Šeštadienis, 14 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienos„Susiimk už galvos ir bėk iš Lietuvos“

„Susiimk už galvos ir bėk iš Lietuvos“

Taip lie­pos 9 dieną Va­rė­nos se­niū­ni­jos sa­lė­je įvy­ku­sia­me ra­jo­no žem­dir­bių su­si­ti­ki­me su ap­lin­kos mi­nist­ru Si­mo­nu Gent­vi­lu sa­kė Lie­tu­vos ne­der­lin­gų že­mių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė Da­nu­tė Ka­ra­le­vi­čie­nė, pa­lai­ky­da­ma ūki­nin­kus, ku­rie pik­ti­na­si, kad iš­mo­kų ma­žė­ja, rei­ka­la­vi­mų – tik dau­gė­ja, o įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus jie va­di­na smul­kių­jų ūkių žlug­dy­mu…

Ža­lia­sis kur­sas“ – ūki­nin­kų pra­žū­tis

Žem­dir­biai grie­bia­si už gal­vų, kaip iki 2030 me­tų rei­kės įgy­ven­din­ti „ža­lio­jo kur­so“ vi­zi­ją: per­pus su­ma­žin­ti che­mi­nių pes­ti­ci­dų, penk­ta­da­liu – che­mi­nių trą­šų nau­do­ji­mą, taip pat pa­siek­ti, kad ket­vir­ta­da­lis vi­sų ūkių plo­tų bū­tų eko­lo­gi­niai. Be to, Vy­riau­sy­bė nu­ma­to iki 2024 me­tų pa­nai­kin­ti vi­sas mo­kes­čių leng­va­tas iš­kas­ti­niam ku­rui, ne­lik­tų ir leng­va­ti­nio ak­ci­zo že­mės ūky­je nau­do­ja­miems ga­zo­liams. Kaip „Mer­kio kraš­tui“ pa­aiš­ki­no Lie­tu­vos ne­der­lin­gų že­mių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė Da­nu­tė Ka­ra­le­vi­čie­nė, pa­keis­ti ūki­nin­ka­vi­mo są­ly­gas no­ri­ma dėl kli­ma­to kai­tos, o vie­nas iš nu­ma­ty­tų eta­pų yra už­draus­ti eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti ne­der­lin­go­se že­mė­se, o že­mė­je, kur yra dur­pės, – ar­ti. „To­kie sie­kiai žy­miai pa­blo­gin­tų mū­sų ūki­nin­kų pa­dė­tį“, – sa­kė D. Ka­ra­le­vi­čie­nė.

„Rei­ka­la­vi­mai nei į tvo­rą, nei į mie­tą“, „mums kar­šia kai­lį, kas ne­tin­gi“, „biu­ro­kratų pa­grin­di­nis tiks­las – už­draus­ti ir nu­baus­ti“, „biu­ro­kratai kro­vė ir kraus, kol mū­sų ne­liks“, „mums nė vie­na val­džia ne­da­vė, tik ga­li at­im­ti“, – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­si­ti­ki­me šir­do ūki­nin­kai, pir­miau­sia iš­reiš­kę pa­si­pik­ti­ni­mą dėl ap­lin­kos ir že­mės ūkio mi­nist­rų įsa­ky­mo „Dėl Mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mo ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“, pa­gal ku­rį lau­kuo­se mėš­las jau ne­be­ga­lės bū­ti lai­ko­mas drau­džia­muo­ju tręš­ti lai­ko­tar­piu (nuo lap­kri­čio 15 iki ko­vo 20 die­nos). Įsa­ky­mas tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo šių me­tų lap­kri­čio 15 die­nos. Tie­sa, jo­kios pa­ra­mos dėl nau­jų rei­ka­la­vi­mų iš­pil­dy­mo ūki­nin­kams kol kas nė­ra nu­ma­ty­ta. Tai reiš­kia, kad ūki­nin­kai tu­rės įsi­reng­ti mėš­la­vie­tes, kad sru­tos ne­pa­tek­tų į grun­ti­nius van­de­nis. Li­gi šiol žmo­nės pa­pras­čiau­siai lau­ke mėš­lą su­krau­da­vo į krū­vas, kad jis kom­pos­tuo­tų­si.

Ap­lin­kos mi­nist­ras Si­mo­nas Gent­vi­las pa­ža­dė­jo „mėš­lo reg­la­men­tą su­tvar­ky­ti“. „No­rė­tu­me ati­dė­ti dve­jiems me­tams, pa­si­da­ry­ti iš­va­das ir tik ta­da pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą. Esu mies­to, o ne kai­mo vai­kas, bet tik­rai ži­nau, kad gy­vu­li­nin­kys­tė Lie­tu­vo­je ne­kles­ti, o ri­ta­si že­myn. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad or­ga­ni­kos mums trūks­ta. Nau­do­ja­me per daug mi­ne­ra­li­nių trą­šų ir rei­kia at­kurti ba­lan­są, kad mėš­las bū­tų leng­vai nau­do­ja­mas. Ma­no tiks­las nė­ra su­griež­tin­ti mėš­lo nau­do­ji­mą, kad tai bū­tų ne­įvei­kia­ma ir kad gy­vu­lin­kys­tės ūkiai už­si­da­ry­tų“, – tvir­ti­no ap­lin­kos mi­nist­ras.

Iš kairės: Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos vadovė Danutė Karalevičienė, aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Seimo kaimo reikalų komiteto narys Juozas Baublys

Niū­rias min­tis ūki­nin­kams ke­lia ir ke­ti­ni­mai ap­ri­bo­ti ne­mo­ka­mo van­dens nau­do­ji­mą, mat li­gi šiol ūki­nin­kai vel­tui ga­lė­jo iš­gau­ti iki 100 ku­bi­nių met­rų van­dens per pa­rą, ta­čiau, kaip sa­kė S. Gent­vi­las, ža­da­ma šį skai­čių su­ma­žin­ti iki 10-ties ku­bi­nių met­rų. „Kiek­vie­nas gy­ven­to­jas, at­su­kęs čiau­pą, mo­ka van­dens iš­tek­lių mo­kes­tį nuo pir­mo­jo lit­ro. Tuo tar­pu že­mės ūkis tu­ri iš­im­tį – iš­tek­lių mo­kes­tį da­bar mo­ka tik tie, ku­rie per me­tus su­nau­do­ja 36 tūks­tan­čius ku­bų van­dens“, – dės­tė mi­nist­ras.

„Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je nė­ra iš­ma­nan­čių že­mės ūkio“

Vie­na iš prie­mo­nių, ma­ži­nan­čių šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų emi­si­ją iš dir­vo­že­mio, yra ne­aria­mo­sios tech­no­lo­gi­jos die­gi­mas. Pa­sak mi­nist­ro S. Gent­vi­lo, ne­aria­mų­jų tech­no­lo­gi­jų plėt­rai ža­da­ma skir­ti pa­ra­mą. Tei­gia­ma, kad ne­aria­mo­sios žem­dir­bys­tės tech­no­lo­gi­ja su­ma­ži­na že­mės dir­bi­mo kaš­tus, taip pat su­nau­do­ja­ma ma­žiau trą­šų bei ku­ro že­mės pa­ruo­ši­mui. „Pa­skelb­si­me be­veik 100 mi­li­jo­nų pa­ra­mą per pen­ke­rius at­ei­nan­čius me­tus tiems, kas už­si­i­ma be­ari­mi­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis“, – sa­kė S. Gent­vi­las.

Be to, ra­jo­no žem­dir­biai vis la­biau nu­ken­čia ir nuo lau­ki­nių gy­vū­nų, mat kiek­vie­nais me­tais šie pri­da­ro ža­los – pa­sė­liai tam­pa žvė­rių už­kan­džiu ar­ba yra iš­min­do­mi. „Me­džio­to­jų vis dau­gė­ja, bet ūki­nin­kai ne­pri­ima­mi į me­džio­to­jų bū­re­lius. Yra įsta­ty­mo pro­jek­tas iš­plės­ti ūki­nin­kų, že­mės sa­vi­nin­kų tei­sę įsto­ti į bū­re­lius pri­va­lo­ma tvar­ka. Jei­gu tu­ri virš 15 hek­ta­rų, ta­ve pri­va­lo pri­im­ti, bet jei­gu me­džio­to­jai ne­no­ri, tai ir ne­pri­ima, ir tik­rai rei­kia tą keis­ti miš­ko sa­vi­nin­kų ir ūki­nin­kų nau­dai. Ka­no­pi­nių tik­rai yra per daug, o kaip tą spręs­ti? No­ri­si, kad me­džio­to­jai me­džio­tų dau­giau, ne­be­re­gu­liuo­ja­me stir­nų ap­im­ties. Dėl paukš­čių taip pat yra di­de­lė pro­ble­ma ir me­džio­to­jai jos ne­su­re­gu­liuos. Me­džio­to­jų pra­šo­me ne­šer­ti gy­vū­nų, nes jų ir taip yra per daug. Gy­vū­ni­ja tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­ma. Yra re­zer­va­ci­nių zo­nų, bet ban­dy­si­me leis­ti me­džio­ti ir ten“, – tei­gė ap­lin­kos mi­nist­ras.

Ūki­nin­kai ne­ri­ma­vo ir dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo už­draus­ti ūki­nin­kams lau­kuo­se pa­skleis­ti smul­kin­tą žo­lę, o tai reiš­kia, kad ne­už­teks ją vien tik nu­pjau­ti: de­kla­ruo­jan­tiems že­mės ūkio naud­me­nas ir ki­tus plo­tus bei sie­kian­tiems gau­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas už pie­vas ir ga­nyk­las, už azo­tą kau­pian­čius au­ga­lus aria­mo­je že­mė­je, įves­tas rei­ka­la­vi­mas nu­pjau­tą žo­lę su­tvar­ky­ti – iš­vež­ti iš lau­ko ar­ba su­pre­suo­ti, ar­ba šie­ną su­dė­ti į kū­gius. Ta­čiau mi­nist­ras ra­jo­no ūki­nin­kams žo­lės mul­čia­vi­mo pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­da­mas: „tai ne ma­no tvar­ka“.

Tuo tar­pu Sei­mo na­rys, an­trą ka­den­ci­ją Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tis Juo­zas Baub­lys ap­gai­les­ta­vo, kad „Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­joj nė­ra iš­ma­nan­čių že­mės ūkio“. „Aš esu ūki­nin­kas, po­li­ti­ka yra lai­ki­nas da­ly­kas. Ne­gal­vo­ki­me, kad jei­gu vie­nam bus blo­gai, tai aš iš­gy­ven­siu. Ne. Vie­nas ne­iš­gy­vens, ki­tas, ir taip mus vi­sus „su­val­gys“, jei­gu ne­bū­si­me vie­nin­gi. Ne­bi­jau to pa­sa­ky­ti, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­joj nė­ra iš­ma­nan­čių že­mės ūkio. Ir la­bai gai­la, kad jie šiuo me­tu ne ūki­nin­kų pu­sė­je“, – kal­bė­jo J. Baub­lys. 

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai