Antradienis, 24 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosSkie­pai at­ke­liaus ir į Varėnos vaistinę

Skie­pai at­ke­liaus ir į Varėnos vaistinę

Kai ku­rios ša­lies vais­ti­nės jau pra­dė­jo skie­py­ti gy­ven­to­jus nuo ko­ro­na­vi­ru­so, er­ki­nio en­ce­fa­li­to bei šal­to­jo se­zo­no li­gos – gri­po; tad „Mer­kio kraš­tas“ pa­si­do­mė­jo, ar ga­li­my­bę pa­si­skie­py­ti vais­ti­nė­se tu­rės ir mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai…

Va­rė­nos mies­te yra 6 vais­ti­nės, ta­čiau, „Mer­kio kraš­to“ ži­nio­mis, iš jų ne­tru­kus pa­si­skie­py­ti bus ga­li­ma tik vie­no­je – „Gin­ta­ri­nė­je vais­ti­nė­je“, įsi­kū­ru­sio­je pre­ky­bos cen­tre „Iki“, Vy­tau­to g. 18. Tie­sa, kol kas čia bus siū­lo­mos tik dvi mo­ka­mos vak­ci­nos. „Kol kas mū­sų ka­bi­ne­tas dar ne­ati­da­ry­tas. Tiks­liai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ka­da, bet ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu pra­dė­si­me skie­py­ti ir ga­lė­si­me pa­siū­ly­ti skie­pų nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to ir tur­būt nuo gri­po“, – „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė vais­ti­nin­kas.

Skie­py­ti gy­ven­to­jus ga­li tik tos vais­ti­nės, ku­rios tu­ri as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos li­cen­ci­ją, su­tei­kian­čią tei­sę teik­ti iš­plės­ti­nės prak­ti­kos vais­ti­nin­ko pa­slau­gas. Skie­pus pa­ski­ria ir skie­pi­ja bū­tent iš­plės­ti­nės prak­ti­kos vais­ti­nin­kas.

Skie­pas nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to tu­rė­tų kai­nuo­ti 34 eu­rus (su lo­ja­lu­mo kor­te­le 30,95 eu­ro, su lo­ja­lu­mo kor­te­le sen­jo­rams – 27,20 eu­ro), nuo gri­po – 22,45 eu­ro (su lo­ja­lu­mo kor­te­le 20,60 eu­ro, su lo­ja­lu­mo kor­te­le sen­jo­rams – 18,71 eu­ro).

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2020 me­tais ben­dras Aly­taus ap­skri­ties ser­ga­mu­mo er­ki­niu en­ce­fa­li­tu ro­dik­lis bu­vo 1,43 at­ve­jo 10 tūkst. gy­ven­to­jų. O di­džiau­sias ser­ga­mu­mas bu­vo už­re­gist­ruo­tas Va­rė­nos, Laz­di­jų ra­jo­nuo­se bei Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. NVSC taip pat in­for­muo­ja, kad Lie­tu­vo­je smar­kiai dau­gė­ja ser­gan­čių­jų per­ša­li­mo li­go­mis ir gri­pu – šių metų rug­sė­jo 29 d. duo­me­ni­mis, ser­ga­mu­mo ro­dik­lis dau­giau nei dvi­gu­bai di­des­nis nei per­nai tuo pa­čiu me­tu.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai