Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosŠim­tus tūks­tan­čių eu­rų iš ra­jo­no iž­do sams­to ne­kliu­do­mai

Šim­tus tūks­tan­čių eu­rų iš ra­jo­no iž­do sams­to ne­kliu­do­mai

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba pa­čios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir kai ku­rių jos įstai­gų, nau­do­jan­čių val­diš­kas lė­šas ir tur­tą, veik­lo­je 2020 me­tais nu­sta­tė dau­gy­bę di­des­nių ar ma­žes­nių pa­žei­di­mų, kaip ir tai, kad, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos įgy­ven­di­na­mi sta­ty­bi­niai pro­jek­tai jų vyk­dy­mo ei­go­je iš­bran­go dau­giau kaip 50 proc. ly­gi­nant su pra­di­ne jų ver­te, už ką iš ra­jo­no biu­dže­to te­ko pa­pil­do­mai pri­mo­kė­ti be­veik 400 tūkst. eu­rų ir dar be­veik 30 tūkst. eu­rų dy­džio bau­dų, o kas dėl to kal­tas, aiš­kin­ta­si ra­jo­no ta­ry­bo­je…

At­si­ran­da ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti

Ra­jo­no ta­ry­bai pas­ku­ti­nia­ja­me (rug­sė­jo 28 d.) nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti bei tvir­tin­ti bu­vo pri­sta­ty­ti Sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo ir kon­so­li­duo­tų­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­niai, dėl ku­rių sa­vo iš­va­das taip pat pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

Ši tar­ny­ba, va­do­vau­ja­ma sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus Gin­tau­to Ša­ka­lio, yra pa­skel­bu­si ir fi­nan­si­nio (tei­sė­tu­mo) au­di­to ata­skai­tą su mi­nė­tų­jų rin­ki­nių tei­sin­gu­mo bei sa­vi­val­dy­bės tur­to ir biu­dže­to lė­šų nau­do­ji­mo 2020 me­tais ver­ti­ni­mu (ata­skai­tą ga­li­ma ras­ti www.va­re­na.lt).

To­je ata­skai­to­je daug vie­tos, net 5-iuo­se pus­la­piuo­se iš 23-jų, ski­ria­ma Va­rė­nos kul­tū­ros cen­tre iš­aiš­kin­tiems trū­ku­mams ir pa­žei­di­mams iš­var­din­ti. Tai – ir šio Cen­tro va­do­vy­bės įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mas, ir ne­tei­sin­gas dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mas, ir lė­šų, skir­tų Ži­li­nų fi­lia­lo pa­sta­to at­nau­ji­ni­mui, pa­nau­do­ji­mas ne pa­gal pa­skir­tį, ir Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo ne­si­lai­ky­mas, ir daug ki­tų pa­žei­di­mų. Apie tai, kaip nu­ro­dė sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rius G. Ša­ka­lis, Va­rė­nos kul­tū­ros cen­trui pra­neš­ta dar šių me­tų pra­džio­je kar­tu su re­ko­men­da­ci­jo­mis tuos pa­žei­di­mus iš­tai­sy­ti ir gau­tas at­sa­ky­mas, kad re­ko­men­da­ci­jos vyk­do­mos.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba trū­ku­mų, tai­kant Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą ir ki­tus tei­sės ak­tus įsi­gy­jant tur­tą, įžvel­gė ir sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bo­je. T. y. nu­sta­ty­ta, kad šios tar­ny­bos di­rek­to­rius bu­vo ir vie­šų­jų pir­ki­mų ini­cia­to­rius, ir or­ga­ni­za­to­rius, be to, pats tvir­ti­no pir­ki­mo pa­raiš­kas ir pats pa­si­ra­šė su­tar­tis, o dėl to, kaip pa­žy­mė­jo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rius, „at­si­ran­da ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti vyk­dant mi­nė­tas funk­ci­jas“.

Tie­sa, ta ga­li­my­be pik­tnau­džiau­ti tur­būt ne­spė­ta pa­si­nau­do­ti, nes pa­mi­nė­ta, kad sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­ba pa­gal kon­tro­lie­riaus duo­tas re­ko­men­da­ci­jas nu­ro­dy­tus trū­ku­mus jau iš­tai­sė.

Ga­li ne­kon­tro­liuo­ja­mai di­din­ti pro­jek­tų ver­tę

Vis dėl­to karš­čiau­si de­ba­tai ra­jo­no ta­ry­bo­je vy­ko dėl ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pra­ėju­siais me­tais įvyk­dy­tų pro­jek­tų.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba nu­sta­tė, kad spren­di­muo­se, ku­riuos pri­ima ra­jo­no ta­ry­ba, ne­nu­ro­do­ma pro­jek­to pre­li­mi­na­ri ver­tė – to­ji ver­tė nu­ro­do­ma tik Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, bet ji pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pa­pras­tai ge­ro­kai pa­di­dė­ja, ta­čiau ra­jo­no ta­ry­bai apie tai ne­pra­ne­ša­ma.

„Ta­ry­ba pri­ima spren­di­mus dėl pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo, ne­pa­tvir­tin­da­ma ga­li­mai mak­si­ma­lių iš­lai­dų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui, o tai lei­džia pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čiai ins­ti­tu­ci­jai ne­kon­tro­liuo­ja­mai di­din­ti pro­jek­to ver­tę – to­kiu bū­du 2020 m. įgy­ven­din­tų pro­jek­tų ver­tė ly­gi­nant su spren­di­mų pri­ėmi­mų me­tu nu­ro­dy­to­mis pra­di­nė­mis ver­tė­mis pa­di­dė­jo 378,1 tūkst. eu­rų (spren­di­mų pro­jek­tų aiš­ki­na­muo­siuo­se raš­tuo­se nu­ro­dy­ta ver­tė bu­vo 3 mln. 456,8 tūkst. eu­rų, o ga­lu­ti­nė ver­tė – 3 mln. 834,9 tūkst. eu­rų)“, – ra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos fi­nan­si­nio (tei­sė­tu­mo) au­di­to ata­skai­to­je.

At­ski­rų įgy­ven­din­tų pro­jek­tų ver­tė, kaip to­liau pa­žy­mi­ma šio­je ata­skai­to­je, pa­di­dė­jo net 50-čia proc. ar dau­giau ly­gi­nant su nu­ro­dy­to­mis jų pra­di­nė­mis ver­tė­mis. Pa­vyz­džiui, Kar­lo­niš­kės eže­ro ir jo pri­ei­gų su­tvar­ky­mas pa­bran­go nuo 604 tūkst. eu­rų nu­ro­dy­tos pra­di­nės ver­tės iki 948 tūkst. eu­rų ga­lu­ti­nės; dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kų įren­gi­mas Va­rė­nos J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Žie­do gat­vė­se – nuo 95 tūkst. eu­rų iki 229 tūkst. eu­rų re­a­liai.

Už pa­žei­di­mus sa­vi­val­dy­bei jau sky­rė ir sank­ci­jas

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba taip pat nu­sta­tė, kad ra­jo­no ta­ry­ba, pri­im­da­ma spren­di­mus, pa­ti sa­ve įpa­rei­go­ja iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ap­mo­kė­ti vi­sas iš pro­jek­to ne­pa­den­gia­mas bei ne­tin­ka­mas jam fi­nan­suo­ti, bet su pro­jek­tu su­si­ju­sias, iš­lai­das, nors to­kie į­pa­rei­go­ji­mai tu­rė­tų bū­ti skir­ti bū­tent pro­jek­tus vyk­dan­čiai ins­ti­tu­ci­jai.

Be to, pri­ima­muo­se spren­di­muo­se ne­nu­ro­do­mas nei mi­nė­tų­jų iš­lai­dų leis­ti­nas dy­dis, nei ko­kias iš jų ga­li­ma lai­ky­ti tin­ka­mo­mis, o ko­kias – ne, nors šios iš­lai­dos, sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rių tei­gi­mu, pa­sie­kia net iki 40 proc. ga­lu­ti­nės pro­jek­to ver­tės, ir to­kiu bū­du 7-iems iš 10-ies per­nai įgy­ven­din­tų pro­jek­tų te­ko pa­nau­do­ti 386 tūkst. ra­jo­no biu­dže­to lė­šų.

Ki­ta ver­tus, kaip ra­šo­ma Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­to­je, di­džio­ji da­lis nu­veik­tų dar­bų už tuos pi­ni­gus bu­vo „glau­džiai su­si­ju­si su vyk­do­mo pro­jek­to dar­bais, to­dėl ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl tie dar­bai ne­bu­vo fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­to lė­šo­mis“. Pa­vyz­džiui, Kar­lo­niš­kės eže­ro ir jo pri­ei­gų su­tvar­ky­mui bei pri­tai­ky­mui vi­suo­me­nės po­rei­kiams pa­nau­do­ti 43 tūkst. eu­rų bu­vo lai­ko­mi ne­tin­ka­mo­mis šiam pro­jek­tui fi­nan­suo­ti iš­lai­do­mis, nors už jas bu­vo įreng­tos su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jos, spor­to pa­skir­ties ir ki­ti in­ži­ne­ri­niai sta­ti­niai. Ki­tas pa­vyz­dys – pa­sta­to Val­ki­nin­kuo­se at­nau­ji­ni­mui ir jo pri­tai­ky­mui ben­druo­me­nės po­rei­kiams pa­nau­do­ti 186 tūkst. eu­rų už pro­jek­ta­vi­mą, dar­bų tech­ni­nę prie­žiū­rą ir sta­ty­bos dar­bus ir­gi kaž­ko­dėl bu­vo pri­skir­ti ne­pro­jek­ti­nėms iš­lai­doms.

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riai taip pat pa­žy­mė­jo, kad pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­ti Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (CPVA) 2020 m. ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei net­gi sky­rė 27 tūkst. eu­rų dy­džio sank­ci­jas už pa­žei­di­mus įgy­ven­di­nant tris pro­jek­tus. Iš jų dviem („Va­rė­nos mies­to Dai­nų slė­nio in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas ir pri­tai­ky­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams“ bei „So­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­ros plėt­ra Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“) sank­ci­jos skir­tos už Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, o vie­nam („Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus at­nau­ji­ni­mas“) – dėl to, kad da­lį ran­gos su­tar­ties iš­lai­dų už kai ku­rių kros­nių ir ka­mi­nų re­mon­to bei van­dens fil­trų įren­gi­mo dar­bus CPVA pri­pa­ži­no ne­tin­ka­mo­mis. Sank­ci­jas te­ko ap­mo­kė­ti iš ra­jo­no biu­dže­to.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pro­ble­mų ne­ma­to

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas Ma­ri­jo­nas Čap­kov­skis, at­si­žvel­gęs į Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tą, kad be­veik vi­siems „pro­jek­tams pa­nau­do­ja­mos biu­dže­to lė­šos vir­ši­ja są­ma­tas“, pir­ma­sis pa­žy­mė­jo, jog „nė­ra nor­ma­lu“, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius „pats ren­gia pro­jek­tus, pats juos fi­nan­suo­ja ir pats sa­ve kon­tro­liuo­ja“. To­dėl jis krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Al­vy­dą Ver­bic­ką  klaus­da­mas, ar pas­ta­ra­sis kon­tro­lia­vo, kaip šiuo at­ve­ju bu­vo pa­nau­do­ja­mos biu­dže­to lė­šos, ir ar „ne­įžvel­gė ko­kių nors ko­rup­ci­nių da­ly­kų“.

Be­je, apie mi­nė­tą­jį ne­nor­ma­lu­mą Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus veik­lo­je vė­liau pra­kal­bo ir ki­tas ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas bei Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gis Miš­ki­nis, su tuo su­ti­ko ir ra­jo­no me­ras Al­gis Ka­šė­ta.

Tad, kai A. Miš­ki­nis pa­siū­lė ta­ry­bai ir me­rui re­or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, pa­nai­ki­nant Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­rių bei įstei­giant du at­ski­rus – Fi­nan­sų ir In­ves­ti­ci­jų – sky­rius, me­ras A. Ka­šė­ta pri­ta­rė pa­siū­ly­mui iš­kart, pa­ža­dė­jęs „tik­rai rim­tai ap­svars­ty­ti šį klau­si­mą dėl sky­rių at­sky­ri­mo“.

Tuo tar­pu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Ver­bic­kas, at­sa­ky­da­mas į ra­jo­no ta­ry­bos na­rio M. Čap­kov­skio klau­si­mą apie biu­dže­to iš­lai­dų kon­tro­lę, aiš­ki­no, kad „vie­na­reikš­miš­kai nė­ra ga­li­my­bių“ iš anks­to tiks­liai nu­ma­ty­ti „tik­ras su­mas“ pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, nes „jos at­ei­na pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­piu“, o „ka­da vir­ši­ja­mos lė­šos, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­pri­ima spren­di­mo di­din­ti ar­ba ma­žin­ti – mes vi­są­laik ei­nam į ta­ry­bą ir ta­ry­bos na­riai pri­ima spren­di­mą bū­tent dėl ši­tų lė­šų“.

„Šiuo at­ve­ju ne­ma­tėm jo­kių pro­ble­mų, ir vis­kas čia yra ge­rai, ko­rup­ci­jos at­ve­jų nė­ra“, – tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ta­čiau to­li gra­žu ne vi­si ra­jo­no ta­ry­bo­je ma­nė, kad vis­kas čia yra ge­rai.

Pamoka ir kitoms įstaigoms

Tuo tar­pu dar vie­na kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja – ra­jo­no ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tas – svars­to­muo­ju klau­si­mu pa­ren­gė sa­vo iš­va­das, ku­rias ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­gar­si­no šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gis Miš­ki­nis.

Pra­ne­šė­jas pa­žy­mė­jo, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je „pa­ju­dė­jo rei­ka­lai su ke­lių ir gat­vių ver­čių nu­sta­ty­mu, bet jie iki ga­lo ne­už­baig­ti, ne­pa­kan­ka­mi jų tei­si­nės re­gist­ra­ci­jos tem­pai“. Be to, Kon­tro­lės ko­mi­te­tui esą „ne­ri­mą ke­lia“ ir nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai Va­rė­nos kul­tū­ros cen­tre bei sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bo­je.

Vis dėl­to Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas sa­kė ti­kįs, kad sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rių re­ko­men­da­ci­jos bus įvyk­dy­tos, o mi­nė­to­sios įstai­gos „pa­da­rys ati­tin­ka­mas iš­va­das“, be to, „tai bus pa­mo­ka ir ki­toms įstai­goms ne­da­ry­ti klai­dų“.

Pa­si­ge­do pir­mi­nės lė­šų pla­na­vi­mo ir iš­lai­dų kon­tro­lės

O štai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­do­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ir fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mais Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Miš­ki­nis pra­bi­lo griež­čiau. Jis pa­žy­mė­jo, kad ra­jo­no ta­ry­bai teik­ti ne­tin­ka­mai su­for­mu­luo­ti spren­di­mų pro­jek­tai tais klau­si­mais „at­riš­da­vo ran­kas pro­jek­tų vyk­dy­to­jams leng­vai vyk­dy­ti pa­pil­do­mus dar­bus, pa­den­giant vi­sas ne­tin­ka­mas su pro­jek­tu su­si­ju­sias iš­lai­das“.

„Dėl to vien tik 2020 me­tais pro­jek­tų ver­tė pa­di­dė­jo 378 tūkst. eu­rų nuo pra­di­nės ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tos ver­tės, – kal­bė­jo A. Miš­ki­nis. – Vi­siš­kai ra­jo­no ta­ry­bai ne­ži­nant, bu­vo pa­da­ry­tos iš­lai­dos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­den­giant ir 27 tūkst. 65 eu­rus už Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros skir­tas sank­ci­jas – už vie­šų­jų pir­ki­mų pa­žei­di­mus ir ne­tin­ka­mo­mis pri­pa­žin­tas iš­lai­das. Pa­pras­tai to­kiu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­rė­jo at­lik­ti tar­ny­bi­nius pa­tik­ri­ni­mus, siek­da­mas nu­sta­ty­ti at­sa­ko­my­bę už pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. De­ja, to vi­siš­kai ne­bu­vo pa­da­ry­ta.“

Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, šioms pro­ble­moms at­si­ras­ti įta­kos tu­rė­jo 2015 me­tais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ro­je su­for­muo­tas Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius, nes, „su­jun­gus šiuos sky­rius, fak­tiš­kai ne­be­li­ko pir­mi­nės lė­šų pla­na­vi­mo ir iš­lai­dų kon­tro­lės – vie­na­me sky­riu­je su­telk­tas pla­na­vi­mas, pro­jek­ta­vi­mas, pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas, lė­šų nu­ma­ty­mas ir sky­ri­mas“.

A.Miš­ki­nis pa­mi­nė­jo, kad iš 60-ies Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių tik tri­jo­se – Va­rė­nos ir Aly­taus ra­jo­nų bei Aly­taus mies­to –  sa­vi­val­dy­bė­se „yra toks jung­ti­nis sky­rius“, o vi­so­se ki­to­se – at­ski­ri Fi­nan­sų sky­riai.

To­dėl kal­bė­to­jas Kon­tro­lės ko­mi­te­to var­du ra­jo­no ta­ry­bai ir me­rui pa­siū­lė jau ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je pri­im­ti spren­di­mą dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­or­ga­ni­za­ci­jos, pa­nai­ki­nant Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­rių bei įstei­giant at­ski­rus – Fi­nan­sų ir In­ves­ti­ci­jų – sky­rius.

Pri­mi­nė nė kiek ne ge­res­nę si­tu­a­ci­ją ir prie bu­vu­sios ra­jo­no val­džios

At­si­liep­da­mas į siū­ly­mą ra­jo­no me­ras Al­gis Ka­šė­ta pa­ža­dė­jo „tik­rai rim­tai ap­svars­ty­ti klau­si­mą dėl sky­rių at­sky­ri­mo“, ta­čiau ne­iš­lai­kė ne­pa­mi­nė­jęs, kad nė kiek ne ge­res­nė, o gal net ir blo­ges­nė si­tu­a­ci­ja dėl „ne­tin­ka­mų ar pro­jek­to biu­dže­tą vir­ši­jan­čių iš­lai­dų“ bū­da­vo ir tuos pro­jek­tus vyk­dan­čio­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tuo me­tu, kai jos di­rek­to­riu­mi 18 me­tų dir­bo tas pats A. Miš­ki­nis.

„Iš vi­so per 2007-2013 me­tų fi­nan­si­nį lai­ko­tar­pį ne­tin­ka­mos ar pro­jek­to biu­dže­tą vir­ši­jan­čios iš­lai­dos su­da­rė 2 mln. 189 tūkst. eu­rų, – kal­bė­jo A. Ka­šė­ta. – Tik­rai skai­čius yra įspū­din­gas, ir su­si­da­ro iš­va­da, kad nie­ko nau­ja se­na­jai ad­mi­nist­ra­ci­jai su to­kia pa­tir­ti­mi ne­be­tu­rė­tų bū­ti.“

Me­ras pa­mi­nė­jo tuo lai­ko­tar­piu sta­ty­tą til­tą per Ūlą Žiū­rų kai­me, ku­ris „pa­bran­go 53 proc. nuo ben­dros pro­jek­to ver­tės“ ir tą pa­bran­gi­mą te­ko ap­mo­kė­ti iš ra­jo­no biu­dže­to, taip pat – Va­rė­nos pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je „Šal­ti­nė­lis“ vyk­dy­tą pro­jek­tą (ener­ge­ti­nių cha­rak­te­ris­ti­kų ge­ri­ni­mas), pa­bran­gu­sį 43 pro­cen­tais.

„Ne­te­ko gir­dė­ti, kad tuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bū­tų sky­ręs In­ves­ti­ci­jų sky­riaus dar­buo­to­jams nuo­bau­das, – pri­mi­nė A. Miš­ki­niui A. Ka­šė­ta. – Da­bar di­rek­to­rius gud­riai šyp­so­si, bet bū­kim są­ži­nin­gi, nes pui­kiai su­pran­tam, dėl ko­kių prie­žas­čių vi­sa tai vyks­ta: fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti vi­sų iš­lai­dų, ku­rios bus ne­tin­ka­mos, ir kiek jų rei­kės, t. y. kiek pa­brangs pro­jek­tas. Tai yra gy­ve­ni­mas, ir mes gy­ve­nam ne pa­gal ko­kius nors ne­ju­dan­čius šab­lo­nus, bet pa­gal esa­mą si­tu­a­ci­ją: vis­kas brangs­ta – me­džia­gos ir ki­ta, vyks­ta kon­kur­sai (…) Gy­ve­ni­mas ir jū­sų anks­tes­nė prak­ti­ka ro­do, kad vis­kas yra daug su­dė­tin­giau…”

Kad da­bar opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čių bu­vu­sių ra­jo­no va­do­vų Al­gio Miš­ki­nio ir Vi­do Mi­ka­laus­ko val­dy­mo lai­kais bran­gūs pro­jek­tai ir­gi bu­vo vyk­do­mi nė kiek ne ge­riau, į juos pa­pil­do­mai ki­šant mil­ži­niš­kas su­mas iš ra­jo­no biu­dže­to, at­si­me­na daug kas.

Bet tai dar ne­reiš­kia, kad ir da­bar­ti­nė ra­jo­no val­džia ga­li taip pat ne­var­žo­mai elg­tis.

Vai­kų gin­čai smė­lio dė­žė­je

To­dėl Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ir bu­vęs il­ga­me­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Miš­ki­nis tik pa­si­šai­pė, kad me­ro A. Ka­šė­tos pa­si­sa­ky­mas yra „tru­pu­tį ne­so­li­dus ir pri­me­na vai­kų gin­čus smė­lio dė­žėje“, tuo tar­pu bu­vęs il­ga­me­tis me­ras V. Mi­ka­laus­kas į jį prak­tiš­kai ne­re­a­ga­vo.

Tie­sa, su­re­a­ga­vo šiųd­vie­jų opo­zi­ci­jos au­to­ri­te­tų jau­nes­nie­ji ko­le­gos ir se­kė­jai, pa­pras­tai gar­siai ba­la­do­jan­tys kiek­vie­na pro­ga. Ta­čiau šį­kart, rei­kia pri­pa­žin­ti, į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus A. Ver­bic­ko, at­sa­kin­go ne tik už biu­dže­to iš­lai­dų kon­tro­lę, bet ir už vi­są ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­lą, at­la­pus jie ki­bo ne be pa­grin­do.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui kliu­vo ir už tai, kad jis ne­da­ly­vau­ja aukš­čiau­sio­sios ra­jo­no val­džios – ra­jo­no ta­ry­bos – ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, kur iš pa­grin­dų svars­to­mi vi­siems svar­būs klau­si­mai, ir už tai, kad ne­ži­nia, ką di­rek­to­rius kon­tro­liuo­ja, jei 380 tūkst. eu­rų biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ta iš­bran­gu­siems eu­ro­pi­niams pro­jek­tams „apei­nant ta­ry­bos na­rius“, o, pa­vyz­džiui, Kar­lo­niš­kių eže­ro ir jo pri­ei­gų su­tvar­ky­mo pro­jek­te, „iš­bran­gu­sia­me ka­pi­ta­liai“, net ne­bu­vo su­pla­nuo­ta… lie­taus ka­na­li­za­ci­ja.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas A. Ver­bic­kas, be­je, pats be­veik nie­ko ne­aiš­ki­no, jo re­pu­ta­ci­ją gy­nė me­ras A. Ka­šė­ta, ga­lop re­ziu­ma­vęs, kad ma­to 18 me­tų val­džiu­sių ko­le­gų „veid­mai­nia­vi­mą“, nes „ši­tie žmo­nės pui­kiai su­pran­ta dar­bo spe­ci­fi­ką – jie pir­ma­ja­me ES eta­pe ly­giai taip pat spren­dė klau­si­mus, o šian­dien kaip nie­kur nie­ko mo­ra­li­zuo­ja ir ban­do pa­da­ry­ti kri­mi­na­lą“, nors „kri­mi­na­lo nė­ra“.

Tai­gi A. Ver­bic­ko va­do­vau­ja­mai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai be­li­ko įgy­ven­din­ti jai skir­tas sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus G. Ša­ka­lio re­ko­men­da­ci­jas ir per nu­ro­dy­tus ter­mi­nus iš­tai­sy­ti vi­sus nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus bei trū­ku­mus.

„Už“ tai, kad bū­tų pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo ir kon­so­li­duo­tų­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­niai, nu­bal­sa­vo vi­sa ra­jo­no ta­ry­ba vie­nin­gai.

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai