mens są­vo­kos tai­ky­mą ir to­kiu bū­du at­im­tų iš vi­suo­me­nės tei­sę į in­for­ma­ci­ją. So­li­da­ri­zuo­ja­mės su re­dak­ci­ja „At­vi­ra Klai­pė­da“, ku­rios sie­kis ap­gin­ti tei­sę į in­for­ma­ci­ją tu­ri kel­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir tarp­tau­ti­nes ins­tan­ci­jas. Šios ini­cia­ty­vos bus vi­sa­pu­siš­kai pa­lai­ko­mos mū­sų ben­druo­me­nės.

Kaip ži­nia, šių me­tų spa­lio 6 die­ną Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė Klai­pė­dos nau­jie­nų por­ta­lo „At­vi­ra Klai­pė­da“ skun­dą dėl Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos spren­di­mo. Apie Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mos ben­dro­vės „Gat­vių ap­švie­ti­mas“ vie­šuo­sius pir­ki­mus ir su tuo su­si­ju­sius as­me­nis pra­ne­šęs por­ta­las šiuo Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus spren­di­mu bu­vo pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs Ben­drą­jį duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tą (BDAR), ku­rį val­džios įstai­gos vis la­biau nau­do­ja kaip pre­teks­tą ri­bo­ti in­for­ma­ci­jos kie­kį ar ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti teik­ti in­for­ma­ci­ją. Šiuo ir vė­les­niais ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų spren­di­mais, mū­sų nuo­mo­ne, iš es­mės kei­čia­mos de­mo­kra­tijos nor­mos, vi­suo­me­nės tei­sės į in­for­ma­ci­ją ir žur­na­lis­tų tei­sės tiks­liai bei tei­sin­gai in­for­muo­ti vei­ki­mo prak­ti­ka Lie­tu­vo­je. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad itin uo­lus ir per­tek­li­nis vie­šų as­me­nų pri­va­tu­mo sau­go­ji­mas ne­tu­ri at­im­ti iš vi­suo­me­nės tei­sės į in­for­ma­ci­ją apie ne­skaid­rią val­džios įstai­gų ir su jais su­si­ju­sių as­me­nų veik­lą, ga­li­mą ko­rup­ci­ją ir ne­po­tiz­mą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra ne kar­tą pa­brė­žęs pa­ma­ti­nį kon­sti­tu­ci­nės in­for­ma­ci­jos lais­vės, be ki­ta ko, ap­iman­čios ir vi­suo­me­nės in­for­ma­ci­jos prie­mo­nių tei­sę ne­kliu­do­mai ieš­ko­ti, gau­ti ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją bei idė­jas, vaid­me­nį sie­kiant už­tik­rin­ti ir plė­to­ti at­vi­ros, tei­sin­gos, dar­nios pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ide­a­lą. Teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo in­for­ma­ci­jos lais­vės, kaip bū­ti­nos prie­lai­dos de­mo­kra­tijai su­kur­ti ir iš­sau­go­ti, vaid­me­nį. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad nau­jai su­for­muo­ta ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų prak­ti­ka prieš­ta­rau­ja šioms Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­muo­toms ver­ty­bėms ir už­ker­ta ke­lią ži­niask­lai­dai pri­si­dė­ti prie de­mo­kra­tinės san­tvar­kos puo­se­lė­ji­mo ir iš­sau­go­ji­mo. Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos ir kai ku­rie at­ski­rų teis­mų spren­di­mai dėl ydin­go BDAR tai­ky­mo ku­ria pa­vo­jin­gą ten­den­ci­ją, kuo­met jau anks­čiau su­for­muo­ti vi­suo­me­nės tei­sės į in­for­ma­ci­ją ir žo­džio lais­vės prin­ci­pai ne ap­gi­na­mi, o iš es­mės pa­nei­gia­mi.  

Pa­si­ra­šo:

Aso­cia­ci­jos „Na­cio­na­li­nė spau­da“, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos, In­ter­ne­to ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­jų, Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir mies­tų laik­raš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­jos (šiai aso­cia­ci­jai pri­klau­so ir „Mer­kio kraš­tas“ – red.), Lie­tu­vos re­gio­ni­nių ra­di­jo sto­čių aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos, VšĮ „Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja“, Nau­jie­nų agen­tū­ros BNS, Nau­jie­nų agen­tū­ros ELTA, „Ver­slo ži­nių“, Del­fi.lt,  15min.lt, TV3, LNK ir INFO TV nau­jie­nų lai­dų, Lais­vės TV, UAB “Lie­tu­vos ry­tas”, Lry­tas.lt, Lie­tu­vos ry­to te­le­vi­zi­jos, Žur­na­lo IQ ir nau­jie­nų por­ta­lo Al­fa.lt, Ti­ria­mo­sios žur­na­lis­ti­kos cen­tro „Sie­na“, UAB „Die­na Me­dia News“ ir ki­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vai bei žur­na­lis­tai.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai