Penktadienis, 6 spalio, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
PradžiaNaujienosVy­de­nių se­niū­ni­ją tem­do įta­ri­mai dokumentų klas­to­ji­mu

Vy­de­nių se­niū­ni­ją tem­do įta­ri­mai dokumentų klas­to­ji­mu

Į re­dak­ci­ją pra­ėju­sią sa­vai­tę at­ėjęs Bar­čių kai­mo gy­ven­to­jas Arū­nas Ka­va­liaus­kas tei­gė, kad Vy­de­nių se­niū­nė Ge­nė Ra­maš­kie­nė ga­lė­jo su­klas­to­ti jo pa­ra­šą; Va­rė­nos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sio­ji ty­rė­ja As­ta Ka­šė­tie­nė „Mer­kio kraš­tui“ pa­tvir­ti­no, kad dėl to bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas…

52-jų me­tų am­žiaus re­dak­ci­jos in­te­re­san­tas Arū­nas Ka­va­liaus­kas „Mer­kio kraš­tui“ pa­sa­ko­jo ra­miai sau vie­nas gy­ve­nan­tis Bar­čių so­duo­se, ten tu­rin­tis na­mu­ką. Vy­ras taip pat įvar­di­jo tu­rįs rim­tų pro­ble­mų su svei­ka­ta, to­dėl ne­ga­lin­tis dirb­ti ir dėl to gau­nąs pa­šal­pą. A. Ka­va­liaus­kas dės­tė, kad pas­ku­ti­nį­kart jam pri­klau­san­čios pa­šal­pos jis ne­ga­vo, mat Vy­de­nių se­niū­nė Ge­nė Ra­maš­kie­nė, esą pa­dir­bu­si jo pa­ra­šą, sa­va­va­liš­kai už­pil­dė gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo ak­tą.

„At­va­žia­vo pas ma­ne se­niū­nė už­pil­dy­ti gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­tik­ri­ni­mo ak­to. Kvie­čiau už­ei­ti ją vi­dun, bet ji nė­jo, tik ki­ta dar­buo­to­ja, bu­vu­si kar­tu su ja, už­ėjo į na­mus, ap­žiū­rė­jo vis­ką ir iš­ėjo. Prie sta­lo ne­sė­dom ir jo­kio ak­to ne­ra­šėm. Jos iš­va­žiuo­ja. At­ei­nu at­si­im­ti rug­pjū­čio 10 die­ną pa­šal­pos į paš­tą, o pi­ni­gų – nė­ra. Tuo­met nu­ė­jau į sa­vi­val­dy­bę iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl ne­ga­vau pi­ni­gė­lių, ir ten man pa­sa­kė, kad bu­vo gau­tas se­niū­nės ak­tas. Dar­buo­to­ja aiš­ki­no, kad ten yra ma­no pa­ra­šas, bet gi jo­kio pa­ra­šo aš ne­dė­jau! Po to iš se­niū­nės ga­vau gal 12 skam­bu­čių, kad at­va­žiuo­čiau ir tą ak­tą per­ra­šy­tu­mėm. Krei­piau­si į po­li­ci­ją, ir bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ko­dėl se­niū­nė Ra­maš­kie­nė pa­dir­bo ma­no pa­ra­šą“, – rim­tus kal­ti­ni­mus reiš­kė A. Ka­va­liaus­kas.

Aiš­kin­sis, kas pa­si­ra­šė

Kad pa­rei­gū­nai ėmė­si aiš­kin­tis ap­lin­ky­bes dėl pa­ra­šo, „Mer­kio kraš­tui“ pa­tvir­ti­no ir Va­rė­nos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sio­ji ty­rė­ja As­ta Ka­šė­tie­nė. „Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 300 straips­nio 1 da­lį dėl do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo. Kas su­klas­to­jo – kol kas pa­sa­ky­ti ne­ga­li­me, vyks­ta ty­ri­mas. Sa­vo pa­reiš­ki­me žmo­gus ne­nu­ro­do, kas kon­kre­čiai su­klas­to­jo jo pa­ra­šą, ir, kaip su­pran­tu, tas do­ku­men­tas bu­vo klas­to­ja­mas jam ne­ma­tant, kad jis ga­lė­tų nu­ro­dy­ti kon­kre­tų žmo­gų. Bus ima­mi tam tik­rų as­me­nų, ku­rie su­si­ję su tuo do­ku­men­tu, ra­šy­se­nos pa­vyz­džiai, ir ty­ri­mas pa­ro­dys“, – ko­men­ta­vo A. Ka­šė­tie­nė.

Pa­klaus­ta, ka­da bus pa­tvir­tin­tos ty­ri­mo iš­va­dos dėl ap­kal­tos, A. Ka­šie­tie­nė nu­ro­dė, esą tai ga­li už­truk­ti net ir ke­le­tą mė­ne­sių. „Rei­kia pa­im­ti vi­sų as­me­nų ra­šy­se­nos pa­vyz­džius, o tai už­trun­ka. Spe­cia­lis­tui bus pa­skir­ta už­duo­tis at­lik­ti to do­ku­men­to pa­ra­šo ty­ri­mą, tai ir­gi už­truks. Be to, ty­ri­mai at­lie­ka­mi ne pas mus, o kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tre Vil­niu­je“, – aiš­ki­no Va­rė­nos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sio­ji ty­rė­ja A. Ka­šė­tie­nė.

Pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 300 straips­nio „Do­ku­men­to su­klas­to­ji­mas ar dis­po­na­vi­mas su­klas­to­tu do­ku­men­tu“ 1 da­lį, tas, kas pa­ga­mi­no ne­tik­rą do­ku­men­tą, su­klas­to­jo tik­rą do­ku­men­tą ar­ba ne­tik­rą ar su­klas­to­tą tik­rą do­ku­men­tą lai­kė, ga­be­no, siun­tė, pa­nau­do­jo ar re­a­li­za­vo, bau­džia­mas bau­da, areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki 3 me­tų.

Mįs­lin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis at­si­ra­dęs pa­ra­šas

„Mer­kio kraš­tui“ pa­vy­ko pa­si­kal­bė­ti ir su pa­čia Vy­de­nių se­niū­ne G. Ra­maš­kie­ne, ku­ri sa­kė apie jai me­ta­mus kal­ti­ni­mus do­ku­men­tų klas­to­ji­mu pir­mą­kart iš­gir­du­si iš pa­rei­gū­no. Se­niū­nė pri­pa­ži­no, kad to­je vie­to­je, kur tu­rė­jo pa­si­ra­šy­ti A. Ka­va­liaus­kas, at­si­ra­do kaž­kie­no ki­to pa­ra­šas, bet kas, kaip ir ko­dėl, se­niū­nės tei­gi­mu, „gal­vo­sū­kis ir mums pa­čioms“.

„Bu­vo su­ra­šo­mas jo bui­ties ak­tas, ku­ris pil­do­mas kar­tą me­tuo­se ar­ba pa­si­kei­tus ap­lin­ky­bėms ir pa­na­šiai. Jį pa­si­ra­šau aš ir so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Jei­gu su­tin­ka, jį pa­si­ra­šo ir pi­lie­tis. Jei­gu ne­su­tin­ka, pa­ra­šas nė­ra bū­ti­nas, nes nuo to ne­pri­klau­so, gaus pa­šal­pą ar ne. Bu­vo­me pas jį nu­va­žia­vu­sios, vy­ras vis­kam prieš­ta­ra­vo, sa­kė, kad ak­to ne­pa­si­ra­šys. Vy­ras sa­vo pra­šy­mą yra pa­ra­šęs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir mums pra­ne­šė, kad nu­va­žiuo­tu­mėm pas jį, nes jis tu­ri drau­gę. Nu­va­žia­vę iš tie­sų ra­do­me mo­te­rį, ta­čiau jis ka­te­go­riš­kai nei­gė, kad tai yra jo drau­gė, nors So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius ži­no, kad jie gy­ve­na kar­tu. Tai­gi mes ta­me ak­te taip ir nu­ro­dė­me, kad ra­do­me jį su mo­te­ri­mi, bet ji pri­sis­ta­ty­ti ne­at­ėjo. Ka­va­liaus­kas tei­gė, kad ji­nai yra tik vieš­nia ir nei­gė, kad kar­tu gy­ve­na. Ka­dan­gi jis ne­tu­ri ki­tų pa­ja­mų, pa­ra­šė­me, kad siū­lo­me skir­ti pa­šal­pą. Ly­gi­nant su ki­to­mis se­niū­ni­jo­mis tų pra­šy­mų, ten­kan­čių vie­nam spe­cia­lis­tui, yra la­bai daug… Mums iš pra­džių bu­vo ki­lu­si min­tis, kad kaž­kas ki­tas ra­šy­da­mas tie­siog pa­si­ra­šė dar ant vie­no, bet čia tik mes taip gal­vo­ja­me“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Tuo tar­pu į „Mer­kio kraš­to“ skam­bu­tį at­si­lie­pu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Stan­ke­vi­čiū­tė iš pra­džių sa­kė, kad re­dak­ci­jos in­te­re­san­to A. Ka­va­liaus­ko si­tu­a­ci­ja jai yra ži­no­ma ir pa­pra­šė per­skam­bin­ti, kad ji ga­lė­tų su­si­ras­ti do­ku­men­tus. Ta­čiau, su­si­sie­kus ant­rą­syk, ve­dė­ja, re­gis, per­si­gal­vo­jo ir į žur­na­lis­tės klau­si­mus ne­at­sa­ki­nė­jo, tik pa­kar­to­ju­si, kad „vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas“.

Tai­gi ko­kia bus vi­sos šios is­to­ri­jos ato­maz­ga, pa­si­steng­si­me pra­neš­ti ki­tuo­se laik­raš­čio nu­me­riuo­se.

Eve­li­na Pet­ru­šy­tė

Brangiai perka miškąspot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Naujausi komentarai