Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosStatybų detektyvas Zervynose

Statybų detektyvas Zervynose

Ra­mus et­no­gra­fi­nis Zer­vy­nų kai­me­lis įsi­kū­ręs Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, jį iš vi­sų pu­sių su­pa Dai­na­vos gi­ria, pro kai­mą vin­gu­riuo­ja Ūlos upė, o šio­je te­ri­to­ri­jo­je be lei­di­mo ne­ga­li­ma net sa­vam kie­me duo­bės iš­si­kas­ti, tuo tar­pu į „Mer­kio kraš­to“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vy­ras sa­kė, kad Ūlos pa­kran­tė­je zu­ja eks­ka­va­to­rius, ly­gi­na skly­pą sta­ty­boms, ku­rias esą or­ga­ni­zuo­ja ne­se­niai tą skly­pą nu­si­pir­kęs di­de­lės vals­ty­bi­nės įmo­nės di­rek­to­rius; bet ar tai le­ga­lu?..

Sta­ty­bos Ūlos kran­ti­nė­je vyks­ta vi­su pa­jė­gu­mu

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­sio vy­ro įsi­ti­ki­ni­mu, Zer­vy­nų kai­me prie Ūlos so­dy­bą nu­si­pir­kęs di­de­lės vals­ty­bi­nės įmo­nės di­rek­to­rius pra­dė­jo sta­ty­bas, ir tie dar­bai grei­čiau­siai vyks­ta be lei­di­mo. „Ne­se­niai ta so­dy­ba Zer­vy­nų kai­me bu­vo par­da­vi­nė­ja­ma, skel­bi­mas in­ter­ne­te, at­ro­do, iki šiol te­bė­ra. Ten prie pat Ūlos upės sto­vė­jo pir­te­lė, bet su­de­gė. Kaip aš iš­si­aiš­ki­nau, pir­te­lė bu­vo ne­le­ga­li, ne­ga­lė­jo ten sto­vė­ti. O ka­dan­gi Zer­vy­nos pri­klau­so Dzū­ki­jos na­cio­na­li­niam par­kui, griež­tai drau­džia­ma net sa­vam kie­me iš­si­kas­ti duo­bę be lei­di­mo. O štai prieš po­rą sa­vai­čių ėjau ir žiū­riu, kad to­je vie­to­je, kur sto­vė­jo pir­tis, ruo­šia­ma­si sta­ty­boms, burz­gia eks­ka­va­to­rius ir rausia Ūlos skar­dį. Kiek ži­nau, so­dy­bą nu­si­pir­ko „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­das“, – pa­sa­ko­jo re­dak­ci­jos in­te­re­san­tas.

No­ri at­sta­ty­ti su­de­gu­sią pir­tį

Apie dar­ko­mas ra­jo­no upių kran­ti­nes „Mer­kio kraš­tas“ ra­šo ne pir­mą­kart. Gy­ven­to­jų dė­me­sio 2019-ųjų va­sa­rą su­lau­kė tuo­me­ti­nio ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko Vy­tau­to But­ke­vi­čiaus nu­kas­tas Mer­kio upės kran­tas. Tą­kart, re­a­guo­da­mas į kraš­tie­čių skun­dus, „Mer­kio kraš­tas“ iš­si­aiš­ki­no, kad ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas as­me­ni­niais tiks­lais ne­tei­sė­tai nu­ka­sė Mer­kio upės kran­ti­nę, pa­kei­tęs že­mės pa­vir­šių ir taip pa­žei­dęs Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­me bei Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Dėl to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas bu­vo at­leis­tas iš pa­rei­gų.

Ar pa­na­ši is­to­ri­ja kar­to­ja­si, „Mer­kio kraš­tas“ ėmė­si aiš­kin­tis ir šį­kart. Štai Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko va­do­vas Ei­mu­tis Gu­de­le­vi­čius apie ne­le­ga­lias sta­ty­bas mi­nė­to­je so­dy­bo­je Zer­vy­no­se tei­gė nie­ko ne­ži­nąs, ta­čiau sa­kė ir­gi gir­dė­jęs, kad ten įsi­kū­rė ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ va­do­vas. „Zer­vy­nos yra Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­ja, to­dėl ten be de­par­ta­men­to lei­di­mo ne­ga­li vyk­ti jo­kios sta­ty­bos“, – tei­gė E. Gu­de­le­vi­čius.

Tuo tar­pu re­dak­ci­jos in­te­re­san­to mi­nė­ta su­de­gu­si pir­te­lė, na­cio­na­li­nio par­ko va­do­vo pa­ti­ki­ni­mu, bu­vo pa­sta­ty­ta tei­sė­tai. „Grei­čiau­siai tą su­de­gu­sią pir­te­lę at­sta­tys, ir vis­kas, o ji tik­rai sto­vė­jo le­ga­liai. Ji yra pla­nuo­se, in­ven­to­ri­zuo­ta, ga­liu ga­ran­tuo­ti“, – kal­bė­jo E. Gu­de­le­vi­čius, pa­ža­dė­jęs re­a­guo­ti į „Mer­kio kraš­to“ pra­ne­ši­mą ir ne­del­siant įspė­ti spe­cia­lis­tus, kad šie dar nu­va­žiuo­tų ir pa­tik­rin­tų.

„Mer­kio kraš­to“ pa­kal­bin­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus-Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Alius Ba­ra­naus­kas sa­kė, kad už sta­ty­bas yra at­sa­kin­ga Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja. „Kiek ži­nau, ten tu­rė­tų at­sta­ty­ti su­de­gu­sią pir­tį, tam bu­vo at­lik­ti ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai. O kaip jie lai­ko­si pro­jek­to spren­di­nių, tu­rė­tų kon­tro­liuo­ti Sta­ty­bos ins­pek­ci­ja. Pro­jek­tas tik­rai bu­vo, bet kaip jie jį įgy­ven­di­na, rei­kė­tų pa­tik­rin­ti. Ačiū už pra­ne­ši­mą. Nu­va­žiuo­si­me pa­si­žiū­rė­ti“, – ir­gi ža­dė­jo A. Ba­ra­naus­kas.

Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Eval­das Bru­so­kas „Mer­kio kraš­tui“ taip pat tvir­ti­no apie to­kį skun­dą gir­dįs pir­mą­kart. Pa­pra­šęs nu­ro­dy­ti mi­nė­to­sios so­dy­bos ad­re­są, pa­ti­ki­no iš­sių­si­ąs spe­cia­lis­tus įsi­ti­kin­ti, ar iš tie­sų ne­tu­rint lei­di­mų bu­vo nu­nio­ko­tas Ūlos upės šlai­tas.

Dar­bai vyks­ta „pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką“

Dar tą pa­čią die­ną „Mer­kio kraš­tui“ per­skam­bi­nęs Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus-Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas A. Ba­ra­naus­kas kal­bė­jo, kad vi­si dar­bai Ūlos upės kran­ti­nė­je Zer­vy­no­se vyks­ta „pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką“. „Gal tik triukš­mas di­de­lis, bet šlai­tas ne­nu­kas­tas. Po pir­ti­mi bu­vo at­lik­ti ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai, nes, no­rint Zer­vy­no­se ką nors da­ry­ti, jie yra pri­va­lo­mi. Žmo­nės tam tu­rė­jo lei­di­mus. Ten tik at­ro­do bai­siai, žmo­nės no­ri at­sta­ty­ti bu­vu­sią pir­tį nau­jai. Kol kas ne­ri­mau­ti ne­rei­kia“, – tvir­ti­no A. Ba­ra­naus­kas.

Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Kėkš­tie­nė „Mer­kio kraš­tui“ ir­gi pa­tvir­ti­no, kad nu­ro­dy­to­je vie­to­je Zer­vy­no­se „vyks­ta ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai ir ar­che­o­lo­gi­niai žval­gy­mai – lei­di­mas at­lik­ti ar­che­o­lo­gi­nius ty­ri­mus iš­duo­tas dr. Ry­čiui Jo­nai­čiui“.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad vals­ty­bi­niuo­se par­kuo­se drau­džia­ma sta­ty­ti sta­ti­nius vals­ty­bi­nių par­kų pla­na­vi­mo sche­mo­se (ri­bų ir tvar­ky­mo pla­nuo­se) ar ben­druo­siuo­se pla­nuo­se ne­nu­sta­ty­to­se vie­to­se, iš­sky­rus pa­sta­tus esa­mo­se ir bu­vu­sio­se so­dy­bo­se, kai yra iš­li­kę bu­vu­sių sta­ti­nių ar so­dų lie­ka­nų ar­ba kai so­dy­bos yra pa­žy­mė­tos vie­to­vės ar ki­tuo­se pla­nuo­se.

Eve­li­na Petrušytė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai