Šeštadienis, 7 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosVa­rė­no­je – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų pa­siut­pol­kė

Va­rė­no­je – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų pa­siut­pol­kė

Jau ku­rį lai­ką au­gan­čią būs­tų pa­klau­są ir be­si­pu­čian­tį jų kai­nų bur­bu­lą pa­ste­bi ne tik di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų gy­ven­to­jai, bet ir va­rė­niš­kiai – už vie­no kam­ba­rio bu­tą Va­rė­no­je šiuo me­tu ga­li tek­ti su­si­mo­kė­ti ir be­veik 30 tūkst. eu­rų, o štai kai ku­rie už ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tą už­si­pra­šo 70 tūkst. eu­rų ar net dau­giau, ta­čiau to­kios kai­nos pir­kė­jų la­bai ne­gąs­di­na, mat dėl ma­žos pa­siū­los, bet di­de­lio po­rei­kio bu­tai Va­rė­no­je iš­graibs­to­mi aki­mirks­niu…

Bran­go la­biau nei vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sta­tis­ti­kos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, būs­tų kai­nų au­gi­mas Lie­tu­vo­je – vie­nas di­džiau­sių vi­so­je ES. Būs­tai la­biau bran­go tik Liuk­sem­bur­ge ir Da­ni­jo­je.

Tuo tar­pu Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį (nuo sau­sio iki ko­vo mėn.) pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų pas­ku­ti­niuo­ju ket­vir­čiu (nuo spa­lio iki gruo­džio mėn.), t. y. per dau­giau nei pus­me­tį, būs­to kai­nos Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 5 proc. Nau­jos sta­ty­bos būs­tai bran­go 3,5 proc., se­nes­ni dar la­biau – 6 proc. Ypač bran­go vien­bu­čiai bei dvi­bu­čiai na­mai, ku­rių kai­na šok­te­lė­jo net 8,7 proc., o bu­tų dau­gia­bu­čiuo­se – 5 proc.

O štai ly­gi­nant šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį su pir­muo­ju pra­ėju­sių me­tų ket­vir­čiu, t. y. per me­tus, nau­jos sta­ty­bos būs­tas Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai pa­bran­go net 10,8 proc., anks­tes­nės sta­ty­bos – 12,8 proc.

Ta­čiau it ant mie­lių ky­lan­čios būs­to kai­nos pir­kė­jų, re­gis, smar­kiai ne­gąs­di­na – graibs­to­mi ir nau­jos, ir se­nos sta­ty­bos bu­tai, o ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai tri­na ran­ko­mis, mat jau se­niai ne­bu­vo su­da­ro­ma tiek san­do­rių.

No­rin­čių­jų aps­tu, bet pa­si­rin­ki­mas siau­ras

Anks­čiau pa­gei­dau­jan­tie­ji pirk­ti bu­tą Va­rė­no­je vi­sų pir­ma at­si­žvelg­da­vo į tam tik­rus kri­te­ri­jus – ku­ria­me aukš­te bu­tas, ko­kia jo būk­lė ir pa­na­šiai, ta­čiau da­bar pir­kė­jams la­biau­siai rū­pi ap­skri­tai ras­ti bu­tą, mat at­si­ver­tus par­duo­da­mų bu­tų skel­bi­mus ma­ty­ti, kad pa­siū­los čia be­veik nė­ra. Pa­vyz­džiui, už dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Va­rė­no­je pra­šo­ma nuo 35 iki 60 tūkst. eu­rų, ne ką pi­ges­ni ir tri­jų kam­ba­rių bu­tai, ku­rių kai­nos Va­rė­no­je pra­si­de­da nuo 63 tūkst. eu­rų, o sva­jo­jan­tiems apie ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tą teks dar la­biau at­ver­ti pi­ni­gi­nę – par­da­vė­jai ga­li už­si­pra­šy­ti ir 90 tūkst. eu­rų.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to in­ter­ne­ti­niuo­se por­ta­luo­se taip pat ga­li­ma pa­ma­ty­ti bu­tų kai­nų sta­tis­ti­ką kon­kre­čiuo­se ša­lies re­gio­nuo­se: štai Va­rė­nos ra­jo­ne pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį bu­to kai­na už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą sie­kė apie 524 eu­rus, o šių me­tų lap­kri­tį – maž­daug 746 eu­rus.

Ta­čiau ky­lan­čios bu­tų kai­nos pir­kė­jams ano­kia kliū­tis – Va­rė­nos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Dė­dė“ di­rek­to­rius Man­tas Ra­dze­vi­čius su­tin­ka, kad su­tar­čių šie­met su­da­ro­ma iš tie­sų dau­giau nei per­nai. „Nors Va­rė­no­je nė­ra tiek par­duo­da­mų bu­tų, kiek yra di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, už­tat no­rin­čių­jų tik­rai daug. No­rint už­si­re­gist­ruo­ti pas no­ta­rą rei­kia il­go­kai pa­lauk­ti sa­vo ei­lės – žmo­nės lau­kia po tris sa­vai­tes ar net il­giau. Aš taip pat ne­se­niai už­re­gist­ra­vau sa­vo klien­tą pas no­ta­rą, ir ar­ti­miau­sias lai­kas bu­vo tik maž­daug po mė­ne­sio. Ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad san­do­rius no­ta­riš­kai nuo šiol ga­li­ma su­da­ry­ti ir nuo­to­li­niu bū­du“, – sa­kė M. Ra­dze­vi­čius.

Daž­niau­siai bu­tą per­ka su ban­ko pa­sko­la

„Mer­kio kraš­to“ pa­šne­ko­vas taip pat pa­ste­bi, kad Va­rė­no­je ak­ty­viau­siai ieš­ko būs­to ir jį per­ka jau­nes­nio am­žiaus žmo­nės. Tuo tar­pu vy­res­nio am­žiaus pir­kė­jai in­ves­tuo­ja į bu­tus, tu­rė­da­mi tiks­lą juos iš­nuo­mo­ti ar­ba vė­liau par­duo­ti dar bran­giau nei įsi­gi­jo. M. Ra­dze­vi­čiaus ma­ny­mu, to­kį di­de­lį su­si­do­mė­ji­mą ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu grei­čiau­siai nu­lė­mė pa­di­dė­ję at­ly­gi­ni­mai, no­ras in­ves­tuo­ti tu­ri­mas san­tau­pas bei vals­ty­bės ski­ria­ma pa­ra­ma jau­noms šei­moms įsi­gy­jant pir­mą­jį būs­tą.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą vals­ty­bės pa­ra­ma pir­ma­jam būs­tui ga­li pa­si­nau­do­ti šei­mos, ku­rio­se kiek­vie­nas iš su­tuok­ti­nių yra jau­nes­nis ne­gu 35-erių me­tų am­žiaus, taip pat, kai tė­vas ar­ba mo­ti­na vie­ni au­gi­na vie­ną ar­ba dau­giau vai­kų bei ir­gi yra ne vy­res­ni kaip 35-erių me­tų am­žiaus. Pa­ra­mos ga­li pra­šy­ti ir ne­įga­lie­ji ar­ba šei­ma, ku­rio­je yra ne­įga­lus žmo­gus, o jų nuo­sa­vy­bės tei­se tu­ri­mas būs­tas ne­bu­vo pri­tai­ky­tas ne­įga­lių­jų po­rei­kiams. To­kiems pi­lie­čiams vals­ty­bė ga­li su­teik­ti pa­ra­mą būs­tui re­konst­ruo­ti, ta­čiau pa­ra­mos pra­šan­čios šei­mos pa­ja­mos ir tu­ri­mas tur­tas pri­va­lo ati­tik­ti tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus. Vals­ty­bė jau­noms šei­moms ga­li su­teik­ti pa­sko­lą nuo 10 iki 20 proc. būs­to ver­tės, o di­džiau­sios – 20 proc. pa­ra­mos – ga­li ti­kė­tis li­ku­sie­ji be tė­vų glo­bos, taip pat šei­mos, au­gi­nan­čios tris ar dau­giau vai­kų, ne­įga­lie­ji ar­ba šei­mos, ku­rio­se yra ne­įga­lių­jų.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Dė­dė“ di­rek­to­riaus M. Ra­dze­vi­čiaus pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, apie 60 proc. pir­kė­jų būs­tą įsi­gy­ja pa­si­im­da­mi iš ban­ko pa­sko­lą, ta­čiau dėl ko­ro­na­vi­ru­so su­griež­tė­jo būs­to pa­sko­los są­ly­gos – im­ta la­biau at­si­žvelg­ti į pir­kė­jo pa­ja­mas, ga­li­mas ri­zi­kas ir ki­tus kri­te­ri­jus. „Da­bar bū­tų sun­ku tiks­liai pa­sa­ky­ti, bet gal­būt ban­kas pra­šo ir di­des­nio pra­di­nio įna­šo. Anks­čiau pa­sko­lą gau­ti ne­bu­vo su­dė­tin­ga – pa­pras­čiau­siai, jei­gu bū­da­vai iš­dir­bęs pu­sę me­tų, pa­sko­lą gau­da­vai. Da­bar at­si­žvel­gia į žmo­gaus tu­ri­mą dar­bą, ar ne­bus ri­zi­kos, jei su­sirgs ir to dar­bo ne­teks. Ban­kas žiū­ri ir į tai, kiek lai­ko gy­vuo­ja įstai­ga, ku­rio­je žmo­gus dir­ba“, – kal­bė­jo M. Ra­dze­vi­čius.

Už­si­ke­lia kai­ną

Žmo­nėms ne­re­tai pa­vyks­ta par­duo­ti bu­tą ir sa­va­ran­kiš­kai, ne­ben­dra­dar­biau­jant su ne­kil­no­ja­mo tur­to agen­tū­ra ir taip su­tau­pant pi­ni­gų, mat agen­tū­rai rei­kia su­mo­kė­ti už tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas. Ta­čiau, iman­tis būs­tą par­da­vi­nė­ti pa­tiems, iš kar­to rei­kia nu­si­teik­ti tam skir­ti ne­ma­žai lai­ko – pa­si­da­ry­ti nuo­trau­kų, dė­ti skel­bi­mus į įvai­rias sve­tai­nes ar­ba, kaip da­bar la­bai po­pu­lia­ru, so­cia­li­nius tin­klus, taip pat nuo­lat ben­drau­ti su po­ten­cia­liais klien­tais. Su­ra­dus pir­kė­ją, vi­sų pir­ma rei­kia su juo su­si­tar­ti dėl ga­lu­ti­nės kai­nos, tuo­met pa­si­ra­šy­ti va­di­na­mą­ją rank­pi­ni­gių su­tar­tį bei pa­si­rū­pin­ti rei­ka­lin­go­mis pa­žy­mo­mis, ku­rių pra­šo no­ta­ras. Na, o jei­gu ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas per­ka­mas su būs­to kre­di­tu, la­bai svar­bu su­si­ras­ti tin­ka­mą tur­to ver­tin­to­ją ir pa­teik­ti jam rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, aiš­ki­no M. Ra­dze­vi­čius. nu­spren­du­sie­ji bu­tą par­duo­ti pa­tys, žmo­nės daž­niau­siai už­ke­lia kai­ną, vil­da­mie­si di­des­nio pel­no, ta­čiau taip tik už­vil­ki­na vi­są pro­ce­są.

„Daž­niau­siai į ma­ne krei­pia­si tie, ku­riems su­dė­tin­ga sa­vo ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą par­duo­ti pa­tiems, pa­vyz­džiui, už­sie­nie­čiai ar­ba iš­va­žia­vę į už­sie­nį. Bran­giau­sias ma­no šie­met par­duo­tas bu­vo tri­jų kam­ba­rių bu­tas už 52 tūkst. eu­rų. Na, o pi­giau­sias bu­vo vie­no kam­ba­rio bu­tas už 14 su pu­se tūkst. eu­rų“, – pa­sa­ko­jo M. Ra­dze­vi­čius.

Že­mės skly­pus per­ka van­giau

Tuo tar­pu že­mės skly­pų rin­ka Va­rė­nos ra­jo­ne yra kiek ki­to­kia. „Par­duo­da­mų skly­pų tu­riu ne­ma­žai, bet ne­pa­sa­ky­čiau, kad juos la­bai no­riai per­ka. Spau­do­je pa­si­skai­tau, kad Vil­niu­je ar Kau­ne su­ak­ty­vė­jo že­mės skly­pų par­da­vi­mai, bet pas mus taip nė­ra. Pa­vyz­džiui, Se­no­jo­je Va­rė­no­je yra ne­ma­žai par­duo­da­mų že­mės skly­pų, ta­čiau kai ku­rie jų par­da­vi­nė­ja­mi me­tus ar dar il­giau. Pa­si­tai­ko, kad vi­sai ne­par­si­duo­da. O kai­nos, jei­gu ly­gin­si­me su pra­ėju­siais me­tais, la­bai pa­na­šios. Žmo­nės la­biau do­mi­si skly­pais gra­žio­se vie­to­vė­se, prie van­dens tel­ki­nių. Bet do­mi­si ir Va­rė­no­je esan­čiais skly­pais, pa­vyz­džiui, klau­si­nė­ja apie nau­ją­jį mies­to kvar­ta­lą, taip pat apie skly­pus Mit­riš­kių gat­vė­je, link Se­no­sios Va­rė­nos. Vis dėl­to žmo­nės la­biau no­ri jau pa­sta­ty­tų būs­tų“, – pa­mi­ni M. Ra­dze­vi­čius.

Daž­niau­siai skly­pus Va­rė­no­je žmo­nės per­ka iš nuo­sa­vų lė­šų, pa­si­skai­čia­vę, kad sta­ty­tis na­mą pa­tiems yra pi­giau ne­gu pirk­ti jau pa­sta­ty­tą, ta­čiau M. Ra­dze­vi­čius aiš­ki­na, kad na­mo sta­ty­bos pa­rei­ka­lau­ja ne tik daug lai­ko ,bet ir svei­ka­tos. „Nuo šių me­tų nau­jos sta­ty­bos na­mui rei­ka­lau­ja­ma A++ ener­ge­ti­nio nau­din­gu­mo kla­sės, o tai reiš­kia bran­ges­nes me­džia­gas ir pa­na­šiai. Pa­sa­ky­čiau taip – gal ir su­tau­py­si, sta­ty­da­mas vis­ką nuo pra­džių, bet jei­gu žmo­gus nie­ko ne­nu­si­ma­no apie sta­ty­bas, jam ga­li bran­giau kai­nuo­ti ir pi­ni­gų, ir ner­vų. O kur dar pro­jek­tuo­to­jai, ge­o­de­zi­nin­kai ir vi­sa ki­ta, vie­nu žo­džiu, yra ką veik­ti. Aš ge­rai pa­gal­vo­čiau, ar sta­ty­ti nuo pra­džių, ar vis­gi nu­si­pirk­ti jau esa­mą“, – svars­tė pa­šne­ko­vas.

Va­rė­nos ra­jo­ne už 15 arų že­mės skly­pą šiuo me­tu pra­šo­ma nuo 10 iki 26 tūkst. eu­rų, o bran­giau­sias da­bar ne­kil­no­ja­mo tur­to skel­bi­muo­se esan­tis 1744 arų že­mės skly­pas ša­lia eže­ro įkai­no­tas 150 tūkst. eu­rų.

Eve­li­na Ku­lie­šė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai