Šeštadienis, 14 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosŪkininkai privalės atkurti užartas pievas

Ūkininkai privalės atkurti užartas pievas

Da­lis ša­lies ūki­nin­kų, per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus su­aru­sių dau­gia­me­tes ga­nyk­las ir pie­vas, pri­va­lės jas at­kur­ti, ant­raip jiems bus tai­ko­mos fi­nan­si­nės sank­ci­jos, nes Lie­tu­va, Eu­ro­pos Są­jun­gai įsi­pa­rei­go­ju­si iš­sau­go­ti pie­vas, šio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­si­lai­kė – dau­gia­me­čių ga­nyk­lų ir pie­vų plo­tai ša­ly­je pa­ly­gin­ti su 2012 me­tais su­ma­žė­jo dau­giau nei 5 proc. taip ra­šo­ma „Mer­kio kraš­tui“ at­siųs­ta­me pra­ne­ši­me, o ką šiuo klau­si­mu ma­no Lie­tu­vos ne­der­lin­gų že­mių nau­do­to­jų ir Va­rė­nos r. žem­dir­bių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Ka­ra­le­vi­čie­nė?..

Vir­ši­jus nu­sta­ty­tą ri­bi­nį dy­dį, vals­ty­bė nu­sta­to pa­rei­gas su­ar­tą že­mę už­sė­ti dau­gia­me­čiais žo­ly­nais tiems ūki­nin­kams, ku­rie tu­ri že­mės, per­tvar­ky­tos iš dau­gia­me­čių ga­nyk­lų ar­ba dau­gia­me­čiais žo­ly­nais už­sė­tos že­mės į ki­tos pa­skir­ties že­mę anks­tes­niu lai­ko­tar­piu.

At­si­žvelg­da­ma į tai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ren­gia pie­vų at­kū­ri­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mą, ku­ria­me bus aiš­kiai nu­sta­ty­ta, kas ir ko­kius pie­vų plo­tus tu­rės at­kur­ti bei ko­kios fi­nan­si­nės sank­ci­jos bus tai­ko­mos. At­ku­riant su­ar­tas pie­vas bus tai­ko­mas pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pas – vi­si, per pas­ku­ti­niuo­sius dve­jus me­tus iš­arę pie­vas, tu­rė­tų at­kur­ti nu­sta­ty­tą pro­cen­ti­nę jų da­lį.

Pla­nuo­ja­ma su­kur­ti ir in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pa­skelb­ti že­mė­la­pį, ku­ria­me bū­tų ma­to­mi su­ar­ti pie­vų plo­tai, taip pat pla­nuo­ja­ma įtrauk­ti leis­ti­nas lau­ko įbrai­žy­mo pa­klai­das.

Tiks­li­na­mas at­kū­ri­mo lai­ko­tar­pis, vie­toj rei­ka­la­vi­mo at­kur­ti dau­gia­me­tes ga­nyk­las ar pie­vas (ta­me pa­čia­me ar­ba ki­ta­me plo­te) iki de­kla­ra­vi­mo pra­džios at­si­ran­da rei­ka­la­vi­mas at­kur­ti su­ar­tas pie­vas iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo da­tos, taip pat ūki­nin­kai tu­rės pa­teik­ti at­kur­tų pie­vų plo­tų nuo­trau­kas mo­bi­li­ą­ja pro­gra­mė­le ,,NMA ag­ro“.

Kas­met su­ariant vis dau­giau dau­gia­me­čių ga­nyk­lų bei pie­vų, jų plo­tai ša­ly­je reikš­min­gai su­ma­žė­jo. Pa­ly­gin­ti 2015 m. bu­vo de­kla­ruo­tas 647 250,78 ha dau­gia­me­čių ga­nyk­lų ir pie­vų plo­tas,  ku­ris su­ma­žė­jo 74 348,40 ha  (dau­giau nei 11 proc.) iki 572 902,41 ha 2021 me­tais. Tai reiš­kia, kad iš­ar­ta pie­vų, ku­rių plo­tas už­im­tų be­veik vi­są Šiau­lių mies­to te­ri­to­ri­ją ar­ba pu­sę Kau­no mies­to.

Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA) pa­reiš­kė­jus, ku­riems bus nu­sta­ty­ta prie­vo­lė at­kur­ti su­ar­tas pie­vas, iki šių me­tų gruo­džio 31 d. in­for­muos as­me­niš­kai, nu­ro­dant, ko­kį pie­vų plo­tą bus pri­va­lo­ma at­kur­ti iki at­ei­nan­čių me­tų pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos.

Sau­lius Jar­ma­lis

Lie­tu­vos ne­der­lin­gų že­mių nau­do­to­jų ir Va­rė­nos r. žem­dir­bių aso­cia­ci­jų pir­mi­nin­kės Da­nu­tės Ka­ra­le­vi­čie­nės ko­men­ta­ras

Per pas­ta­ruo­sius me­tus nuo 2018-ųjų su­ar­ta 150 000 ha pie­vų, ir da­bar no­ri­ma jas at­kur­ti. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri 2 ga­li­my­bes at­si­muš­ti nuo šių rei­ka­la­vi­mų. Pir­mo­ji – 3 pro­cen­tus aria­mos že­mės ati­dė­ti bio­į­vai­ro­vei (čia pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus), o ma­no nuo­mo­ne, tai bū­tų že­mės ap­leis­tu­mo pro­ble­ma. Tai pa­pras­ta – pa­deng­ti su­ma­žė­ju­sius plo­tus ir pri­va­lo­mos ap­leis­ti že­mės pro­cen­tus 460 000 hek­ta­rais ga­my­bai ne­nau­do­ja­mų že­mės ūkio naud­me­nų.

Dar rei­kė­tų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­reng­ti il­ga­lai­kę stra­te­gi­ją ir tik ta­da ak­lai vyk­dy­ti ES rei­ka­la­vi­mus, nes ir čia jie yra per­dė­ti bei vie­na­reikš­miai nu­kreip­ti prieš ūki­nin­ka­vi­mo sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ga­lu­ti­niai spren­di­mai šiais klau­si­mais bus pri­im­ti šį mė­ne­sį.

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai