Trečiadienis, 11 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosTrau­ki­niu iš Va­rė­nos – ne tik į Vilnių, bet ir į Kauną

Trau­ki­niu iš Va­rė­nos – ne tik į Vilnių, bet ir į Kauną

Ben­dro­vė „LTG Link“, at­si­žvelg­da­ma į ke­lei­vių pa­gei­da­vi­mus, nuo rug­sė­jo 2 dienos iš da­lies pa­kei­tė ke­lei­vių trau­ki­nių eis­mo tvar­ka­raš­tį…

Ke­lei­viams siū­lo­ma dau­giau ga­li­my­bių pa­to­giai ir grei­čiau nei au­to­bu­su nu­vyk­ti iš Va­rė­nos į Kau­ną (ar­ba iš Kau­no į Va­rė­ną), per­sė­dant Lent­va­ry­je. Taip pat pri­me­na­ma, kad dėl blo­gė­jan­čios epi­de­mio­lo­gi­nės si­tu­a­ci­jos ke­lio­nių me­tu ir to­liau pri­va­lu dė­vė­ti kau­kes, o nuo rug­sė­jo 13 die­nos yra su­griež­tin­ti at­stu­mų lai­ky­mo­si vie­ša­ja­me trans­por­te rei­ka­la­vi­mai.

Iš vi­so ke­lei­viai iš Va­rė­nos į Kau­ną, per­sės­da­mi Lent­va­ry­je, ga­lės vyk­ti bent 4 kar­tus per die­ną, at­gal – taip pat ke­tu­ris kar­tus. Per­sė­dant Lent­va­ry­je ki­to trau­ki­nio jiems rei­kės lauk­ti nuo 7 min. iki pus­va­lan­džio, pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­to rei­so.

Trau­ki­niai iš Va­rė­nos Lent­va­ry­je at­vyks­ta į pir­mą­jį pe­ro­ną, į Kau­ną iš Lent­va­rio – iš ket­vir­to­jo pe­ro­no. Trau­ki­niai iš Kau­no į Lent­va­rį at­vyks­ta prie tre­čio­jo pe­ro­no, iš Lent­va­rio į Va­rė­ną – nuo ant­ro­jo pe­ro­no. Ke­lio­nės kai­na iš Va­rė­nos į Kau­ną, per­sė­dant Lent­va­ry­je, yra apie 9 eu­rus, bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ar­ba Va­rė­nos ir Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­čių ka­so­se iš­kart abiem trau­ki­nių marš­ru­tams su per­sė­di­mu.

Ke­lei­vi­nių trau­ki­nių eis­mo tvar­ka­raš­tis marš­ru­tu Vil­nius-Va­rė­na-Mar­cin­ko­nys iš­lie­ka ne­pa­ki­tęs, jis kei­sis gruo­džio pra­džio­je.

Taip pat pri­me­na­ma, kad nuo rug­sė­jo 13 d. ben­dro­vės „LTG Link“ ke­lei­viai į trau­ki­nius ga­li pa­tek­ti ir be ga­li­my­bių pa­so, o pa­pil­do­mos pa­tik­ros nė­ra or­ga­ni­zuo­ja­mos. Vis­gi ke­lei­viai ir to­liau pri­va­lo dė­vė­ti kau­kes, drau­džia­ma vež­ti sto­vin­čius ke­lei­vius, trau­ki­niuo­se ga­li bū­ti už­im­tos tik sė­di­mos vie­tos.

Ado­mas Taraskevičius

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai