Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosVarėnos menų mokykloje galės mokytis ir suaugusieji

Varėnos menų mokykloje galės mokytis ir suaugusieji

Su­au­gu­sius žmo­nes, no­rin­čius mo­ky­tis dai­lės, Va­rė­nos Jad­vy­gos Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­la pla­nuo­ja pri­im­ti jau nuo spa­lio 1-osios…

Nau­jo­vė, įtei­si­nu­si ir su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą

Ra­jo­no ta­ry­ba pas­ku­ti­nia­ja­me, prieš tre­je­tą sa­vai­čių įvy­ku­sia­me, po­sė­dy­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta nau­jo­vė, Va­rė­nos Jad­vy­gos Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­lo­je įtei­si­nan­ti ir su­au­gu­sių as­me­nų mo­ky­mą­si pa­gal ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo me­ni­nio ug­dy­mo (mu­zi­kos, dai­lės, te­at­ro bei kt.) pro­gra­mas, nes iki šiol šio­je mo­kyk­lo­je pa­gal pa­na­šias pro­gra­mas mo­kė­si tik vai­kai.

Tie­sa, ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­me, įsi­ga­lio­ju­sia­me nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos, pir­miau­sia kal­ba­ma apie pa­tvir­tin­tus at­ly­gi­ni­mo už Va­rė­nos J. Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­los tei­kia­mas pa­slau­gas dy­džius. Jie ly­gi­nant su iki šiol tai­ky­tais at­ly­gi­ni­mo dy­džiais ne­pa­si­kei­tė.

At­ly­gi­ni­mas už, pa­vyz­džiui, vai­ko mo­ky­mą pa­gal pa­si­rink­tą mu­zi­ki­nio ug­dy­mo pro­gra­mą (for­te­pi­jo­no, akor­de­o­no, pu­čia­mų­jų, sty­gi­nių spe­cia­ly­bių ar so­li­nio bei cho­ri­nio dai­na­vi­mo) yra 10 eu­rų per mė­ne­sį. Tiek pat tė­vams ar glo­bė­jams teks su­mo­kė­ti už vai­ko dai­lės už­si­ė­mi­mus ar te­at­ri­nį ug­dy­mą.

Menų mokyklos direktorė R. Bakulienė (dešinėje) ir jos pavaduotoja
D. Šemeškienė-Kleponytė aprodo atnaujintą fortepijono klasę su naujais
muzikos instrumentais ir garso izoliacija dengtomis sienomis
 

a­pil­do­mus 5 eu­rus per mė­ne­sį rei­kė­tų mo­kė­ti, jei vai­kas pa­si­rinks an­trą tos pa­čios pro­gra­mos spe­cia­ly­bę. Be to, vai­kams tai­ko­mos mo­kes­čio leng­va­tos, įfor­mi­na­mos mo­kyk­los di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.

O nau­jo­vė to­kia, kad bu­vo pa­tvir­tin­tas at­ly­gi­ni­mas už pa­slau­gas, ar­ba, po­pu­lia­riai kal­bant, mo­kes­tis ir su­au­gu­sie­siems, no­rin­tiems mo­ky­tis Va­rė­nos J. Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­lo­je pa­gal ne­for­ma­lio­jo me­ni­nio ug­dy­mo (mu­zi­kos, dai­lės, te­at­ro ir ki­tas) pro­gra­mas. Jiems moks­lai tu­rė­tų kai­nuo­ti po 20 eu­rų per mė­ne­sį. Kol kas iš tų pro­gra­mų pa­reng­ta tik su­au­gu­sių­jų dai­lės ug­dy­mo pro­gra­ma, ku­rią pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti nuo spa­lio 1 die­nos.

Šiam tiks­lui yra or­ga­ni­zuo­ja­mos dvi ug­dy­mo gru­pės po 8 žmo­nes, iš ku­rių vie­na gru­pė bū­tų for­muo­ja­ma J. Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­lo­je Va­rė­no­je, o ki­ta – tos pa­čios mo­kyk­los sky­riu­je Mer­ki­nė­je. Už­si­ė­mi­mai kiek­vie­no­je gru­pė­je vyk­tų vie­ną kar­tą per sa­vai­tę po 2 va­lan­das, mo­ky­mo prie­mo­nė­mis tu­rė­tų ap­si­rū­pin­ti pa­tys už­si­ė­mi­mų da­ly­viai.

Pa­tys gy­ven­to­jai ro­dė ini­cia­ty­vą

Min­tis Va­rė­nos J. Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­lo­je įtei­sin­ti nau­ją pa­slau­gą – mo­ky­ti su­au­gu­sius žmo­nes dai­lės, mu­zi­kos ar te­at­ri­nio me­no prad­me­nų, kaip „Mer­kio kraš­tui“ sa­kė šios mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­na­ta Ba­ku­lie­nė, ki­lo prieš po­rą me­tų. Ta in­ten­ci­ja di­rek­to­rė suor­ga­ni­za­vo ap­klau­są, ku­rio­je per dvi sa­vai­tes su­da­ly­va­vo dau­giau nei 100 ra­jo­no gy­ven­to­jų, pri­ta­ru­sių mi­nė­ta­jai idė­jai.

Nuo to lai­ko, pa­sak di­rek­to­rės, jau pa­tys gy­ven­to­jai ro­dė ini­cia­ty­vą, daž­niau­siai me­nų mo­kyk­lo­je no­rė­da­mi pa­si­mo­ky­ti dai­lės, bet „ne­bu­vo val­džios pa­lai­ky­mo“.

„Ypač jau­tėm dai­lės už­si­ė­mi­mų po­rei­kį, – „Mer­kio kraš­tui“ pa­tvir­ti­no ir mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Da­lia Še­meš­kie­nė-Kle­po­ny­tė. – Žmo­nės do­mė­jo­si, klau­si­nė­jo, kaip bū­tų ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti dai­lės, ir da­bar lau­kia už­si­ė­mi­mų pra­džios: vie­ni no­ri ta­py­ti, pieš­ti, ki­ti – kur­ti skulp­tū­ras, dirb­ti su stik­lu…“

Me­nų mo­kyk­los va­do­vės ap­ro­dė ką tik iš pa­grin­dų re­no­vuo­tas švie­sias, mo­der­niai įreng­tas kla­ses su nau­jais mu­zi­kos in­stru­men­tais, bal­dais, te­le­vi­zo­riais, stik­lo ly­di­mo kros­ni­mi bei ki­to­mis dai­lės dar­bams skir­to­mis prie­mo­nė­mis ir prie­tai­sais. Jais, kaip sa­kė pa­šne­ko­vės, ga­lės nau­do­tis ir su­au­gu­sie­ji ug­dy­ti­niai dai­lės už­si­ė­mi­mų me­tu.

Stiklo lydimo krosnis
 

Čia pat pa­ste­bė­ta, kad po re­no­va­ci­jos su­ma­žė­jo kla­sių, be to, su­ma­žė­jo ir pa­čių kla­sių, skir­tų gru­pi­niams už­si­ė­mi­mams, plo­tai, nes pa­gal nau­jau­sius rei­ka­la­vi­mus daug vie­tos re­no­vuo­to­jai sky­rė lif­tui, pla­tes­niems ko­ri­do­riams, kad juo­se pa­to­giai jaus­tų­si ir ne­įga­lūs mo­kyk­los lan­ky­to­jai.

Tad jei J. Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­lai bū­tų ati­duo­tas ir tre­čia­sis aukš­tas, ku­ria­me vei­kia da­bar prie Va­rė­nos švie­ti­mo cen­tro pri­jung­tas moks­lei­vių kū­ry­bos cen­tras, me­nų mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, at­ro­do, tik­rai tam ne­pri­eš­ta­rau­tų.

Są­ly­gos mo­ky­mui­si vi­są gy­ve­ni­mą

Be­je, me­nų mo­kyk­la jau tu­ri su­au­gu­sių žmo­nių mo­ky­mo pa­tir­ties, nes ir šiuo me­tu vyk­do po­rą pro­jek­tų su su­au­gu­siai­siais.  Be to, yra pa­reng­ta ir Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai (ESFA) pa­teik­ta dar vie­no pro­jek­to „Na­tos – ne avys, kas iš­ma­no, tas jas ga­no“ pa­raiš­ka, kur da­lį veik­lų su­da­ry­tų ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo mu­zi­ki­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mai (jiems pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti 20 tūkst. eu­rų). Per tuos mo­ky­mus, kaip sa­kė mo­kyk­los di­rek­to­rė R. Ba­ku­lie­nė, su­au­gu­sie­ji bū­tų dau­giau mo­ko­mi pa­žin­ti na­tas, dai­nuo­ti, nes toks po­rei­kis ir­gi yra, bet kol kas vi­sa tai nu­ma­ty­ta at­ei­čiai.

Tai­gi tiek pa­ti mo­kyk­la, tiek į me­nus lin­kę mū­sų ra­jo­no žmo­nės, kaip tei­gė mo­kyk­los va­do­vės, su­in­te­re­suo­ti ben­dra­dar­biau­ti, tad svar­bu, kad į tai pa­ga­liau at­si­žvel­gė ir ra­jo­no val­džia. Kaip bu­vo nu­ro­dy­ta Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­jo­no ta­ry­bai, prieš jai pri­imant spren­di­mą dėl su­au­gu­sių žmo­nių mo­ky­mo­si J. Čiur­lio­ny­tės me­nų mo­kyk­lo­je, „su­au­gu­sių­jų mo­ky­mas su­teik­tų ga­li­my­bę už­dirb­ti pa­pil­do­mų lė­šų“, „iš­plės­ti šios mo­kyk­los veik­las“, taip pat „stip­rin­tų mo­kyk­los ben­druo­me­nę, ten­kin­tų gy­ven­to­jų me­ni­nės sa­vi­raiš­kos po­rei­kį“, „pri­si­dė­tų prie mo­kyk­los ir ra­jo­no kul­tū­ri­nio įvaiz­džio ge­ri­ni­mo“ bei „bū­tų įgy­ven­di­na­mas vie­nas iš pa­grin­di­nių švie­ti­mo tiks­lų – su­da­ry­tos są­ly­gos mo­ky­mui­si vi­są gy­ve­ni­mą“.

Viena iš klasių

Dia­na Zu­ba­vi­čie­nė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai